Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИБУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАлознавство

 

 

Методичні рекомендації

до виконання лабораторних робіт

для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються

за напрямами підготовки «Будівництво»
та «Менеджмент»

УДК 693.552

ББК 38.33

Б90

Укладачі: К.К. Пушкарьова, д-р техн. наук, професор (л.р. 4, 9);

М.О. Кочевих, канд. техн. наук, доцент (л.р. 3, 4, 9);

М.П. Безсмертний, канд. техн. наук, професор (л.р. 10, 13);

Ю.Г. Гасан, канд. техн. наук, професор (л.р. 5, 7, 10);

С.Д. Лаповська, д-р техн. наук, доцент (л.р. 7, 10);

В.В. Чистяков, д-р техн. наук, професор (л.р. 16, 17);

В.Б. Барановський, канд. техн. наук, доцент (л.р. 1, 3);

А.Р. Блажіс, канд. техн. наук, доцент (л.р. 2, 14);

О.А. Гончар, канд. техн. наук, доцент (л.р. 2, 8, 12);

М.В. Суханевич, канд. техн. наук, доцент (л.р. 11, 15);

О.П. Бондаренко, канд. техн. наук, доцент (л.р. 6, 13);

Є.М. Червенко, канд. техн. наук, асистент (л.р. 6, 10, 13);

Є.Ю. Якуш, асистент (л.р. 11, 14);

К.В. Бондар, асистент (л.р. 1, 12);

Д.С. Іонов, асистент (л.р. 6)

 

Рецензент В.В. Павлюк, канд. техн. наук, доцент

 

Відповідальний за випуск К.К. Пушкарьова, д-р техн. наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри будівельних матеріалів, протокол № 7 від 13 лютого 2014 року.

 

Будівельне матеріалознавство: методичні рекомендації до виконання

Б90 лабораторних робіт / уклад.: К.К. Пушкарьова, М.О. Кочевих, М.П. Безсмертний та ін. – К.: КНУБА, 2014. 112 с.

 

Наведено методики виконання лабораторних робіт з метою ознайомлення студентів з основними методами визначення властивостей та оцінки якості будівельних матеріалів та виробів з урахуванням сучасної нормативно-технічної документації.

Призначено для студентів денної та заочної форм навчання,
які навчаються за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво» та
6.030601 «Менеджмент».

 

© КНУБА, 2014


ЗМІСТ

 

Загальні положення …………………………………………………………………...  
Лабораторна робота № 1. Визначення основних властивостей будівельних матеріалів………………………………………………………………………………….  
Лабораторна робота № 2. Природні кам'яні матеріали……………………………  
Лабораторна робота № 3. Керамічні будівельні матеріали та вироби………….  
Лабораторна робота № 4. Матеріали та вироби з мінеральних розплавів…….  
Лабораторна робота № 5. Випробування гіпсових в¢яжучих речовин ……........  
Лабораторна робота № 6. Випробування портландцементу……………….........  
Лабораторна робота № 7. Випробування дрібних заповнювачів для бетону…………………………………………………………………………………  
Лабораторна робота № 8. Випробування будівельних розчинів та сухих будівельних сумішей…………………………………………………………………….  
Лабораторна робота № 9. Бетони загальнобудівельного та спеціального призначення……………………………………………………………………………….  
Лабораторна робота № 10. Легкі бетони……………………………………….........  
Лабораторна робота № 11. Випробування нафтового бітуму……………………  
Лабораторна робота № 12. Полімерні матеріали і вироби………………….........  
Лабораторна робота № 13. Матеріали та вироби на основі деревини та відходів її переробки…………………………………………………………………  
Лабораторна робота № 14. Покрівельні матеріали………………………………..  
Лабораторна робота № 15. Гідроізоляційні матеріали…………………………….  
Лабораторна робота № 16. Теплоізоляційні матеріали…………………………...  
Лабораторна робота № 17. Акустичні матеріали…………………………………...  
Список літератури……….……………………………………………………………..  
Додаток……………………………………………………………………………………  

 

 


 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт складено відповідно до навчальних планів і робочих програм з дисципліни «Будівельне матеріалознавство».

Дисципліна «Будівельне матеріалознавство» передбачає поглиблене вивчення широкої номенклатури будівельних матеріалів та виробів, а також ознайомлення з процесами їх отримання та особливостями використання і експлуатації як у звичайних, так і екстремальних умовах. Майбутній спеціаліст повинен уміти: визначати основні властивості будівельних матеріалів за допомогою сучасних методів випробувань, встановлювати залежність властивостей матеріалів від їх складу та структури, технології їх виготовлення, а також знати особливості використання будівельних матеріалів зі спеціальними властивостями (конструкційних, оздоблювальних, теплоізоляційних гідроізоляційних, покрівельних, акустичних) в спорудах різного призначення.

Метою лабораторних робіт є ознайомлення студентів з основними видами будівельних матеріалів та виробів, методами визначення їхніх властивостей і видами обладнання, яке для цього використовується.

