Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОрганізація контролю та перевірки умінь та навичок школярів з тем: «Лакофарбові матеріали», «Будова дерева», «Фізичні та механічні властивості деревини».

КУРСОВА РОБОТА

Організація контролю та перевірки умінь та навичок школярів з тем: «Лакофарбові матеріали», «Будова дерева», «Фізичні та механічні властивості деревини».

студента 3 курсу 231 групи

відділення “Технологічна освіта

і фізичне виховання”

Козира Владислава Володимировича

 

Керівник Бусигін Віктор Миколайович, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач технологічно практикуму

 

 

Коростишів — 2016

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………………………………………..3

І.Організаційна частина:

1.Сутність процесу діагностування навчальних досягнень школярів в процесі технологічної підготовки…................................................................................7

2. Принципи діагностування процесу та результатів навчання

школярів на уроках трудового навчання…………………………………16

3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках

трудового навчання…………………………………………………………20

4. Форми та методи контролю знань, умінь та навичок школярів…………

II. Висновок…………………………………………………………………………………………………………..

III.Додатки……………………………………………………………………………………………………………

IV. Використана література………………………………………………………………………………….

 

Вступ

Актуальність даного дослідження. Проголошення гуманістичної шкільної освіти в Україні нагально потребує перегляду змісту і форми навчально-виховного процесу та особливо однієї з найважливіших його ланок – чинної системи оцінювання навчальних досягнень.

Актуальність дослідження даної проблеми зумовлена тим, що перехід загальноосвітньої школи на дванадцятибальну систему контролю навчальних досягнень, запроваджену Міністерством освіти і науки України в 2000 році, має певні недоліки в характеристиці критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання. Крім того, впровадження проектно-технологічної системи в практичну діяльність вчителів трудового навчання значно активізувало й проблему обґрунтування принципів, методів, індикаторів контролю та оцінювання як найважливіших складових діагностування навчальних досягнень учнів у процесі розробки та виконання ними творчих проектів з різних конструкційних матеріалів. Критерії оцінювання, які пропонуються чинною програмою з трудового навчання, не повністю розкривають усі сторони проектно-технологічної діяльності учнів, які підлягають контролю з боку учителя трудового навчання.

Аналіз літературних джерел показав, що над розв’язанням теоретичних проблем контролю навчальної діяльності як одного із компонентів навчально-виховного процесу працювали Ш.А.Амонашвілі, Н.М.Буринська, Н.Д.Наумов, Л.О.Одерій, М.М.Ржецький, В.Л.Рисс та інші.

Окремі аспекти контролю знань, умінь і навичок учнів на уроках трудового навчання розглядали Г.Є.Левченко, В.М.Мадзігон, Г.Е.Мінін, Е.Д.Мейрбеков, В.К.Сидоренко, Г.В.Терещук, Д.О.Тхоржевський та інші.

Незважаючи на проведені дослідження вчених з питань перевірки і оцінки знань, контроль навчальних досягнень школярів на уроках трудового навчання, в тому числі в процесі проектно-технологічної діяльності, не був предметом цільового наукового дослідження. Деякі аспекти цієї проблеми в дидактичній та методичній літературі залишаються не розкритими.

Удосконалення засобів і методів контролю і оцінювання результатів навчальних досягнень – одна з найнеобхідніших умов підвищення якості уроків, адже в системі трудового навчання і структури уроку (45 і 90 хвилин) потрібно оперативно і об’єктивно встановити рівень знань, сформованість практичних умінь і навичок, домогтися раціонального поєднання різних методів контролю.

Актуальність і недостатність розробки в теорії і практиці трудового навчання даної проблеми й зумовили вибір теми нашого дослідження: “Методика діагностування навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів на уроках трудового навчання”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження входить до тематичного плану науково-дослідної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини як складова проблеми “Модернізація змісту, форм і методів трудового навчання в загальноосвітній школі” та виконане в рамках держбюджетної теми “Наукові основи модернізації змісту і технології трудової підготовки учнів сільської загальноосвітньої школи” (державний реєстраційний номер 0102U007196) на замовлення Міністерства освіти і науки України. Тему дисертацінйого дослідження затверджено на засіданні вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №9 від 26 лютого 2002 року) та погоджено з бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол №9 від 26 листопада 2002 року).

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу теоретико-прикладних аспектів проблеми контролю й оцінювання знань, умінь і навичок учнів у процесі трудового навчання визначити дидактичні підходи до її розв’язання на сучасному етапі.

