Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМОДУЛЬ II. ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКОГО РОЗУМІННЯ СВІТУ

Тема семінару № 3. Філософська онтологія: проблема буття.

1. Категорія буття: Ії особливості та смисл.

2. Основні форми буття.

3. Поняття матерії та основні форми її існування.

Література

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 1998.

2. Хрестоматия по философии. Сост. Алексеев П.В., Панин А.В. – М.,1997.

3. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс.– М., 2001.

4. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1998.

5. Новейший философский словарь / Сост. А.А.Грицанов. – Минск., 1998. – 896с.

6. Основи філософських знань. Підручн./За ред. В.А.Буслинського. –Львів, 2004.

7. Практикум з філософії: Метод. Посіп. Під ред. В.Л.Петрушенка. –Львів, 2003. -256с.

8. Радугин А.А. Философия: курс лекций. – М., 2001.

9. Спиркин А.Г. Философия. – М., 2000.

10. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современности. М., 1999.

11. Філософія. Підручник / За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г., РибалкаВ.К. – Х., 2000.

Питання для самостійної роботи:

1. Чому категорія буття постає вихідною для філософського осмислення світу?

2. Який філософський зміст вкладається у поняття "буття"?

3. Категоріальні визначення буття в історії філософії

4. Які форми буття можно відокремити в процесі філософського розгляду світ?

5. Яке значення має розгляд різних форм буття?

6. Як співвідносяться між собою категорії "буття" і "матерія"?

7. Які властивості світу передаються категорією "матерія"?

8. Як можна визначити поняття "рух", "простір", "час"?

9. Яких специфічних властивостей набирають рух, простір і час на різних рівнях розвитку матерії?

10. В чому полягає відмінність субстанційного і реляційного розуміння прос­тору і часу?

 

Тема семінару № 4. Філософія свідомості.

1. Духовний вимір людського буття.

2. Проблема свідомості у філософії та науці.

3. Відображення як атрибутивна властивість матерії та його основні форми.

4. Сутність та основні характеристики свідомості. Самосвідомість.

5. Свідомість, практика, досвід, пізнання.

Література

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 1998.

2. Хрестоматия по философии. Сост. Алексеев П.В., Панин А.В. – М., 1997.

3. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс – М., 2001.

4. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1998.

5. Новейший философский словарь / Сост. А.А.Грицанов. – Минск., 1998. – 896с.

6. Основи філософських знань. Підручн./За ред. В.А.Буслинського –Львів, 2004

7. Радугин А.А. Философия курс лекций. – М., 2001.

8. Спиркин А.Г. Философия – М., 2000.

9. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современности. М., 1999.

10. Філософія. Підручник / За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г.,РибалкаВ.К. – Х., 2000.

Питання для самостійної роботи:

1. Поняття свідомості та характеристика її основних функцій.

2. Діалектико – матеріалістичне та ідеалістичне розуміння природи і сутності свідомості.

3. Генетична передумова виникнення свідомості.

4. В чому полягає „вторинність” свідомості, її залежність від матерії?

5. Поняття відображення, його рівні і типи.

6. Розрізнення понять “свідомість” і “психіка”, сутність людської психіки.

7. Якими якісними ознаками відрізняється психіка людини від психіки тварин?

8. Яку роль в житті людини відіграє несвідоме?

9. Процес мислення як результат співвідношення матеріального й ідеального.

10. В чому полягає специфіка творчої діяльності? Кого можна вважати суб’єктом творчості?

11. Соціальні фактори виникнення свідомості. Роль праці і мови у її формуванні.

Тема семінару № 5. Філософія пізнання.

1. Пізнання як специфічна форма відношення людини до світу. Об'єкт і суб'єкт пізнання.

2. Чуттєве пізнання і його форми. Логічне / раціональне/ пізнання. Емпіричний і теоретичний рівень пізнання.

3. Пізнання і знання. Проблема істини Критерії істини.

4. Сучасна методологія пізнання. Методологія пізнання як форма організації оптимально ефективної діяльності людини.

Література

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 1998.

2. Хрестоматия по философии. Сост. Алексеев П.В., Панин А.В. – М., 1997.

3. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс – М., 2001.

4. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1998.

5. Новейший философский словарь / Сост. А.А.Грицанов. – Минск., 1998. – 896с.

