Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема семінару № 8. Філософський аналіз суспільства.

1. Соціальне буття людини як реальний життєвий процес. Суспільство і природа як підсистеми

об'єктивної реальності. Поняття «ноосфера».

2. Сфери життєдіяльності суспільства.

2.1. Економічне життя суспільства.

2.2. Поняття соціальної структури суспільства. Етносоціальне буття суспільства. Національний

характер, національний менталітет.

2.3.Політичне життя суспільства. Влада і демократія. Проблеми розвитку демократії на сучасному

етапі. Права людини як філософська проблема.

2.4.Духовне життя суспільства. Духовні потреби, духовна діяльність. Суспільна та індивідуальна

свідомість. Специфіка форм суспільної свідомості.

Література

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І.Сучасна соціальна філософія.- К., 1996.-369 с.

2. Барулин В.С. Социальная философия. Учебник, ч.1,2. Изд-во МГУ, 1993. - 240 с

3. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій -К.,1996.

4. Історія філософії України. Підручник (Тарасенко М.Ф.. Русин М.Ю. та ін.). - К., 1994.

5. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 1998.

6. Хрестоматия по философии. Сост. Алексеев П.В., Панин А.В. – М., 1997.

7. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс – М., 2001.

8. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1998.

9. Новейший философский словар / Сост. А.А.Грицанов. – Минск., 1998. – 896с.

10. Основи філософських знань. Підручн./За ред. В.А.Буслинського. –Львів, 2004.

11. Практикум з філософії: Метод. Посіб. Під ред. В.Л.Петрушенка. –Львів, 2003. -256с.

12. Радугин А.А. Философия: курс лекций. – М., 2001.

13. Спиркин А.Г. Философия. – М., 2000.

14. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современности. М., 1999.

15. Філософія. Підручник / За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г., РибалкаВ.К. – Х., 2000.

Питання для самостійної роботи:

1. Поясніть поняття «природа», «географічне середовище», «навколишнє середовище».

2. Охарактеризуйте сутність екологічної проблематики.

3. Дайте поняття «суспільства» та «суспільного виробництва».

4. Сутність економічного життя суспільства.

5. Особливості суспільного буття суспільства.

6. Назвіть специфічні риси роду, племені, народності, нації.

7. Національний характер, психологія, самосвідомість. Як ви їх розумієте?

8. Визначіть особливості формування українського менталітету

9. Чи вважаєте ви, що соціальна однорідність суспільства виступає рішучим фактором людської справедливості?

10. Чи є зв'язок між економікою та ідеологією? Проілюструйте це на прикладах.

11. Які філософські започаткування економічних проблем людства? Назвіть ці проблеми.

12. Згадайте основні складові духовного життя суспільства.

13. Назвіть форми суспільної свідомості і дайте їх коротку характеристику.

Тема семінару № 9. Філософська антропологія.

1. Людина як філософська проблема. Свобода, вибір, відповідальність — сутнісні засоби реалізації творчої життєдіяльності людини.

2. Антропосоціогенез. Єдність біологічного та соціального в людині.

3. Тема життя і смерті у філософії.. Сенс життя людини і людства.

4. Філософія особистості.. Суспільна позиція особи, її соціальна роль і взаємодія із соціальною нормою. Відчуження людини в сучасному суспільстві.

Література

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К., 1996. - 369 с.

2. Барулин В.С. Социальная философия. Учебник, ч.1,2. Изд-во МГУ, 1993. - 240 с.

3. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 1998.

4. Хрестоматия по философии. Сост. Алексеев П.В., Панин А.В. – М., 1997.

5. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс – М., 2001.

6. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1998.

7. Новейший философский словар / Сост. А.А.Грицанов. – Минск., 1998. – 896с.

8. Основи філософських знань. Підручн./За ред. В.А.Буслинського. –Львів, 2004.

9. Практикум з філософії: Метод. посіб. Під ред. В.Л.Петрушенка. –Львів, 2003. -256с.

