Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМикросоциология нені зерттейді?

а) Қоғамдағы әлеуметтік институттар, топтар, қабаттар, жеке тұлғалар мен индивидтер арасындағы қарым-қатынастар мен байланыстарды зерттейді

б) Қоғамды тұтас әлеуметтік жүйе ретінде біріктіріп қарастырады

в) Жанұяны және оның түрлерін зерттейді

г) Мемлекет пен билікті зерттейді

д) Жанұя туралы ғылым

7. Әлеуметтанудың қоғамды зерттеу тәсілдері:

а) Бақылау, байқау, сұхбат, эксперимент, сауалнама, модельдеу, сауал-сұрақ, құжаттарды талдау, т.б.

б) Бұл жекелеген адамдар мен әлеуметтік топтардың қызмет атқаруына, ондағы тиімділікті қамтуға, процестерге әсерін зерттеу

в) Адамдардың әлеуметтік өмірін жетілдіру бойынша практикалық ұсыныстарды беретін қолданбалы әлеуметтанумен де тығыз байланысты

г) Бұл ғылым өз зерттеулері арқылы қоғамның әлеуметтік-саяси өміріне қатысады, қоғамның ілгерілеуіне ықпал етеді

д) Әлеуметтану теорияларына сын көзбен қарайды, тұлғаның қызығушылығы тарапынан танымдық дүниені бағалайды.

 

8. Әлеуметтанудың негізгі заңдары:

а) Статикалық - қоғамның құрылысы, динамикалық - қоғамның даму заңдылықтары

б) Әлеуметтік жіктелу, әлеуметтік мобильділік

в) Жеке тұлғалардың әлеуметтенуі

г) Макро – және микро – әлеуметтану

д) Гипотеза және әлеуметтік фактілер

9. “Әлеуметтік” ұғымының мағынасы:

а) Қоғамдық қатынастар жиынтығы

б) Қоғамның кұрылымы

в) Адамдардың тұрақты бірлестігі

г) Өзара әрекеттің ұйымдасқан формасы

д) Әлеуметтік институттар

10. Әлеуметтанудың эмпирикалық қызметі:

а) Тәжірибеге негізделген әлеуметтік фактілерді жинау, өңдеу арқылы ғылыми қорытынды жасау.

б) Қоғамның әлеуметтік-саяси өміріне қатысады, қоғамның ілгерілеуіне ықпал етеді.

в) Практикалық ұсыныстарды беретін қолданбалы әлеуметтанумен де тығыз байланысты

г) Әлеуметтік фактілер туралы білімді анықтайды.

д) Бұл жекелеген адамдар мен әлеуметтік топтардың қызмет атқаруына, процестерге әсерін зерттеу

 

11. Әлеуметтанудың болжау қызметі:

а) Әлеуметтік өмірге әлеуметтік бағдар жасау

б) Қоғамның әлеуметтік-саяси өміріне қатысады, қоғамның ілгерілеуіне ықпал етеді.

в) Практикалық ұсыныстарды беретін қолданбалы әлеуметтанумен де тығыз байланысты

г) Әлеуметтану қоғамының сондай-ақ оның жеке құрылымдарының қызметі мен даму заңдарын, оны жинаудың әдістерін, әлеуметтік фактілер туралы білімді анықтайды.

д) Бұл жекелеген адамдар мен әлеуметтік топтардың қызмет атқаруына, ондағы тиімділікті қамтуға, процестерге әсерін зерттеу

 

12. Әлеуметтанудың басқа ғылымдардан ерекшелігі неде?

а) Теориялық әрі практикалық ғылым болып табылады

б) Қоғамдағы тарихи құбылыстар мен процестерді зерттейді

в) Қоғамның және жеке тұлғаның психологиялық қатынастарын зерттейді

г) Қоғамдағы саяси құбылыстар мен даму ерекшеліктерін зерттейді

д) Қоғамның және жанұдағы дау-жанжалдарын зерттейді

 

13. «Әлеуметтану» терминін алғаш ғылымға енгізген ғалым?

а) О. Конт

б) И. Кант

в) К. Маркс

г) Аристотель

д) Н. Макиавелли

 

14. ХХғ. эмпирикалық әлеуметтану алғаш рет қай университетте дамыды және ол қалай аталды?

