Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМетоди організації виробництва та їх характеристика

 

Виробничий процес здійснюється в часі і просторі. Організацію виробничого процесу в часі було вже розглянуто вище. Просторова організація виробничого процесу передбачає розміщення робочих місць і їхніх груп (дільниць, цехів) на території підприємства та забезпечення пересування предметів праці по операціях за найкоротшими маршрутами. Поєднання цих двох аспектів побудови виробничого процесу здійснюється застосуванням відповідного методу організації виробництва. Є два методи організації виробництва: непотоковий і потоковий.

Непотокове виробництво має такі ознаки: на робочих місцях об­роблюються різні за конструкцією і технологією виготовлення пред­мети праці, бо кількість кожного з них невелика і недостатня для нор­мального завантаження устаткування, робочі місця розташовуються однотипними групами без певного зв'язку з послідовністю виконан­ня операцій, предмети праці переміщуються при обробці складними маршрутами, внаслідок чого виникають тривалі перерви між техно­логічними операціями. Застосовується цей метод переважно в оди­ничному і дрібносерійному виробництві.

Устаткування в непотоковому виробництві є переважно універсальним, а робітники — універсалами високої кваліфікації.

Для непотокових методів характерне послідовне (рідко — послідовно-паралельне) поєднання операцій, що поряд зі складними маршрутами обробки збільшує тривалість виробничого циклу Проте непотокове виробництво має свою сферу застосування, воно широко використовується в промислових дискретних процесах. За невеликих обсягів виготовлення окремих виробів непотоковий метод забезпечує ліпше використання устаткування, більш повне його завантаження в часі та за потужністю, оскільки обробку предметів можна розподіляти між верстатами групи з урахуванням їхніх параметрів.

Потокове виробництво є високоефективним методом організації виробничого процесу. Робо­та напотоковій лінії характеризується високим ступенем раціональності й має такі ознаки:

- за групою робочих місць закріплюється обробка або складання предметів одного найменування або обмеженої кількості подіб­них предметів;

- робочі місця розташовуються послідовно за перебігом техноло­гічного процесу;

- предмети праці передаються з операції на операцію поштучно або невеликими транспортними партіями згідно з ритмом роботи, що забезпечує виконання принципів паралельності й безперервності процесу.

Потоковий метод організації виробництва застосовується у масо­вому та великосерійному виробництвах. Потокове виробництво має багато переваг: високий рівень продуктивності праці, механізації, спеціалізації й чітку організацію. Як наслідок скорочується трива­лість виробничого циклу і незавершеного виробництва, збільшується коефіцієнт використання виробничих потужностей і зменшуються витрати на виробництво.

Разом з тим потоковий метод організації виробництва має й недо­ліки. Для працівників — це примітивізація та монотонність їх праці, що суперечить загальній тенденції підвищення освітнього і кваліфі­каційного рівня працівників. Крім того, одноманітність роботи на потокових лініях не дає можливості працівникам реалізувати індиві­дуальні можливості. Для підприємства вузька спеціалізація робочих місць може спричинитися до ускладнень при переході на випуск іншої продукції.

Попри все потокове виробництво як високоефективне широко за­стосовується у різних галузях промисловості; воно використовує новітні наукові досягнення і має певні тенденції для розвитку.

Основними з них є такі:

- автоматизація потокового виробництва;

- підвищення гнучкості технологічних систем І схем, застосування верстатів з ЧПУ;

- упровадження багатофункціональних роботів-маніпуляторів;

- створення гнучких автоматизованих систем.

Перед запровадженням потокового виробництва розраховують параметри потокових ліній і спеціальних допоміжних засобів — кон­веєрів.

Такт потокової лінії (r) – це інтервал часу, за який з лінії сходять ви­роби, що пересуваються один за одним:

 

, хв.,

 

де Фд — дійсний (корисний) фонд часу роботи лінії за розрахунковий період, хв;

Q — обсяг виробництва продукції за розрахунковий період у натуральному виразі..

Якщо предмети праці передаються з одного робочого місця на ін­ше не поштучно, а транспортними партіями (п > 1), то вони сходять з потокової лінії за інтервал часу, який називається ритмом потокової лінії:

 

., хв.

 

Обернена величина до такту потокової лінії називається темпом поткової лінії і обчислюється за формулою

 

, натур. од..,

 

 

Темп потокової лінії виражає кількість продукції, яка зійде з потокової

лінії (конвеєра) за годину її роботи.

Кількість робочих місць для і-ї операції (Мрі) визначається за формулою

 

 

де tі — тривалість обробки одного предмета на i-й операції, хв.

Довжина потокової лінії:

 

,

 

де — відстань між двома сусідніми робочими місцями, м.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.