Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСЕМІНАР 1 Що таке філософія. (2 год.)

 1. Філософія її смисл та цінність.
 2. Генеза філософії: причини виникнення, її розуміння та визначення. Предмет та особливості філософії.
 3. Буденна думка, міф та філософія.
 4. Відмінності та подібності між філософією і релігією. Відмінності та подібності між філософією і наукою.
 5. Структура філософії та її основні проблеми.

Обов’язкова література

Платон, Апологія Сократа, Діалоги, К., 1995, ст..20-41

Сенека, Моральні листи до Луцілія (лист 88)

Додаткова література

С.Б.Кримський Філософія – авантюра духу чи літургія смислу? // Кримський С.Б. Запити філософських смислів. – К.: 2003. – С. 8-21.

Д.фон Гільдебранд, Що таке філософія, Львів, 2008, с.229-239

О.Кульчицький, Основи філософії, Мюнхен-Львів, 1995, Розділ 1

Я.Нідельман „Серце філософії”, Львів, 2000, с.10-29

К.Ясперс, Что такое философия, (видрук), 1-2 параграф

Л.Керол, Аліса в Задзеркаллі, Київ, 2001,

Б.Рассел, Вступ, Історія західної філософії, Київ, 1995, с.5-14

Х.Янарас, Нерозривна філософія, Київ 2000,

М.Еліаде. Міфи, сновидіння і містерії, у Мефістофель і андрогін, Київ, 2001, с.117-301 (будь-який розділ)

М.Элиаде, Аспекты мифа М., 1995, с.11-30

И.Берлин, Назначение философии, Вопросы философии №5 - 1999, с.91-98

Р.Рорти, Философия и будущее,1976, в „Вопросы философии”.- 1994.- №6

С.Кримський «Філософія як життя» в збірнику «Дух і Літера»

Ю.Гордер. Світ Софії. Л., 1998.

К.Леві-Строс, Структурна антропологія. К., 2000, с.157-219

І. Нечуй-Левицький Світогляд українського народу, К., 2003

Уривки з О.Конта (с.57-65), В.Віндельбанда (с.67-76) і М.Гайдеггера (с.118-126) в книзі: Мир философии: Книга для чтения. Ч.1.

М.К. Мамардашвили Как я понимаю философию. М., 1990, с.14-26

М.К. Мамардашвили Введение в философию. М., 199, с.7-154

Мир философии. В 2-х тт. М., 1990.

И.Лосева, Миф и религия в отношении к рациональному познанию, «Вопросы философии»О.Манюк, П.Гнатенко, «Нове покоління вибирає Лемурію» Дзеркало Тижня

Ортега-і-Гассет. Что такое философия? М. 1991, с.51-191

Делез Ж, Гватарі Ф. Что такое философия? М., 1998

Дж.Фаулз, Арістос, В., 2003

Г.Гегель, Лекции по истории философии, Спб, 1993, кн.1, с.142-147

Філософський енциклопедичний словник, К., 2002

Ключові поняття: філософія, світогляд, форми освоєння світу: світовідчуття, світосприймання, світорозуміння, історичні типи світогляду (міфологія, релігія, філософія), міф, логос, діалектика, метафізика, наука, онтологія, гносеологія, аксіологія, праксеологія.

 

СЕМІНАР 2 Проблеми буття, пізнання і людини у Східній філософії (2 год.)

 1. Поняття «філософія стародавнього сходу». Особливості східного і західного типу філософування, європоцентризм та роль стереотипів.
 2. Філософські проблеми індійської філософії: ортодоксальні та неортодоксальні школи, основні категорії та джерела. Погляди на світ, пізнання та людину у буддизмі та джайнізмі.
 3. Філософські проблеми китайської філософії, основні категорії, принципи та джерела. Погляди на світ, пізнання та людину у конфуціанстві та даосизмі.
 4. Подібності та відмінності між індійською та китайською філософією.

Обов’язкова література

Читанка з філософії. Філософія Стародавнього Сходу, кн..1, ст..41-67,

Лао-цзи, Дао-де-дзін, М., 2004

Додаткова література

К.Г.Юнг, Различие между Восточным и Западным Типом Мышления (видрук)

Конфуцій, Лунь Юй, М.,2005

Шераб Чодзин Кона “Життя Будди. Шлях до свободи ума”, 2007

Д.Т.Судзукі, Очерки о дзэн-буддизме, С-П, 2004

Упанішади, Львів, 1999, с.3-15

Предмет і проблематика філософії. Розділ 2, с.36-53

Степанянц, История восточной философии, М., 1989

История китайской философии, М., 1989

Лукьянов А.Е., Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия. М, 1989

Чатопадхья Д. Датта Д. Древнеиндийская философия, М., 1984

Древнекитайская философия, М., 1989

Радхакришнан С., Индийская философия: в 2-х т., М., 1981

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981

К.Г.Юнг, Йога и Запад (видрук)

Ключові поняття: упанішади, араньяки, брахмани, сутри, даршани, санкхья, чотири благородні істини буддизму, атман, боддхісатва, архат, брахман, нірвана, мокша, самсара, майя, карма, агімса, дхарма, джина, джива і аджива, саторі, категорії "жень", "лі", „сяо”, "Дао", інь та ян, де, концепція „виправлення імен”, культ предків, благородна людина, принцип недіяння (у-вей), золоте правило Конфуція, екстравертність, інтравертність, секуляризм, дуалізм суб’єкта та об’єкту.

