Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХудожнє життя грецьких колоній.

Література:

Античные города Северного Причерноморья: Очерки истории культуры. – М.-Л., 1956.

Античные древности Северного Причерноморья: Сборник научных трудов. – К., 1988.

Античная Греция: В 2-х ч. – М., 1983, ч І. С. 366-420 (Поліс в Причорномор'ї).

Блаватский В.Д. Искусство Северного Причерноморья античной эпохи. – М.,1947.

Геродот із Галікарнасу. Скіфія. – К., 1992.

Крыжицкий С., Лейпунская Н. Ольвия. Память тысячелетий. – Одесса: Маяк, 1982.

Кругликова И.Т. Синдская гавань. Горгипия. Анапа. – М.: Наука, 1977.

Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. – М., 1990.

Росляков С.Н. Ольвия и ее искусство. Краеведческий очерк. – Одесса: Маяк, 1991.

Русяева А.С. Искусство греков Северного Причерноморья. – Николаев, 1997.

Славин И. Здесь был город Ольвия. – К., 1967.

Яйленко В.П. Греческая колонизация VII-Ш веков до н.э. – М., 1982.

 

Тематичний блок30: Культура Київської Русі.

Ukrain Ranok.

Можливі тематичні позиції:

Загальна характеристика цивілізації і культури.

Художній стиль і художня культура.

Мистецтво слова.

Архітектура. Живопис.

Християнство і культура Русі.

Софія Київська» і «Слово о полку Ігореві», порівняльна характеристика.

Література:

Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. – М., 1990, с167-186.

Асєєв Ю.С. Джерела: Мистецтво Київської Русі. – К., 1980.

Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. – К., 1982,

Бычко А.К. Народная мудрость Руси. – К., 1988.

Бычков В.В. Эстетическое сознание Древней Руси. – М., 1988.

Введение христианства на Руси. – М., 1987.

Горський В.С. Святі Київської Русі. – К., 1994.

Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ-ХП вв. – К., 1988.

Горський В.С. Історія української філософії. – К., 1996, розділ ІІ.Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М., 1988.

Замалеев А.Р. Философская мысль в средневековой Руси. – Л., 1987.

История зарубежного театра. Ч. 1. театр Западной Европы. – М.: Просвещение, 1981, с.79-98.

Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л., 1986.

Любимов Лев. Искусство Древней Руси. – М., 1974.

Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IX-ХVЇЇ в. – М.,1984, гл. І, II.

Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., АртЕк, 1998.

Робинсон А.Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья. ХІ-ХІ 11 В. – М., 1980.

Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия. ІХ-ХІV вв. – М., 1978.

Сахаров А.М. Дипломатия Древней Руси. – М., 1980.

 

Тематичний блок31: Епоха Відродження й українська культура.

Ukrain Ranok. Ukrain imperij.

Можливі тематичні позиції:

Західноєвропейський і український ренесанс: порівняльна характеристика.

Гуманістичні та середньовічні тенденції в українській культурі ХV-ХVП ст.

Визначні діячі ранньої гуманістично-освітньої культури України.

Ренесансно-бароковий стиль культури України.

Українське мистецтво ХV- початку ХVП ст.

Література:

Вишенський Іван. Твори. – К., 1986.

Жаборюк А.А. Український живопис доби середньовіччя. – К., 1978.

Ісаєвич Я.Д. Юрій Дрогобич. – К., 1972.

Історія Української культури./За ред. І. Крип'якевича. – К., 1994.

Комарова А. Культурне Відродження в Україні. – Львів, 1993.

Костомаров М.І. Галерея портретів. – К., 1993 (К. Острозький).

Лекції з історії світової та вітчизняної культури. – Львів, 1994.

Любченко В.Ф. Львівська скульптура ХУІ-ХУП ст. – К., 1981.

Мицько І.З. Острозька слов'яно-греко-латинська академія. – К., 1990.

Нічик В.М. та ін. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХVІ - поч. ХVІІ ст.). – К., 1990.

Овсійчук В.А. Українське мистецтво II половини XVI - 1 пол. XVII ст. – К., 1985.

Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993, р. VIII-X.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – К., 1993.

Терещенко Ю. Україна і європейський світ. – К, 1996 (ХІV – ХVІ ст.).

Українська культура: Лекції за ред. Дм. Антоновича. – К., 1993, с. 45-54; .95:98; 112-115; 245-248; 282-287; 317-324; 391-394; 414-418.

Українська література XIV - XVI ст. – К., 1988. (Тексти).

Українська поезія XVI ст. – К., 1987. (Антологія «Бібліотека поета»).