6. Основи філософських знань. Підручн./За ред. В.А.Буслинського. –Львів, 2004.

7. Практикум з філософії: Метод. Посіп. Під ред. В.Л.Петрушенка. –Львів, 2003. -256с.

8. Радугин А.А. Философия: курс лекций. – М., 2001.

9. Спиркин А.Г. Философия. – М., 2000.

10. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современности. М., 1999.

11. Філософія. Підручник / За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г., Рибалка В.К. – Х., 2000.

Питання для самостійної роботи:

1. Що таке пізнання та гносеологія?

2. Чому виникає питання про можливість адекватного пізнання дійсності,тобто про можливість істини?

3. Що таке агностицизм, апріоризм і скептицизм?

4. Основні етапи, рівні та форми процесу пізнання?

5. Що таке сенсуалізм і раціоналізм?

6. Що таке істина?

7. Істина об'єктивна, абсолютна, відносна та конкретна, в чому філософський зміст цих понять?

8. У чому полягає сутність догматизму й релятивізму?

9. Назвіть основні принципи пізнання.

10. У чому полягає специфіка та роль чуттєвого і раціонального пізнання і які їх форми?

11. Яку роль відіграють творчість та інтуїція в пізнанні?

12. Розкийте діалектику стосунків між об’єктивною, абсолютною, відносною та конкретною істинами.

13. Дайте визначення і обгрунтуйте значення практики в пізнанні.

14. В чому відмінність наукового пізнання від практичного?

15. Дайте визначення методу пізнання, назвіть основні методи емпіричного та теоретичного пізнання.

16. Які ви знаєте загальнологічні прийоми і методи пізнання?

17. Що являють собою методи сходження мислення від абстрактного до конкретного, історичний та логічний, аксіоматичний, системний?

18. Що таке наука, яка її структура та фунції? Назвіть основні критерії істини.

 

Тема семінару № 6. Філософькі проблеми розвитку.

1. Філософське вчення про розвиток світу: історія та сутність. Основні історичні форми діалектики

2. Діалектика як система. Принципи, основні закони та категорії діалектики.

3. Діалектика та її альтернативи. Основні принципи метафізики як науки і методу. Софістика,

еклектика, релятивізм, догматизм.

Література

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 1998.

2. Хрестоматия по философии. Сост. Алексеев П.В., Панин А.В. – М., 1997

3. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс – М., 2001.

4. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1998.

5. Новейший философский словар / Сост. А.А.Грицанов. – Минск., 1998. – 896с.

6. Основи філософських знань. Підручн./За ред. В.А.Буслинського. –Львів, 2004.

7. Практикум з філософії: Метод. Посіп. Під ред. В.Л.Петрушенка. –Львів, 2003. -256с.

8. Радугин А.А. Философия: курс лекций. – М., 2001.

9. Спиркин А.Г. Философия. – М., 2000.

10. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современности. – М., 1999.

11. Філософія. Підручник / За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г., РибалкаВ.К. – Х.,2000.

Питання для самостійної роботи:

1. Розвиток поняття “діалектики” в історії філософії.

2. Розкрити зміст поняття “метафізика”.

3. Охарактеризуйте протилежність підходів метафізики та діалектики до розу­міння світу?

4. Методологічне значення категорії “закон”.

5. Як можна уявити собі систему діалектики?

6. Які універсальні характеристики розвитку й зв'язку розкривають закони діалектики?

7. Яке значення мають категорії діалектики для розуміння розвитку та універсального зв'язку?

МОДУЛЬ III. СУСПІЛЬСТВО І ОСОБИСТІСТІСТЬ У ВИМІРАХ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ

Тема семінару № 7. Історична генеза предмета соціальної філософії в історії філософії.

1. Визначення предмета соціальної філософії. Специфіка соціального пізнання. Головні

методологічні принципи соціальної філософії.

2. Розвиток предмета соціальної філософії до Х1Х століття

3. Сучасні соціально-філософські погляди.

Література

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.Генеза, 1996. - 369 с.

2. Барулин В.С. Социальная философия. Учебник, ч.1,2. Изд-во МГУ, 1993. - 240 с.

3. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій -К.,1996.

