Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМетодологія вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства

 

Таблиця Б.1 – Послідовність попереднього вибору напрямків інноваційного розвитку у площині однієї класифікаційної групи (фрагмент)

 

Цілі Іннова-ційні орієн-тири Достатність ресурсів Рівень конкуренто-спромож-ності Ставлення до ризику Рекомендовані напрямки
класифікаційні ознаки напрямки
    Ринкові     Відпо-відні цілям підпри-ємства Надлишок Високий Схильний стратегічна спрямованість захисні
...
наступальні
  масштаби глобальні
локальні
Органі-заційно-управ-лінські Норма Середній Нейтраль-ний   рівень аналізу стратегічні
оперативні
функціональна діяльність виробничі
...
адміністративні
  строк реалізації довгострокові
середньострокові
короткострокові
  сфера застосування продуктові
...
ресурсні
    маркетингові позиції розроблення і реалізація нового товару
...
диверсифікація виробництва і збуту
... Нестача Низький Противник   спонукальні мотиви всебічні переваги
Вироб-ничі ...
ефект іміджу

 


Продовження додатка Б

 

Таблиця Б.2 – Методологія вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства в системі: цілі – інноваційні орієнтири – достатність ресурсної бази – рівень конкурентоспроможності – ставлення до ризику

 

Критерії вибору Рекомендовані напрямки інноваційного розвитку  
цілі підприє-мства інно-ваційні орієн-тири достат-ність ресурс-ної бази рівень конку-ренто-спроможності ставлення до ризику особи за стратегічною спрямованістю за масштабами за рівнем аналізу за функціо-нальною діяльністю за строком реалізації за сферою застосу-вання з маркетинго-вих позицій за спонукаль-ними мотивами  
                           
Р И Н К О В І   Вихід на нові ринки; нові регіони; пропозиція нових товарів тощо Надли-шок Висо-кий Схильний Наступальний Глобальний Стратегічний Маркетинго-вий Довгостроковий Ринко-вий Диверсифі- кація виробництва і збуту Завоювання симпатій споживача або всебічні переваги  
Нейтральний Наступальний або збалансований Глобальний Стратегічний Довгостроковий  
Противник Збалансований або захисний Глобальний або локальний Стратегічний або оперативний Довгостроковий або середньостроковий  
Норма Висо-кий або Серед-ній Схильний Наступаючий Глобальний Стратегічний Довгостроковий Реалізація нових товарів Ефект іміджу або всебічні переваги  
Нейтральний Збалансований Глобальний або локальний Стратегічний або оперативний Середньостроковий  
 
 
Противник Захисний Локальний або глобальний Оперативний або стратегічний Середньостроковий або короткостроковий  
Нестача Низь-кий Схильний Збалансований або захисний Локальний або глобальний Оперативний або стратегічний Середньостроковий або короткостроковий Розширення меж ринку Ефект чорного кола  
 
 
Нейтральний Збалансований або абсорбуючий Локальний Оперативний Короткостроковий  
Противник Абсорбуючий Локальний Оперативний Короткостроковий  

Продовження табл. Б.2

 

                         
В И Р О Б Н И Ч І   Впрова-дження нової техніки і техноло-гій; вироб-ництво нових товарів; вироб-ництво нових моделей продукції, що випус-кається, освоєння нових видів і джерел сировини, матеріа-лів тощо Надли-шок Висо-кий Схильний Наступальний Глобальний Стратегічний Вироб-ничий Довгостроковий Техноло-гічний, продук-товий, ресурс-ний Диверсифі-кація виробництва і збуту Завою-вання симпатій спожива-ча або всебічні переваги
Нейтральний Наступальний або збалансова-ний Глобальний Стратегічний Довгостроковий
Противник Збалансова-ний або захисний Глобальний або локальний Стратегічний або оперативний Довгостроковий або середньостроковий
Норма Висо-кий або середній Схильний Наступальний Глобальний Стратегічний Довгостроковий Розроблення нових товарів Ефект іміджу або всебічні переваги
Нейтральний Збалансова-ний Глобальний або локальний Стратегічний або оперативний Середньостроковий
Противник Захисний Локальний або глобальний Оперативний або стратегічний Середньостроковий або короткостроковий
Нестача Низь-кий Схильний Збалансова-ний або захисний Локальний або глобальний Оперативний або стратегічний Середньостроковий або короткостроковий - Ефект чорного кола
Нейтральний Збалансова-ний або абсорбуючий Локальний Оперативний Короткостроковий
Противник Абсорбуючий Локальний Оперативний Короткостроковий