10. Радугин А.А. Философия: курс лекций. – М., 2001.

11. Спиркин А.Г. Философия. – М., 2000.

12. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современности. М., 1999.

12. Філософія. Підручник / За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г., РибалкаВ.К. – Х., 2000.

Питання для самостійної роботи:

1. Специфіка та актуальність філософського розуміння проблеми людини.

2. Розкрийте світоглядні та методологічні функції філософії в осмисленні проблеми людини.

3. Поясніть суть концепцій людини з позицій суб'єктивного і об'єктивного ідеалізму, матеріалізму, натуралізму, соціологізму.

4. Що таке антропосоціогенез?

5. Як співвідносяться в людині природне, суспільне і духовні початки?

6. Обґрунтуйте природність чи штучність походження людини. Яке з них ви вважаєте більш дійсним?

7. Роль мови в процесі антропосоціогенезу

8. Дати визначення ключових понять теми: людина, особа, індивід, індивідуальність, антропосоціогенез, суб'єктивний та об'єктивний ідеалізм, ма­теріалізм, діалог, духовність.

9. Охарактеризуйте співвідношення понять буття людини, існування та життя.

10. Наведіть основні характеристики форм людської діяльності.

11. В чому полягає сенс життя.

12. Окресліть філософські аспекти проблеми безсмертя людини.

13. Що таке діалогічні відносини між людством і людиною, між націями і соці­ально-класовими групами?

14. У чому полягає сутність та призначення людини?

15. Поясніть, що таке соціалізація особистості і які її засоби?

Тема семінару № 10. Ціннісні орієнтації людства на зламі тисячоліть.

1. Людиномірна сутність культури. Багатоманітність культур і цивілізацій.

2. Аксіологія в системі культури. Цінності як визначальні характеристики людського буття.

3. Людина в системі цінностей. Структура цінностей.

4. Історичні виміри людського буття. Проблема сенсу історії.

5. Коеволюційні процеси та глобальні проблеми розвитку людства.

6. Плюралізм цінностей: проблема культурного порозуміння.

Література

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соц. філософія. – К.Генеза, 1996. - 369 с.

2. Барулин В.С. Социальная философия. Учебник, ч.1,2. Изд-во МГУ, 1993. - 240 с.

3. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 1998.

4. Хрестоматия по философии. Сост. Алексеев П.В., Панин А.В. – М., 1997.

5. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс – М., 2001.

6. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1998.

7. Новейший философский словар / Сост. А.А.Грицанов. – Минск., 1998. – 896с.

8. Основи філософських знань. Підручн./За ред. В.А.Буслинського. –Львів, 2004.

9. Практикум з філософії: Метод. посіб. Під ред. В.Л.Петрушенка. –Львів, 2003. -256с.

10. Радугин А.А. Философия: курс лекций. – М., 2001.

11. Спиркин А.Г. Философия. – М., 2000.

12. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современности. М., 1999.

12. Філософія. Підручник / За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г., РибалкаВ.К. – Х., 2000.

Питання для самостійної роботи:

1. Що таке цінності? Охарактеризуйте природу цінностей.

2. Визначте такі поняття: ціннісна орієнтація, оцінка, ідеал, норма, потреба, інтерес, сенс життя, гуманізм.

3. Дайте характеристику основних типів теорій цінностей.

4. Охарактеризуйте вищі загальнолюдські цінності.

5. Яке місце займають цінності в структурі людської діяльності?

6. Назвіть, на вашу думку, головні цінності науки. Які ідеали науки ви знаєте?

7. Сучасні проблеми філософського розуміння культури. Суттєві ознаки культури.

8. Вихідні аспекти цивілізації. Основні аспекти взаємодії культури та цивілізації.

9. Назвіть характерні риси інформаційного суспільства.

10. Поняття суспільного прогресу.

11. В чому сенс і призначення історії? Чи дійсно історія має призначення?

