Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 13 Аксіологія: цінність буття і стратегія майбутнього

Аксіологія в системі культури. Цінності як визначальні характеристики людського буття. Людина в системі цінностей. Структура цінностей. Цінності як ядро духовного світу людини. Проблема суб’єктивного вибору. Цінність і ціль. Цінність і життєвий смисл. Компоненти ціннісного вибору: переживання, потреби, емоції, віра, воля, ідеал. Цінності як регулятор поведінки людини: нормотворча природа людських взаємин. Праця як цінність. Базові цінності людського буття. Ціннісні орієнтації. Вищі духовні цінності. Істина, добро, краса. Поняття про духовну досконалість. Потреба в ідеалі. Проблема втілення ідеалу. Ідеал і утопія.

Тема 14 Філософія історії

Історичні виміри людського буття. Філософія історії. Людина як суб'єкт історичного процесу. Особистість в історії. Варіативність історичного процесу. Поліваріантність історичного розвитку. Способи тематизації історичної реальності: соціальна історія, політична історія, історія повсякденності, історія ментальностей.

Проблема сенсу історії. Міфологічна і релігійна історична свідомість. Сакральна і профанна історія. Проекти світової історії. Аісторизм сучасної культурної історії. Модуси історичного часу. Тотальність модусу теперішності в сучасній цивілізації. Ідея кінця історії(Ф.Фукуяма).

Постісторичний стан суспільства. Нові типи раціональності: взаємовідношення науки - філософії - релігії. Етика науки. Наука як влада і наука як комунікація.

Тема 15 Філософія та глобальні проблеми сучасності

Космічно-природна основа людського буття. Коеволюційні процеси розвитку людства. Людина як чинник розвитку біосфери. Ідеї В.Вернадського про ноосферу. Глобальні проблеми людства. Імперативи виживання людства: екологічний і моральний імперативи.

Стратегія людства в планетарному масштабі. Управління розвитком людства. Завдання переходу від техногенної до антропогенної цивілізації.

Постісторичне буття людства. Глобальне моделювання майбутнього. Плюралізм цінностей: проблема культурного порозуміння. Колізії людського самовизначення. Провідні ціннісні орієнтації людства на межі тисячоліть

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.

МОДУЛЬ I. СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ЯК СИСТЕМИ ЗНАНЬ І СВІТОГЛЯДУ

Тема семінару № 1. Філософія як специфічний тип знання.

1. Поняття світогляду, його походження, структура, сутність та роль у житті людини.

2. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.

3. Сутність філософського світогляду. Предмет та основне питання філософії. Структура і функції філософії.

4. Місце та роль філософії у сучасному суспільному житті.

Література

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 1998.

2. Хрестоматия по философии. Сост. Алексеев П.В., Панин А.В. – М., 1997.

3. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс – М., 2001.

4. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1998.

5. Новейший философский словарь. / Сост. А.А.Грицанов. – Минск., 1998. – 896с.

6. Основи філософських знань. Підручн./За ред. В.А.Буслинського. –Львів, 2004.

7. Практикум з філософії: Метод. Посіп. Під ред. В.Л.Петрушенка. –Львів, 2003. -256с.

8. Радугин А.А. Философия: курс лекций. – М., 2001.

9. Спиркин А.Г. Философия. – М., 2000.

10. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современности. М., 1999.

11. Філософія. Підручник /За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г., РибалкаВ.К. – Х., 2000.

Питання для самостійної роботи:

1. Розкрити зміст поняття світогляду й окресліть його значення в свідомому регулюванні людиною свого життя.

2. Назвіть і охарактеризуйте основні складові світогляду як інтелектуальної форми людського самоусвідомлення.

3. Охарактеризуйте найважливіші особливості міфологічного релігійного світоглядів, їх відмінності від філософського світогляду.

4. Дайте характеристику співвідношення між собою світогляду та філософії.

5. Дайте відповідь, що таке філософія і які її основні питання.

6. Розкрити зміст основних функцій філософії в житті суспільства.

7. В чому проявляється потрійна суперечність ставлення людини до світу?

8. Як розглядається основне питання у різних філософських течіях?

9. Які галузі складають структуру філософії?

10. Чому філософію не можна звести до статусу конкретної науки?

11. Яке значення має різноманітність філософських систем?

 

Тема семінару № 2. Світовий філософський процес. Філософська думка в Україні.

1. Історичний розвиток світової філософії

2. Головні напрямки сучасної світової філософії.

3. Специфіка української філософської думки.

Література

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 1998.

2. Хрестоматия по философии. Сост. Алексеев П.В., Панин А.В. – М., 1997.

3. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., 2001.

4. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1998.

5. Новейший философский словарь / Сост. А.А.Грицанов. – Минск., 1998. – 896с.

