Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Макросоциология нені зерттейді?





Макросоциология нені зерттейді?

а) Қоғамды тұтас әлеуметтік жүйе ретінде біріктіріп қарастырады

б) Қоғамдағы әлеуметтік институттар, топтар, қабаттар, жеке тұлғалар мен индивидтер арасындағы қарым-қатынастар мен байланыстарды зерттейді

в) Жанұяны және оның түрлерін зерттейді

г) Мемлекет пен билікті зерттейді

д) Жанұя туралы ғылым

Респондент дегеніміз кім?

а) Сауалнамаға жауап беруші

б) Зерттеуші

в) Бақылаушы

г) Социолог

д) Саясаткер

е) Тергеуші

ж) Әлеуметтанушы

65. Бақылау әдісінің түрлері:

а) Жанама және тікелей

б) Жаппай және іріктеу, ашық және жабық

в) Экстенсивті және интенсивті

г) Еркін және апереотипті

д) Ұзақ және қысқа мерзімдік

е) Жасырын және дара

ж) Күштеу және әсер ету әдістері

66. Іріктеу әдісі дегеніміз не?

а) Зерттеу объектісін сипаттарына қарай таңдауы, бөлшектеуі

б) Зерттеудің талдау әдісі

в) Социологиялық зерттеудің болжам әдісі

г) Зерттеудің салыстыру әдісі

д) Зерттеудің байқау әдісі

е) Экстенсивті және интенсивті

ж) Жасырын және дара

 

67. Контент-талдау әдісін алғаш қолданған зерттеуші:

а) Г. Лассуэл

б) Ф. Бзежинский

в) З. Фрейд

г) М. Вебер

д) В. Цыганков

е) К.Маркс

ж) Т.Парсонс

68. Құжаттарды талдау белгілері:

а) Статистикалық, вербальды

б) Зерттеуші, сауалнама қағазы, респондент

в) Экстенсивті және интенсивті

г) Еркін және апереотипті

д) Ұзақ және қысқа мерзімдік

е) Ашық және мерзімді

ж) Белгіленген көрсеткіштері негізінде

69. Құжаттарды талдаудың заңдылығы:

а) Ресми және ресми емес

б) Статистикалық, вербальды

в) Зерттеуші, сауалнама қағазы, респондент

г) Экстенсивті және интенсивті

д) Еркін және апереотипті

е) Белгіленген көрсеткіштері негізінде

ж) Ашық және мерзімді

 

70. Ақпараттардың түрлері:

а) Қолжазба, баспа, кинографиялық, статистикалық, фонетикалық құжаттар

б ) Ресми және ресми емес, вербальды

в) Зерттеуші, сауалнама қағазы, респондент

г) Экстенсивті және интенсивті

д) Еркін және апереотипті

е) Ашық және мерзімді

ж) Архивті құжаттар негізіндегі ақпараттар

71. Респонденттер құрамы тұрақты болып табылатын зерттеу түрі:

а) Мониторинг

б) Панелді

в) Пилотанды

г) Статистикалық

д) Бақылау

е) Еркін

ж) Ашық

 

72. Эмпирикалық зерттеудің түрлері:

а) Фундаментальды және қолданбалы

б) Ресми және ресми емес

в) Статистикалық, вербальды

г) Зерттеуші, сауалнама қағазы, респондент

д) Экстенсивті және интенсивті

е) Еркін және апереотипті

ж) Ашық және мерзімді

 

73. Әлеуметтік зерттеу объектісі дегеніміз:

а) Қоғамдағы зерттелінетін әлеуметтік кұбылыстар мен процестер

б) Әлеуметтанудың түсіндірмелі аппараты

в) Әлеуметтік зерттеулердегі пайдаланылатын өлшем бірліктеррі

г) Әлеуметтік өңдеу мәліметтерін өңдеу үшін пайдаланатын ЭЕМ-дағы табиғи үрдістеер

д) Математика-статистикалык бағдарламалар

е) Зерттелетін объектінің заңды болуы

ж) Әлеуметтік ортаның индивиді

 

74. Әлеуметтанудағы гипотеза дегеніміз -бұл...

а) Әлеуметтік кұбылыстар арасындағы байланыстардың сипатымен мәні туралы ғылыми болжам

б) Сандык ауыспалы белгілерге әсер етуін бағалауға арналған статистикалык анализ әдісі

в) Әлеуметтік зерттеуді іске асырудың әдістемелік және техникалык әдістерінің жүйесі

г) Акпараттык барлык түрлерін өндіру, өңдеу, сактау және тарату

д) Методологиялык бағалауға бөлінетін әдіс

е) Фактілер негізінде жиналған мәліметтер мен анықтамалар

ж) Көзқарастар жинағы және теориялар

 

75. Далалық зерттеу дегеніміз - бұл:

а) Объектіні табиғи жағдайда зерттеу

б) Пилотаждык зерттеу

в) Байкау үшін зерттеу

г) Зерттеудің желілік кестесі

д) Гипотезаны кұрудың екінші фазасы

е) Табиғи мәліметтерді назарда ұстау

ж) Заттай мәліметтер басшылыққа алынуы

 

76. Пилотаждык зерттеу дегеніміз-бұл...

