Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНауково-технічний прогрес, його значення, сутність і основні напрями

 

Потенційні можливості розвитку і ефективність виробництва визначаються перш за все науково-технічним прогресом, його темпами і сольно-економічними результатами.

Науково-технічний прогрес (НТП), в буквальному розумінні означає безперервний взаємообумовлений процес розвитку науки і техніки; у широкому суттєво-змістовному значенні -- це постійний процес створення нових і удосконалення застосовуваних технології, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки.

НТП слід розглядати як систему, що охоплює три взаємопов'язані стадії: науку, техніку, виробництво.

Особливості сучасного НТП:

-- перетворення науки в безпосередню продуктивну силу суспіль­ства;

-- скорочення проміжку від наукового відкриття до його практичної реалізації;

-- випереджаючий розвиток науки;

-- розширення меж охоплення сучасного НТП і масштабність цього процесу.

Будь-яка держава з метою забезпечення високого рівня економі­ки і подолання відставання власного розвитку від розвитку інших країн повинна здійснювати єдину державну науково-технічну полі­тику — цілеспрямовані заходи забезпечення комплексного розвит­ку науки і техніки, упровадження ефективних результатів у практи­ку виробництва. Отже, держава на кожному етапі розвитку визна­чає основні напрями НТП і забезпечує умови для їх здійснення.

Загальні напрями НТП:

-- створення нових і вдосконалення існуючих технологій, засобів праці та кінцевої продукції;

-- створення нових і поліпшення якості застосовуваних матеріалів;

-- автоматизація виробництва.

Пріоритетні напрями сучасного НТП розглянемо детальніше.

1. Електронізація народного господарства. Електронізація -- це забезпечення сфер виробництва і суспільного життя високоефектив­ними засобами обчислювальної техніки, новими поколіннями супутникових систем зв'язку тощо.

2. Комплексна автоматизація всіх галузей народного господар­ства. Автоматизація -- це впровадження у виробничі процеси гнуч­ких автоматизованих виробничих систем, промислових роботів, ба­гатоопераційних верстатів з ЧПУ, систем автоматизованого проек­тування, автоматизованих систем управління.

3. Створення і використання нових матеріалів. Такі матеріали мають нові властивості, які широко застосовують у певних галузях і промисловості: надпровідність, радіаційна стійкість, стій­кість до зношення, надчисті матеріали із заданими властивостями.

4. Освоєння принципово нових технологій -- мембранної, лазерної, плазмової, вакуумної, детонаційної.

5. Прискорений розвиток біотехнологїі. Біотехнологія базується на промисловому застосуванні створених живих систем, насамперед мікроорганізмів. Біотехнологія сприяє створенню безвідходних тех­нологій, нарощуванню обсягів виробництва сировини і продоволь­чих ресурсів.

Рівень НТП оцінюється великою кількістю показників, серед яких основними є показники технічного рівня виробництва, що відобра­жають обсяг фактичного впровадження у виробництво досягнень на­уки, техніки, технології, організації праці й управління.

1. Фондоозброєність праці:

 

,грн..

 

 

, грн./чол.,

 

де -- вартість основних виробничих фондів, грн;

Ч – середньоспискова чи­сельність промислово-виробничого персоналу, чол.

2.Технічна озброєність праці:

 

, грн./чол.

 

де -- вартість активної частини основних виробничих фондів.

3.Електроозброєність праці:

 

, квт-год/чол.

 

де - кількість спожитої електроенергії, квт-год.

Рівень НТП може також характеризуватися допоміжними показ­никами: коефіцієнтами електрифікації, механізації, автоматизації ви­робництва, спожитою на технологічні цілі часткою електроенергії та ін. Інтенсивність інноваційних процесів на виробництві можна оцінити, обчислюючи показники, пов'язані з рухом основних фондів підприємства.

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.