12. Чи здатна людина керувати соціальними процесами історичного маштабу?

13. Чи повторюється історія і чи можливе передбачення майбутнього?

14. Які проблеми сучасності ви вважаєте найбільш актуальними? Обґрунтуйте відповідь.

15. Які, в вашому розумінні, ідеали майбутнього?

16. Який філософський напрям найбільш вам імпонує? Обґрунтуйте свою відповідь.

17. Поясніть, що таке глобальні проблеми цивілізації.

18. Наведіть перелік основних глобальних проблем сучасності.

 1. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ КУРСУ «ФІЛОСОФІЯ»

Модуль 1

 1. При яких умовах у людини виникає потреба у філософії?
 2. Як співвідносяться філософія та мудрість?
 3. Що таке світогляд?
 4. Що ви знаєте про міфи? Яку роль виконує міф у свідомості людини?
 5. Що складає підґрунтя релігійного світогляду?
 6. Чому у людини виникає потреба у релігійній орієнтації?
 7. Поясніть різницю між філософським та науковим уявленням про світ?
 8. Чи має філософія практичний сенс і в чому це проявляється?
 9. “Вічні питання" людського буття, їх відкриття та відповіді на них. Наведіть приклади.
 10. Як ви розумієте головне питання філософії?
 11. Чому філософія Давньої Греції отримала назву натурфілософії?
 12. Ідея першоречовини, її наукові наслідки, які вони?
 13. В чому головні досягнення школи Піфагора?
 14. Філософський сенс і наукове значення апорій Зенона для розуміння природи, простору і часу.
 15. Стародавні і сучасні уявлення про атом.
 16. Діалектика Геракліта, в чому ЇЇ головний сенс.
 17. Чи являється Платон геніальним філософом?
 18. Вічний двигун рухає все, залишаючись нерухомим". Як ви оцінюєте це положення Аристотеля?
 19. Як ви думаєте, чи корисна філософія Платона для сучасної демократії?
 20. Сформулюйте головне питання філософії.
 21. Які філософські джерела геоцентризму?
 22. Чи має креаціонізм наукове тлумачення?
 23. Які філософські джерела монотеїзму?
 24. Чому і донині не затихає спор між номіналізмом та реалізмом?
 25. В чому філософський сенс заповітів Христа?
 26. "Чи дійсно у середньовіччя філософія була наймичкою богослів'я?"
 27. В чому соціальний сенс середньовічної філософії?
 28. Які риси середньовічної філософії не втратили своєї актуальності сьогодні?
 29. Чому філософія Відродження має переважно естетичний характер?
 30. В чому суть ідеї антропоцентризму?
 31. Як можна обґрунтувати ідеї виникнення гуманізму?
 32. Філософський сенс геліоцентричної системи М.Коперніка.
 33. Що являє сильну сторону ідей Д.Бруно про безмежність всесвіту та різноманітність світів?
 34. Філософське значення відкриттів Г.Галілея та І.Н'ютона.
 35. Назвіть суспільні риси філософії Бекона і Декарта.
 36. Проаналізуйте проблему людини в філософії просвітництва (Ф.Вольтер, Ж.-Ж.Руссо).
 37. Поясніть які філософські засади політичного світогляду Нового часу?
 38. Що складає головний трансцендентального ідеалізму Канта?
 39. В чому ви бачите головні досягнення, здобутки ідеалізму Гегеля?
 40. Утопічний соціалізм. В чому, на вашу думку, джерела його виникнення?
 41. Європейський філософський матеріалізм як відображення розвитку науки: чи дійсно це так?
 42. Філософія Маркса і Енгельса як синтез наукового і сучасного розвитку свого часу. Перелікуйте умови виникнення цієї філософії.
 43. В якій мірі дійсна діалектика і чи має право на існування метафізики, обґрунтуйте вашу думку.
 44. Які досягнення філософії життя ви б виділили як необхідні для людей?
 45. Чи подолав екзистенціалізм психологізм філософії життя?
 46. Співвідношення чуттєвого та раціонального в феноменології – еклектика чині?
 47. В чому полягає необхідність герменевтики?
 48. Чи дійсно, що лінгвістична філософія відіграла значну роль у виникненні інформатики? В чому це полягає?
 49. Назвіть деякі філософ-і проблеми, які виникли у 20-му ст. в зв’язку з досягненнями науки?
 50. Як ви вважаєте, в чому основний сенс філософії Г.Сковороди?
 51. На вашу думку, які суспільні риси філософії слов’янофілів та західників?
 52. Назвіть характерні риси філософії українських соціал-демократів.
 53. Схід та Захід - в чому ви бачите принципову різницю філософських орієнтацій.

