Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСучасні підходи до адміністративного менеджменту

 

Існує думка, що сучасне виробництво і його інфраструктура не мають потреби в бюрократичних організаціях, у той час як зростає потреба у мобільних і інтелектуальних організаціях, діяльність яких відповідає революційним змінам у характері робіт, що відбулися за останні десятиліття.

У табл. 1.2 показані корінні зміни в організаційних системах, що характеризують як причини неефективності бюрократичних організацій у сучасних умовах, так і основні риси організацій, що приходять їм на зміну.

Усе більше прихильників у сучасній теорії і практиці управління набувають регулярний менеджмент і бізнес-інжиніринг.

Регулярний менеджмент є поняттям, подібним до адміністративного менеджменту, і припускає розробку типових і ефективних моделей, методик і процедур, що забезпечують якісну роботу персоналу підприємства і його визначальний успіх у досягненні поставлених цілей. При цьому нова технологія реалізації регулярного менеджменту заснована на техніках бізнес-інжиніринга.

Бізнес-інжиніринг – широке застосування спеціальних програмних засобів моделювання і проектування організаційних структур і бізнес-процесів підприємства в рамках робіт з розвитку регулярного менеджменту.

На думку прихильників регулярного менеджменту, його ідеологія виникла в результаті формулювання принципів функціональної спеціалізації Адамом Смітом і подальшого розвитку функціонального підходу в роботах Ф.У. Тейлора й А. Файоля, створення технологічної концепції Генрі Форда.

Компанія «Форд мотор» змогла виробляти сотні тисяч автомобілів і організувати індустрію сервісу завдяки тому, що Форд розклав процес зборки автомобіля на ряд етапів. При цьому виконання кожного з цих етапів було настільки простим, що цій роботі можна було навчити будь-якого бажаючого. Подібна ідея лежить і в основі побудови менеджменту на регулярній основі – розкласти складні процеси на прості, їх описати і регламентувати.Регулярний менеджмент – це широке використання стандартів, документованих регламентів і процедур управління при створенні і/або удосконаленні системи управління підприємством. Регулярний менеджмент припускає створення ясної конструкції, заснованої на простих компонентах.


Таблиця 1.2 – Корінні зміни в організаційних системах

Сутність бюрократичної організації Причини ефективності бюрократії в минулому Чому бюрократія виявилася неспроможною Що приходить на зміну бюрократії
Ієрархічний ланцюжок команд. Бюрократія привнесла порядок в організацію. Керівники ввели порядок свого домінування над підлеглими. Бюрократія не може керувати у складних ситуаціях. Домінування однієї форми – не кращий спосіб удосконалення організації. Світогляд і цінності. Робочі групи (самоврядні). Горизонтальна координація. Неформальні системи. Наявність вибору. Незалежний внутрішній споживач.
Спеціалізація. Організація на основі посадових обов'язків. Бюрократія домоглася ефективності, увівши систему поділу праці. Зосередження інтелектуального потенціалу в центрі організації. Бюрократія не підтримує інтенсивних міжпосадових зв'язків і постійної координації на одному рівні. Багатопрофільність фахівців і інтрапідприємництво. Організація в ринково-посередницькій системі.
Єдині правила для всіх. Бюрократія створила відчуття справедливості. Установила чітку владу керівників. Зберігається необхідність у правилах, але вони повинні бути іншими. Гарантовані права. Інститути свободи і колективності.
Стандартні процедури. Бюрократія забезпечила тверду організаційну пам'ять. Виявила здатність використовувати некваліфіковану праця. Переборола застарілі методи роботи. Бюрократія повільно реагує на зміни. Не узгоджується з виникаючими складностями. Не заохочує взаємозв'язку. Самоврядування. Тиск ринку і моралі суспільства.
Кар'єра працівників, їх просування службовими сходами. Бюрократія культивувала лояльність до організації. Створила наступність керівників і професіоналів. Зменшення числа керівних посад і підвищення попиту на них у середовищі освічених робітників. Обмежені можливості підвищення у посаді. Кар'єра на основі професійного зростання. Розширення умов більшої результативності. Підвищення оплати праці зі зростанням кваліфікації.
Міжособистісні взаємини. Бюрократія зменшила перевагу сімейності. Допомогла лідерам увести тверду дисципліну і прийняття твердих рішень. Інформаційно ємна робота вимагає розширення взаємин працівників. Широкі взаємини працівників. Наявність вибору. Значна орієнтованість на результати.
Координація згори. Бюрократія ввела регулювання некваліфікованої робочої сили. Організувала тверде управління в галузях з одноманітною роботою і плинністю кадрів. Освічені працівники готові до самоврядування. Самокеровані команди. Горизонтальні зв'язки і співробітництво.