а) Барлау әдісі

б) Толыққанды зерттеу әдісі

в) Талдау әдісі

г) Мәліметтерді өңдеу әдісі

д) Зерттеуді өңдеу әдісі

е) Аналитикалық әдіс

ж) Теориялық әдіс

з) Интенсивті әдіс

 

 

77. Социологиялық зерттеудің мақсаты:

a) Зерттеушінің алуы тиіс накты нәтижесі

б) Әлеуметтік зерттеулердің интегративті нәтижелілігі

в) Әлеуметтанушылардың кәсіби кызмет мәселесін талкылау

г) Нәтиже алу үшін билік, материалдык және адам ресурстарына, ғылыми біліміне катысты баскару субъектілерін саналы түрде пайдалану

д) Әлеуметтік даму кызметінің жұмысын ұйымдастыру

е) Зерттеудің ең басты мәселесіне жауап беру

ж) Әлеуметтік зерттеулер объектісінің негізгі жактарыназарда ұстау

з) Практикалык ұсыныстарды жариялау

78. Социологиялық зерттеудің міндеттері:

а) Зерттеудің ең басты мәселесіне жауап беру үшін талкылауға кажет мәселелер шеңбері

б) Ғылыми-негізделген практикалык ұсыныстарды жариялау

в) Әлеуметтік зерттеулер объектісінің негізгі жактары

г) Түрлі аспектілер мен түрлі тәсілдер аркылы іске асырылатын статус пен орналасуын өзгерту

д) Стихиялык және бакыланбайтын үрдістердің күшеюі аркылы коғамдык катынастардың дамуы

е) Әлеуметтік зерттеулердің интегративті нәтижелілігі

ж) Әлеуметтанушылардың кәсіби кызмет мәселесін талкылау

з) Алынған мәліметтерді ғылымға енгізу

 

79. «Социометрия» әдісінің негізін салушы ойшыл:

а) Дж.Морено

б) Дж. Мид

в) Р.Мертон

г) Г.Спенсер

д) О.Конт

е) К.Маркс

ж) Г.Спенсер

з) Т.Парсонс

80. Фундаментальды әлеуметтану нені зерттейді?

а) Ғылымның теориясы мен методологиясын

б) Әлеуметтік өмірдің практикалык мәселелерін

в) Бакылау, сауалнама әдістерін

г) Эмпирикалык материалдык сипаттайды

д) Тұлға типологиясын

е) Әлеуметтік ортаның қажеттіліктерін

ж) Қоғамдық өмірдің өзектілігін

з) Ғылымға ендірілетін жаңалықтарды

81. Қоғам дегеніміз не?

а) Ірі әлеуметтік жүйелер жиынтығы

б) Қауымдастықтар жиынтығы

в) Топтар бірлігі

г) Таптар түрлері

д) Қабаттар жиынтығы

е) Қоршаған орта

ж) Әлеуметтік орта

з) Әлеуметтік тап

82. «Қоғам - тірі организм» тұжырымдамасының авторы:

а) О.Конт

б) И.Кант

в) К.Маркс

г) Э.Дюркгейм

д) П.Сорокин

е) Т.Парсонс

ж) Г. Спенсер

з) П.Сорокин

83. Қоғамның негізгі даму үлгісі?

а) Революциялық және эволюциялық

б) Эволюциялық

в) Реформалық

г) Секіріп өту жолы

д) Революциялық

е) Кезеңдік

ж) Өтпелі дәуір

з) Өркениеттік

84. Қоғамның даму бағыты:

а) Прогрессивті және регрессивті

б) Революциялық және эволюциялық

в) Эволюциялық

г) Реформалық

д) Секіріп өту жолы

е) Өркениеттік

ж) Өтпелі дәуір

з) Алға жылжушылық

 

85. Қоғамның эволюциялық дамуына ықпал етуші фактор:

а) Реформалар

б) Жанжалдар

в) Революциялар

г) Регресс

д) Прогресс

е) Қайта құру

ж) Демократия

з) Төңкерістер

 

86. Қоғамның прогрессивті дамуы бұл:

а) Алға қарай жылжу

б) Кері кету

в) Өзгеру

г) Тоқтау

д) Реформа

е) Төңкерістер

ж) Демократия

з) Қайта құру

 

87. Қоғамның регрессивті дамуы бұл:

а) Кері кету

б) Өзгеру

в) Тоқтау

г) Реформа

д) Алға жылжу

е) Өсу

ж) Даму

з) Күйреу

88. Қоғамды формацияларға бөлген ойшыл:

а) К.Маркс

б) М.Вебер

в) О.Конт

г) Г.Спенсер

д) Э.Дюркгейм

е) Дж.Локк

ж) Т.Парсонс

з) П.Сорокин

 

89. К.Маркс іліміне сәйкес қоғамның даму формациялары:

а) Алғашқы қауымдық, құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік, социалистік

б) Жанжалдық, аристократия, демократия

в) Алғашқы қоғамдық, коммунистік

г) Ежелгі, орта ғасыр, жаңа заман, қайта өрлеу дәуірі, қазіргі заман

д) Аристократия, демократия, олигархия, тирания, тимократия

е) Демократия мен қайта құру

ж) Капиталистік және өтпелі дәуір

з) Ежелгі заман, жаңа заман, бүгінгі заман

90. Социологиялық тұрғыдан индустриалды қоғам үшін не маңызды?

а) Еңбек бөлінісінің дамуы, өндірістің нақты салаларының мамандандырылуы

б) Адамның әдет ғұрып негіздерімен өмір сүруі

в) Жаңа технологиялардың кеңінен дамытылуы

г) Авторитарлық биліктің қызметтілігі

д) Қоғамның қолдауы мен бірге дамуы

е) Ауыл шаруашылығымен тығыз байланыста даму

ж) Жергілікті әкімшілікпен тікелей байланыс

з) Жергілікті халықтың қолдауы

 

91. Д. Беллдің көзқарасынша, постиндустриалды қоғам үшін не маңызды?

а) Білім, ғылым және университеттер

б) Өндірістік құралдар мен меншік

в) Саяси жүйелердің типтері

г) Авторитарлық биліктің қызметтілігі

д) Жергілікті халықтың қолдауы

е) Ауыл шаруашылығымен тығыз байланыста даму

ж) Жаңа технологиялардың кеңінен дамытылуы

з) Адамның әдет ғұрып негіздерімен өмір сүруі

 

92. Аграрлы қоғам үшін не маңызды:

а) Органикалық ынтымақтастыққа негізделген қоғам

б) Күрделі әлеуметтік қатынастар

в) Жаңа технологиялардың кеңінен дамытылуы

г) Қоғамның дамуындағы ақпараттылықтың маңызы

д) Барлық жауаптары дұрыс

е) Әлеуметтік байланыстардағы қарапайымдылық

ж) Ауыл шаруашылығымен тығыз байланыста даму

з) Адамның әдет ғұрып негіздерімен өмір сүруі

93. К.Маркс іліміне сәйкес, коммунистік қоғам дегеніміз:

а) Әділетті, үйлесімді, адамдары тең дәрежелі, еркіндік пен демократия орын алған қоғам

б) Таптық-антогонистік, қанаушы, тоқыраудағы, еңбек етуші адамға қарсы қоғам

в) Аристократия мен буржуазия үстемдігі орын алған қоғам

г) Монархиялық билік үстемдік құрған қоғам

д) Байлар мен кедейлер күресінен, теңсіздіктен тұратын қоғам

е) Демократиялық жүйе негізінде даму

ж) Баламалы сайлау негізінде құрылған қоғам

з) Ұрпақтан ұрпаққа берілетін билік

94. Қоғамды экономикалық белгісіне қарай зерттеу тәсілдері:

а) Формациялық және өркениеттік

б) Алғашқы қауымдық, құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік, социалистік

в) Жанжалдық, аристократия, демократия

г) Ежелгі, орта ғасыр, жаңа заман, қайта өрлеу дәуірі, қазіргі заман

д) Аристократия, демократия, олигархия, тирания, тимократия

е) Монархиялық билік үстемдік құрған қоғам

ж) Жаңа технологиялардың кеңінен дамытылуы

з) Еркіндік пен демократия орын алған қоғам

 

95. Қоғамды әлеуметтік-саяси қатынастары мен демократиялығына қарай зерттеу тәсілі:

а) Ашық және жабық қоғам

б) Алғашқы қауымдық, құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік, социалистік

в) Жанжалдық, аристократия, демократия

г) Ежелгі, орта ғасыр, жаңа заман, қайта өрлеу дәуірі, қазіргі заман

д) Аристократия, демократия, олигархия, тирания, тимократия

е) Еркіндік пен демократия орын алған қоғам

ж) Монархиялық билік үстемдік құрған қоғам

з) Формациялық және өркениеттік

96. Адамзат дамуындағы қоғамның әлеуметтік даму белгілері:

а) Қарапайым және күрделі

б) Ашық және жабық қоғам

в) Алғашқы қауымдық, құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік, социалистік

г) Ежелгі, орта ғасыр, жаңа заман, қайта өрлеу дәуірі, қазіргі заман

д) Аристократия, демократия, олигархия, тирания, тимократия

е) Формациялық және өркениеттік

ж) Монархиялық билік үстемдік құрған қоғам

з) Жанжалдық, аристократия, демократия

97. Құрылымдық-функционализм парадигмасының авторлары:

а) Т.Парсонс, Р.Мертон

б) О.Конт, К.Маркс

в) Э.Дюркгейм, Г.Спенсер

г) М.Вебер, П.Сорокин

д) Платон,Аристотель

е) Дж.Локк, Э.Дюркгейм

ж) К.Маркс, Ф.Энгельс

з)Т.Парсонс, Т.Пейн

98. «Қоғам бұл – күрделі құрылым, организм жасушаларына ұқсас тығыз, үнемі жаңарып, өзгеріп, дамып отырады» деген тұжырымдаманың авторы:

а) Т.Парсонс

б) М.Вебер

в) Р.Мертон

г) Г.Спенсер

д) Э.Дюркгейм

е) П.Сорокин

ж) К.Маркс

з) Т.Пейн

 

99. «Қоғам - тірі организм секілді оның мүшелері белгілі бір функцияларды атқарады» деген көзқарастың авторы:

а) Р.Мертон

б) М.Вебер

в) Т.Парсонс

г) Г.Спенсер

д) Э.Дюркгейм

е) П.Сорокин

ж) Дж.Локк

з) К. Маркс

 

100. "Қоғам – бұл белгілі бір географиялык шекарасы бар, жалпы ортақ заң шығару жүйесі мен белгілі бір ұлттық біркелкілігі бар адамдар бірлестігі" деп анықтама берген кім?

а) Н.Смелзер

б) Т.Парсонс

в) Э.Дюркгейм

г) М.Вебер

д) П.Сорокин

е)К.Маркс

ж) Дж.Локк

з) г.Спенсер

Денгей

$$ 101. Қазақстандық социологтар вертикальды мобильділік бойынша жұмыс орнын жиі ауыстырмайтын (2,6-5,8%) «жабық қоғамға» енетін мамандықтар:

а) Дәрігерлер, инженерлер, саясаткерлер, басқарушы орган қызметкерлері, т.б.

б) Шенеуніктер, хирургтар, әскерилер, саясаткерлер, т.б.

в) Әскерилер, оқытушылар, банкирлер, бизнесмендер, т.б

г) Саудагерлер, жүргізушілер, полиция, әншілер, т.б.

д) Әртістер, дизайнерлер, тігіншілер, хатшылар, т.б.

 

102. Қазақстандық социологтар вертикальды мобильділік бойынша жұмыс орнын жиі ауыстырушы (46,9%) «ашық қоғамға» енетін мамандықтар:

а) Мұғалімдер, заңгерлер, экономистер, журналистер, т.б.

б) Саудагерлер, жүргізушілер, полиция, әншілер, т.б

в) Әскерилер, оқытушылар, банкирлер, бизнесмендер, т.б

г) Дәрігерлер, инженерлер, саясаткерлер, басқарушы орган қызметкерлері, т.б.

д) Әртістер, дизайнерлер, тігіншілер, хатшылар, т.б.

103. Социологтардың зерттеуіне сүйенсек, мобильділіктің қай түрі жиі кездеседі (70%)?

а) Горизонтальды мобильділік

б) Вертикальді мобильділік

в) Субьективтік идеализм

г) Тарихи материализм

д) Диалектикалык материализм

104. П. Сорокиннің көзқарасына сәйкес әлеуметтік мобильділік бағыты:

а)Вертикальды

б) Горизонтальды

в) Субьективтік идеализм

г) Әлеуметтік стратификация және мобильділік

д) Диалектикалық материализм

105. Мобильділік ұғымының мағынасы:

а) Жылжу, өзгеру,

б) Қозғалыс, орын ауыстыру

в) Жаңару, көркею, өсу

г) Қылмыскерлік, маргиналдық, отбасы, дін

д) Жанжал, қайшылық, функция

106. Мақсат-мүдделері ортақ, көзқарастары, ой-пікірлері ұқсас, бір-бірімен өзара тығыз қарым-қатынастағы және өзара байланыстағы адамдар тобы не деп аталады:

а) Әлеуметтік топтар

б) Әлеуметтік кауымдастык

в) Әлеуметтік шеңбер

г) Формальды топ

д) Индивидтер

 

107. Қалалардың, кала тұрғындарының өсуі, олардың коғамдағы ролінің артуы калай аталады?

а) Урбанизация

б) Халықтың шоғырлануы

в) Миграция

г) Дифференциация

д) Интеграция

 

108. Қоғамның әлеуметтік құрылымын зерттейтін, екі ірі теорияны атаңыз

а) Әлеуметтік стратификация

б) Әлеуметтік мобильділік

в) Натурализм

г) Әлеуметтік дарвинизм

д) Тарихи материализм

109. Батыс социологтары мобильділіктің қандай түрлерін ұсынды?