Модуль 2

 1. Що вивчає онтологія?
 2. 3 усіх відомих вам філософських категорій яку б ви назвали головною і чому?
 3. Що визначає „достатнє підґрунтя" для філософії?
 4. Як вирішувалась проблема буття в історії філософії?
 5. В яких основних формах проявляється буття?
 6. В чому полягає відмінність філософського розуміння матерії від природничо-наукового?
 7. Як співвідносяться категорії «буття», «матерія», «субстанція»?
 8. Може бути розвиток без руху?
 9. Як розуміються в філософії простір та час?
 10. Як співвідносяться поняття «рух» і «розвиток»?
 11. Які основні підходи к розумінню свідомості склалися в філософії?
 12. Як пояснює появлення свідомості матеріалістична філософія?
 13. Які аргументи ви наведете для обґрунтування єдності світу?
 14. Що таке пізнання?
 15. Що розуміється під поняттям «об’єкт та суб’єкт пізнання»?
 16. Які пізнавальні здібності належать людині?
 17. Що складає методологію наукового пізнання?
 18. В чому сенс всеспільного?
 19. Що складає основу будь-якого закону?
 20. Обґрунтуйте відмінність суттєвості від явища?
 21. Про світ судять за теоріями, які в різноманітності своїй суперечливі - чи означає це, що суперечливий сам світ?
 22. Обґрунтуйте принципову різницю між матеріальним та духовним.
 23. Що, на вашу думку, складає природу ідеального?
 24. Що дає єдність суттєвого та раціонального в процесі пізнання?
 25. Як ви розумієте інтуїцію?
 26. Назвіть, на вашу думку, головні цінності науки.
 27. Перелікуйте усі відомі вам методи емпіричного пізнання.
 28. Як зв'язані індукція та дедукція між собою?
 29. Що складає науковість описуючих методів?
 30. Які ідеали науки ви знаєте?
 31. Хто правий у суперечці фізиків та ліриків?
 32. Чим відрізняються філософська віра від релігійної?
 33. Чи існує віра в науці і в чому її сенс?
 34. В чому різниця між ідолом та ідеалом?
 35. Як ви розумієте добро? Назвіть приклади.
 36. В чому таємниця краси?
 37. Досвідчена людина: хто вона?