а) Чикагода, «Өндірістік әлеуметтану»

б) Францияда «Позитивтік философия курсы»

в) Англияда «Социология негіздері»

г) Францияда «Социологиялық зерттеу әдістері»

д) Германияда «Түсінуші әлеуметтану»

13. «Әлеуметтану» терминін алғаш ғылымға енгізген ғалым?

а) О. Конт

б) И. Кант

в) К. Маркс

г) Аристотель

д) Н. Макиавелли

 

15. «Әлеуметтану» пәні Қазақстанда алғаш рет қашан және қай жерде оқытыла бастады?

А) 1990ж. Алматыдағы Әл-Фараби атындағы ҚАЗМУ-де

Б) 1994ж. Шымкенттегі Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ-де

В) 1998ж. Шымкенттегі М.Әуезов атындағы ОҚМУ-де

Г) 2000ж. Астанадағы А.Гумилев атындағы ұлттық университетте

Д) 1995ж. Өскемендегі А.Құнанбаев атындағы БҚМУ-де

16. «Әлеуметтану» терминінің бастапқыда аталуы:

а) Әлеуметтік физика

б) Әлеуметтік биология

в) Әлеуметтік дүниетану

г) Әлеуметтік химия

д) Әлеуметтік математика

17. Әлеуметтану қай ғылымның құрамынан бөлініп шықты?

а) Философия

б) Биология

в) Физика

г) Химия

д) Математика

18. Әлеуметтануда биологиялық (органикалық) бағыттың негiзiн қалаушы:

а) Г. Спенсер

б) О.Конт

в) Э.Дюркгейм

г) К.Маркс

д) Т.Парсонс

 

19. Әлеуметтану ғылымының негізгі зерттеу бағыттары:

а) Макро – және микро – социология

б) Әлеуметтік институттар

в) Әлеуметтік топтар

г) Әлеуметтік қабаттар

д) Әлеуметтік құбылыстар

20. «Әлеуметтану» ғылымының негізгі категориялары:

а) Әлеуметтік, әлеуметтену, әлеуметтік институт, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік жүйе, әлеуметтік топтар, әлеуметтік қабаттар, т.б.

б) Мемлекет, билік, саяси жүйе, саяси ұйымдар, саяси топтар, саяси құрылымдар, саяси сана, саяси мәдениет, т.б.

в) Құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам, жеке тұлға, заңдар, конституция, мемлекет басшысы, парламент, т.б.

г) биология, химия, физика, математика, тарих, саясаттану, т.б.

д) әлеуметтік статика және динамика, т.б.

 

21. «Әлеуметтану» дербес ғылым ретінде қашан және қай елде дүниеге келді?

а) ХІХғ. ІІ-жартысында Францияда

б) ІV-Vғ.ежелгі Грецияда

в) ХХғ. басында Англияда

г) ХХІғ. басында АҚШ-да

д)ХІХғ. аяғында Германияда

22. Әлеуметтануды ғылыми қолданысқа енгізген еңбек қалай аталады?

а) О. Конттың "Позитивтік философия курсы"

б) Г.Спенсердің "Социология негіздері"

в) Аристотельдің "Саясаты"

г) К. Маркстің "Капиталы"

д) Н. Макиавеллидің "Патшасы" (Государь)

 

23. Платон ілімі бойынша, идеалды мемлекет құрылысы:

а) Аристократия билігіне негізделген қоғам

б) Буржуазия, жер иелері, қолөнершілер билігі

в) Құлдар, жұмысшылар, әскерлер билігі

г) Әскерилер, шаруалар, ғалымдар билігі

д) Интеллигенция, қызметкерлер, саудагерлер билігі

24. О.Конт ғылымды неден бөліп алуға тырысты:

а) Метафизика мен теологиядан

б) Химия мен физикадан

в) Биологиядан

г) Саясаттанудан

д) Тарихтан

25. Әлеуметтануға әлеуметтік әдістерді енгізген социолог:

а) Э.Дюркгейм

б) М.Вебер

в) Г.Спенсер

г) Дж.Мид

д) О.Конт

26. «Әлеуметтік статика және динамика» еңбегінің авторы:

а) О. Конт

б) И. Кант

в) К. Маркс

г) Аристотель

д) Н. Макиавелли

е) Г.Спенсер

27. «Әлеуметтану» пәнінің статикалық жағы:

а) Қоғамның құрылысын зерттейді.

б) Әлеуметтік құрылысты үнемі жаңғыртып отыруға себепкер болатын, индивидтер мен топтардың өзара қатынасының формалары мен сипаты әлеуметтану ғылымы зерттеулерінде қамтылды.

