Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсновні вимоги до оформлення та складання акту ревізії

Умови роботи за сумісництвом регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. N 245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінфіну від 28.06.93 р. N 43.

Сумісники повинні виконувати роботу за сумісництвом у вільний від основної роботи час. Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Працівникам, оплата праці яких регулюється Постановою N 1298, за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт встановлюються доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною посадою.

Керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). Це обмеження поширюється і на працівників, які займають вищезазначені посади на роботі за сумісництвом.

Перевірити правильність оформлення первинних документів по нарахуванню заробітної плати, табелів обліку робочого часу. Дані табелів обліку робочого часу необхідно співставити з наказами про відпустки, даними листків непрацездатності, особовими рахунками. Звернути увагу, чи не допускались випадки нарахування заробітної плати працівникам під час перебування їх у відпустках, на лікарняному, на санаторно-курортному лікуванні.З метою з'ясування, чи не допускалась виплата заробітної плати на "підставних" осіб ("мертві душі"), необхідно зіставити трудові книжки працівників, штатний розпис, тарифікаційні списки, особисті картки, платіжні чи розрахунково-платіжні відомості та провести перевірку відпрацювання робочого часу. У разі необхідності провести опитування працівників установи.

Для встановлення фактів виплати заробітної плати за невідпрацьований робочий час доцільно провести зустрічні звірки на підприємствах, установах, організаціях за основним місцем роботи сумісників, де встановити, чи не було "накладок" робочого часу за основним місцем роботи і за сумісництвом, перебування у відрядженні, на відпочинку за путівкою, лікарняному, а також для виявлення вигаданих та підставних осіб, зарахованих на роботу за сумісництвом. Відповідно до статті 102-1 КЗпП сумісники одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

За цивільно-правовим договором оплачується не процес праці, а результати, які визначаються після закінчення роботи і оформляються актами приймання/здавання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких здійснюється їх оплата.

Слід звернути увагу на випадки, коли фізична особа - не підприємець залучається до виконання тих самих робіт (надання послуг) за цивільно-правовим договором неодноразово. В цьому випадку слід врахувати, що відповідно до статті 42 Господарського кодексу України передбачено, що самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, здійснювана з метою досягнення економічних і соціальних результатів та отримання прибутку є підприємництвом. Згідно з пунктом 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. N 3 "систематично" означає не менше трьох разів протягом календарного року. Тобто бюджетна установа не може укладати з одною і тою ж фізичною особою протягом року більше 3-х цивільно-правових угод, якщо він не зареєстрований суб'єктом підприємницької діяльності. Про факти систематичного укладання протягом року цивільно-правових договорів з одною і тою ж фізичною особою, яка не зареєстрована підприємцем, необхідно повідомляти органи Державної податкової служби.

Необхідно перевірити цільове використання асигнувань при здійсненні виплати заробітної плати за трудовим договором та оплаті виконаних робіт за договором цивільно-правового характеру.

Так, заробітна плата працівника за трудовим договором виплачується з фонду оплати праці установи чи організації і проводиться за кодом економічної класифікації видатків бюджету 1111 «Заробітна плата»; це стосується і позаштатних працівників, з якими укладено трудові договори.

Робота за договорами цивільно-правового характеру має разовий характер (наприклад, до договору підряду відносяться роботи, пов'язані з ремонтом, реконструкцією об'єктів тощо).

 

Контроль розрахунків з підзвітними особами

Мета – встановлення достовірності первинної документації стосовно наявності заборгованості підзвітних осіб на підприємстві, повноти і своєчасності відображення первинної документації в облікових регістрах, правильності ведення обліку заборгованості і її відповідності в прийняті в обліковій політиці.

Завдання: 1. Оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни. 2.Встановлення наявності фактів порушення чинного з-ва відносно правомірності, обґрунтованості управлінських рішень щодо здійснення розрахункових операцій. 3. Розробка заходів по реалізації результатів контролю (профілактика зловживань, штрафи, накладання різних видів відповідальності).

Нормативні документи:

1.З-он «Про порядок погашення заборгованості СПД перед бюджетом і держ. Цільовими фондами».

2. З-он «Про оподаткування прибутку підприємства».

3. Постанова КМУ «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордон».

4. Положення НБУ «Про ведення касових операцій у національній валюті України»

5. Інструкція НБУ «Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків».

6. Інструкція МінФіну «Про службові відрядження в межах України та закордон»

7. Лист НБУ «Указівка щодо видачі грошового авансу та заповнення авансового звіту»

8. П(С)БО 11 «Зобов’язання » і П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»

9. Кодекс З-нів «Про працю»

10. Указ президента «Про застосування штрафних санкцій»

11. З-он «Про Б.О. і фін. звітність»

Предметом контролю виступають господарські процеси і операції, які пов’язані з розрахунками, а також відносини, що виникають між контрагентами.

Джерела інформації: 1. Наказ керівника на видачу коштів, 2. Наказ «Про облікову політику», 3.ВКО і ПКО, 4.Журнал реєстрацій ВКО і ПКО, 5.Касова книга, 6.Звіт касира, 7.Журнал-ордер по р-ку 37, 8.Підтверджуючі документи (квитанції, чеки), 9.Звіт «Про використання підзвітних коштів».

Перевірка рахунків з підзвітними особами здійснюється в такій послідовності:

- вивчення х-ру та складу заборгованості

- порівняння відповідних статей балансу із Головною книгою за відповідними рахунками

- визначення законності утворення заборгованості

- визначення повноти і своєчасності відшкодування заборгованості на підставі касових ордерів, платіжних доручень, квитанцій тощо.

- Виявлення причин порушень, притягнення до відповідальності відповідних осіб.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.