Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗміст, форми, засоби розвитку пізнавальної активності молодших школярів у процесі навчальної діяльності

У психолого-педагогічній літературі поряд з визначенням сутності пізнавальної активності вченими дається її зміст: типи, види, компоненти, основні форми та показники прояву, рiвнi пізнавальної активності молодших школярів (Д.Годовiкова, К.Крутій, I.Лернер, В.Лозова, М.Матюшкiн, В.Мiлерян, А.Петровський, К.Щербакова та iнші). Так, аналізуючи роботи науковців, отримаємо уявлення про типи пізнавальної активності:

- адаптивний та продуктивний – забезпечує пристосування; складає основу виникнення і становлення різних психічних новоутворень (М.Матюшкін);

- тип зовнішньої пізнавальної активності - поділяється на адаптивну поведінку та діяльність як цілеспрямовану поведінку (В.Дружинін);

- потенційна пізнавальна активність - характеризується допитливістю, короткочасним інтересом, бажанням пізнати нове (В.Лозова);

- власна активність дитини - повністю визначається дитиною і детермінована її внутрішнім станом. Дитина тут виступає як особистість, яка творить власну діяльність. Цей тип активності лежить в основі дитячої творчості (М.Поддяков);

- активність, стимульована з боку дорослого - дитина отримує ті результати діяльності, які запланував дорослий; сам процес діяльності відбувається без проб та помилок (М.Поддяков).

Таким чином, пізнавальна активність має адаптивний або продуктивний характер, який, завдяки створенню вiдповiдних умов, має впливати на розвиток особистості, що має значення для дослідження пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку. Наведені пари типів пізнавальної активності пов’язані між собою і рідко коли проявляються у чистому вигляді. “Два типи активності послідовно змінюють одна одну, взаємодіючи i, головне, взаємозбагачуючись у цьому процесi” [20].

У психолого-педагогічній літературі визначаються види пізнавальної активності. Так, В.Лозова серед них виділяє: потенційну і функціонуючу; нормативно-гетерономну та ініціативно-автономну; зовнішню та внутрішню; імпульсивну і усвідомлену; ситуативну та інтегральну; репродуктивну, реконструктивну і творчу пізнавальну активність. Кожен з названих видів активності має ступінь та рівні виявлення [10].

Аналіз робіт науковців, присвячених розкриттю структури пізнавальної активності, дає змогу визначити її компоненти та елементи. Під компонентами розуміють складові частини пізнавальної активності, під елементами – деякі частини, ознаки компонентів пізнавальної активності. Серед основних складових компонентів пізнавальної активностi психологи видiляють: пiзнавальнi потреби та саморегуляцiю пошукової діяльності (Д.Годовiкова, М.Матюшкiн), а також їх елементи. У педагогічних роботах серед компонентів пізнавальної активності визначено змістовний, процесуальний, мотиваційний та емоційний (Т.Мiхневич); змістовний, оперативний та результативний (П.Пiдкасистий). Визначені компоненти певною мірою конкретизують специфіку функціонування, механізм протікання та розвитку пізнавальної активності. Поряд з цим, як показують чисельні дослідження, пізнавальна активність має безліч форм прояву у процесі діяльності людини. Так, К.Щербакова виділяє такі форми прояву пізнавальної активності:

- уміння бачити i самостійно формулювати пізнавальну задачу;

- уміння складати план, обирати засоби вирішення задачі з використанням надійних та ефективних прийомів;

- уміння досягати результат i зрозуміти необхідність його перевірки [22].

До засобів розвитку пізнавальної активності молодших школярів під час навчальної діяльності відносять дидактичні ігри, вправи та різноманітні завдання, які мають бути органічно вплетені в структуру уроку та відповідати його меті.

Дидактичні ігри дуже добре використовуються із серйозним вченням. Ігри та їх компоненти на уроці роблять процес навчання цікавим, що сприяє посиленю інтересу учнів до навчання, отже й високій пізнавальній активності. Вчителю варто пам’ятати що дидактична гра має свою структуру(рис.2.1)[12].

 
 

 

 


Рис. 2.1. Структура дидактичної гри.

Вчені виділяють три основні компоненти формування та зміцнення пізнавальної активності молодших школярів:

1. Максимальна опора на активну мисленнєву діяльність учня: ситуації рішення пізнавальних завдань, ситуації активного пошуку, ситуації розумової напруги, ситуації суперечливості суджень, зіткнення різних позицій, в яких необхідно розібратися самому, стати на певну точку зору, прийняти рішення.

2. Навчальний матеріал повинен враховувати психологічний, інтелектуальний рівень розвитку як окремого учня так і класу в цілому.

3. Емоційна атмосфера навчання, позитивний емоційний тонус навчального процесу[23].

Один із шляхів формування і активізації пізнавальної активності молодших школярів які виділяють вчені є інтенсивний шлях. Інтенсивний шлях передбачає

зміну самої структури навчальних програм та інтенсифікацію методів навчання,

за яких діяльність учня носить продуктивний, творчий, пошуковий характер.

На думку вчених, цей шлях є ефективним, оскільки, по-перше, ґрунтується на

особистісно зорієнтованому та індивідуальному принципах навчання і враховує

особистісну потребу, позицію, здатність учня в навчальній діяльності. По-друге,

наявність можливості проявити в учінні розумову самостійність, ініціативу –

необхідна умова для виникнення пізнавального інтересу і пізнавальної активності. По-третє, застосування вчителем на уроці активних методів навчання

пришвидшує процес виникнення пізнавального інтересу. До активних методів навчання відносять дидактичні ігри, різноманітні вправи та завдання, що будуть приведені нижче[1].

 ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.