2. Розкрити функції, принципи та форми контролю навчальних досягнень учнів у процесі проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання.

3. Визначити й експериментально перевірити критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів під час розробки та виконання творчих проектів на уроках трудового навчання.

Розробити методику контролю навчальних досягнень і формування навичок самоконтролю у школярів у процесі проектно-технологічної діяльності та експериментально її перевірити

Об’єкт дослідження – процес трудового навчання учнів основної школи.

Предмет дослідження – методика діагностування навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів на уроках трудового навчання в процесі проектно-технологічної діяльності.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці методики діагностування (контролю та оцінювання) навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів у процесі проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що ефективність та об’єктивність діагностування навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів у процесі проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання підвищаться, якщо навчальний процес буде забезпечено низкою основоположних дидактичних умов: визначення провідних принципів і функцій контролю та самоконтролю, наукового обґрунтування критеріїв оцінювання різних етапів проектування та виготовлення учнями об’єктів праці з конструкційних матеріалів; поєднання різних форм контролю з його методами; застосування інноваційних технологій для виявлення й перевірки знань, умінь та навичок школярів.

Практичну значущість дослідження становлять: обґрунтована методика оптимізації методів і форм контролю та технології їх впровадження в контрольно-оцінювальний компонент уроків трудового навчання; експериментально перевірені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання, які можуть бути використані вчителями трудового навчання, студентами, авторами навчальних програм, підручників та посібників; розроблено методичні рекомендації щодо використання запропонованої методики контролю навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів під час виконання творчих проектів.

 

 


Висновок

Сучасний етап розвитку освіти в нашій країні можна назвати перехідним.

Перехід від традиційних форм освіти до пошуку нових, більш ефективних,

потребує створення якісно нової моделі системи контролю, яка б дала

змогу об’єктивно оцінювати знання, уміння та навички учнів, виключаючи

суб’єктивізм.

Контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів є важливим елементом

навчально-виховного процесу. При правильній організації він сприяє

розвитку пам’яті, мислення та мови учнів, систематизує їхні знання,

своєчасно викриває прорахунки навчального процесу та служить їх

запобіганню.

Перед учителем стоїть завдання так організувати навчальний процес, що контроль природньо включався в систему навчання як обов’язковий

ання як обов’язковий функціональний компонент, який забезпечує його цілеспрямованість та об’єктивність. Використовуючи традиційні форми і методи контролю та оцінки, вчителі повинні знайомитися з досвідом педагогів-новаторів та результатами їх досліджень та експериментів; використовуючи цей досвід, шукати нові ефективні методики контролю. Найбільш ефективною насьогоднішній день формою контролю є тест. По-перше, він сприяєдосягненню оптимальної дії всіх елементів системи навчання завдякизабезпеченню зворотного зв’язку, спрямованого на навчальну діяльністьучителя та учнів. По-друге, зворотній зв’язок зумовлює подвійну природуфункціонування контролю. Це відображається у здійсненні його в поточній(інтегрованій) та підсумковій (відносно самостійній) формах (Ю.К.Бабанський, О.П. Старков, Н.Ф. Тализіна, О.Л. Товма). Проблеми предметних тестів в сучасній шкільній практиці стали доситьактуальними. Це пов’язано з потребою в об’єктивних методах перевірки;обумовлюється форсованим введенням в школи комп’ютеризації: навчаючіпрограми для комп’ютерів складаються переважно на тих же принципах, що іпредметні тести. Придатність предметних тестів для діагностики знань крім їхоб’єктивності випливає з того, що цей вид контролю дає можливістьскласти питання в об’ємі всього предметного курсу, до того ж результатиїх можна добре порівнювати між собою. Все це одночасно дозволяєвстановити діапазон індивідуальних відмінностей учнів. Деякі сторонизнань, умінь та навичок предметний тест діагностувати все ж таки неможе, наприклад вміння виражати свої думки в усній формі, а такожглибину знань в області даної теми; обмежені також можливості перевіркипопередніх знань. Та все ж тестовий контроль спрощує перевірку робіт учителем і дає змогуорганізувати рубіжний та підсумковий контроль, активізувати діяльністьучнів шляхом охоплення контролем більшої кількості школярів, перевіритизнання великого за об’ємом матеріалу за невеликий проміжок часу. Для забезпечення ефективного навчання іноземної мови в середньомунавчальному закладі та отримання об’єктивних показників навчальнихдосягнень з предмета “Іноземна мова” необхідно також створити надійнусистему контролю оволодіння іноземною мовою. Однією з найбільшрезультативних методик контролю при вивченні іноземної мови, як показалирезультати багатьох досліджень та експериментів, є тестова методика.