а) Географиялық, кәсіби, қоғамдық,

б) Мәдени, экономикалық, саяси, территориялық

в) Жаңа ролдерді, кұндылыктарды, білімді өмірдің әр кезеңінде игеру үрдісі

г) Тұрғындар кұрамындағы еркектер саны

д) Баска нәсілге жататын топ дискриминацияға, эксплуатацияға және қатты канаушылыкка ұшырайтын жағдай

 

 

110. «Әлеуметтік стратификация» түсінігі нені білдіреді?

а) Қабаттар, топтар,

б) Таптар мен жіктерді

в) Таптар мен топтарды г) топтарды

г) Орындар, кезеңдер

д) Бағдарды

 

111. Әлеуметтік мобильділік теориясын қалыптастыруда қай теория әдістемелік негіз болды?

а) Әлеуметтік стратификация

б) Әлеуметтік қабат

в) Эмпирикалык әлеуметтік зерттеулер

г) Әлеуметтік өзгерістер

д) Тұлғалар

 

112. Постиндустриалды қоғамның негізгі белгісі

а) Білім мен ғылым

б) Ақпараттық техологияның дамуы

в) Өндірістің жоғарылауы

г) Ауылшаруашылықтың кеңеюі

д) Урбанизация

Отбасы дегеніміз не?

а) Тұрмыс ортақтығы мен өзара міндеттемелермен байланысқан адамдардың некелік және қандас-туыстық негіздегі бірлестігі

б) Ортақ тұрғын үйімен, экономикалық кооперациямен, ұдайы өндірумен сипатталатын әлеуметтік топ

в) Ер мен әйелдің арасындағы өзара жауапкершіліктер, міндеттемелер мен туыстық құқықтарының заңдық реттелуі

г) Бала туылу, тәрбиелеу ұяшығы

д) Бірге өмір сүру қағидасы

е) Салт-дәстүрлер жиынтығы

 

Неке дегеніміз не?

а) Ер мен әйелдің арасындағы өзара жауапкершіліктер, міндеттемелер мен туыстық құқықтарының заңдық реттелуі

б) Қоғаммен санкцияланған, жыныстық қатынастардың әлеуметтік және тұлғалық қалыпты формасын

в) Тұрмыс ортақтығы мен өзара міндеттемелермен байланысқан адамдардың некелік және қандас-туыстық негіздегі бірлестігі

г) Бала туылу, тәрбиелеу ұяшығы

д) Бірге өмір сүру қағидасы

е) Салт-дәстүрлер жиынтығы

143. Некеге тұрудың маңызды қағидалары:

а) Жар таңдау еркіндігі, сүйіспеншілік, өзара сыйластық

б) Бірге өмір сүру, бала туу, тәрбиелеу

в) Әдет-ғұрыптарға сәйкес болу

г) Бірге өмір сүру қағидасы

д) Салт-дәстүрлер жиынтығы

е) Ұрпақ жалғастыру

 

144. Әлеуметануда 14-17 жастағы тинейджерлерді (жасөспірімдерді) былай атайды

а) Риск топтары

б) Қатерлі топтар

в) Әлеуметтік топ

г) Шағын топ

д) Интоп

е) Аут топ

 

 

145. Қазіргі заманда кең таралған неке түрі:

а) Азаматтық заңды неке

б) Заңға негізделген неке

в) Бір жыныстылар некесі

г) Есеппен неке құру

д) Мәжбүрлі неке

е) Салт-дәстүрге негізделген неке

 

146. Отбасының негізгі қызметтері:

а) репродуктивтік, тәрбиелік, экономикалық, әлеуметтік, рухани, эмоционалдық, мәдени, жыныстық, қарым-қатынастық, шаруашылық-тұрмыстық

б)

в) Некеге тұру, оның барлық мүшелерінің қандық-туыстық байланысы болуы

г) Таңдау еркіндігі, сүйіспеншілік, өзара сыйластық

д) Ортақ отбасылық бюджет

е) Бірге өмір сүру қағидасы

 

147. Отбасы әлеуметтануы нені зерттейді?

а) неке-отбасылық қатынастардың қалыптасуы, дамуы мен қызметі, олардың арасындағы түрлі әлеуметтік мәселелерді зерттейді

б) Некелік қатынастардың қалыптасып дамуы мен қызметтерін, түрлі әлеуметтік мәселелерді

в) отбасына, отбасы мүшелерінің билікке қол жеткізу мақсаты туралы заңдылыктары, формалары мен әдістерін зерттейді

г) коғамдык-еңбектік және отбасы-тұрмыстык кызметтің әр түрінде ерлер мен әйелдердің рөлдерін дифференциялау заңдылыктарын зерттейді

д) отбасы мүшелері мен әлеуметтік топтардың жас ерекшілігі даму заңдылыктарын зерттейді

е) Отбасының қоғамдық өмірдегі орны мен маңызын зерттейді

 

148. Отбасы әлеуметтік институт ретінде қандай сатылардан өтеді?