Модуль 3

 1. Суспільство: це сукупність людей чи система зв’язків між ними?
 2. Як ви розумієте місце соціальної філософії в системі суспільних наук?
 3. Обгрунтуйте, в чому специфіка соціального пізнання?
 4. Визначте предмет та функції соціальної філософії.
 5. Поясніть поняття «природа», «географічне середовище», «навколишнє середовище».
 6. Охарактеризуйте сутність екологічної проблематики.
 7. Дайте поняття «суспільства» та «суспільного виробництва».
 8. Сутність економічного життя суспільства
 9. Особливості суспільного буття суспільства
 10. Назвіть специфічні риси роду, племені, народності, нації.
 11. Національний характер, психологія, самосвідомість… Як ви їх розумієте?
 12. Визначіть особливості формування українського менталітету
 13. Згадайте основні складові духовного життя суспільства.
 14. Назвіть форми суспільної свідомості і дайте їх коротку характеристику.
 15. Обґрунтуйте природність чи штучність походження людини. Яке з них ви вважаєте більш дійсним?
 16. Ваше розуміння природного та соціального середовища та їх ролі у формуванні людини.
 17. Порівняйте за змістом поняття «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість».
 18. Поясніть, що таке соціалізація особистості і які її засоби?
 19. Як ви розумієте ідеї комунізма на землі? Який принцип єдності людства ви могли б запропонувати?
 20. Чи вважаєте ви, що соціальна однорідність суспільства виступає рішучим фактором людської справедливості?
 21. Чи є зв'язок між економікою та ідеологією? Проілюструйте це на прикладах.
 22. Які філософські започаткування економічних проблем людства? Назвіть ці проблеми.
 23. Назвіть характерні риси інформаційного суспільства.
 24. В чому сенс і призначення історії? Чи дійсно історія має призначення?
 25. Чи здатна людина керувати соціальними процесами історичного маштабу?
 26. Чи повторюється історія і чи можливе передбачення майбутнього?
 27. Які проблеми сучасності ви вважаєте найбільш актуальними? Обґрунтуйте відповідь.
 28. Які, в вашому розумінні, ідеали майбутнього?
 29. Який філософський напрям найбільш вам імпонує? Обґрунтуйте свою відповідь.
 30. Чи врятує філософія світ?

 

5. ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ:

Основна:

1. Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4-х т. - М., 1983, Т.1.

2. Бекон Ф. Новий Органон // Соч.: В 2-х т. - М., 1972, Т.2.

3. Бергсон А. Два источника морали и религии. — М., Канон, 1994.

4. Бердяев Н.А. О назначений человека. — М., 1993.

5. Белл Д. Социальные границы информационного общества // Новая технологическая волна на Западе. — М., 1986.

6. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. — М., 1987.

7. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста // Мир философии. В 2-х ч. — М., 1991.

8. Винниченко В. Відродження нації. — К., 1990.

9. Витгенштейн Л. Философские работы в 2 ч. 4.1. Логико-философский трактат. — М.: Гнозис, 1994.

10. Вольтер. Философские сочинения. – М., 1989.

11. Гоббс Т. Левиафан // Избр.произв.: В 2-х т. - М., 1964. - Т.2.

12. Гейзинга Й. Homo Ludens. - К.: Основы, 1994.

13. Гельвеций К. О человеке // Соч.: В 2-х т. - М., 1974. - Т.2.

14. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Соч.: - М., 1969. - Т.4.

15. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. –М., 1977.

16. Гадамер Г.Г. Истина и метод // Основы философской герменевтики. — М.,1988.

17. Гольбах П. Система природы, или о законах мира физич. и мира духовн. // Избр. фил. пр. В 2-х т. - М., 1963.-Т.1.

18. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К., 1991.

19. Декарт Р. Рассуждения о методе // Избр. произв. в 2-х т. — М., 1989.-Т.1.

20. Джеймс В. Прагматизм. - К.: Україна, 1995.

21. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. — К.,1970.

22. Дюркгейм Е. О разделении общественного труда. Метод социологии. — М., 1991.

23. Зиммель Г. Философия культуры в 2 т. - М., 1996.

24. Кант Й. Критика чистого разума // Соч.: В 6-ти т. — М., 1966. -Т.З.

25. Камю А. Бунтующий человек. — М., 1990.

26. Конт О. Курс положительной философии // Мир философии: в2-х ч.-М., 1991.

27. Лейбниц Г.В. Монадология // Соч.: В 4-х т.,1983. - Т.1.

28. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Избр. филос. произв. в 2-х т. - М., 1969, - Т. 1.

29. Макиавелли Н. Государь - М., 1990.

30. Мангейм К. Диагноз нашего времени. — М., 1994. Монтескье Ш. О духе законов. — М., 1990.

31. Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року.

