Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИБ) написав «Феноменологію духу»; г) сформулював основні закони діалектики.

3. У якому столітті виникають об'єктивні і суб'єктивні передумови марксистської філософії? б) в середині XIX ст. в Західній Європі;

4. Термін «персоналізм» вперше вжив: в) Е. Муньє;

5. Підберіть з графи «Б» назви праць, які написані філософами, названими в графі «А»:

А) «Натурфілософія, або Фізика»; - Ф. Проконович

Б) «Книга буття українського народу»; - Костомаров

В) «Слово про закон і благодать»; - Ілларіон

г) «Серце і його значення в духовному жятті людини»; - Юркевич
г) «Розмова п'яти подорожніх про істинне j щастя в житті»; - Г. Сковорода

6. Це неправильно, що агностицизм:

Б) заперечує буття Бога; г) характеризує філософські погляди Д. Юма; г) пояснює відомий декаргівський афоризм: «Знання — сила».

7. Визначте, до яких філософських напрямків належать навеіені нижче судження про простір і час:

а) простір і час — суть форми буття світового розуму;

б) простір і час — с)ть об'єктивної форми існування матерії;

в) простір і час — це форми нашого сприйняття;

г) простір і час — незалежні від матерії субстанції.

8. Позиція якого філософа у поглядах на суспільну свідомість акумульована у цій фразі: «Суспільна свідомість відображає суспільне буття»?

а) К. Маркса; б) Ортеги і Гассета: в) О. Шпенглера;

9. Пізнання як форма діяльності здійснюється в: г) художніх образах.

10. Це неправильно, що Гегель:

а) написав працю «Про діалектику»; б) вперше висловив думку„«Все тече, все змінюється»;

Білет № 24

3. Тест відкритого типу;

3.1. Умовивід – це така форма мислення, коли з одного чи кількох суджень виводиться нове судження, в якому міститься нове знання про предмети та явища.

Природними передумовами виникнення та існування людини є3.3. Об'єкт пізнання – це те, на що спрямовується пізнавальна діяльність суб’єкта. Це частина об’єктивної або суб’єктивної реальності на яку спрямована пізнавальна діяльність суб’єкта.

3.4. Загально логічні методи пізнання.На емпіричному рівні використовуються такі основні методи, як спостереження, експеримент, опис, вимірювання, моделювання. На теоретичному рівні - аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, ідеалізація, історичний та логічний методи тощо.

Протиріччями між продуктивними силами та виробничими відносинами є

4. Тест закритого типу:

1. Знайдіть помітку. Теорія коквенціалізму належить:

а) Гегелю; б) Попперу; в) Гадамеру; г) Дьюі.

2. Підберіть назви праць з графи «Б», які належать філософам (графа «А»):

А) «Філософські зошити»; - В.І. Ленін

Б) «Економічно-філософські рукописи 1844 року»; - К. Маркс

В) «Матеріалізм і емпіріокритицизм»; -

Г) «Німецька ідеологія»; - К. Маркс

Ї) «Маніфест Комуністичної партії»; - К. Маркс і Ф. Енгельс

д) «Діалектика природи»; - Ф. Енгельс
є) «До питання про роль особистості в історії» - Г.В. Плеханов

3. Як називав свою філософію М. Бердяєв? в) філософія соборного духу;

4. Національна своєрідність філософського мислення виявляється у таких суттєвих моментах його культурного буття:

а) у відданості філософа національній ідеї;

б) у методі дослідження;

в) у способі побудови філософського знання;

г) у формі вияву філософської думки;

г) у національній належності філософа.

5. Підберіть з графи «Б» значення, що розкривають зміст понять, наведених у графі «А»:

1 .Відчуження - г) розрив єдності між суб'єктом і його функціями;

2.Творчість – г) процес людської діяльності, шо призводить до виникнення якісно нового;

3. Суспільне виробництво - а) вир-во людьми свого суспільного життя;
4. Новаторство - д) творчий бік культури.

6. Пізнання як форма діяльності здійснюється в: г) художніх образах.

7. Виділіть пари філософів, які з різних світоглядних позицій підхсіили до розуміння діалектики:
а) Геракліт—Зенон Елейський: б) Сократ — Платон; в) Плотін — Ф. Аквінський;

г) Б. Спіноза — Г. Сковорода; г) Г. Гегель — К. Маркс; д) Ж. П. Сартр — К. Яперс;
е) П. Тілліх— Г. Маркузе.

8. Хто з названих філософів розвивав ідеї «негативної діалектики»?

Г) T. Адорно.