а) Некеге тұру, бала туылудың басталуы, туудың аяқталуы

б) Отбасын құра отырып, ұрпақ өрбіту, оларды жетілдіру

в) Соңғы баланы ұядан шығару, жұбайлардың бірінің өлімі

г) Таңдау еркіндігі, сүйіспеншілік, өзара сыйластық

д) Ортақ отбасылық бюджет

е) Бірге өмір сүру қағидасы

 

149. Отбасылық-некелік қатынастардың қазіргі тенденциялары:

а) Әйел адамның рөлінің көтерілуі, ажырасу санының көбеюі, некеге кеш тұру, бала санының азаюы

б) Некеге тұрмау, баланың болмауы, тұрмысқа кеш шығу, азаматтық неке

в) Некеге тұру, оның барлық мүшелерінің қандық-туыстық байланысы болуы

г) Таңдау еркіндігі, сүйіспеншілік, өзара сыйластық

д) Ортақ отбасылық бюджет

е) Билікті бөлісу, реттеу

 

149. Отбасының тәрбиелеу функциясы:

а) Жас ұрпақты әлеуметтендіру

б) Адамзат ұрпағын әрі қарай жалғастыру

в) Билікті бөлісу, реттеу

г) Мүшелері арасында құндылықтармен алмасу

д) Психологиялық қорғаныс пен көңіл-күйді көтермелеуге ықпал ету

е) Индивидтің қажеттіліктерін қамтамасыз ету

 

150. Отбасының әлеуметтік бақылау функциясы:

а) Билікті бөлісу, реттеу

б) Отбасы мүшелерінің арасындағы қарым-қатынастарды реттеу

в) Индивидтің қажеттіліктерін қамтамасыз ету

г) Мүшелері арасында құндылықтармен алмасу

д) Психологиялық қорғаныс пен көңіл-күйді көтермелеуге ықпал ету

жас ұрпақты әлеуметтендіру

е) Қоғамдық қатынастарды жүйелеу

 

151. Отбасының эмоционалдық функциясы:

а) Психологиялық қорғаныс пен көңіл-күйді көтермелеуге ықпал ету

б) Психологиялық қолдау және эмоционалдық жағдайға әсер ету

в) Индивидтің қажеттіліктерін қамтамасыз ету

г) Билікті бөлісу, реттеу

д) Мүшелері арасында құндылықтармен алмасу

е) Отбасында өзара сыйластықты қамтамасыз ету

ж) Тұлғаның толыққанды қалыптасуын реттеу

152. Экзогамиялық неке дегеніміз:

а) Қандас-туыстық негізі жоқ, бөтен адаммен неке құру

б) Туыстық байланысы болмаған, бөтен әулетпен некелесу

в) Тек қандас-туыстар арасында үйленуге рұқсат берілетін неке түрі

г) Әлеуметтік жағдайы әртүрлі адамдардың некелесуі

д) Әлеуметтік жағдайы тең адамдардың некеленуі

е) Бір еркектің бірнеше әйелі болуы

ж) Бір еркектің бір ғана әйелінің болуы

153. Эндогамиялық неке дегеніміз:

а) Тек қандас-туыстар арасында үйленуге рұқсат берілетін неке түрі

б) Туыстық байланысы бар, өз әулет адамымен некелесуі

в) Қандас-туыстық негізі жоқ, бөтен адаммен неке құру

г) Әлеуметтік жағдайы әртүрлі адамдардың некелесуі

д) Әлеуметтік жағдайы тең адамдардың некеленуі

е) Бір еркектің бірнеше әйелі болуы

ж) Бір еркектің бір ғана әйелінің болуы

154. Отбасыдағы билік түрлері:

а) Дәстүрлі немесе авторитарлық, эгалитарлы немесе демократиялық

б) Демократиялық, авторитарлық, дәстүрлі

в) Бір күйеуі және бірнеше әйелі болуы

г) Экзогамия және эндогамия, ролдерді бөлу

д) Гемогенді және гетерогенді кұрылымдағы отбасы

е) Бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуы

ж) Өзара татулық негізде болуы

 

155. Нуклеарлық отбасы дегеніміз:

а) Ата-аналары мен олардың отбасылы балаларынан кұралған үлкен отбасы

б) Ұрпақ жалғастығы негізінде құралған үлкен әулет, отбасы

в) Балаларсыз жалғыз отбасы

г) Ата-аналардан, балалардан, немерелер мен жақын туыс-ағайындарынан,көршілерден кұралатын отбасы

д) Ата-анасының біреуі жок толык емес отбасы

е) Немерелерімен бірге өмір сүретін ата-әже

ж) Әулет үлкендері бөлек өмір сүретін отбасы

156. Эгалитарлық отбасы:

а) Отбасыдағы міндеттер оның мүшелері арасында тең бөлінуі, бірлесе шешім қабылдануы