4. Історія філософії України. Підручник (Тарасенко М.Ф.. Русин М.Ю. та ін.). - К., 1994.

5. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 1998.

6. Хрестоматия по философии. Сост. Алексеев П.В., Панин А.В. – М., 1997.

7. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс – М., 2001.

8. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1998.

9. Новейший философский словар / Сост. А.А.Грицанов. – Минск., 1998. – 896с.

10. Основи філософських знань. Підручн./За ред. В.А.Буслинського. –Львів, 2004.

11. Практикум з філософії: Метод. Посіб. Під ред. В.Л.Петрушенка. –Львів, 2003. -256с.

12. Радугин А.А. Философия: курс лекций. – М., 2001.

13. Спиркин А.Г. Философия. – М., 2000.

14. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современности. М., 1999.

14. Філософія. Підручник / За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г., РибалкаВ.К. – Х., 2000.

Питання для самостійної роботи:

1. Суспільство: це сукупність людей чи система зв’язків між ними?

2. Як ви розумієте місце соціальної філософії в системі суспільних наук?

3. Обгрунтуйте, в чому специфіка соціального пізнання?

4. Визначте предмет та функції соціальної філософії.

5. В чому полягають соціально-філософські погляди мислителів стародавнього сходу?.

6. Як ви думаєте, чи корисна філософія Платона для сучасної демократії?

7. Головні ідеї «Нікомахової етики» та «Політики» Аристотеля.

8. Як теологічно обґрунтовували космос, людину та суспільство мислителі Середньовіччя?

9. Які філософські джерела геоцентризму?

10. Чи має креаціонізм наукове тлумачення?

11. Які філософські джерела монотеїзму?

12. Чому і донині не затихає спор між номіналізмом та реалізмом?

13. В чому філософський сенс заповітів Христа?

14. "Чи дійсно у середньовіччя філософія була наймичкою богослів'я?"

15. В чому соціальний сенс середньовічної філософії?

16. Які риси середньовічної філософії не втратили своєї актуальності сьогодні?

17. Чому філософія Відродження має переважно естетичний характер?

18. Які революційні зміни поглядів на суспільствознавство зробив Н.Макіавеллі?

19. В чому суть ідеї антропоцентризму?

20. Як можна обґрунтувати ідеї виникнення гуманізму?

21. В чому полягають ідеї раннього утопічного соціалізму?

22. Що являє сильну сторону ідей Д.Бруно про безмежність всесвіту та різноманітність світів?

23. Поясніть які філософські засади політичного світогляду Нового часу?

24. Назвіть суспільні риси філософії Бекона і Декарта.

25. Проаналізуйте проблему людини в філософії Просвітництва (Ф.Вольтер, Ж.-Ж.Руссо).

26. Що складає головний трансцендентального ідеалізму Канта?

27. В чому ви бачите головні досягнення, здобутки ідеалізму Гегеля?

28. Соціальна утопія 18-19ст.- головні представники та їх ідеї.

29. Як ви вважаєте, в чому основний сенс філософії Г.Сковороди?

30. На вашу думку, які суспільні риси філософії слов’янофілів та західників?

31. Російсько-українська інтелектуальна соціально-філософська традиція 18- початку20ст

32. Назвіть характерні риси філософії українських соціал-демократів

33. Розгляньте множинність сучасного соціально-філософського знання (19-21ст.)

34. Європейський філософський матеріалізм як відображення розвитку науки: чи дійсно це так?

35. «Соціокультурологічна» лінія соціально-філософського знання.

36. Сутність та головні засади соціальної філософії марксизму як другої революції в суспільствознавстві.

37. В якій мірі дійсна діалектика і чи має право на існування метафізики, обґрунтуйте вашу думку.

38. Які досягнення філософії життя ви б виділили як необхідні для людей?

39. Чи подолав екзистенціалізм психологізм філософії життя?

40. Співвідношення чуттєвого та раціонального в феноменології – еклектика чи ні?

41. Розгляньте феноменологію та герменевтику як соціальну філософію розуміння.

42. Чи дійсно, що лінгвістична філософія відіграла значну роль у виникненні інформатики? В чому це полягає?

43. Назвіть деякі філософські проблеми, які виникли у 20-му сторіччі в зв’язку з досягненнями науки?Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.