в) Саяси құбылыстардың пайда болуы мен дамуы, заңдылыктары, жолдары мен формалары туралы коғамдык ғылым

г) Саяси жүйелер мен саяси қатынастар туралы ғылым

д) Қоғамның кұрылымы, ондағы адамдардың мінез-құлқы туралы ғылым

е) Әлемдегі саяси және қоғамдық мәселелерге тарихи сипаттама береді

28. «Әлеуметтану» пәнінің динамикалық жағы:

а) Қоғамның әлеуметтік дамуы, эволюциясын зерттейді.

б) Қоғамның құрылысын зерттейді.

в) Саяси құбылыстардың пайда болуы мен дамуы, заңдылыктары, жолдары мен формалары туралы коғамдык ғылым

г) Саяси жүйелер мен саяси қатынастар туралы ғылым

д) Қоғамның кұрылымы, стратификация туралы ғылым

е) Қоғамдағы қақтығыс теориясы туралы ілім

29. ХІХғ. аяғындағы әлеуметтанудың негізгі парадигмалары:

а) Биологиялық бағыт (О.Конт, Г.Спенсер, т.б.), психологиялық бағыт (Ч.Кули, Л.Уорд), маркстік бағыт, т.б.

б) Саяси бағыт (М.Вебер), отбасы институты, дін институты

в) Құқықтық институт (Н.Макиавелли, А.Аквинский)

г) Құрылымдык және интерпретивтік теориялар

д) Құрылымдык функционализм

е) Қоғамды зерттеу аспектілері

30. Алғашқы әлеуметтік көзқарастар кімнің еңбегінде көрініс тапты:

а) Платонның «Мемлекет» еңбегінде

б) Аристотельдің «Саясат» еңбегінде

в) Н.Макиавеллидің «Патша» еңбегінде

г) Ж-Ж.Руссоның «Келісім-шарт» теориясында

д) К.Маркстың «Таптар» теориясында

е) К.Маркстің «Капитал» еңбегінде

31. Қоғамды алғаш рет әлеуметтік жіктерге бөлген ғалым:

а) Платон

б) Аристотель

в) Н.Макиавелли

г) Ж-Ж.Руссо

д) К.Маркс

е) О.Конт

32. Алғашқы социологиялық мектептерді атаңыз:

а) Чикаго, Колумбия, неміс, француз мектебі

б) АҚШ халықаралық қатынастар мектебі

в) Саяси және әлеуметтік мамандану

г) Қарапайым еңбекті мақсатты ұйымдастыру

д) Экономикалық-тарихи

е) Ресей жекеменшік әлеуметтік мектебі

 

33. Э.Дюркгеймнің негізгі еңбектері мен теорияларын атаңыз:

а) «Социологияның зерттеу әдістері», «Өзін-өзі өлтіру», аномия теориясы

б) «Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегі, идеалды типтер, әлеуметтік іс-әрекеттер, билік теориясы

в) «Позитивтік философия курсы», ғылымға «әлеуметтану» терминін енгізді

г) «Социология негіздері», әлеуметтік жүйе, әлеуметтік функция, әлеуметтік институт, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік қабат ұғымдарын енгізді

д) «Коммунистік манифест», формациялар, коммунизм, социализм, таптар теориясы

е) «Капитал», жекеменшік, отбасы, мемлекет теориялары

 

34. Г. Спенсердің әлеуметтану ғылымына қандай ұғымдар енгізді?

а) Әлеуметтік жүйе, әлеуметтік функция, әлеуметтік институт, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік қабат

б) Адам, жеке тұлға, индивид, әлеуметтік топтар

в) Жеке меншік, әлеуметтік таптар, коммунизм, социализм

г) Идеалды типтер, әлеуметтік іс-әрекеттер, билік теориясы

д) Әлеуметтік стратификация, әлеуметтік мобильділік

е) Отбасы, мемлекет, жекеменшік, құндылықтар теориясы

 

35. М.Вебердің негізгі еңбектері мен теорияларын көрсетіңіз:

а) «Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегі, идеалды типтер, әлеуметтік іс-әрекеттер, билік теориясы

б) «Позитивтік философия курсы», ғылымға «әлеуметтану» терминін енгізді

в) «Социология негіздері», әлеуметтік жүйе, әлеуметтік функция, әлеуметтік институт, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік қабат ұғымдарын енгізді

