Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗлочин та покарання у країнах древньої Месопотамії.

Предмет та метод вивчення історії держави та права зарубіжних країн.

.ІДПЗК – наука, яка належить до блоку суспільних наук, вивчає закономірності виникнення та функціонування окремих соціальних явищ, процесів та інститутів.ІДК досліджує: розвиток права; особливості правової системи; процеси виникнення держави і права.ІДК вивчає: державно-правові явища, які виникли у процесі розвитку країнПредемет ІДПЗК – загальні і специфічні закономірності розвитку та функціонування держави та права окремих держав в різні історичні періодиМетоди:матеріалістичної діалектики – розглядає історичні процеси в поєднанні з політикою та економікою тією чи іншої країниісторичний – досліджує явища держав з історичними подіями у тій чи іншій країністатистичний; порівняльно-історичний; конкретно-історичний; порівняльно-правовий; системний; метод моделювання

 

2. Періодизація та джерела історії держави та права зарубіжних країн.

періодиз. за:- Гільдербрантом (нім.економіст): натуральне господарство; грощове г-ство; кредитне г-ство- Мєчніковим (шляхи сполучення): річковий; середземноморський (середньовіччя); океанський (новий і новітній час)- Бюхер (можливість обміну продуктами) замкнуте домашнє господарство; міське господарство; народне господарство (велика кількість для обміну)-марксистська (формаційний підхід): первіснообщ. держава; рабовласницька держава;феодальна; капіталістична;комуністична- сучасний підхід: 1)первісне сус-ство; середньовіччя; індустріальне суст-во; постіндустріальне сус-тво2) аграрне сус-тво; індустріальне; постіндустріальне (інформаційне)

 

3. Загальні та специфічні риси розвитку права в країнах Древнього Сходу.

серед най­важливіших загальних рис права давньосхідних країн слід назвати:те що воно було багатоступеневим внаслідок особливої ієрархічної структури, де розрізнювалися вищі, менш високі за соціально-правовим становищем, нижчі, непривілейовані, нарешті, кожен з яких мав особливий право­вий статус;, основним принципом реалізації давньосхідного права була законопослуш-ність тобто відповідність поведінки кожного члена суспільства статусу свого стану, дотримання заборон, беззастережне виконання наказів влади;право Стародавнього Сходу нерозривно пов 'язано з релігією і релігійною мораллю; основним джерелом права давньосхідних держав протягом віків зали­шалися звичаї, які, будучи продуктом громадської творчості, протягом тривалого часу не записувалися, а зберігалися в усній традиції і пам' яті одноплемінників;в давньосхідному праві відсутнє ще уявлення про галузі права, про чіткі відмінності злочинів від приватних правопорушень.

 

4. Джерела права країн древньої Месопотамії.

Дджерелом права був писаний законодавчий акт, прийнятий з волі правителя того чи іншого царства. Ще слід віднести до джерел Закони Хаммурапі які були знайдені в 1901-1902 рр.. французькою археологічною експедицією.Стососвно Звичаїв,то вони були головним будівельним матеріалом для царських кодексів.Для джерел права Месопотамії, в тому числі і для зак. хамурапі, характерна примітивна правова техніка,казуїстичних норм права, їх формалізм, символічний характер..Немає в джерелах права і обгрунтованої системи викладу норм: норми кримінального права чергуються з нормами процесуальними, регулюючими майнові відносини та ін.

 

5. Регулювання майнових відносин у країнах древньої Месопотамії.

Більшу частину Законів Хаммурапі присвячено регулюванню землеволодіння. У них відсутній інститут приватної власності на землю. Однак розвиток товарно-грошових відносин поступово руйнував громаду і робив неефективним існування великих царсько-храмових господарств. Тому метою Законів Хаммурапі було врегулювати нові форми господарювання в інтересах держави.Общинна земля розділялася на колективне та індивідуальне сімейне землеволодіння. Землевласник був зобов'язаний стежити за зрошувальною системою і відшкодовувати збитки, завдані сусідам через його недбалість. Закони Хаммурапі надавали общиннику широкі права відносно своєї земельної ділянки: її можна було здавати в оренду, міняти, закладати, передавати у спадщину. Купівля-продаж землі припускалася, але не була поширеною. Як правило, земля не виходила за межі громади, а селянин, який залишав громаду, втрачав права на землю.Види договорів майнових відносин: 2. Договір позики.3. Договір житлового найму.4. Договір особистого найму.5. Договір зберігання укладався при свідках.6. Договір оренди.7. Договір доручення.8. Договір товариства.

 

Злочин та покарання у країнах древньої Месопотамії.

Під злочином у Законах Хаммурапі розумілися порушення традиційного порядку, заподіяння збитків особі, майну. Злочин називався гріхом. Класифікація злочинів:1)злочини проти особи: вбивство, покалічення, образа словом чи дією, наклеп, псевдосвідчення;2) майнові злочини: крадіжка, грабіж, заподіяння збитку чужому майну (включаючи рабів);3) злочини проти родинних підвалин: перелюбство, кровозмішення, зґвалтування, порушення синівського обов'язку, підміна або крадіжка дитини.Покарання за Законами Хаммурапі характеризувалися жорстокістю. Часто вони застосовувалися за принципом таліону - відплата відповідно заподіяній шкоді ("око за око"). В основному в Законах Хаммурапі проводиться принцип індивідуалізації покарання, хоча в окремих випадках зберігся принцип кругової поруки, який бере початок від родового устрою.Система покарань:1) мертна кара (спалення, утоплення, саджання на кіл);2) покалічення (відрізання вуха, язика, пальців, рук та ін.);3) вигнання із громади;4) штрафи (накладалися не тільки за заподіяння збитку майну, а й за образу словом чи дією, нанесення тілесних пошкоджень мушкенум).

 

6. Судовий процес у країнах древньої Месопотамії.

У більшості випадків позивач або потерпілий повинен був сам доставити відповідача до суду. І позивач і відповідач самі представляли суду докази. Так, за крадіжку, зроблену на території кварталу, відповідав весь квартал, який міг уникнути сплати штрафу, довівши, що "нічого не пропало..Важливим засобом доведення були показання свідків, особливо якщо вони супроводжувалися клятвою, і ордаліі - випробування за допомогою води та ін Клятва могла звільнити від переслідування людини, "не втримався побіжного раба", пастуха, не зберіг стадо з не залежних від нього причин, дозволити спір між орендарем та орендодавцем про стягнення збитків, зняти всі обвинувачення з жінки, оклеветан чоловіком, і пр.. Ордалія тут часто виступала як засіб перевірки клятви, а відмова від неї був рівносильний не тільки визнання провини, але й самопроклятію. Клятва давалася перед жерцями, клялися ім'ям царів, богів, святилищ. Жерці брали участь в організації ордалій і в допитах (наприклад, під час обвинувачення в чарах.По ряду справ обов'язково потрібні письмові документи. Приватноправової документ, відомий ще Шумер, спочатку засвідчували укладання угоди. На рубежі III-II тисячоліття до н.е. документ стає необхідною частиною самої угоди в силу приписи закону або домовленістю сторін.

 

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.