Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВизначення маркетингової політики

Стратегія маркетингу майбутнього підприємства харчування передбачає розробку його продуктової, цінової, збутової та комунікаційної стратегії.

Сьогодні закладам різних форм власності не тільки для виживання, але й для подальшого розвитку та ефективної діяльності потрібно проводити маркетингову політику, адже це вид діяльності, який пов’язує споживача, громадcкість з маркетингом. Інформація, яку при цьому отримують, використовується для виявлення і визначення маркетингових проблем і

можливостей; для вироблення, вдосконалення і оцінки маркетингової стратегії, для відслідковування результатів діяльності та покращення розуміння процесу управління маркетингом.

Маркетингова стратегія – це раціональна, логічна побудова, керуючись якою організаційна одиниця намагається вирішити свої маркетингові завдання. Вона включає в себе конкретні стратегії по цільовим ринкам, комплексу маркетингу та рівню витрат на маркетинг. Стратегія маркетингу щодо цільового ринку повинна точно назвати сегменти ринку, на які підприємство сфокусує свої основні зусилля. Для кожного з відібраних цільових сегментів потрібно розробити окрему стратегію. При комплексі заходів маркетингу, необхідно в загальних рисах викласти конкретні стратегії по відношенню до таких елементів маркетингу, як нові товари, організація продажу на місцях, реклама, стимулювання збуту, ціни та розподілення товарів. В кожній стратегії необхідно враховувати небезпеку, можливості та ключові проблеми. Бюджет маркетингу повинен забезпечити перетворення в життя всіх раніше викладених стратегій і забезпечити найвищу рентабельність.

Характеристика маркетингової цінової політики

Ціни відносяться до категорії контрольованих факторів маркетингу. З цього виходить, що детальна розробка цінової політики є надзвичайно важливим

завданням закладу ресторанного господарства.

Усі фактори ціноутворення розподіляються на дві групи: внутрішні та зовнішні. До внутрішніх факторів відносять затрати на виробництво і реалізацію, мету закладу та етап життєвого циклу. До зовнішніх – рівень попиту, стан конкурентного середовища, урядові обмеження у сфері ціноутворення.

При аналізі способів ціноутворення буде враховуватись:

- собівартість продукції;

- ціни конкурентів на аналогічну продукцію;

- ціни, що визначаються попитом на дану продукцію.

На основі собівартості буде оцінюватися мінімально можлива ціна продукції, яка відповідає найменшим витратам виробництва. На основі аналізу цін конкурентів буде визначатися середній рівень цін на продукцію. Максимально можлива ціна буде встановлюватися на продукти, які

відрізняються високою якістю або унікальністю. Ціни, які визначаються попитом або конь'юнктурою ринку даної продукції, можуть коливатися у всьому діапазоні від мінімальних до максимальних. Ці ціни будуть змінюватися у різні періоди життєвого циклу продукції. Важливим з точки зору маркетингу є розробка керівництвом закладу своєї цінової політики.

При розробці цінової політики слід враховувати наступні етапи:

·Вихід на новий ринок. Щоб пробудити цікавість споживачів до продукції закладу і поступово ствердитися на ринку доцільно буде встановити більш низькі ціни у порівнянні з конкурентами. Така цінова політика вигідна на початковому етапі проникнення на новий ринок. Далі, по мірі завоювання деякої частки ринку і формуваня постійної клієнтури, ціни на продукцію поступово будуть підвищуватися до рівня цін конкурентів.

· Захист позиції. Заклад в умовах конкуренції буде намагатися зберегти частку ринку, якою він володіє. До основних факторів, які враховуються при конкуренції, відносяться: ціна, якісні показники продукції, час обслуговування, умови розрахунку, реклама, робота із спільнотою та інші заходи системи стимулювання збуту. Заклад може використати відкриту цінову "війну", яка полягає

в тому, що заклад може різко знизити ціну на продукцію. Тоді у відповідь інші заклади повинні будуть також знизити свої ціни, при цьому найбільш слабким конкурентам прийдеться залишити ринок.

·Задовільне відшкодування витрат. На цьому етапі буде використовуватися політика "цільових цін", тобто таких, які на протязі 1-2 років при оптимальному завантаженні виробничих потужностей (зазвичай 80%) забезпечують відшкодування витрат та розрахунковий прибуток на вкладений

капітал (зазвичай 15-20%). При цьому, як правило, ризик мінімальний.ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.