Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсобливості дослідження типів темпераменту за методикою Айзенка

Темперамент — це біологічний фундамент особистості, який базу­ється на властивостях нервової системи, пов'язаний з будовою тіла та обміном речовин в організмі. Темперамент успадковують, а тому зу­силля людини мають спрямовуватися не на його зміну, а на те, щоб йо­го знати та використовувати для адекватної реалізації у відповідній ді­яльності. Цс зумовлюється тим, що темперамент визначає стиль поведінки людини та способи організації нею своєї діяльності.

Генетично детерміновані властивості, що визначають атрибут стру­ктури особистості, зв'язав з темпераментом Г. Айзенк. В якості показ­ників основних властивостей особистості було обрано екстраверсію— інтроверсію і нейротпзм як емоційну нестійкість, напруження, емо­ційну збудливість, депрссивність. Виразність цих властивостей пов'я­зана зі швидкістю вироблення умовних рефлексів та їх міцністю, ба­лансом процесів збудження — гальмування в центральній нервовій си­стемі та рівнем активації кори головного мозку з боку ретикулярної формації.

емоційна стабільність характеризується врівноваженістю, стійкістю до перешкод, холодністю, негнучкістю, нездатністю співчувати пере­живанням інших;

емоційна нестабільність — це постійне емоційне напруження, пе­реживання особистої загрози, підвищена чутливість до невдач і поми­лок, самочвинувачсіііія, прагнення до самовдосконалення;

екстраверсія - спрямованість назовні, екстраверти потребують від зовнішнього середовища постійної стимуляції, вони товариські, праг­нуть до нових вражень, схильні до ризику, готові до швидких реакцій;

їхня поведінка характеризується розкутістю, вони оптимістичні, веселі, запальні та агресивні, сприймають людей і явища поверхово;інтроверсія — спрямованість усередину, на себе; інтроверти живуть багатим внутрішнім світом, чим стимулюють свою життєву активність. Вони замкнені, малотоварнські, загальмовані, серйозні, витримані, лю­блять порядок, схильні до самоспоглядання, уникають компанії, віддані дружбі з обмеженим колом людей. Встановлено зв'язок між цими психічними властивостями і фізіологічними показниками. Так, відмінності між екстравертами та ін­тровертами корелюють з більш ніж 50 фізіологічними показниками.

Для екстраверта (порівняно з інтровертом) характерним є:

трудність щодо вироблення умовних рефлексів; більша терпимість до болю; товариськість, імпульсивність, недостатній самоконтроль, відвертість у почуттях, життєрадісність, впевненість у собі, невитриманість тощо.

. Особливості поведінки інтроверта: зануреність у себе; труднощі щодо встановлення контактів з людьми, адаптації до релігій; висока оцінка етичних норм, планування майбутнього, контроль своїх почуттів тощо.

На одному полюсі нейротизму— нейротики, які відрізняються: нестабільністю, неврівноваженістю нервово-психічних процесів. емоційною нестійкістю, лабільністю (рухливістю) вегетативної нерво­вої системи; збудженістю, змінністю настрою, чутливістю, загальмованістю, не­рішучістю.

Другий полюс нейротизму— це емоційно стабільні люди, для яких характерні спокій, врівноваженість, впевненість, рішучість.

Показники екстраверсії—інтроверсії і нестабільності—стабільності взаємозалежні та біполярні. Кожний з них — це континуум між двома полюсами крайнощів вираження особистісних властивостей. Поєднан­ня цих двох різного ступеня виразності властивостей і становить своє­рідність особистості. Характеристики більшості людей частіше тяжі­ють до центру. А віддаленість є свідченням ступеня виразності від­повідної властивості.

 

Зв'язок цих двох чинників опису особистості з тинами темперамен­ту (холерик, сангнінік, флегматик, меланхолік) ілюструє «коло Айзснка» Показники рівнів екстраверсії та нейротизму визна­чаються затестом-опитувальником ЕРІ (Г. Айзенка).

 

 

похмурий уразливий тривожний неспокійний непіддатливий агресивний неврівноважений збудливий песимістичний мінливий замкнений імпульсивни нетовариський оптимістични тихий активний Меланхолік Холерик Флегматик Сангвінік пасивний товариський старанний відвертий вдумливий балакучий миролюбивий доступний витриманий безпечний надійний жвавий врівноважений безтурботний спокійний ініціативний  

 

       
   
 
 

 


-

 

 

 
 

 


 

 


Інтроверсія Екстраверсія

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.