Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 11. Аудит обґрунтованості витрат виробництва та собівартості продукції. 1. Завдання, джерела інформації для проведення аудиту, нормативні акти.

1. Завдання, джерела інформації для проведення аудиту, нормативні акти.

2. Аудит витрат за економічними елементами і статтями калькуляції. Аудит ефективності використання матеріалів у виробництві.

3. Аудит виробничої собівартості продукції.

4. Аудит валових витрат.

Література.

1. ЗУ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" № 996 - ХІV від 16.07.99р. із змінами і доповненнями.

2. Типове положення з планування обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт і послуг) у промисловості, затверджене постановою КМУ від 26.04.96р. № 473.

3. ЗУ "Про оподаткування прибутку" № 283/97 - ВР від 22.05.97р. із зонами та доповненнями.

4. ПБО № 16 "Витрати".

5. ПБО № 9 "Запаси".

1. Контроль за формуванням собівартості продукції, віднесенням витрат на виробництво - одна з найважливіших ділянок аудиту. Собівартість продукції є вагомим показником якості роботи підприємства, від обгрунтованості її визначення залежать правильність, об'єктивність оцінки результатів фінансово - господарської діяльності підприємства. Тому основними завданнями аудиту є:

1. Установити наявні порушення щодо достовірності визначення витрат на виробництво та собівартості продукції, робіт і послуг, методики їх облікового процесу.

2. Розробити заходи впливу для їх ліквідації, внесення відповідних коректив, притягнення до відповідальності винних осіб. Джерела інформації.

а). Первинні документи: лімітні картки, відомості, накладні, акти, матеріальні вимоги на відпуск матеріальних цінностей для виробничої діяльності структурним підрозділам підприємства; розрахунково - платіжні відомості з оплати праці працівників; авансові звіти підзвітних осіб, рахунки - фактури, акти про одержані послуги від інших підприємств.б). Облікові реєстри з аналітичного і поточного синтетичного бухгалтерського обліку (картки аналітичного обліку в розрізі об'єктів витрат, групувальні відомості по видах витрат, ж/о №10, Головна книга по рахунках 91,92,93,23 ).

в). Нормативні, планові калькуляції, розрахунки до них, статистична звітність.

г). Дані податкового обліку про валові витрати на виробництво.

Аудитор повинен ознайомитися з особливостями організації і технології виробничої діяльності підприємства, структурою управління, організацією процесу обліку витрат і формування собівартості, що дасть можливість уточнити програму аудиту, визначити головні напрямки та методику здійснення аудиту.

Далі аудитор вивчає інформацію про структуру та склад витрат на виробництво по елементах і статтях витрат і здійснює контрольний процес по кожному об'єкту витрат.

При здійсненні аудиту застосовують такі методичні прийоми і способи: візуальна перевірка оформлення і достовірності первинних документів та аналіз їх змісту щодо виду витрат на конкретний об'єкт та договорів з організаціями - виконавцями послуг, робіт, плановими калькуляціями; нормативна перевірка дотримання встановлених норм відшкодування витрат на відрядження; техніко - економічні розрахунки обсягів витрат; перевірка правильності кореспонденції бухгалтерських рахунків на підставі аналізу змісту первинних документів.

 

Основні напрямки аудиту

2. Перевірка обґрунтованості включення витрат до собівартості продукції, а саме:

а). Прямих матеріальних витрат.

б). Витрат на оплату праці.

в). Інших прямих витрат.

г). Загальновиробничих витрат.

Перевірка матеріальних витрат на виробництво:

Головне завдання в контролі матеріальних витрат полягає у визначенні обгрунтованості включення їх до виробничих витрат:

а). За номенклатурою матеріальних ресурсів, виходячи з аналізу напрямків цільового використання за призначенням, безпосередньо на виробничий процес відповідно до технології;

б). За оцінкою вартості матеріальних витрат (сировини, комплектуючих, напівфабрикатів, палива, електроенергії). При цьому проводиться нормативний контроль правильності визначення обсягів фактичних витрат за вартістю виходячи з діючих ринкових і фактичних договірних цін, обсягів транспортно - заготівельних і та особливо додаткових витрат (послуги товарних бірж, комісійні, посередницькі послуги організації і фізичних осіб, їх рівень у структурі ціни).

б). Правомірність включення витрат на тару.

г). Важливо встановити, чи виключена вартість зворотніх відходів сировини, матеріалів, обгрунтованість їх оцінки, подальше їх використання.

