Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСистема технічного обслуговування виробництва

 

Необхідними умовами нормального перебігу виробничих процесів на підприємстві є: постійне підтримування в робочому стані машин та устаткуван­ня, інших засобів праці; своєчасне забезпечення робочих місць сировиною, матеріалами, інструментом, енергією; виконання транспортних операцій та інших зв'язаних з ними робіт. Усе це має здійснювати ефективно діюча система технічного обслуговування виробництва.

У межах системи технічного обслуговування виробництва виконуються такі функції:

- ремонт технологічного, енергетичного, транспортного та іншого устаткування, догляд за ним і налагоджування;

- забезпечення робочих місць інструментом і пристосуваннями як власного виробництва, так і придбаними (купленими) у спеціалізованих виробників;

- переміщення вантажів, виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

- забезпечення підрозділів підприємства електричною й тепловою енергією, паром, газом, стиснутим повітрям тощо;

- своєчасне забезпечення виробничих цехів (дільниць, окремих виробництв) сировиною, основними та допоміжними матеріалами, паливом;

- складування та зберігання завезених (придбаних) матеріальних ресурсів, а також напівфабрикатів, окремих складальних одиниць, готових виробів.

До системи технічного обслуговування виробництва входять відповідні структурні підрозділи підприємства, що здійснюють пере­лічені функції:

1. Ремонтне господарство (відділ головного механіка, ремонтно-механічний цех, ремонтно-будівельний цех, цехові ремонтні бригади).

Ремонт – це процес підтримання устаткування у робочому стані та відновлення його початкової дієспроможності, яка була втрачена в результаті виробничого використання. Підрозділи, що входять до складу ремонтного господарства, здійснюють технічне обслуговування та ремонт основних засобів, монтаж та ведення в дію нового устаткування, виготовлення запасних частин, стандартного обладнання та модернізацію діючого.

Ремонтне господарство може бути організовано за централізованої і за децентралізованої форми; також є змішана форма організації ремонту.

За центра­лізованої форми весь ремонтний персонал підприємства підпорядковано головному механіку. Децентралізована форма, навпаки, пе­редбачає, що всі види ремонтних робіт виконуються персоналом це­хових ремонтних баз, що їх підпорядковано начальникам цехів. Змішана форма організації ремонту поєднує в собі централізацію і децентралізацію; технічне обслуговування та поточний ремонт здійснює ремонтний персонал виробничих цехів, а капітальний ремонт, модернізацію, виготовлення запасних частин і нестандартно­го устаткування — персонал ремонтно-механічного цеху.

2. Інструментальне господарство – це сукупність загальнозаводських та цехових підрозділів, що зайняті придбанням, проектуванням, виготовленням, відновленням та ремонтом технологічної оснастки, її обліком, зберіганням та видачею на робочі місця. (інструментальний відділ, інструментальний цех, центральний інструментальний склад, цехові інструментально-роздавальні комори).

3. Транспортне господарство – це комплекс підрозділів підприємства, що займаються вантажне-розвантажувальними роботами та переміщенням вантажів (транспортно-технологічний відділ, транспортний цех).

На підприємствах з великими обсягами пере­везень вантажів організовуються спеціалізовані цехи залізничного, автомобільного та інших видів транспорту. На середніх і невели­ких підприємствах створюється єдиний транспортний цех.

Уся сукупність транспортних операцій на підприємстві здійснюється за допомогою трьох взаємозв'язаних видів транспорту. Зовнішній транспорт забезпечує зв'язок підприємства з приймальними пунктами транспорту загального користування (залізничними станціями, водними та аеропортами), а також зі складами місцевих контрагентів. Міжцеховий транспорт використовується для перевезень вантажів на території підприємства (між цехами, службами, складами). Внутрішньоцеховий транспорт виконує транс­портні операції в межах окремого цеху. Він, у свою чергу, поділяється на загальноцеховий (перевезення вантажів між цеховими скла­дами, дільницями, технологічними лініями) і міжопераційний (зв'я­зок між окремими робочими місцями).