Кількість, а також перелік конкретних лабораторних робіт залежать від напряму підготовки фахівця та визначаються відповідною робочою програмою дисципліни в межах часу, відведеного для даного виду занять.

Методичні рекомендації мають єдину схему побудови, яка складається з коротких відомостей, мети, нормативного забезпечення, переліку матеріалів та засобів випробування, методики виконання роботи, висновків.

Лабораторні роботи студенти виконують після опрацювання відповідних нормативних документів (ДСТУ, ДБН, ГОСТ), теоретичних питань за підручником, конспектом лекцій. Перед виконанням роботи вони повинні ознайомитись з порядком її проведення, приладами та інструментами, необхідними для випробувань, підготувати лабораторний журнал для оформлення одержаних результатів. Під час проведення роботи студент повинен занести отримані результати до лабораторного журналу і зробити відповідні висновки.

Виконання студентом кожної лабораторної роботи має бути оцінено викладачем, а одержані оцінки враховуються під час визначення рівня знань студента з дисципліни.

 


 

Лабораторна робота № 1

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

Короткі відомості

Доцільне та раціональне застосування будівельних матеріалів можливе за умови знання їхніх властивостей, під якими розуміють особливості фізичного стану, здатність реагувати на дію окремих чи сукупних зовнішніх або внутрішніх чинників (механічних, фізичних, хімічних, біологічних тощо), а також впливати на довкілля.

Властивості будівельних матеріалів визначають за результатами їх випробувань, користуючись відповідними стандартами або спеціальними методиками. Порівнюючи при цьому показники (числові або інші) з відповідними показниками, наведеними у нормативних документах (стандартах, технічних умовах), роблять висновок про якість такого матеріалу.

За сукупністю ознак властивості будівельних матеріалів поділяють на фізичні, механічні, експлуатаційні (спеціальні) та технологічні.

Метою роботи є ознайомлення студентів з основними властивостями будівельних матеріалів і виробів та набуття практичних навичок їх визначення.

Нормативне забезпечення:

1. ДСТУ Б В.2.7-42-97. Будівельні матеріали. Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів.

2. ДСТУ Б В.2.7-187:2009. Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск.

3. ДСТУ Б В.2.7-220:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю.

4. ДСТУ Б В.2.7-226:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності.

 

1.1. Фізичні властивості

1.1.1. Визначення густини

Більшість твердих будівельних матеріалів і виробів – пористі, тобто, крім твердої речовини, вони містять пори, заповнені повітрям, густина якого значно нижча, ніж густина твердої речовини. Для будівельних матеріалів зазвичай визначають дві характеристики густини: істинну та середню. В деяких випадках визначають також відносну густину.

Істинна густина ρ – це маса одиниці об'єму матеріалу в абсолютно щільному стані (без пор і пустот).

Середня густина ρ m – це маса одиниці об'єму матеріалу в природному стані (разом з порами і пустотами). Середню густину сипких матеріалів називають насипною густиноюн).

Насипна густина ρ н – це маса одиниці об'єму сипкого матеріалу в природному (неущільненому) стані.

Відносна густина d – це відношення середньої густини матеріалу ρm до густини стандартної речовини (наприклад, води).

 

Визначення істинної густини твердих матеріалів

Матеріали: кварцовий пісок, вода.

Прилади: штатив, скляна посудина, колба Ле Шательє, скляна лійка, термометр, ваги, сушильна шафа.

 

Порядок виконання роботи

Істинну густину твердих матеріалів визначають пікнометричним способом або за допомогою приладу Ле Шательє. В разі використання останнього, колбу Ле Шатальє вміщують у скляну посудину з водою так, щоб його градуйована частина була занурена у воду. Температура води в посудині повинна відповідати тій, за якої було проградуйовано прилад (зазвичай +20 °С). Щоб колба не спливла, її закріплюють у штативі (рис. 1.1).

  Рис. 1.1. Прилад для визначення істинної густини твердих матеріалів (колба Ле Шательє)

Колбу заповнюють до нульової позначки водою або іншою рідиною, інертною до досліджуваного матеріалу. Рівень рідини в колбі визначають за нижнім меніском. Кварцовий пісок висушують до сталої маси, відбирають наважку 80…100 г з точністю до 0,01 г і всипають через лійку невеликими порціями у колбу доти, доки рівень рідини у приладі підніметься до однієї з верхніх поділок. Залишок порошку матеріалу зважують. Різниця відліків між кінцевим і початковим рівнем рідини відповідає об'єму всипаного порошку в абсолютно щільному стані (см³).

Істинну густину проби (ρ) в г/см³ визначають за формулою:

,

де m 1 – маса наважки порошку матеріалу, г;

m 2 – маса залишку порошку матеріалу, г;

Va – об'єм всипаного порошку в абсолютно щільному стані, см³.

Істинну густину матеріалу визначають як середньоарифметичне результатів випробовування двох наважок проби, розраховане з точністю до 0,01 г/см³.

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.