б) Ынтымағы жарасқан, өзара тату, ортақ еңбек бөлінісі қалыптасқан отбасы

в) Бір күйеуі және бірнеше әйелі болуы

г) Экзогамия және эндогамия, ролдерді бөлу

д) Гемогенді және гетерогенді кұрылымдағы отбасы

е) Бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуы

ж) Отбасындағы бар ауыртпалық әйелдің мойнына жүктелуі

157. Гемогенді отбасы бұл:

а) Ерлі-зайыптылар бір жіктен немесе бір әлеуметтік қабаттан шыққандар

б) Әлеуметтік жағдайы тең адамдардың некеленуі

в) Әртүрлі әлеуметтік топтар мен қабаттардан құрылған отбасы

г) Бір күйеуі және бірнеше әйелі болуы

д) Экзогамия және эндогамия, рөлдерді бөлу

е) Бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуы

ж) Әлеуметтік жағдайы тең емес адамдар некесі

 

158. Гетерогенді отбасы бұл:

а) Әртүрлі әлеуметтік топтар мен қабаттардан құрылған отбасы

б) Әлеуметтік жағдайы тең емес адамдар некесі

в) Ерлі-зайыптылар бір жіктен немесе бір әлеуметтік қабаттан шыққандар

г) Бір күйеуі және бірнеше әйелі болуы

д) Экзогамия және эндогамия, рөлдерді бөлу

е) Бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуы

ж) Әлеуметтік жағдайы тең адамдардың некеленуі

159. Гомогамды отбасының құрылымы:

а) Ерлі-зайыптылардың ұлты жасы, кәсібі, білімінің деңгейі тең дәрежеде болуы

б) Ұлты, жасы, кәсібі, білімінің тең дәрежеде болуы

в) Ұлты, жасы, кәсібі, білімінің әртүрлі болуы

г) Ерлі-зайыптылар бір жіктен немесе бір әлеуметтік қабаттан шыққандар

д) Бір күйеуі және бірнеше әйелі болуы

е) Бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуы

ж) Түрлі ұлт өкілдерінің некелесуі

 

160. Гетерогамдық отбасы бұл:

а) Ерлі-зайыптылардың ұлты жасы, кәсібі, білімінің әртүрлі болуы

б) Ұлты, жасы, кәсібі, білімінің әртектес болуы

в) Ұлты, жасы, кәсібі, білімінің біртектес болуы

г) Бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуы

д) Ерлі-зайыптылар бір жіктен немесе бір әлеуметтік қабаттан шыққандар

е) Бір күйеуі және бірнеше әйелі болуы

ж) Әртүрлі діни сенім негізіндегі отбасы

161. Жеке тұлға дегеніміз:

а) Қоғамға пайдалы қызмет етуге, қоғам мен заң алдында жауап беруге қабілетті, ақыл-ой, сана-сезімі толық қалыптасқан адам

б) Қоғам алдындағы міндеті мен қызметін білетін, ақыл-ой, сана-сезімі толық қалыптасқан тұлға

в) Биологиялық, психологиялық, физиологиялық, әлеуметтік ерекше қайталанбас тұлға

г) Қоғам және әлеуметтік институттардың жеке мүшесі

д) Экономикалық белсенді емес тұрғын

е) Жеке дарынды тұлға

ж) Әлеуметтік дара тұлға

 

162. Индивидуалдылық түсінігі:

а) Биологиялық, психологиялық, физиологиялық, әлеуметтік ерекше қайталанбас тұлға

б) Жан-жақты толық қалыптасқан әлеуметтік ерекше қайталанбас тұлға

в) Қоғам мен жеке тұлға арасындағы байланысқа жауапты беделді тұлға

г) Қоғам және әлеуметтік институттардың жеке мүшесі

д) Экономикалық белсенді емес тұрғын

е) Қоғам мен заң алдында жауап беретін, сана-сезімі толық қалыптасқан тұлға

ж) Өзіндік санасы толық қалыптасып бітпеген тұлға

 

163. Латын тілінен аударғанда «индивид» сөзінің мағынасы:

а) Ерекше, дара, қайталанбас, бөлінбес, бүтін

б) Қайталанбайтын, бөлінбейтін, дара, тұлға

в) Субьективизм

г) Идеализм

д) Органицизм

е) Марксизм

ж) Тетілік

 

164. Әлеуметтену дегеніміз:

а) Адамның туылғаннан бастап өмірден өткенше қоғаммен тығыз байланыс жасауы

б) Қоғаммен тығыз байланыста өмір сүру

в) Ұйым құрылымын бекітеді

г) Ұйымдардың құлдырау кезеңін анықтайды

д) Барлық жауаптары дұрыс

е) Адамның күйзеліске ұшырауы

ж) Қоғамда өз орнын табуы

 

165. Жеке тұлғаның әлеуметтенуі дегеніміз не?