Шкварець В. та ін. Історія української культури. – Миколаїв, 1996.

 

Тематичний блок32: Українське бароко як художній стиль.

В межах цієї тематики Ви самостійно формулюєте тему і план її розгляду (максимум – 4 пункти). Кожна позиція плану розкриває певний аспект вибраної теми. Обов’язково висвітлити 4 моменти: 1. основні ареали культури бароко в Україні, головні етапи її розвитку; 2. своєрідність барочного світогляду у цілому і його зміни на кожному етапі розвитку; 3. здобутки української художньої культури бароко, провідні види мистецтва; 4. бароко у поза-художніх сферах суспільної діяльності. Особливістю «українського бароко» є його зв’язок з осередками освіти (КМА).

Ukrain imperij.

Можливі тематичні позиції:

Українське і західноєвропейське бароко.

Особливості українського бароко в різних сферах культурного життя.

Бароко в українському мистецтві.

Література:

Асєєв Ю.С. Шедеври світової архітектури. К.: Рад. школа, 1982. 41-42, 64-65. барокові.

Білецький П.О. Український портретний живопис XVII-XVIII ст. – К., 1969.

Білецький П.О. Українське мистецтво другоъ пол. XVII-XVIII ст. – К., 1988.

Возняк М. Історія української літератури: У 2-х кн. – Львів, 1994, кн. 2. Героїчний епос українського народу. – К., 1993.

Ескіна Н. Бароко.//"Музичне життя", 1991, №1,2.

Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні ХVІІ-ХVІП ст. – К.,1988

Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні ХVІ-ХVПІ ст. – К., 1983.

Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури ХVІ-ХVШ ст. – К., 1989.

Історія української культури (за ред. І. Крип'якевича), – К., 1994; (с. 258-275; 500-519;629-635).

Історія української музики: В 6 т. – К., 1990, т.1.

Козицький Г. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування. – К. 1971.

Любченко В.Ф. Львівська скульптура ХУІ-ХУІІ ст. – К., 1981.

Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994.

Миляева Л.С. Росписи Потелича. Памятник украинской монументальной живописи XVII века. – М., 1971. церква св. Трійці.

Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1981, с. 106-139.

Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. Жовківський художній осередок. – К.: НД, 1991.

Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998, р. 5.

Українська книжна поезія XVII ст. – К., 1992.

Українська культура: Лекції за ред. Дм. Антоновича. – К., 1993.

Українське бароко та європейський контекст. – К., 1991. о/творче, архітектура, театр, музика.

Українське літературне бароко: Збірник наукових праць. – К., 1987.

Уманцев Ф. Троїцька надбрамна церква Києво-Печерської Лаври. – К., 1970.

Ушкалов Л. Світ українського бароко. – Харків, 1994.

 

Тематичний блок33: Українська освітня культура Могилянської доби та її наслідки.

Ukrain imperij.

Можливі тематичні позиції:

Заснування й основні етапи розвитку Києво-Могилянської академії.

Художня культура і художнє виховання в академії.

Видатні діячі освіти КМА: діяльність і доля.

Основні осередки освіти в Україні та їх досягнення.

Література:

Брюховецький В. Відродження (Києво-Могилянська академія).IIКиївська старовина, 1993, №1.

Горський В.С. Історія української філософії. – К., 1996, с. 66-83.

Захара И.С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже ХVІІ-ХVПІ в. – К., 1982.

Календар-довідник "УКМА" (Українська Києво-Могилянська академія), 1993-94, 1994-95.

Козицький Г. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування. – К., 1971.

Костомаров М. І. Галерея портретів. – К., 1993, с. 103-217.

Литвинов В. Ідеї раннього просвітництва у філософській думці України. – К., 1984.

Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К., 1994.

Огієнко І. Українська культура. – К., 1992.

Отечественная философская мысль ХІ-ХVІІ веков й греческая культура. – К., 1991,с. 258-272.

Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2-х т. – К.., 1990, т. 1., с. 439-521, т.2, с. 212-223.

Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., АртЕк, 1998, р. 4-5.

Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов’янських народів. – К., 1988.

Сакович А. Библия Илии. Киев: 1645-1649//Панорама искусств. – М., 1983, с. 335-347.

Українська книжна поезія XVII ст. – К., 1992.

Українське бароко та європейський контекст. – К, 1991.

Ушкалов Л. Світ українського бароко. – Харків, 1994.

Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К., 1991. – К., 1988.

 

Тематичний блок 34: Український романтизм І половини XIX ст.

Ukrain imperij.

Можливі тематичні позиції:

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.