Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПринципи та функції діагностування процесу та результатів

Навчання школярів на уроках трудового навчання

Важливим завданням діагностування знань, умінь і навичок в процесі

технологічної пілготовки є виявлення рівня навчальних досягнень в процесі

виготовлення творчого проекту. Діагностика повинна забезпечувати

навчальні та виховні завдання загальноосвітньої школи. При правильному її

використанні вчитель оперативно отримує необхідну інформацію для

оптимального керівництва та вибору методик.

Якщо провести аналіз педагогічної та методичної літератури, то різні

автори мають неоднакові підходи до трактування принципів діагностування

навчальних досягнень учнів. Систематизувавши літературні джерела можна

визначити основні принципи діагностування навчальних досягнень учнів:

- плановост і т а сист ем ат ичност і по відношенню до трудового

навчання, що є його складовими частинами і базуються на основних етапах

трудової підготовки. Якщо діагностика здійснюється за заздалегідь

визначеним планом та оптимально обраною системою, вона сприяє

послідовності та оптимізації темпів процесу навчання. Також той факт, що

учень знає, коли відбудеться проміжний або заключний процес

діагностування, допоможе йому розподілити свій час для рівномірного темпу

нивчання, а це, в свою чергу, стимулює самостійну роботу. Систематичність

контролю є важливим психологічним фактором, який організовує і

дисциплінує учнів, створює постійну трудову атмосферу, формує потребу в

праці, наполегливість і спрямованість у досягненні мети. Регулярний

контроль сприяє виробленню в учнів навичок самоконтролю, вмінь

аналізувати свою роботу, критично оцінювати її результати. Без

систематичного контролю за засвоєнням учнями знань, вмінь та навичок

неможливо правильно організовувати навчальний процес, забезпечити його

ефективність;

- спрощ еност і т а дост упност і, що не потребує складних засобів,

форм та методів діагностування, а при використанні інноваційних засобів є

доступним учителеві та учням. Той факт, що діагностика навчально-

трудового рівня освіченості буде простою і доступною, допоможе педагогові

не марнувати зайвий час на пояснення методики діагностування та зберегти

час учнів під час практичного ознайомлення з нюансами методики в процесі

діагностики;

- економічності та раціональності випливає з того, що, не

затрачаючи багато часу на процес діагностування, учитель збільшує

навчальний час учнів, який позитивно впливатиме на розвиток їхніх творчих

здібностей та вироблення таких якостей, як акуратність, точність,

пунктуальність тощо;

- гласності та об’єктивності полягає у тому, що результати

діагностування кожного учня мають бути оголошені перед всім класом після

кожного етапу виготовлення виробу, що допоможе вчителю на практиці

закріпити у свідомості дітей критерії оцінювання всього поетапного процесу

проектування. Об'єктивний контроль передбачає створення умов, в яких би

максимально точно виявилися дійсні навчальні досягнення учнів.

Об'єктивність контролю - це його відповідність фактичним знанням учня.

Об'єктивність - це не тільки вимога суворо дотримуватися встановлених

норм і критеріїв оцінки, але й характерна риса діяльності вчителя. Бути

об'єктивним - це значить однаково доброзичливо відноситися до всіх

школярів, пред’являти до них єдині вимоги, бути справедливим до кожного з

них;

- справедливості та принциповості, цей принцип залежить від

власних установок і настроїв вчителя. Під час діагностування, а особливо

оцінювання, педагог має керуватися не власними симпатіями чи іншими

мотивами та стимулами, а стійкими внутрішніми переконаннями.

Справедлива та принципова вимогливість вчителя є обов‘язковою умовою

підвищення якості знань, запорукою виховання у школярів відповідального

ставлення до навчання, створює здорову атмосферу в навчально-трудовому

процесі;

- індивідуальності та диференційованості, що грунтується на

індивідуальних особливостях кожного учня, його власних здібностях та

потребах, специфіці навчального матеріалу та індивідуальних психологічних

якостях. Цей принцип реалізується на основі застосування різних рівнів

складності об’єктів проектування, які потребують різноманітних видів

діяльності школярів, а також взаємодії між вчителем і учнем або групою

учнів під час виконання творчих проектів;

- тематичності та послідовності, що базується на тематичній

спрямованості вимог учителя щодо перевірки знань учнів, розробки

відповідних оціночних завдань з певного розділу, теми чи етапу виконання

проекту та визначення рівня знань, умінь і навичок, що піддаються

оцінюванню. Доцільність послідовності контролю та перевірки зумовлена

психологічними закономірностями засвоєних знань та набутих умінь і

навичок.

Реалізація перерахованих принципів організації діагностування сприяє

зниженню суб’єктивності всього процесу, в тому числі і процесу оцінювання.

Численні дослідження показують, що всі принципи діагностування краще

всього реалізуються під час технологічної підготовки в загальноосвітній

школі, є ефективними в процесі керівництва навчально-трудовою діяльністю.

Педагогічне оцінювання має важливе значення і безпосередньо

пов’язане з правовими та етичними аспектами навчання. Зазначимо, що в

2002 р. Міністерство освіти і науки України затвердило документ “Критерії

оцінювання навчальних досягнень учнів”, в якому чітко визначено такі

функції:

а) контролююча, що передбачає здійснення цілеспрямованого

керування процесом навчання, забезпечення необхідного оперативного

зворотнього зв’язку. Перевірка знань, з одного боку, дає вчителю інформацію

про хід пізнавальної діяльності учнів, про особливості засвоєння ними змісту

освіти. З іншого - виступає засобом виявлення ефективності методів і

прийомів навчання, що застосовуються вчителем і самим учнем;

б) навчальна, що сприяє більш глибокому засвоєнню програмового

матеріалу, систематизації і закріпленню знань, формуванню умінь критично

аналізувати інформацію;

в) діагностико-керуюча, що допомагає виявити причини труднощів, які

виникають в учня у навчанні, прогалини у знаннях і вміннях, і визначити

конкретні шляхи усунення недоліків;

г) стимулюючо-мотиваційна - мотивація бажань учнів поліпшувати

свої результати, самореалізуватися в навчанні.

Діагностика та контроль знань, умінь та навичок спонукає школяра до

свідомого та відповідального ставлення до навчання, сприяє розвитку його

пізнавальних інтересів та творчих здібностей учня, стимулює підвищення

рівня освіченості.

Оцінка встановлює рівень засвоєння та якість знань, набутих учнями в

процесі трудового навчання, а також ступінь їх підготовленості до

застосування знань на практиці і показує “співвідношення між тим, що учень

засвоїв з певних питань програми, і тим, що він повинен знати з цих питань

на даний момент навчання”, тобто між рівнем, досягнутим школярем, і

еталоном рівня засвоєння знань.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнівЧто делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.