Регулярний адміністративний менеджмент – це професійна діяльність щодо організації управління, заснована на формальному розподілі повноважень і відповідальності, застосуванні адміністративно-управлінських технологій і розвитку мотивації персоналу для досягнення цілей підприємства.

Для багатьох вітчизняних підприємств перехід до регулярного менеджменту є досить актуальною проблемою.

Перехід від стихійного до регулярного менеджменту слід розпочати з аналізу наявної системи управління, а потім необхідно провести її цілеспрямовану реорганізацію. Результатом реорганізації системи управління повинне стати впровадження єдиних стандартів діяльності для всіх співробітників. У новій системі управління кожний співробітник і, тим більше, менеджер знає сферу відповідальності свою і колег, розподіл задач або функцій, критерії оцінки якості виконання кожної задачі. У майбутньому слід забезпечувати постійний контроль адекватності стану системи управління зовнішнім і внутрішнім умовам діяльності підприємства. Порівняння ефективності стихійного і регулярного менеджменту для підприємств різного розміру показано на рис. 1.2.

 
 

 

 


Рис. 1.2 – Ефективність регулярного менеджменту

 

Перехід до регулярного адміністративного менеджменту легше здійснювати на початкових стадіях життєвого циклу підприємства. На наступних стадіях ця задача ускладнюється, оскільки сформовану управлінську культуру змінювати завжди важче, ніж формувати її належним чином, коли підприємство тільки формується.

У зв'язку з переходом до регулярного адміністративного менеджменту можуть бути отримані наступні переваги:

1) з'являється можливість для зростання і розвитку (підприємства, що не мають регулярного менеджменту, у процесі їх зростання і відповідного збільшення штату виявляються раптом некерованими);

2) підвищується прозорість діяльності підприємства для власника і керівного складу підприємства;

3) збільшується привабливість підприємства для співробітництва і т.д.

Формалізація організації управління, з якою пов'язаний перехід до регулярного адміністративного менеджменту, припускає вирішення ряду управлінських задач:

Ø Правління і управління повинні бути розділені для того, щоб створити умови для ефективного виконання адміністративної функції. Перехід до регулярного адміністративного менеджменту необхідно розпочинати з поділу правління (частки власника, групи власників-засновників або зборів акціонерів з його особливими структурами) і менеджменту (керівного складу, що реалізує адміністративну функцію).

Ø Безпосередньо сама формалізація бізнесу повинна починатися зі створення чітких процедур виконання тих або інших задач. Часто керівники, зрозумівши, що відбувається організаційна плутанина, намагаються вирішити задачу формалізації бізнесу з написання консультантами або підлеглими численних посадових інструкцій. Це само по собі мало що змінює.

Ø Після опису основних (таких, що приносять прибуток, виконуваних з дня на день) процесів виникає потреба у розробці типових документів, що будуть регламентувати порядок планування й обліку витрат ресурсів.

Ø Наступний етап освоєння регулярного менеджменту - формування регламентів обміну інформацією, що описує потоки інформації між ключовими учасниками управлінського процесу.

Ø Після того, як виконані попередні етапи, можна приступати до написання посадових інструкцій, оскільки тільки тепер відносно повно прояснилося, що повинен робити той або інший працівник.

Ø Далі йде етап - уточнення сформованої організаційної структури управління. Структура не може бути раз і назавжди даною. Фактично діючу структуру треба уточнювати по мірі опису й удосконалення процесів управління, а також створення і застосування інших документів.

Ø Відповідно розробляються й уточнюються Положення про підрозділи підприємства.

Ø Для того, щоб адміністративний менеджмент був ефективним, розробляють систему мотивації персоналу підприємства, спрямовану на досягнення цілей бізнесу.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.