Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 3. Наукові підходи до оцінки та управління конкурентоспроможністю організації.

 

Системний підхід – це філософія управління, метод виживання на ринку. Це методологія дослідження об’єктів як систем, які вимагають дві складові: 1) зовнішнє оточення (вхід та вихід системи, зв'язок із зовнішнім середовищем та зворотній зв'язок); 2) внутрішня ситуація – сукупність взаємозв’язаних компонентів, що забезпечують процес впливу суб’єкта управління на об’єкт, переробку входу у вихід та досягнення цілей системи.

Системний підхід у сучасній інтерпретації разом з іншими методами управління конкурентоспроможністю дозволяє підвищити рівень організації та ефективності функціонування сучасних підприємств.

Логічний підхід – базується на поєднанні трьох методологічних принципів діалектичної логіки:

1) принцип об’єктивності аналізу кожного об’єкта – виходить із матеріалістичного рішення основного питання філософії, тобто із принципу первинності матеріального та вторинності ідеального. Це означає, що при дослідженні кожного об’єкта треба виходити з урахуванням його особливостей, на відміну від висновків на основі попередніх поглядів на об’єкт.

2) принцип всебічного аналізування об’єкта – визначає необхідність його розгляду у всіх його зв’язках та відношеннях.

3) принцип історизму – потребує розглядати об’єкт у його розвитку, динамічному перетворенні; тобто вивчати об’єкт з часу його виникнення, переходи від однієї стадії розвитку до наступної з метою прогнозування майбутнього стану.

Інноваційний підхід. Сутність інноваційного підходу до управління полягає в орієнтації розвитку економіки держави на активізацію інноваційної діяльності в галузі базових наукоємних галузей. Фактори виробництва та інвестування повинні бути засобами науково обґрунтованої інноваційної діяльності, а не її метою.

Інтеграційний підхід має за мету дослідження та посилення взаємозв’язків між:

- окремими підсистемами та компонентами системи забезпечення конкурентоспроможності організації;

- стадіями життєвого циклу об’єкта управління (стратегічний маркетинг, НДДКР, організаційно-технологічна підготовка виробництва, виробництво і т.ін.);

- рівнями управління по вертикалі (держава, регіон, місто, фірма та її підрозділи).

Комплексний підхід передбачає врахування технічних, екологічних, економічних, організаційних, соціальних, психологічних, а при необхідності інших (наприклад, політичних, демографічних) аспектів управління та їх взаємозв’язків.

Маркетинговий підхід означає орієнтацію управляючої підсистеми при вирішенні будь-яких завдань на споживача. За умов застосування маркетингового підходу пріоритетами у виборі критеріїв управління є наступні:

- підвищення якості об’єкта (вихід системи) відповідно до потреб споживачів;

- економія ресурсів у споживачів за рахунок підвищення якості об’єкта, сервісу та інших чинників;

- економія ресурсів на виробництво об’єкта за рахунок реалізації факторів масштабу, досягнень НТП, удосконалення системи менеджменту.

Сутність функціонального підходу полягає в тому, що потреба підвищення конкурентоспроможності управління розглядається як сукупність функцій, які потрібно виконувати для задоволення інтересів споживачів. Після встановлення функцій планується створення декількох альтернативних об’єктів для виконання цих функцій та відбирається той з них, який потребує мінімуму сукупних витрат. Таким чином, ланцюг розвитку об’єкта викладає таким чином:

Потреби → функції → показники наступного об’єкта → зміна структури системи (наприклад – матрична організаційна структура управління фірми).

Структурний підхід до проблеми управління означає визначення значимості, пріоритетів та інших інструментів і їх сукупності з метою встановлення співвідношення та підвищення обґрунтованості розподілу ресурсів.

Так, наприклад, співвідношення часу на вирішення стратегічних, тактичних і оперативних задач в структурі робочого дня менеджера вищої ланки рекомендується приймати рівним 6:2:2 відповідно; менеджера нижньої ланки – 1:2:7.