32. Енгельс Ф. Діалектика природи. Твори. — Т.20.

33. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. - К., 1993.

34. Ортега-и-Гассет. Что такое философия. — М., 1991.

35. Парсонс Г. Человек в современном мире. — М., 1985.

36. Поппер К. Открытое общество и его враги. Соч.: В 2-х т. - М., 1992.

37. Платон. Государство. Т.3. —М., 1981.

38. Платон. Сочинения. В 3-х т. Пер. с греч. Под общ. ред А.Ф.Лосева и В.Ф.Асмуса. М., 1970.

39. Плутарх. Избранные жизнеописания. В двух томах. –М., 1990.

40. Рассел Б. Человеческое познание. — М., 1987.

41. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре // Антология мировой философии. — М., 1970. Т.2.

42. Спиноза Б. Богословско-политический трактат: Пер. с лат. и гол.- Харьк, 2001.

43. Сартр Ж.П. Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов. - М., 1989.

44. Сковорода Г.С. Сад божественных песен. - К.,1973.

45. Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Собр. соч. - М., 1988. - Т.1.

46. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. — М., 1992.

47. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. — М., 1987.

48. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії. — К., 1995.

49. Фейербах Л. Сущность христианства // Избр. филос. произв. -М., 1955.-Т.2.

50. Франк С.Л. Духовные основы общества. — М., 1992.

51. Франко І.Я. Мислі про еволюцію в історії людськості. // Твори.-М., 1956.-Т.19.

52. Фромм Э. Психоанализ и этика. — М., 1993.

53. Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1991.

54. Шевченко Т.Г. Щоденник. - К., 1991.

55. Шопенгауэр А. Избранные произведения/Сост., авт., вступ. ст. и примеч. И.С.Нарский. – М., 1992.

56. Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1993. - Т.1.

57. Енгельс Ф. Діалектика природи. — Т.20.

58. Юркевич П. З науки про людський дух // Вибране. — К., 1993.

59. Ясперс К. Смысл назначение истории. — М., 1991.

Додаткова:

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.Генеза, 1996. - 369 с.

2. Барулин В.С. Социальная философия. Учеб. Ч.1,2. Изд-во МГУ, 1993. - 240 с.

3. Введение в философию. Учебник для вузов в 2-х частях. /Под общей ред. И.Т.Фролова. -Ч.1. — М., 1989. - 367 с.; Ч.2. —М., 1989.-639 с.

4. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій -К.,1996.

5. Горлач Н.І., Кремень В.Г. Філософія. - Харків, 2000.

6. Історія філософії України. Підручник (Тарасенко М.Ф.. Русин М.Ю. та ін.). - К., 1994.

7. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. - М.: Логос, 1996.

8. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен - Львів, 1995.

9. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей (Историко-философские очерки и портреты). — М.Политиздат, 1991.- 464с.

10. Мир философии. Книга для чтения. В 2-х ч. Ч.I. Исходные философские проблеми, понятия и принципы. - М., 1991.-672с. Ч.II. Человек. Общество. Культура. –М., 1991. -624с.

11. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. — К., 1995.

12. Новейший философский словар / Сост. А.А.Грицанов. – Минск., 1998. – 896с.

13. Основи філософських знань. Підручн./За ред. В.А.Буслинського –Львів, 2004.

14. Радугин А.А. Философия. - Москва, 1998. - 270 с.

15. Спиркин А.Г. Философия. - Москва, 2000. - 816 с.

16. Человек. Общество. Культура. — М. Политиздат, 1991. — 624 с.

17. Философский энциклопедический словарь. — М., 1989. — 840 с.

18. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник (І.В.Бичко, В.Г.Табачковський та ін.). - К., 2002. - 576 с.

19. Философия. Уч. пособие. Под ред. Г.В.Осичнюка. - К.,1994.

20. Философия. Учебник для вузов. (Под ред. Кохановского В.) — Ростов-на-Дону., 1995.