У процесі управління транспортним господарством визначаються потоки вантажів та обсяги перевезень вантажів, здійснюється вибір і встановлюється необхідна кількість транспортних засобів, складаються плани перевезень вантажів, виконується оперативне регулювання транспортного обслуговування виробництва.

1. Енергетичне господарство (відділ головного енергетика, господарства:

елекросилове, теплосилове, пічне, енергоремонтне)

Удосконалення технічної бази виробництва, підвищення потужності сучасних машин та агрегатів, інтенсифікація їх використання закономірно збільшують споживання енергії на підприємствах. Питома вага витрат на енергію в структурі собівартості продукції підвищується. При цьому, як відомо, енергія не може накопичуватися, процес її виробництва співпадає з процесом споживання. Тому будь-які порушення в енергопостачанні приводять до значних збитків. Все це постійно підвищує значення чіткого функціонування енергетичного господарства підприємства.

2. Складське господарство.

Досвід господарювання підтверджує доцільність створення трьох видів складів на підприємствах:

- матеріальних (підпорядкованих відділу матеріально-технічного постачання) – для зберігання запасів сировини, матеріалів, палива, комплектувальних виробів та інших матеріальних цінностей, що надходять на підприємство ззовні;

- виробничих – для зберігання напівфабрикатів власного виготовлення; до них включають також центральний інструментальний склад, цехові інструментально-роздавальні комори, склади запасних частин та устаткування;

- збутових – для зберігання готової продукції та відходів виробництва, що підлягають реалізації; їх підпорядковано відділу збуту підприємства.

Організація складського господарства передбачає приймання, розміщення, зберігання, підготовку до виробничого використання, видачу та облік руху матеріальних ресурсів.

 

 

Питання для самоперевірки

 

1. Що є виробничий процес?

2. Назвіть і охарактеризуйте складові частини виробничого процесу.

3. Яких принципів слід дотримуватися, щоб раціонально організувати

виробничий процес?

4. Чим характеризується одиничне виробництво?

5. Які характерні риси серійного виробництва?

6. В чому полягає суть масового виробництва?

7. Що означає виробничий цикл? Які складові елементи виробничого циклу Ви знаєте?

8. Дайте характеристику послідовному, паралельному, паралельно-послідовному способам поєднання операцій.

9. Назвіть напрямки скорочення тривалості виробничого циклу

10. Які ознаки має потокове, а які -- непотокове виробництво?

11. Які параметри потокової лінії Ви знаєте і як вони обчислюються?

12. Що є інфраструктура підприємства?

13. Які види інфраструктури існують на підприємстві?

14. Охарактеризуйте виробничу інфраструктуру.

15. Які елементи соціальної інфраструктури Ви знаєте?

16. В чому полягає необхідність розвитку інфраструктури підприємства?

17. Які підрозділи входять до системи технічного обслуговування виробництва?

18.Охарактеризуйте основні функції системи технічного обслуговування виробництва.

 

 

Література

 

 

1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного.—Вид. 2-ге перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000, с.246 - 292

 

2. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємств. Навч.посіб.— К.: „Каравела”, 2003, 152 - 165

 

Тема 8 Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 

 

Мета вивчення теми: ознайомлення з сутністю, значенням і характеристикою якості та конкурентоспрожності продукції, змістом та основними показниками виробничої програми та плану матеріально-технічного забезпечення виробництва.

План

1 Загальна характеристика продукції підприємства.

2. Поняття, значення та основні показники якості продукції.

3. Методі оцінки якості продукції

4. Сутнісна характеристика та шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.

5. Стандартизація і сертифікація продукції.

6. Роль маркетингу у формуванні плану виробництва і реалізації продукції.

7. Значення та зміст виробничої програми підприємства.

8. Натуральні і вартісні показники виробничої програми.

9. Матеріально-технічне забезпечення виробництва та його організація на підприємстві.

10. Обчислення потреби підприємства в матеріальних ресурсах

 

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.