 

Список використаної літератури:

1. Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка /

Ш.А.Амонашвили. - М.: Знание, 1980. - 96 с.

2. Аузіна М.О. Система комплексної діагностики знань студентів:

навч. посіб. для викладачів та студентів вищих навчальних закладів / М.О.

Аузіна, Г.Г. Голуб, А.М. Возна. - Л.: ЛБІ, 2002. - 38 с.

3. Барановська О. Сучасна модель оцінювання навчальних

досягнень учнів: переваги і недоліки / О.Барановська // Рідна школа. - 2000. -

№ 7. - С. 8-50.

4. Бербец В. В. Оптимізація використання методів усного та

письмового контролю в процесі проектно-технологічної діяльності / В.

B. Бербец // Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г.Кузь. - К.: Науковий світ,

2003. -С. 19-24.

5. Бербец В.В. Контроль навчальних досягнень учнів у процесі

проектно-технологічної діяльності / В.В.Бербец // Трудова підготовка в

закладах освіти. - 2003. - №2 - С. 21-25.

6. Буринська Н. М. До проблеми оцінного контролю / Н.

М.Буринська // Педагогіка і психологія. - 2000. - №2. - С. 85 - 91.

7. Волкова Н.П. Педагогіка: посібник для студентів вищих

навчальних закладів / Н.П.Волкова. - К.: Видавничий центр „Академія”,

2002. - 576 с.

8. Делікатний К.Г. Авторитет оцінки / К.Г.Делікатний. - К.: Т-во

“Знання”, 1990. -48 с.

9. Іванюк С. Створюємо умови для об’єктивного оцінювання знань /

C. Іванюк // Освіта - 2001. - 20-27 червня.

10. Коберник О.М. Проектування на уроках трудового навчання /

О.М.Коберник // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2001. - №4. - С.12-

14.

11. Максименко В.П. Умови підвищення ефективності перевірки та

оцінювання знань учнів / В.П.Максименко // Педагогіка, респ. наук.-метод.

зб. - К.: Радянська школа, 1983. - Вип. 22. - С. 61-67.

12. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник. 3-є видання,

доповнене / Н.Є.Мойсеюк. - К., 2001. - 608 с.

оцінки / А.І.Підласий // Педагогіка і психологія. - 1994. - № 4. - С. 60-65.

13. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового

навчання: теорія і методика: монографія / Бербец В.В., Бербец Т.М., Дубова

Н.В. та інші; за заг. ред. О.М.Коберника. - К.: Науковий світ, 2003. - 172 с.

14. Тхоржевський Д.О. Деякі зауваження до 12-тибальної системи

оцінювання / Д.О.Тхоржевський // Трудова підготовка в закладах освіти. -

2001. —№1. — С.3-4.

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

 

 

Додаток 2

 

Додаток 3

КУРСОВА РОБОТА

Організація контролю та перевірки умінь та навичок школярів з тем: «Лакофарбові матеріали», «Будова дерева», «Фізичні та механічні властивості деревини».

студента 3 курсу 231 групи

відділення “Технологічна освіта

і фізичне виховання”

Козира Владислава Володимировича

 

Керівник Бусигін Віктор Миколайович, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач технологічно практикуму

 

 

Коростишів — 2016

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………………………………………..3

І.Організаційна частина:

1.Сутність процесу діагностування навчальних досягнень школярів в процесі технологічної підготовки…................................................................................7

2. Принципи діагностування процесу та результатів навчання

школярів на уроках трудового навчання…………………………………16

3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках

трудового навчання…………………………………………………………20

4. Форми та методи контролю знань, умінь та навичок школярів…………

II. Висновок…………………………………………………………………………………………………………..

III.Додатки……………………………………………………………………………………………………………

IV. Використана література………………………………………………………………………………….

 

Вступ

Актуальність даного дослідження. Проголошення гуманістичної шкільної освіти в Україні нагально потребує перегляду змісту і форми навчально-виховного процесу та особливо однієї з найважливіших його ланок – чинної системи оцінювання навчальних досягнень.

