Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЖОВТОВОДСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

 

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВ

 

 

Методичні вказівки

по виконанню економічної частини дипломного проекту

для студентів денної форми навчання

 

 

Для вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації

Для спеціальності: 5.05070104 “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”.

 

 

Розробила викладач:

Хавренко В.В.

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні ц/к

економічних дисциплін

Протокол №____від______

Голова ц/к

Фецяк О.В.____________

 

2013 р.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виконання економічної частини дипломного проекту передбачено планом навчального процесу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" зі спеціальності 5.05070104«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд».

Виконання й оформлення розділу є важливими етапами навчання студента й мають мету - систематизувати, закріпити й розширити теоретичні знання й практичні навички по обґрунтуванню економічної доцільності пропонованого в дипломному проекті технічного рішення.

Основними завданнями виконання економічної частини є:

ü уміння працювати з науковою літературою;

ü придбання навичок творчої роботи;

ü уміння сформулювати організаційні рішення в області експлуатації електроустаткування й економічно оцінити їхню доцільність;

ü залучення студента до рішення конкретних науково-практичних завдань;

ü уміння завершувати техніко-економічне обґрунтування розробкою необхідних управлінських рішень.

Конкретний зміст економічних розрахунків залежно від цільового призначення дипломного проекту й особливостей спеціальності визначається студентом-дипломником за узгодженням з керівником і консультантом економічної частини дипломного проекту.

У дипломних проектах методичний підхід до оцінки їх економічної ефективності органічно пов'язаний з розробкою спеціальних питань і має свої специфічні особливості. Тому при розгляді конкретних об'єктів проектування слід також звертатися до відповідних літературних джерел за фахом за узгодженням з керівником дипломного проекту.


ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ

Послідовність виконання розділу

Послідовність виконання розділу можна розбити на такі етапи:

I Підготовчий:

1.1 - постановка завдання;

1.2 - збір вихідної економічної інформації;

II Основний:

2.1 - аналітична обробка вихідної економічної інформації;

2.2 - виконання необхідних розрахунків з обґрунтування економічної доцільності запропонованого в дипломному проекті технічного рішення;

III Заключний:

3.1- оформлення розділу;

3.2 - перевірка виконаного розділу консультантом.

Підготовчий етап

Підготовчий етап включає постановку завдання й збір вихідної економічної інформації.

Постановка завдання

Завдання на виконання розділу видається консультантом економічної частини дипломного проекту залежно від цільового призначення дипломного проекту.

Збір вихідного матеріалу для виконання розділу

Збір вихідного матеріалу для виконання розділу здійснюється з використанням матеріалів переддипломної практики, необхідної довідкової, наукової й навчальної літератури, Інтернету й інших джерел інформації.

Провідними вказівками в доборі спеціальної літератури повинні служити бібліотечні систематичні каталоги й бібліографічні довідники, статті, опубліковані в журналах, реферативні збірники.

Вихідний матеріал повинний містити інформацію, необхідну для:

• характеристики об'єкта дослідження;

• виконання відповідних розрахунків з визначення капітальних та експлуатаційних витрат;

• економічного обґрунтування запропонованих проектних технічних рішень.

Основний етап

Основний етап включає такі види робіт:

- аналітична обробка вихідної економічної інформації;

- виконання необхідних розрахунків з обґрунтування економічної доцільності запропонованого в дипломному проекті технічного рішення.

Методичні рекомендації для виконання цих робіт наведені в підрозділах 4.1.- 4.3.

Заключний етап

Заключний етап передбачає виконання таких робіт:

- оформлення розділу;

- перевірка виконаного розділу консультантом.

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ Й ОБСЯГУ РОЗДІЛУ

Вимоги до структурних елементів

Введення

У введенні необхідно зробити техніко-економічне обґрунтування доцільності проектування, яке повинне містити висвітлення наступних питань:

- коротке обґрунтування актуальності, значимості й необхідності рішення розглянутої в дипломній роботі задачі;

- сутність запропонованого методу рішення даної задачі й перелік завдань, розв'язуваних у даному проекті;

- аналіз передбачуваних результатів від впровадження запропонованого рішення (нового електротехнічного обладнання, використання електромеханічних систем автоматизації й інших заходів);

- конкретизацію завдань з обґрунтування економічної доцільності запропонованого в дипломному проекті технічного рішення.

Основна частина

Текст розділу викладають, розділяючи матеріал на підрозділи відповідно до поставлених завдань. Кожний підрозділ може ділитися на пункти. Пункти, якщо це необхідно, розділяють на підпункти. Кожний пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Основна частина розділу може містити наступні підрозділи й пункти:

1. Розрахунок капітальних витрат.

2. Визначення експлуатаційних витрат.

2.1. Розрахунок річного фонду заробітної плати.

2.2. Розрахунок відрахувань на соціальні заходи.

2.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань.

2.4. Розрахунок вартості допоміжних матеріалів на обслуговування і ремонт електрообладнання цеху.

2.5. Розрахунок вартості спожитої електроенергії.

2.6. Визначення інших витрат.

3. Розрахунок річної економії від впровадження об'єкта проектування, визначення й аналіз показників економічної ефективності.

Текст розділу супроводжується необхідними ілюстраціями (рисунками, графіками, схемами, діаграмами й т.п.) і таблицями.

Висновки

Висновки розміщають безпосередньо після викладу основної частини розділу. Висновки можна викладати у вигляді коротких тез, що характеризують основні положення виконаних розрахунків. У висновках приводять оцінку отриманих результатів, висвітлюють ступінь новизни, практичне значення результатів, прогнозні припущення про подальший розвиток об'єкта дослідження й підвищенні ефективності його діяльності.

Перелік посилань

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині розділу, приводиться в загальному списку використовуваних у дипломному проекті джерел.

Додатки

Кожний додаток починають із нової сторінки. У додатках розташовують матеріал, який необхідний для повноти пояснювальної записки й не може бути послідовно розміщений в основній частині через великий обсяг або спосіб відтворення.

Обсяг економічної частини

Загальний обсяг розділу становить приблизно 12–18 сторінок.Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.