6. Основи філософських знань. Підручн./За ред. В.А.Буслинського. –Львів, 2004.

7. Практикум з філософії: Метод. Посіп. Під ред. В.Л.Петрушенка. –Львів, 2003. -256с.

8. Радугин А.А. Философия: курс лекций. – М., 2001.

9. Спиркин А.Г. Философия. – М., 2000.

10. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современ. М., 1999.

11. Філософія. Підручник / За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г., РибалкаВ.К. – Х., 2000.

12. Горський В. Історія української філософії / Курс лекцій. – К., 1996.

13. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. – К., 1997.

14. Зарубіжна філософія ХХ століття: Читанка з іст. філософії у 6 кн. – К., 1993.

15. Современная западная философия: Словарь. – М., 1991.

16. Історія філософії України. Підручник (Тарасенко М.Ф.. Русин М.Ю. та ін.). - К., 1994.

Питання для самостійної роботи:

1. Назвіть психологічні, гносеологічні та соціальні передумови, які сприяли виникнен­ню філософії..

2. Охарактеризуйте основні ідеї та ідейні здобутки провідних філософських шкіл Стародавньої Індії.

3. Охарактеризуйте основні ідеї та ідейні здобутки провідних філософських шкіл Стародавнього Китаю.

4. Дайте характеристику основних етапів розвитку філософії стародавньої Греції.

5. Які філософські ідеї висунув давньогрецький матеріалізм?

6. Як уявляли собі світ античні ідеалісти?

7. Порівняйте ідеї Платона та Арістотеля і обгрунтуйте свої висновки.

8. Поясніть особливості та здобутки філософських шкіл пізньої античної філософії.

9. Які концепції світу та його пізнання відстоювали середньовічна схоластика, реалісти й номіналісти?

10. Охарактеризуйте ідейні здобутки Августина Блаженного.

11. Охарактеризуйте ідейні здобутки Томи Аквінського.

12. Окресліть провідні ідеї ренесансного гуманізму.

13. Окресліть основні особливості розвитку філософії в епоху Нового часу.

14. Порівняйте основні методологічні ідеї Ф. Бекона і Р. Декарта.

15. Охарактеризуйте пізнавальні ідеї Дж. Локка, Т. Гоббса, Д. Юма.

16. Охарактеризуйте спрямованість провідних ідей європейських просвітників (Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Д. Дідро, К. Гельвеція та ін.).

17. Розкрийте особливості та оригінальність роздумів Б. Паскаля про людину.

18. Поясніть, чому німецьку класичну філософію виділяють в окремий період розвитку новоєвропейської філософії.

19. В чому полягає філософське новаторство І. Канта.

20. Окресліть основні складові філософської системи Г. Гегеля.

21. Окресліть основні особливості філософської позиції Л. Фейєрбаха.

22. Яке значення для розвитку світової філософської думки мають ідеї ідеалістів і матеріалістів німецької класичної філософії?

23. Які суттєві риси притаманні сучасній філософії?

24. Назвіть основні напрями розвитку філософії ХХ ст. та коротко їх охарактеризуйте.

25. Порівняйте ідеї шкіл позитивізму, виявіть у цих ідеях спільне та відмінне.

26. Які характерні риси притаманні антропологічним напрямам сучасної філософії?

27. Розкрийте зміст та значення ідей феномінології Е. Гуссерля.

28. Охарактеризуйте ідеї основних представників філософії екзистенціалізму.

29. Коротко окресліть провідні ідеї фрейдизму та неофрейдизму, дайте їм оцінку.

30. Як можна оцінити марксизм з точки зору сучасності?

31. Охарактеризуйте основні напрями релігійної філософії ХХ ст..

32. Які соціальні функції виконує сучасна релігійна філософія?

33. Що таке філософський постмодерн, які тенденції розвитку філософії проявилися в його ідеях.

34. Чим була зумовлена змістована спрямованість філософських міркувань, які ми знаходимо у джерелах Київської Русі?

35. З яких позицій стверджували ідеї гуманізму видатні українські філософи XV століття?

36. Які філософські ідеї пропагували українські навчальні центри у XVI -XVIІ ст.?

37. Поясніть, чим саме філософські курси Києво-Могилянської академії відрізнялися від типових схоластичних курсів європейських університетів.

38. В чому полягає оригінальність філософськи ідей Г. С. Сковороди.

39. Як вплинули ідеї німецької класичної філософії на розвиток української філософської думки XIXст.

40. Як розвивалась філософська думка в Україні у ХІХ-ХХ століттях?

41. Як можна визначити духовну ситуацію в Росії до XVIII ст.?

42. Які ідеї відстоювали слав'янофіли і західники в Росії XIX ст.?

43. Якими поглядами відзначались представники філософії російського космі­зму і всеєднання?Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.