Матеріальні витрати, як вартість матеріальних ресурсів на виробництво продукції, робіт (послуг) визначаються виходячи з: цін їх придбання (без урахування ПДВ) - тобто первинна вартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

- Сум, що сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші послуги у зв'язку з придбанням запасів.

- Сум ввізного мита.

- Сум непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємством.

- Затрат на заготівлю, вантажно - розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування та відсотки за комерційний кредит постачальників.

Не включається до первинної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійсненні:

- Понаднормові витрати і нестачі запасів.

- Проценти за користування позиками.

- Витрати на збут.

Важливе місце в структурі витрат на виробництво займають витрати на оплату праці. В умовах ринкової економіки підприємства мають право самостійно визначати розміри і порядок оплати праці всіх категорій персоналу підприємства. До основних витрат на оплату праці належать витрати на оплату праці основного виробничого персоналу підприємства, в тому числі премії за виробничі результати, а також витрати на оплату праці працівників, що є в штаті підприємства.

При здійсненні контролю вивчається правомірність включення до витрат виробництва в розрізі об'єктів витрат при групуванні таких витрат за місцями їх виникнення та видами продукції (по кожному найменуванні виробів на Дебет відповідних рахунків до рахунку 23 "Виробництво").

Для перевірки використовують машинограми, відомості розподілу трудозатрат та обсягів нарахованої заробітної плати працівникам структурних підрозділів підприємства по об'єктах витрат.

Особлива увага звертається на об'єктивність внесених виправлень, щодо витрат на оплату праці, як корегування раніше допущенних помилок за минулі періоди часу (довідки бухгалтерії, про перенесення витрат з одного об'єкта на інший, додаткові розрахункові відомості, виправлення в групувальних відомостях як додаткові записи).

Для узагальнення матеріалів перевірки з цього питання використовуються дані про виявленні порушення при перевірці розрахунків з працюючими.

При здійсненні контролю розрахунків з оплати праці аудитор керується Законом України "Про оплату праці, про відпустки, іншими нормативними інструкціями, які регулюють нарахування оплати праці, утримання з неї, ведення бухгалтерського обліку і розрахунків з працівниками.

Основні напрямки аудиту:

1. Перевірка стану заборгованості і відповідності даних про залишки на рахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою в Головній книзі, балансі з підсумковими даними в розрахунково - платіжній відомості по графі "Сума до видачі". При наявності заборгованості за минулі періоди повинна мати місце розшифровка заборгованості по місяцях року.

2. Перевірка достовірності первинних документів які є підставою для нарахування заробітної плати (табель про відпрацьований час, наряди про виконану роботу, трудові угоди).

3. Перевірка правильності застосування тарифних ставок, умов трудових контрактів при погодинній оплаті праці.

4. Перевірка обґрунтованості застосування норм і розцінок, достовірності обсягів виконаних робіт при відрядній оплаті праці.

5. Перевірка нарахувань доплат за роботу в нічний час, понадурочні роботи, щорічні основні та додаткові відпустки.

6. Перевірка розрахунків з депонентами по з/п.

7. Перевірка витрат на обов'язкове державне соціальне страхування працівників (збір у Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд зайнятості населення).

Перевірка інших прямих витрат - до них включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об2єкта витрат, зокрема, відрахування на соціальні заходи, плата за оренду майнових та земельних паїв, амортизація, плата за оренду спеціального устаткування, експертизу, сертифікацію продукції, витрати на відрядження працівників.

Послідовність аудиту загально - виробничих витрат:

1. Вивчення та оцінка виконання кошторисів загально виробничих витрат, методом аналізу даних аналітичного обліку з рахунків 91,92.

2. Перевірка обґрунтованості включення витрат до складу загально виробничих і конкретних статей витрат.

a) Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи і медичне страхування апарату управління цехами; витрати на службові відрядження персоналу цехів, дільниць).

b) Амортизація ОЗ та нематеріальних активів.

c) Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду ОЗ, інших необоротних активів загально виробничого призначення.

d) Витрати на опалення освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.

e) Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середовища.

f) Інші витрати (брак, простої).

Загально виробничі витрати поділяються на постійні та змінні, перелік та склад їх установлюється підприємством.

До змінних відносять - обслуговування та управління виробництвом, що змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності. Розподіляють на кожний об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, з/п, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

До постійних відносять - витрати обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними при зміні обсягу діяльності. Розподіляються на кожний об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, з/п, обсягу діяльності) при нормальній потужності та включаються до складу собівартості реалізованої продукції у період їх виникнення. Загальна сума розподілених та перерозподілених постійних загально виробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.