Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 

Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Дата захисту кожної роботи визначається графіком засідань державних екзаменаційних комісій. Списки студентів, допущених до захисту дипломних робіт, подаються в Державну екзаменаційну комісію (ДЕК) не пізніше, ніж за тиждень до захисту.

Процедура захисту дипломної роботи є прилюдною і складається з таких дій:

- доповіді автора (визначається актуальність, мета, наукова та практична цінність роботи; питання, що винесені на захист, результати дипломної роботи). Рекомендована тривалість доповіді слухача – до 10 хвилин;

- відповідей на запитання членів ДЕК і присутніх на захисті;

- відповідей на зауваження наукового керівника та рецензентів;

- підведення підсумків захисту дипломної роботи (дається оцінка дипломної роботи кожного слухача).

На підставі рецензії та відгуку наукового керівника, результатів захисту дипломної роботи Державна екзаменаційна комісія приймає мотивоване рішення по кожному слухачеві про присвоєння кваліфікації магістра.

Результати захисту дипломних робіт оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання державної екзаменаційної комісії.

Магістерські дипломні роботи, що містять особливо цінні практичні рішення, пропозиції, можуть бути рекомендовані ДЕК для опублікування або для доповідей і повідомлень на науково-теоретичних або науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо.

Студенти, роботи яких містять значний обсяг наукової новизни, можуть бути рекомендовані ДЕК для вступу до аспірантури.


Д О Д А Т К И

Додаток А

Приклад оформлення довідок з об’єкта дослідження

 

ДОВІДКА

 

Дана студенту Харківського національного економічного університету _____________________________________у тому, що його

(П.І.Б.)

дипломна робота на тему _____________________________________

(назва теми)

____________________________________________________________________________________

є актуальною в сучасних умовах для _____________________________

(назва організації)

 

 

Керівник

(організації, відділу) ___________________

(П.І.Б.)

ДОВІДКА

 

Дана студенту Харківського національного економічного університету ________________________________________ у тому, що

(П.І.Б.)

висновки, пропозиції і рекомендації, що містяться у його дипломній роботі на тему _______________________________________________

(назва теми)

______________________________________________________________________________________

можуть бути використані в практичній діяльності __________________________

(назва організації)

 

Керівник

(організації, відділу) ___________________

(П.І.Б.)


Додаток Б

Зразок оформлення зовнішньої рецензії

На дипломну роботу

Р Е Ц Е Н З І Я

на дипломну роботу студента другого курсу магістратури

фінансового факультету ХНЕУ

спеціальності 8.03050802 „Банківська справа” Петрова Івана Івановича на тему „Аналіз ефективності кредитної політики та управління

кредитним портфелем банку”

 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена тим, що дохід від кредитних операцій займає значну питому вагу в загальному доході банку. Отже, підвищуючи якість управління саме кредитними операціями банку, можна досягти більш високого його фінансового результату.

Новизна. Дипломна робота має як теоретичну, так і практичну цінність. Дослідження спрямоване на обґрунтування рекомендацій щодо формування виваженої кредитної політики банку на основі управління його кредитним портфелем та розробки заходів з підвищення його ефективності.

Якість проведеного аналізу проблеми. Автор вміло узагальнює різні погляди на вирішення завдань, що розкривають мету дипломної роботи. Позитивним можна вважати те, що в роботі якісно виконана теоретична частина. Це дозволило сформулювати основи вирішення проблеми та обґрунтувати його порядок.

Практична цінність висновків та рекомендацій. У результаті використання запропонованого в роботі комплексного підходу до формування кредитного портфеля (обов’язково вказувати назву банку – бази дослідження) банку покращується процес формування ціни на кредитні ресурси. Методика комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника на основі дискримінантної моделі та визначення кредитного ризику сприяє покращанню якості кредитного портфеля банку.

Наявність недоліків. У якості недоліку можна назвати недостатнє відображення в обліку операцій з врахування векселів, що також відносяться до кредитних операцій.

Загальний висновок. Проте дане зауваження не знижує цінності даної дипломної роботи. Вона відповідає вимогам, що пред’являються до таких робіт, рекомендується до захисту з (позитивною або негативною) оцінкою, а її автор – Петров Іван Іванович – заслуговує присвоєння кваліфікації „магістр з банківської справи”.

 

Рецензент: начальник відділення №2

ХФ ПАТ „Укрексімбанк” _____________ ______________

(підпис, печатка) П.І.Б.

Додаток В

Приклад оформлення титульного аркуша дипломної роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.02

 

 

___________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

___________________________________________________________________________

(повне найменування інституту, назва факультету (відділення))

 

___________________________________________________________________________

(повна назва кафедри (предметної, циклової комісії))

 

 

Пояснювальна записка

до дипломного проекту (роботи)

___________________________________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

на тему___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Виконав: студент ___курсу, групи______

напряму підготовки (спеціальності)

___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

 

 

_____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)

 

 

_______ - 20__ року

 

Зразок завдання на дипломну роботу
Додаток Д
___________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Інститут, факультет, відділення_________________________________________

Кафедра, циклова комісія______________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень________________________________________

Напрям підготовки____________________________________________________

(шифр і назва)

Спеціальність ________________________________________________________

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри, голова циклової комісії_____________________

______________________________________

“____” _________________20___року

 

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)_______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

керівник проекту (роботи)_____________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “__”_____20__року №___

2. Строк подання студентом проекту (роботи)_____________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи)______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатка Д
6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       
       
       
       
       
       
       

7. Дата видачі завдання_________ _______________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту (роботи) Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Студент _________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) ____________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Нормо-контроль (студент проходить особисто перед допуском до захисту): 1. Відповідність структури дипломної роботи. 2. Оформлення роботи. 3. Наявність відгуку, рецензії та довідок. 4. Ксерокопії публікацій студента (тези, статті). 5. Електронний варіант роботи (CD) для перевірки на приналежність авторських прав _______________________ (підпис лаборанта кафедри) Відповідальний викладач:________________________________________________________________ (підпис) (науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б.)

 

Додаток Е

Зразок анотації дипломної роботи

АНОТАЦІЯ

Данилов А.І. Управління ресурсним потенціалом банку. – Рукопис.Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.