21. Філософія. Навчальний посібник (курс лекцій). За ред. проф. І.Ф.Надольного. - К. Вікар, 1997. - 620 с.

22. Філософія. За ред. Г.А.Заїченка та ін. — К,: Вища школа, 1995.- 455с.

23. Шаповалов В.Ф. Основы философии. - Москва, 1999. - 576 с.

 1. Ресурси:
http://lib.onu.edu.ua/ Бібліотека ОНУ ім.І.І.Мечникова
http://www.onu.edu.ua/ru/index.html Сайт ОНУ ім.І.І.Мечникова
http://www.ognb.odessa.ua/ Біліотека ім. М. Горького
http://www.nbuv.gov.ua/ Бібліотека ім. В.Вернадського
http://lib-gw.univ.kiev.ua/ Бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка
http://www.filosof.com.ua/ Інститут філософії ім Г.Сковороди
http://www.inst-ukr.lviv.ua/ Інститут украіноведення ім. І. Крип’якевича
http://www.gilan.uar.net/nasu/hiuass.html Інститут української археографiї та джерелознавства ім. М.С.Грушевського
http://www.philosof.onu.edu.ua/ Сайт Філос. факультета ОНУ імені І.І. Mечникова
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dict.html Найвидатніші філософи світу та України
http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/index.html Кафедра філософії та методології науки Філос. факультету КHУ ім..Г.Шевченко
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки Філос.факультету КНУ ім. Т.Г. Шевченко
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/lit-bac.html Філософія (для бакалаврів природничих спеціальностей)
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/lit-asp.html Література для підготовки до кандидатського іспиту аспірантів та пошукувачів природничих спеціальностей
http://www.philosophy.ru Філософія в Росії. Найбільш повне відображення філософії в Інтернеті російською мовою. Велика бібліотека філософських текстів.
http://ihtik.lib.ru/index.html Електронна бібліотека Іхтіка. Багато філософської літератури: книжки, автореферати, дисертації, статті, збірники матеріалів конференцій і дуже багато підручників по філософії. (http://ihtik.lib.ru/edun/index.html)
http://www.i-u.ru/ Російський гуманітарний інтернет-університет
http://plato.stanford.edu/ Філософська енциклопедія Станфордського університету. (Англійською мовою).
http://www.utm.edu/research/iep/ Філософська Інтернет- енциклопедія. (Англійською мовою).
http://rw.web.ur.ru/ph_main.html Словник термінів по філософії (російською мовою)
http://www.uct.kiev.ua/~sofi/ Центр практичної філософії
http://elenakosilova.narod.ru/l.html Підбірка посилань на філософські сайти і бібліотеки.

 

ЗМІСТ

1. ВСТУП

2. МОДУЛЬ I. СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ЯК СИСТЕМИ ЗНАНЬ І СВІТОГЛЯДУ

2.1. Тема семінару № 1. Філософія як специфічний тип знання.

2.2. Тема семінару № 2. Світовий філософський процес. Філософська думка в

2.2.1. Україні.

3. МОДУЛЬ II. ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКОГО РОЗУМІННЯ СВІТУ

3.1. Тема семінару № 3. Філософська онтологія: проблема буття.

3.2. Тема семінару № 4. Філософія свідомості.

3.3. Тема семінару № 5. Філософія пізнання.

3.4. Тема семінару № 6. Діалектика та її альтернативи.

4. МОДУЛЬ III. СУСПІЛЬСТВО І ОСОБИСТІСТІСТЬ У ВИМІРАХ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ

4.1. Тема семінару № 7. Історична генеза предмета соціальної філософії в історії філософії.

4.2. Тема семінару № 8. Філософський аналіз суспільства.

4.3. Тема семінару № 10. Ціннісні орієнтації людства на зламі тисячоліть.

5. Питання для повторення курсу «Основи філософії»

6. ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ ТА РЕСУРСИЧто делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.