Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПоказники та шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів на підприємстві

Оборотні кошти становлять значну частину виробничих фондів підприємства. Основною характеристикою ефективно­сті використання оборотних коштів є швидкість їх обертання, або, інакше кажучи, оборотніть. Саме від оборотності залежить величина необхідних підприємству грошових коштів для забезпечення безперервності процесу виробництва та реаліза­ції продукції.

Для оцінки ефективності використання оборотних коштів застосовують такі показники оборотності.

1. Коефіцієнт оборотності (Коб) характеризує кількість оборотів оборотних коштів за певний період, як правило, за рік. Обчислюється за формулою

 

, оборотів,

 

де QРП -- річний обсяг реалізованої продукції, грн.;

Зсер.річ -- середньорічна вартість залишків оборотних коштів підприємства, грн.

Вартість середньомісячного залишку оборотних коштів обчислюється за формулою

 

, грн.,

 

де Зп, Зк відповідно залишок оборотних коштів на початок і кінець місяця, грн.

Середньорічна вартість залишку оборотних коштів визначається за формулою

 

, грн.,

 

де – величина оборотних коштів на початок кожного місяця (кварталу) розрахункового періоду, грн.;

2. Коефіцієнт завантаження (Кзав) є величиною, оберне­ною до коефіцієнта оборотності. Він показує, скільки оборот­них коштів припадає на одну грошову одиницю реалізованої продукції, і визначається за формулою

 

, грн.,

 

3. Тривалість обороту (Тоб) характеризує тривалість одно­го обороту оборотних коштів підприємства в днях і обчислю­ється за формулою

 

, дні

 

Суму вивільнених в результаті прискорення оборотності оборотних коштів можна обчислити за формулою

 

, грн.,

Основні шляхи прискорення оборотності оборотних коштів:

-- оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва;

-- скорочення тривалості виробничого циклу;

-- поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення виробництва та збуту продукції;

-- прискорення реалізації продукції;

-- застосування прогресивних форм розрахунків та ін.

 

 

Питання для самоконтролю

 

1. Що є оборотні кошти?

2. В чому полягає їх значення?

3. З яких елементів складаються оборотні кошти?

4. Які показники характеризують оборотність оборотних коштів?

5. Який оборот оборотних коштів треба вважати повним?

6. Які шляхи прискорення оборотності оборотних коштів Ви знаєте?

7. У чому полягає роль виробничих запасів?

8. З яких частин складаються виробничі запаси?

9. Як нормуються виробничі запаси?

10. Які особливості відрізняють поняття: інвестиції та капітальні вкладання?

11. Як класифікують інвестиції?

12. Які показники економічної ефективності виробничих інвестицій Ви знаєте?

13. Які є шляхи підвищення економічної ефективності виробничих інвестицій?

Література

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч.посібник.-- К.:Атіка, 2002, с. 139 - 170, 183 - 212

2. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств:Навч.посіб.— Львів: В-во „Сполом”,1998, с. 85 - 99

3. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. Посібник – К.: В-во А,С,К,

2004, с.114 - 152, 289 -333

4. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного.--Вид. 2-ге перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000, с. 149 - 202

5. Економіка підприємства: Навч. посіб./ За ред. А.В.Шегди. - К.: Знання - Прес, 2002, с. 152 - 171

6. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємств. Навч.посіб.—К.: „Каравела”, 2003, с.126-141

 


Тема 6. Інноваційні процеси. Науково-технічний та організаційний прогрес

 

 

Мета вивчення теми: ознайомлення зі значенням, сутністю і класифікацією інноваційних процесів, поняттям науково-технічного й організаційного прогресу, їх значенням і основними напрямами, а також методикою оцінювання ефективності нововведень.

План

 

1. Значення і загальна характеристика інноваційних процесів.

2. Науково-технічний прогрес, його значення, сутність і основні напрями.

3. Організаційний прогрес та його характеристика.

4. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.

 

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.