9. Представниками сучасних некласичних соиіально-філософських шкіл є:

Б) К. Ясперс; г) М. Вебер; е) О. Тоффлер.

10. Згода з «ким положенням веде до «географічного детермінізму»?

а) природне середовише — необхідна умова існування людей;

Білет №25

Тести відкритого типу.

3.1. Епікуреїзм - це одна із найбільш впливових шкіл елліністичної філософії.

3.2. Основними функціями філософії є світоглядна; іносеологічна; методологічна; логічна; критична; практично-перетворювальна

3.3. Критеріями істини є логічний, прогматичний, еститичний, утілітарний, етичний, конвенциальний, екзистенціальний, інтуітивний та інші критерії.

3.4. Методами емпіричного дослідження є класифікаційно-типологічні методи, методи так званої наукової індукції, статистичної обробки даних.

3.5. Глобальні проблеми ХХІ ст. Це проблема насильства, війни і миру, продовольча проблема.

Тести закритого типу.

1. Під поняттям серце П.Юркевич розуміє:

В) Поняття, яке характеризує синтез таких духовних сутнісних сил, як розум, почуття, воля.

2. Підберіть з графм Б вислови, які відповідають ідеалістичному або матеріалістичному розумінню світу (графа А).

Б,в,г.

А, г

3. Це неправильно, що філософія виконує функцію:

А)

4. Виявіть серед наведених суджень правильне:

А),Г).

5. До кожного поняття з графи А підберіть відповідне положення з графи Б.

В, 2)г, 3)а, 4)б

6. Що не є обєктом науки:

Б), Д)

7. До основних законів діалектики в графі А підберіть поняття, за допомогою яких вони можуть бути пояснені:

8.Це неправильно, що Г.Гегель:

Г)

9. Новими реальностями сучасної епохи є:

А)

10. Це неправильно, що до базових цінностнй відносяться:

В), Є, Ж).

Білет №26

Тести відкритого типу.

3.1.Полемічний рух –

3.2. Протиріччя між філософськими поглядами І.Франка і марксизмом полягають в тому, що філософія Франка породжує досить важливу і актуальну ідею: людина носить вічність у своїй уяві, в ілюзіях і думках, а тому в сфері духу панує найдо-рожча різноманітність, яка робить людей несхожими, цікавими і дає людям основу для єдності, братерства і любові. Його філософським поглядам притаманний матеріалізм, свідомий діалектичний підхід до природи і суспільства, впевненність у пізнанні навколишнього світу. Згідно с марксизмом він надавав великого значення економічному фактору в суспільному розвитку, ролі народних мас як рушійної сили історії.

3.3. Засновником філософії Нового часу вважається І. Кант

3.4. Теза Я мислю, отже я існую є важливою вихідною тезою (кого) Д. Локка

3.5. Позицію сенсуалізму в теорії пізнання можна передати тезою

Тести закритого типу.

1. Неокласичний період в історії філософської думки в Україні включає:

В) Добу українського романтизму ХІХ ст.

2. Згода з яким положенням веде до географічного детермінізму:

А) Природне середовище - необхідна умова існування людей.

3.Це неправильно, що

Б) Все, що існує, випадкове.

4. Емпірична лінія в методології розвивалась:

В) Т.Гоббсом

5. До головних методологічних принципів соціальної філософії належать:

А) Принцип обєктивності

6. Найбільш важливі варіанти глобальної стратегії пропонуються:

А) Представниками Франкфуртської школи.

7. Чи може монархія бути демократичною?

Б) ні

8. Що є головним у філософії екзистенціалізму?

Проблема людини.

9. Що включає в себе матеріальна культура?

А) Культуру праці та матерільного виробництва.

10.Яка з наведених філософських течій є основним напрямом сучасної західної релігійної філософії?

Неотомізм.

 

Білет № 27

Тест відкритого типу

3. 1. Поняття екзистенціального відчаю відігравало велику роль у філософії (кого) – Сартра

3. 2. Неофройдизм в особах К.-Г. Юнга та Адлера, прийнявши ідею несвідомого, дали йому принципово інше тлумачення – поняття лібідо і психічних розпадів

3. 3. Вихідну позицію неотомізму можна охарактеризувати як – представлення реального багатовікового конфлікту між прихильниками науки та релігії лише як трагічного непорозуміння.

3. 4. Професійна філософія вперше на Україні виникає в – 16 ст.

3. 5. Хто з літераторів України мав знання доктора філософії – ?

Тест закритого типу

1. Сформулюйте аргументи і контраргументи до позиції А. Камю “Мислять лише образами. Хочеш бути філософом – пиши роман.” ?

2. До методів філософії належать:

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.