Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПоняття про самостійну роботу.

СР — це форма організації індивідуального вивчен­ня студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Метою СРС є сприяння у формуванні самостійності як риси особистості та важливої професійної якості молодої люди­ни, суть якої полягає у вміннях систематизувати, планувати, контролювати і регулювати свою діяльність без допомоги і контролю з боку викладача. Завданнями СРС можуть бути засвоєння пев­них знань, умінь, навичок, закріплення і систематизація набутих знань, застосування отриманих знань для розв'язання практичних завдань та виконання творчих робіт.

Організація СРС повинна здійснюватися відповідно до вимог:

1. Обгрунтування мети завдань у цілому і конкретного завдання зокрема, що вимагає виявлення та стимулювання позитивних мотивів діяльності студентів.

2. Відкритість і загальна оглядовість завдань. Всі студенти по­винні знати зміст завдання, проаналізувати правильність і корисність виконаної роботи, відповідність поставлених оцінок.

3. Надання детальних методичних рекомендацій щодо виконан­ня роботи.

4. Надання можливості студентам виконувати творчі роботи.

5. Здійснення індивідуального підходу при виконанні самостійної роботи.

6. Нормування завдань для СР, яке базується на визначенні затрат часу і трудомісткості різних їх типів.

7. Можливість ведення обліку та оцінювання виконання завдань і їх якості.

8. Підтримання постійного зворотного зв'язку із студентами в процесі здійснення СР.

Організація самостійної роботи студентів включає 1)самостійне опрацювання лекційного мат-лу, 2)самостійна підготовка до практичних занять, 3)власне самостійна робота. Форми самостійної навч. роботи: 1)підготовка рефератів та доповідей на семінар, 2)вивчення та тезісне конспектування монографій чи іншої обов'язкової літ-ри. 3)розв'язання задач та прикладів, 4)тренінги, 5) програмоване навчання, 6)виконання курсових та дипломних робіт, 7)виконання студентських наукових робіт і т.д. Рівні орг-ної с-ми планування та організації с/р: 1) кафедральний, 2)факультативний. Ще два рівні: 1)той, що пропонує викладач, 2)той, що виконує учень.Для реалізації CР в процесі вивчення навчально­го предмета студенти виконують комплекс завдань різних типів відповідних рівнів складності:

1. СРС-1 рівня — це су­купність пізнавальних дій суб'єкта навчання щодо засвоєння знань, видів та способів діяльності в конкретній предметній галузі. Забезпечує засвоєння предметних знань, навичок, умінь, формує певний енциклопедизм навчання, але не передбачає самост використання набутого.

2. СРС-2 рівня — це сукупність самостійних дій суб'єкта навчання над предметом, що задано, з метою отримання певного продукту — результату.

3. СРС-3 рівня — сукупність са­мостійних дій суб'єкта навчання у певних умовах за схемою органі­заційно-психологічної структури діяльності студента, що включає: визначення власної мети та планування шляхів її досягнення; моти­вацію, визначення процесу дій з обраним предметом; самоконтроль та корекцію дій для досягнення заздалегідь визначеної цілі. Крім того, СРС-3 вбирає в себе два попередні рівні.

Підготовка студентів до СР й керівництво нею, поділяється на три великі блоки: мотиваційний, технологічний, органі­заційний.

а) Мотиваційний блок. Функцією цього блоку є створення з метою цілеспрямованого акцентування викладачам значущості самостійної роботи для опанування всією системою знань певної дисципліни.

б) Технологічний блок В його основі лежить завдання навчити студентів вміло користуватись літературою.

в) Організаційний блок самостійної робот. Сама суть СР передбачає вміння студента до самоорганізації, але як свідчить практика педагогічної праці, цей процес проходить значно успішніше, якщо викладач в загальних рисах визначить студен­там, що повинно стати результатом самостійної роботи і яким чинам його досягти.

СР за зразками характеризується виконанням типових завдань та різноманітних вправ за зразком. Ці завдання і вправи дають можливість засвоїти матеріал, але вони не розвивають творчої активності студента. В їх основі лежить метод спостереження.

Конструктивно-варіантна СР допомагає відтворити структуру знань, використати їх при вирішенні складних завдань, проб­лемних ситуацій. Тут вже використовуються методи аналізу і синтезу, ін­дукції і дедукції, аналогії, системності та редукції.

Евристична СР — це вирішення окремих проблем, які ставляться на лекції, семінарі, практичному занятті. Характерною рисою таких робіт є формування вміння формулювати проблему, бачити шляхи її розвитку і вирішення.

Творчо-дослідна СР дозволяє студентам від репродуктивного типу мислення. Це така форма мислення, коли людина створює нові ідеї, парадигми, якісно відмінні від тих, які утвердилися раніше.

Активізація форм с/р: 1)робота з мат-лом підручника з послідуючим аналізом тексту, 2)реферування проблемних ситуацій, 3)самоперевірка з програмованого контролю, 4)аналіз виробничих ситуацій, 5)складання та розв'язання кросвордів, 6) участь у навч-вироб. грі. Важлива форма еф-ної організації с/р учнів - консультації (інд. та групові) та співбесіда з учнями.

Сутність основних методів (М) навчання.

М. навчання – засоби роботи вчителя(В) та учнів, за допом. яких досягається оволодіння знаннями, вміннями та навичками, формується світогляд учнів, розвиваються здібності.Існує 4 основних М. навчання, які використов. в плані уроку:1. Пояснювально – ілюстративний М : учні сприймають ті факти і явища, про які розповідає їм В. Інформація фіксується в пам’яті, сприйняття формується за допомогою слова, книги, наочного посібника, досвіду і т.і. Передбачає велику кількість пояснюючих, управляючих дій, може включити повторення, пояснення, показ наочності (плакатів, карт, малюнків на дошці).2. Репродуктивний М : заснований на відтворенні знань, повторенні засобів дій у завданні В. Передбачає подачу готових фактів, доказів, а також визначення понять. В. акцентує увагу на головному. Так будується лекція і бесіда. На основі цього М. частіше за все здійснюється програмне навчання. Недолік: він не дозволяє в повній мірі розвивати гнучкість і самостійність мислення.

3. Проблемно – пошуковий М : В. створює проблемну ситуацію, організовує колективне обговорення можливих підходів до рішення цієї проблеми. Протягом вакладення матеріалу, В. “веде” за собою мислення слухачів, робить його більш активним і творчим. В. організовує участь учнів в розкритті тих чи інш. питань теми, яка вивчається. Учень може формулювати питання по матеріалу, що вивчається, підбирає докази по даній В. тезі, бере участь в еврістичній бесіді.

4. Дослідницький М : Учні беруть участь в науковому пізнанні, вивчають факти, спостерігають явища,виявляють проблему дослідження, вивчають літ-ру, оцінюють рез-ти, роблять висновки про можливості засвоєних знань.

М навчання мають такі цілі: ¨ дати учням знання основ наук; ¨ навчити застосовувати їх на практиці; ¨ розвинути учнів, виробити активність; ¨ навчити самостійності; ¨ сформувати світогляд.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.