 

СЕМІНАР 3 Антична філософія: Від проблеми природи до проблеми людини (2 год.)

 1. Мілетська натурфілософія та проблема першопочатку (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен) та піфагореїзм (Піфагор);
 2. Метафізика елеатів (Парменід, поняття буття і небуття, апорії Зенона) та діалектика Геракліта (розвиток та боротьба протилежностей, поняття про логос)
 3. Філософія Сократа (метод, принципи, моральна філософія);
 4. Філософія Платона (теорія ідей, теорія пізнання, вчення про державу)
 5. Філософія Аристотеля (метафізика, вчення про матерію і форму, причини, критика теорії ідей Платона,

Обов’язкова література

Аристотель, Нікомахова етика, Книга 8-9 або Платон, Бенкет, Львів., 2005

Розділ Антична філософія, будь-який підручник з філософії

Додаткова література

Платон, Діалоги, К., 1995

Платон, Теетет, Діалоги, К., 1995,

Арістотель, Політика, Львів, 1998

Марк Аврелій, На одинці з собою, Львів, 2008

В.Татаркевич, Історія філософії, Л., 1997, Т.1

Сенека. Моральні листи до Луцілія. К., 1996 (на вибір 3 листи)

Аристотель, Метафизика, Книга 7, М., 1976, Т.1

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979.

Арістотель, Політика, К., 2000

Кессиди Ф. От мифа к логосу. М., 1972

Кондзьолка В., Нариси історії античної філософії, Л., 1993

Платон, Діалоги. К., 1995

Філософія Стародавнього Світу. Читанка з історії філософії. К, 1992

Ключові поняття: Архе, апейрон, гомеомерії, атом, монізм, плюралізм, „панта рей”, Логос, евдемонія, Нус, натурфілософія, любов і ворожнеча (розбрат), апорії Зенона, софізм, ентелехія, Першорушій, катарсис, анамнезіс, мімезис, аскесіс, апайдея, автаркія, атараксія, детермінізм, релятивізм, нігілізм, іронія, маєвтика, Сократичний метод, еманація, гедонізм, теорія ідей Платона, Міф про Печеру, три частини душі і три головні чесноти за Платоном, матерія, форма, чотири причини виникнення речей за Аристотелем, „золота середина поміркованості”, апатія, Єдине.

 

СЕМІНАР 4 Теоцентризм. Середньовічна філософія (1 год.) та Філософія Відродження

 1. Гностицизм та неоплатонізм. Апологетика і патристика. Августин Блаженний (проблема зла, свободи волі, пізнання)
 2. Суперечка про універсалії (номіналізм і реалізм)
 3. Тома Аквінський. Співвідношення віри і розуму у Середньовіччі.
 4. Філософія Відродження (гуманізм, натурфілософія, пантеїзм, філософія політики)

Обов’язкова література

Святий Августин, Сповідь книга 3, К., 1996, ст.32-46

Нагірна Проповідь, Новий Завіт

Розділ Середньовічна філософія, будь-який підручник з філософії

Додаткова література

Ансельм Кентерберійський, Прослогіум, (про відношення віри і розуміння. Онтологічний доказ), гл.1-4 (видрук)

Передмова К.Юнга до книги Д.Судзукі «Основы дзэн-буддизма»

Иоанн Павел ІІ. Энциклика «Вера и разум», М., 1999, с.52-70

Д.Т.Судзукі, Очерки о дзэн-буддизме, С-П, 2004

С.Боецій, Розрада від філософії. К., 2002

Ж.Маритен, Знание и мудрость, М., 1999

Ф.Коплстон, Середньовічна філософія, К., 1997

Ж.Маритен, Философ и теология. М., 1995

П.Абеляр, Історія моїх страждань. К., 1999

Ю.Гордер. Vita Brevis. Лист Флорії Емілії до Аврелія Августина. Л., 1998

П.Юркевич. Докази буття Божого. Вибране. К., 1993. с.304-378

Ключові поняття: теоцентризм, есхатологія, провіденціалізм, одкровення, монотеїзм, політеїзм, сотеріологія, апологетика, патристика, схоластика, універсалії, номіналізм, реалізм, докази існування Бога (Ансельм, Тома), віра, розум, теодицея, теорія «подвійної істини», принцип „бритви Оккама”

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.