Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДослід 1. Перевірка електролітичної дисоціації розчинів методом електропровідності.

 

1. Налити в посуд розчин цукру так, щоб електроди були занурені в розчин. Увімкнути електричний струм і зафіксувати силу струму за допомогою міліамперметра.

2. Такий же дослід повторити, наливши в посудину розчин кухонної солі, H2SO4, CH3COOH. Пояснити різницю сили струму.

 

Назва речовин Сила струму К дисоціації Рівняння дисоціації Висновок
1. Цукор        
2. Натрій хлорид        
3.Сульфатна кислота        
4. Оцтова кислота        

 

Дослід 2. Умови протікання реакцій в розчинах електролітів.

Маючи набір реактивів, що являють собою розчини електролітів:

BaCl2, H2SO4, ZnSO4, NaOH, CuCl2, Na2CO3, Na2S, Na2SO3, CH3COONa, Al2(SO4)3, (CH3COO)2Pb одержати:

 

1. Осади речовин – BaSO4, Cu(OH)2, PbCl2, PbSO4;

 

2. Леткі сполуки – SO2, CO2.

 

3. Слабкий електроліт CH3COOH.

 

Написати рівняння всіх реакцій в молекулярній, повній та скороченній іонно-молекулярній формі. Відмітити свої спостереження:

- забарвлення розчину

- запах

- виділення осаду

- виділення газів

 

Контрольні питання:

1. Правило написання скорочених іонних рівнянь.

2. Список сильних електролітів.

3. Що таке амфотерність?

4. Які амфотерні оксиди ви знаєте?

5. Умови перебігу реакцій між електролітами, які проходять до кінця.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10

 

Тема: Гідроліз солей.
   
Мета: Дослідити умови гідролізу водних розчинів солей.
   
Реактиви:  
  Розчини: - Натрій карбонат;
    - Алюміній сульфат;
    - Плюмбум (ІІ) ацетат;
    - Натрій хлорид.
     
  Індикатори: - Фенолфталеїн
    - Метилоранж
    - Лакмус
    -- Універсальний індикаторний папір
   
Обладнання: Хімічний штатив з пробірками

 

1.1 Методичні вказівки до вивчення теоретичного матеріалу

 

Гідролізом називається обмінна реакція солі з водою, в результаті якої утворюється малодисоційована або малорозчинна сполука і змінюється рН розчину.

Згадайте, що водневий показник рН – це від’ємний десятковий логарифм концентрації іонів гідрогену в розчині: рН= - lg[H+].

У нейтральних розчинах [H+]=[ОH-]=10-7 моль/л, рН=7.

У лужних розчинах [H+]<10-7 моль/л, рН>7, у кислих - [H+]>10-7 моль/л, рН<7.

Слід виділити типові випадки гідролізу.

1. Гідроліз по аніону. Гідроліз солі, утвореної сильною основою та слабкою кислотою. Якщо кислота багатоосновна, то гідроліз такої солі може відбуватись ступінчасто, але, як правило, зупиняється на першому ступені. При цьому утворюється кисла сіль і сильна основа.

 

K3PO4+HOH K2HPO4+KOH

3K++PO3-4+HOH 2K++HPO2-4+K++OH-

PO3-4+HOH HPO2-4+OH-

рН > 7 (лужне середовище)

 

2. Гідроліз по катіону. Гідроліз солі, утвореної сильною кислотою і слабкою основою. Якщо основа багатокислотна, то гідроліз солі проходить ступінчасто, але теж зупиняється на першому ступені. Утворюється основна сіль і сильна кислота.

 

FeCl3+HOH Fe(OH)Cl2+HCl

Fe3++3Cl-4+HOH [Fe(OH)]2++2Cl-+H++Cl-

Fe3+4+HOH [Fe(OH)]2++H+

РН<7 (кисле середовище)

 

3. Гідроліз по катіону і аніону. Гідроліз солі, утвореної слабкою кислотою і слабкою основою. Реакція розчину в цьому випадку залежить від константи дисоціації продуктів гідролізу – основи та кислоти. За умови, що константи дисоціації утворених кислот і основ рівні, розчин нейтральний.

Наприклад, сіль (NH4)2CO3 має рН ≥ 7, тому що КдисNH4OH> КдисH2CO3, a y Al(CH3COO)3 pH≤7 (КдисAl(OH)3дисCH3COOH).

 

Запам’ятайте, що солі, утворені сильною кислотою і сильною основою, не гідролізують. Чому?

Реакція гідролізу є оборотним процесом. Так, гідроліз солі посилюється при нагріванні або розведені розчину. Якщо продукти гідролізу виводяться із реакції, то гідроліз солі проходить необоротно.

 

2Al(NO3)3 + 3Na2S + 6H2O 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑ + 6NaNO3

 

2Al3+ + 6NO3- + 6Na+ + 3S2- + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2S + 6Na+ + 6NO3-

 

2Al3+ + 3S2- + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2S

 

Таким чином, щоб послабити гідроліз, розчини треба зберігати концентрованими і при низьких температурах, а також підкислити (у випадку солі, яка утворена сильною кислотою і слабкою основою), або підлужити (у випадку солі, яка утворена слабкою кислотою і сильною основою).

Гідроліз солей має велике значення. Солі, які гідролізуються, можуть бути присутніми в природних і стічних водах і впливати на рН при їх очистці. В практиці очистки води коагуляцією широко використовують солі алюмінію та заліза. Для підсилення їх гідролізу до води додають вапно або соду (пояснити хімізм процесу). Гідроліз – один із процесів, який визначає хімізм затвердіння будівельних розчинів.

 

1.2 Проведення дослідів

 Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.