Значимість чинників досягнення конкурентоспроможності товару – якості, ціни, витрат у споживача, якості сервісу, орієнтовно повинно бути – 4:3:2:1, тобто в процесі розподілу ресурсів при формуванні стратегій пріоритет повинен бути за забезпеченням якості товарів.

Метою поведінкового підходу є здійснення допомоги робітнику в усвідомленні своїх власних можливостей, творчих здібностей на основі застосування концепцій поведінкових наук в управлінні фірмою. Головною метою застосування даного підходу є підвищення ефективності фірми за рахунок раціональної мотивації людських ресурсів.

Процесний підхід розглядає функції управління як взаємозв’язані дії (стратегічний маркетинг, планування, організація процесів, обмін і контроль, мотивація, регулювання), які свідомо координуються менеджерами всіх рівнів.

Ситуаційний підхід означає, що ефективність різних методів управління визначається конкретною ситуацією. Застосування ситуаційного підходу основано на альтернативності досягнення однієї мети за урахуванням непередбачених обставин.

 

Принципи управління об’єктами

 

Принципи планування. До основних принципів планування відносяться наступні:

- спадкоємність стратегічного і поточного (тактичного) планів, їх узгодженість;

- соціальна орієнтація плану;

- ранжування об’єктів планування за їх важливістю;

- адекватність планових показників;

- узгодженість плану з параметрами зовнішнього середовища системи управління;

- варіантність та адаптивність плану;

- збалансованість плану;

- економічне обґрунтування плану;

- забезпечення зворотного зв’язку системи планування.

 

Принципи економічного обґрунтування:

- врахування витрат та результатів за життєвий циклу товару з урахуванням фактора часу;

- застосування в розрахунках системного та комплексного підходів;

- забезпечення багатоваріантності технічних та організаційних рішень;

- забезпечення порівняння варіантів щодо вихідної інформації.

 

Принципи раціоналізації структур:

- правова обґрунтованість системи забезпечення конкурентоспроможності відповідної системи;

- формування місії організації, в якій було чітко визначено філософія та призначення, зміст та цілі існування структури;

- орієнтація діяльності на досягнення конкурентоспроможності за рахунок підвищення якості товару (роботи, послуг);

- вивчення механізму дії закону конкуренції на конкретному ринку та сили конкуренції на ньому;

- структуризація цілей організації мінімум до трьох рівнів ієрархії; обов’язкове проведення аналізу і синтезу цілей;

- забезпечення пріоритету стратегічних питань перед тактичними для керівників вищої ланки;

- підвищення рівня автоматизації виробництва та управління на основі нових інформаційних технологій;

- забезпечення адаптивності організації щодо зовнішнього середовища шляхом побудови гнучких структур, які легко переналагоджуються;

- зменшення кількості компонентів та зв’язків в системі до оптимального рівня;

- забезпечення оптимального рівня спеціалізації та універсалізації організації та її підрозділів;

- забезпечення пропорційності компонентів структури по продуктивності (потужності), якості (кваліфікації), забезпеченості інформацією та матеріальними ресурсами;

- стимулювання розробки раціональних структур.

 

Принципи раціоналізації процесів:

- правова регламентація функціонування організації відповідно до законодавчих норм;

- вдосконалення системи управління господарчими структурами;

- застосування маркетингового підходу щодо діяльності будь-якої структури: забезпечення конкурентного входу системи та відповідну роботу в системі заради конкурентоспроможного виходу для споживача;

- орієнтація будь-якої діяльності на якість;

- інноваційний характер розвитку системи на основі використання нових технологій, наукових методів управління, виробничих факторів та раціональної інвестиційної політики;

- підбір команди професіоналів, - менеджерів, спеціалістів та робітників;

- адаптивність системи щодо зовнішнього та внутрішнього середовища;

- автоматизація управлінських процесів;

- персоніфікація управління, коли кожен робітник підпорядковується тільки одному керівнику.

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.