г) Адам, жеке тұлға, индивид, әлеуметтік топтар ұғымдарын енгізді

д) «Коммунистік манифест», формациялар, коммунизм, социализм, таптар теориясы

е) «Социология негіздері», әлеуметтік жүйе, әлеуметтік функция, әлеуметтік институт, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік қабат ұғымдарын енгізді

36. К.Маркстың негізгі теорияларын атаңыз:

а) «Коммунистік манифест», формациялар, коммунизм, социализм, таптар теориясы

б) «Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегі, идеалды типтер, әлеуметтік іс-әрекеттер, билік теориясы

в) «Позитивтік философия курсы», ғылымға «әлеуметтану» терминін енгізді

г) «Социология негіздері», әлеуметтік жүйе, әлеуметтік функция, әлеуметтік институт, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік қабат ұғымдарын енгізді

д) әлеуметтік стратификация, әлеуметтік мобильділік теориясы

е) «Мемлекет», жекеменшік, отбасы, мемлекет теориялары

 

37. «Түсінуші әлеуметтану», «Билік» еңбегінің авторы:

а) М.Вебер

б) О.Конт

в) Г.Спенсер

г) Э.Дюркгейм

д) К.Маркс

е) Т.Парсонс

 

38. «Парадигма» ұғымы нені білдіреді және оны ғылымға енгізген кім?

а) «Үлгілі теория», Т.Кун

б) «Келісім-шарт теориясы» Т.Гоббс

в) «Таптар күресі теориясы», К.Маркс

г) «Әлеуметтік қабаттар», П.Сорокин

д) «Позитивизм», О.Конт

е) «Әлеуметтік жүйе», Р.Мертон

39. Құрылымдық-функционализм теориясының авторы және мағынасы:

а) Т.Парсонс, Р.Мертон, «әлеуметтік жүйе», «қызмет»

б) Дж.Мид, белгілер жиынтығы, ара-қатынас

в) Т.Кун, «үлгілі теория»

г) М.Вебер «түсінуші әлеуметтану»

д) О.Конт, позитивизм

е) П. Сорокин, әлеуметтік қабаттар

 

40. Символикалық интеракционизм теориясының авторы және мағынасы:

а) Дж.Мид, белгілер жиынтығы, ара-қатынас

б) Т.Парсонс, Р.Мертон, «әлеуметтік жүйе», «қызмет»

в) Т.Кун, «үлгілі теория»

г) М.Вебер «түсінуші әлеуметтану»

д) О.Конт, позитивизм

е) П. Сорокин, әлеуметтік қабаттар

41. Алғаш рет эмпирикалық (өндірістік) әлеуметтану қай елде дамыды?

а) ХХғ. 20-40жж. АҚШ-да

б) ХІХғ. 50-60жж. Францияда

в) ХІХғ. 60-70жж. Германияда

г) ХХғ. 20-30жж. Италияда

д) ХХғ. 50ж. Ресейде

е) ХХғ. 20-30жж. Испанияда

 

42. Эмпирикалық әлеметтану нені зерттейді?

а) Қоғамды түрлі теориялық болжамдармен емес, нақты социологиялық зерттеу әдістері, техника және процедуралар көмегімен зерттеу, фактілерге сүйену

б) Қоғамды нақты зерттеу әдістермен емес, теориялық тұжырымдарға сүйене отырып зерттеу

в) Қоғамды биологиялық организм ретінде қарап зерттеу

г) Қоғамды ежелден келе жатқан теорияларға сәйкес болжау

д) Математикалық әдістерді

е) Қоғамдағы әлеуметтік, саяси мәселелерді зерттейді

43. Әлеуметтану ғылымының пайда болуына методологиялық негіз болған ғылым

а) Философия

б) Логика

в) Эргономика

г) Психология

д) Саясаттану

е) Риторика

44. Бағдарлама жасау дегеніміз не?

а) Қосымша ақпарат көздерін таңдау, проблеманы анықтау, мақсат қою, ұғымдарды операциялау

б) Таңдау, мәліметтерді жинау әдістері, құралдары, сауалнама жүргізу

в) Далалық жұмыс, реттеу және кодтау, табуляциялау

г) Статистикалық талдау, қорытындылау, ұсыныс жасау

д) Алдын-ала зерттеу жүргізіп көру

е) Материалдарды өңдей отырып, сипаттау

 Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.