а) Әлеуметтік рөлдеріне сәйкес индивидтердің тәжірибе жинақтауы, дамуы

б) Әлеуметтік ортада жеке тұлғаның тәжірибе жинап, дамуы

в)Әлеуметтік коғамдык кұру жолдарының бірі

г) Әлеуметтік өндірістерге кедергі жасайтын ұйымдаскан ұжымдык әрекеттер

д) Әлеуметтік стратификаттау жүйесіндегі әлеуметтік топ жағдайының өзгеруі

е) Әлеуметтік топ ішінде кері жағдай тудыруды қоздыру

ж) Әлеуметтік ортада өз кәсібіне бейімделуі

166. Жеке тұлғаның әлеуметтену кезеңдері:

а) Сәбилік, балалық, жасөспірімдік, жастық, ес тоқтату, есею, қартаю шағы

б) Сәбилік кезеңнен қартаю шаққа дейінгі кезеңдер

в) Жеке тұлға, индивид болу кезеңдері

г) Жеке тұлға ретінде мектепке бару

д) Жеке тұлғаның жоғарғы оқу орындарына түсу кезеңі

е) Индивид ретінде бала-бақша барудан басталады

ж) Индивид ретінде ес тоқтату дәуірі

 

167. Жеке тұлғаның әлеуметтенуіне әсер етуші факторлар:

а) Әлеуметтік институттар, БАҚ, отбасы, оқу және жұмыс орындары, т.б.

б) Отбасы, білім алу жүйелері мен әлеуметтік институттар, т.б.

в) Сәбилік, балалық, жасөспірімдік, жастық, есею қартаю, т.б.

г) БАҚ, жеке тұлғалар мен индивидтер

д) Дамушы елдер саясаты

е) Ұлттар, ұйымдар, бірлестіктер

ж) Қоршаған ортаға бейімделу барысындағы факторлар

168. Әлеуметтік статус дегеніміз не?

а) Қоғамдағы әрбір адамның әлеуметтік жүйедегі нақты орны, позициясы

б) Әлеуметтік ортада өз орны мен көзқарасы

в) Қоғамдык жарғылар

г) Тәртіп типті суреттеу

д) Жеке әрекеттер жиынтығы

е) Әлеуметтік катынастар жиынтығы

ж) Тарихи маңызы бар орта

169. Әлеуметтік рөл дегеніміз не?

а) Әлеуметтік статустарға сәйкес топтың индивидке қояр талабы, қалауы

б) Әлеуметтік ортаның тұлғаға қоятын талаптары

в) Рөлдік жанжал

г) Ерікті немесе еріксіз

д) Көзкарастар кикілжіңі

е) Ролдік міндеттемелерді орныдаудан бас тарту

ж) Қоғамдағы орны

170. Субмәдениет дегенiмiз-

а) Қандай да бiр қауымдастықты немесе әлеуметтiк топты ажырататын нышандардың, құндылықтардың, нормалардың, тәртiп үлгiлерiнiң жиынтығы б) Әлеуметтік топ пен белгілі бір қауымдастықты бөліп тұратын құндылықтар, нормалар, тәртіптер жиынтығы

в) Тәртiптiң жазылмаған ережелерi

г) Ұрпақтан -ұрпаққа берiлетiн және белгiлi бiр қауымдастықта сақталатын әлеуметтiк және мәдени мұралар элементi

д) Белгiлi бiр қауымдастықта немесе әлеуметтiк топта өндiрiлетiн, адамдардың қызметiн әлеуметтiк реттеу формасы

е) Өркениеттiң синонимi

ж) Белгілі бір көзқарастар мен пікірлер жиынтығы

 

 

171. Патриархат дегенiмiз-

а) Билiк ер адамда немесе әкеде болатын отбасылық жүйе

б) Ер азаматтардың қолындағы отбасылық жүйе

в) Қоғамдық тәртіпке бағынатын отбасылық жүйе

г) Әйел немесе ана басқаратын отбасылық жүйе

д) Ерi мен әйелi тең болатын отбасылық жүйе

е) Билiк балаларда болатын отбасылық жүйе

ж) Отбасылық жүйенiң қоғамдық ережелермен басқарылуы

 

 

172. Әлеуметтік статустардың түрлері:

а) Ерікті және еріксіз

б) Өз еркімен, еріксіз

в) Тұлға және индивид

г) Дара және бірлескен

д) Қабілетті және қабілетсіз

е) Қарапайым және күрделі

ж) Күш қолдану түрлері

 

173. Әлеуметтік статустың ерікті түрі:

а) Үйленуі, білімі, кәсібі, қызметі, билікке араласуы, т.б.

б) Кәсібі мен білімі, қызметі, отбасы, т.б.

в) Жасы, жынысы, тегі, ұлты, нәсілі, т.б.

г) Әлеуметтік, саяси, экономикалық, мәдени жағдайы, т.б.

д) Қабілетсіздігі, еріншектігі, денсаулығы, селқостығы, т.б.

е) Есте сақтау қаб<







ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.