Продовження табл. Б.2

 

                           
С О Ц І А Л Ь Н І   Впрова-дження та реалізація нових форм активізації персоналу, кадрових інновацій, впрова-дження інновацій-ної моделі мислення, впрова-дження нових технологій та товарів, призначе-них для поліпшення соціального становища і досягнення соціального ефекту Надли-шок Високий Схильний Наступальний Глобальний Страте-гічний Соці-альний Довгостроковий Організа-ційно-управлін-ський, технолог-гічний, продук-товий - Завоювання симпатій споживача або всебічні переваги  
Нейтральний Наступальний або збалансований Глобальний Страте-гічний Довгостроковий  
Противник Збалансований або захисний Глобальний або локальний Страте-гічний або оператив-ний Довгостроковий або середньостроковий  
Норма Високий або середній Схильний Наступальний Глобальний Стратегічний Довгостроковий - Ефект іміджу або всебічні переваги  
Нейтральний Збалансований Глобальний або локальний Страте-гічний або оператив-ний Середньостроковий  
Противник Захисний Локальний або глобальний Опера-тивний або страте-гічний Середньостроковий або короткостроковий  
Нестача Низький Схильний Збалансований або захисний Локальний або глобальний Опера-тивний або страте-гічний Середньостроковий або короткостроковий - Ефект чорного кола  
Нейтральний Збалансований або абсорбуючий Локальний Опера-тивний  
Короткостроковий  
Противник Абсорбуючий Локальний Опера-тивний Короткостроковий  

Продовження табл. Б.2

 

                         
О Р Г А Н І З А Ц І Й Н О - У П Р А В Л І Н С Ь К І Впрова-дження та реалізація нових методів організації виробни-цтва, маркетингу, системи управління тощо Надли-шок Високий Схильний Наступальний Глобальний Страте-гічний Аміні-стра-тивний Довгостроковий Організа-ційно-управ-лінський - -
Нейтральний Наступальний або збалансований Глобальний Страте-гічний Довгостроковий
Противник Збалансований або захисний Глобальний або локальний Страте-гічний або опера-тивний Довгостроковий або середньостроковий
Норма Високий або середній Схильний Наступальний Глобальний Страте-гічний Довгостроковий - -
Нейтральний Збалансований Глобальний або локальний Страте-гічний або опера-тивний Середньостроковий
Противник Захисний Локальний або глобальний Опера-тивний або страте-гічний Середньостроковий або короткостроковий
Нестача Низький Схильний Збалансований або захисний Локальний або глобальний Опера-тивний або страте-гічний Середньостроковий або короткостроковий - -
Нейтральний Збалансований або абсорбуючий Локальний Оперативний Короткостроковий
Противник Абсорбуючий Локальний Опера-тивний Короткостроковий

Продовження табл. Б.2

 

                         
Ф І Н А Н С О В О - Е К О Н О М І Ч Н І   Впрова-дження і реалізація нових фінансових інструмен-тів та методів Надли-шок Високий Схильний Наступальний Глобальний Страте-гічний Фінан-сово-еконо-мічний Довгостроковий Організа-ційно-управ-лінський - -
Нейтральний Наступальний або збалансований Глобальний Страте-гічний Довгостроковий
Противник Збалансований або захисний Глобальний або локальний Страте-гічний або опера-тивний Довгостроковий або середньостроковий
Норма Високий або середній Схильний Наступальний Глобальний Страте-гічний Довгостроковий - -
Нейтральний Збалансований Глобальний або локальний Страте-гічний або опера-тивний Середньостроковий
Противник Захисний Локальний або глобальний Опера-тивний або страте-гічний Середньостроковий або короткостроковий
Неста-ча Низький Схильний Збалансований або захисний Локальний або глобальний Опера-тивний або страте-гічний Середньостроковий або короткостроковий - -
Нейтральний Збалансований або абсорбуючий Локальний Опера-тивний Короткостроковий
Противник Абсорбуючий Локальний Опера-тивний Короткостроковий

ДОДАТОК В

(обов’язковий)Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.