Актуальність дослідження даної проблеми зумовлена тим, що перехід загальноосвітньої школи на дванадцятибальну систему контролю навчальних досягнень, запроваджену Міністерством освіти і науки України в 2000 році, має певні недоліки в характеристиці критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання. Крім того, впровадження проектно-технологічної системи в практичну діяльність вчителів трудового навчання значно активізувало й проблему обґрунтування принципів, методів, індикаторів контролю та оцінювання як найважливіших складових діагностування навчальних досягнень учнів у процесі розробки та виконання ними творчих проектів з різних конструкційних матеріалів. Критерії оцінювання, які пропонуються чинною програмою з трудового навчання, не повністю розкривають усі сторони проектно-технологічної діяльності учнів, які підлягають контролю з боку учителя трудового навчання.

Аналіз літературних джерел показав, що над розв’язанням теоретичних проблем контролю навчальної діяльності як одного із компонентів навчально-виховного процесу працювали Ш.А.Амонашвілі, Н.М.Буринська, Н.Д.Наумов, Л.О.Одерій, М.М.Ржецький, В.Л.Рисс та інші.

Окремі аспекти контролю знань, умінь і навичок учнів на уроках трудового навчання розглядали Г.Є.Левченко, В.М.Мадзігон, Г.Е.Мінін, Е.Д.Мейрбеков, В.К.Сидоренко, Г.В.Терещук, Д.О.Тхоржевський та інші.

Незважаючи на проведені дослідження вчених з питань перевірки і оцінки знань, контроль навчальних досягнень школярів на уроках трудового навчання, в тому числі в процесі проектно-технологічної діяльності, не був предметом цільового наукового дослідження. Деякі аспекти цієї проблеми в дидактичній та методичній літературі залишаються не розкритими.

Удосконалення засобів і методів контролю і оцінювання результатів навчальних досягнень – одна з найнеобхідніших умов підвищення якості уроків, адже в системі трудового навчання і структури уроку (45 і 90 хвилин) потрібно оперативно і об’єктивно встановити рівень знань, сформованість практичних умінь і навичок, домогтися раціонального поєднання різних методів контролю.

Актуальність і недостатність розробки в теорії і практиці трудового навчання даної проблеми й зумовили вибір теми нашого дослідження: “Методика діагностування навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів на уроках трудового навчання”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження входить до тематичного плану науково-дослідної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини як складова проблеми “Модернізація змісту, форм і методів трудового навчання в загальноосвітній школі” та виконане в рамках держбюджетної теми “Наукові основи модернізації змісту і технології трудової підготовки учнів сільської загальноосвітньої школи” (державний реєстраційний номер 0102U007196) на замовлення Міністерства освіти і науки України. Тему дисертацінйого дослідження затверджено на засіданні вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №9 від 26 лютого 2002 року) та погоджено з бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол №9 від 26 листопада 2002 року).

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу теоретико-прикладних аспектів проблеми контролю й оцінювання знань, умінь і навичок учнів у процесі трудового навчання визначити дидактичні підходи до її розв’язання на сучасному етапі.

2. Розкрити функції, принципи та форми контролю навчальних досягнень учнів у процесі проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання.

3. Визначити й експериментально перевірити критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів під час розробки та виконання творчих проектів на уроках трудового навчання.

Розробити методику контролю навчальних досягнень і формування навичок самоконтролю у школярів у процесі проектно-технологічної діяльності та експериментально її перевірити

Об’єкт дослідження – процес трудового навчання учнів основної школи.

Предмет дослідження – методика діагностування навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів на уроках трудового навчання в процесі проектно-технологічної діяльності.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці методики діагностування (контролю та оцінювання) навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів у процесі проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що ефективність та об’єктивність діагностування навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів у процесі проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання підвищаться, якщо навчальний процес буде забезпечено низкою основоположних дидактичних умов: визначення провідних принципів і функцій контролю та самоконтролю, наукового обґрунтування критеріїв оцінювання різних етапів проектування та виготовлення учнями об’єктів праці з конструкційних матеріалів; поєднання різних форм контролю з його методами; застосування інноваційних технологій для виявлення й перевірки знань, умінь та навичок школярів.

Практичну значущість дослідження становлять: обґрунтована методика оптимізації методів і форм контролю та технології їх впровадження в контрольно-оцінювальний компонент уроків трудового навчання; експериментально перевірені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання, які можуть бути використані вчителями трудового навчання, студентами, авторами навчальних програм, підручників та посібників; розроблено методичні рекомендації щодо використання запропонованої методики контролю навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів під час виконання творчих проектів.

 

 
ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.