Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ „ОСНОВИ ФІЛОСОФІЇ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ОДЕСА - 2016

Методичні вказівки та плани семінарських занять з курсу „Основи філософії”. Сост. канд. філос. наук, доцент Старовойтова І.І. –Одеса, 2016. -19с.

 

 

ВСТУП

1. Запропоновані студентам для самостійної роботи методичні вказівки включають до себе плани семінарських занять, літературу, питання для самостійної роботи, питання у відповідності до кредитно-модульної системи, тематику контрольних робіт з курсу „Основи філософії”.

2. Метою викладання дисципліни "Філософія" є формування філософської культури та гуманістичного типу мислення студентів філософського факультету за спеціальністю “Культурологія” на основі досягнень світової й вітчизняної філософської думки, духовної спадщини українського народу і загальнолюдських цінностей. Курс зорієнтований на перетворення основ філософських знань і відповідних розумових навичок на активне надбання інтелектуальної культури студентів.

3. Вивчення дисципліни має такі задачі:

· отримати уявлення про предмет філософії та значення філософського знання в житті людини і сучасній культурі;

· розумітися на історичних типах філософії і філософствування, концепціях та напрямках філософської думки;

· ознайомитися з становленням, ідеями та концепціями вітчизняної філософської думки;

· мати знання з основних розділів філософії: онтології, гносеології, феноменології, філософській антропології та соціальній філософії;

· практично використовувати філософське знання в якості методологічної основи наукових досліджень і соціальної практики;

· виховувати культуру розумового мислення та ціннісну оцінку уявлень дійсності.

· формувати навички аналізу філософських текстів.

4. Вивчаючи курс „ Філософія ” студент повинен знати:

· основні світоглядні та методологічні засади філософського осмислення дійсності, свого місця і ролі в суспільстві як громадянина та фахівця;

· характеристику історичних типів світогляду;

· історичну ґенезу предмета філософії в історії світової філософії;

· напрямки розвитку філософської думки в Україні;

· філософське вчення про буття, матерію і свідомість; концепції розвитку; теорію, логіку пізнання;

· сучасні уявлення про природу, суспільство, їх взаємодію; сутність людини й особливості;

· розуміння сенсу життя, співвідношення особистих й громадянських вимог, інтересів, цілей, інших мотивів діяльності, особистих й загальнолюдських цінностей, необхідності й свободи;

· розкривати особливий (ціннісний) аспект відношення людини до світу;

· глобальні проблеми сучасності, досягнення філософії в галузі побудови наукової картини світу.

5. Вивчаючи курс „ Філософія ” студент повинен вміти:

· застосовувати філософські засоби пізнання, методологічні засади культури, науки й техніки до аналізу проблемних ситуацій і вибору оптимальних рішень у професійній та соціальній галузях життєдіяльності;

· аналізувати явище і процеси природи, події громадського життя, власні ціннісні орієнтації, соціальні настанови, життєві плани і самосвідомість, досягнення науки, техніки і культури взагалі, з точки зору сучасних філософських концепцій;

· оцінювали свої ідеї та вчинки, явища і процеси духовного життя з позицій гуманістичної моралі та естетики;

· приймати участь і відстоювати свої переконання в дискусіях;

· використовувати практичні навики самовизначення у світоглядних позиціях, захисту своїх переконань, культури спілкування, інтелектуальної взаємодії з колегами.

· працювати з філософськими текстами, аналізувати їх відповідно до вимог курсу «Філософія».

 

6. Філософія – історично вищий тип світогляду людей, теоретичне світорозуміння, система загальних теоретичних поглядів на світ, місце в ньому людини, узагальнення різних форм відношення людини до всесвіту. Сучасний період масштабних завдань та великих звершень потребує високо професійно підготовлених фахівців, здібних до продуктивної праці в самих різних сферах народного господарства в умовах зміцнення українського державного суверенітету – ринкової економіки. Здібність до розумного мислення у людини не є природною – цьому треба навчитися. Кращою школою розумного мислення є освоєння вищих досягнень філософської культури. Шляхи філософії до глибини людського буття пропонує багато, що невідомо повсякденному сенсу.

Філософія – особливий засіб духовного освоєння світу, теоретично сформульований світогляд. У світогляді поєднанні особливості емоційного, психологічного та інтелектуального відношення людини до світу і його почуття і розум, сумління знання та оцінки. Філософія не тільки теоретичне світорозуміння, але й загальний метод пізнання. Вона дає теоретичне узагальнення практичної діяльності людей та даних наук про світ та людину, результатом якого є особливе, якісно нове філософське знання про форми узагальнення.

7. Викладання філософії організується з урахуванням спадкоємності з історією людства і зокрема з історією України, загальнонауковими, профілюючими і гуманітарними учбовими дисциплінами, для яких філософія виконує світоглядну, методологічну, гносеологічну та комунікативну функції. Філософія вивчається на усіх факультетах університету у відповідності визначених годин і за учбовими планами.

9. Учбовий процес з філософії включає до свого складу: лекції, семінарські заняття, індивідуальні співбесіди, самостійну роботу студентів, виконування контрольних завдань, заліки з питань модулю.

Учбова лекція – основний вид занять з філософії. Вона виконує у викладанні інформаційну, світоглядну, логіко – методичну і методологічну функції. Пріоритет за учбово – програмними лекціями при застосуванні проблемних і оглядових лекцій. Семінарські заняття і індивідуальні співбесіди проводяться в учбових групах з метою розширення і поглиблення знань студентів, засвоєння ними вмінь та навичок самостійного творчого мислення. Семінарські заняття і індивідуальні співбесіди дозволяють викладачу систематично контролювати і спрямовувати самостійну працю студентів, вияснити рівень знань студентів, вивчати їх запити, інтереси, думки.

10. Під методами навчання розуміють способи навчальної роботи викладача та організації навчально-пізнавальної діяльності студентів з метою вирішення різноманітних дидактичних завдань, спрямованих на оволодіння матеріалом, який потрібно засвоїти. В основу сучасного етапу розвитку теорії щодо методів навчання покладено навчально-пізнавальну діяльність особистості, поділену на види.

· Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: словесно-інформаційні, наочно-еврістичні, практично-репродуктивні, проблемні, частково-пошукові, дедуктивні, індуктивні; лекція, пояснення, робота з книгою.

· Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності: ділові ігри, наукові дискусії, наукові конкурси (олімпіади), написання тез, статті, моральні та матеріальні стимули; робота зі словником.

· Методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності: усне опитування, письмові роботи, контрольні, тестування самоперевірка, заліки, співбесіди.

· Використання комп’ютерної техніки.

11. Якість і послідовність вивчення учбового матеріалу контролюється перевіркою відповідей студентів на вузлові питання тем, які винесені на семінарські заняття, а також написанням контрольної роботи.

К методам оцінювання відносять: оцінку за реферат, самостійну письмову роботу, поточне тестування, підсумковий тест, самоперевірку, співбесіди, заліки за питаннями модулю.

12. Застосовувати методичні вказівки рекомендовано таким чином:

1. Ознайомитися з планом семінарського заняття, літературою, питаннями для самостійної роботи в цілому.

2. Повторити конспект лекції по цій темі.

3. Вивчити дану тему, залучая рекомендовану літературу.

4. Дати відповіді на питання для самостійної роботи, звертаючись до рекомендованої літератури.

Програма курсу.Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.