Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДослід 1. Зміщення хімічної рівноваги при зміні концентрації і температури реагуючих речовин.

а) Налити в пробірку 3-5 мл FeCl3 і стільки ж розчину NH4SCN. Одержаний розчин перемішати і розділити на 4 пробірки. Першу залишити для порівняння, до другої додати 1 краплю концентрованого розчину FeCl3, в третю - кристалічний NH4SCN, в четверту - кристалічний NH4Cl. По зміні забарвлення розчину, обумовленого різною концентрацією ферум роданіда, зробити висновок про напрямок зміщення стану хімічної рівноваги. Сформулювати принцип Ле-Шательє. Записати рівняння реакції:

 

FeCl3 + 3 NH4SCN Fe (SCN)3 + 3 NH4 Cl

 

Вивести константу рівноваги для цього процесу.

 

б) В інтервалі температур від -11,2 до +140 градусів Цельсію молекули NO2 і N2O4 знаходяться в рівновазі між собою по рівнянню реакції:

 
 

 

2 NO2 N2O4 + 58 кДж/моль

Для з’ясування впливу температури на перебіг цього процесу прилад із двома сполученими кульками заповнений сумішшю газів, розміщують таким чином, щоб одна кулька знаходилась у склянці з гарячою водою, друга - в склянці з холодною водою. Газ NO2 - бурого кольору, N2O4 - безбарвний. По зміні забарвлення газів у кульках зробити висновок про зміну концентрації NO2 таким чином, про зміщення положення рівноваги при зміненій температурі. Вивести константу рівноваги процесу димеризаціі двооксиду азоту.

 

Контрольні питання:

1. Який стан системи називають хімічною рівновагою?

2. Які чинники впливають на зміщення стану хімічної рівноваги?

3. Сформулюйте принцип Ле-Шательє.

4. Вивести константу хімічної рівноваги.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

 

Тема: Визначення теплот хімічних реакцій.
   
Мета: Дослідним шляхом визначити теплові ефекти реакцій – експериментально перевірити закон Гесса.
   
Реактиви:  
  Розчини: - Натрій гідроксид;
    - Сульфатна (сірчана) кислота;
     
  Тверді речовини: - Натрій тіосульфат (кристалічний);
   
Обладнання: Термометр, технічні терези, мірний циліндр, порцелянова ступка, калориметр, скляна паличка.

1.1 Методичні вказівки до вивчення теоретичного матеріалу

 

Під час хімічних реакцій змінюється не тільки хімічний склад речовин, а й одночасно поглинається або виділяється теплова енергія. Реакції, які супроводжуються зменшенням енергії і виділенням теплоти, називаються екзотермічними, а такі, що супроводжуються збільшенням енергії і поглинанням теплоти – ендотермічними. Хімічні рівняння, в яких вказують тепловий ефект, називають термохімічними рівняннями. Зверніть увагу, що тепловий ефект залежить від кількості речовин, які беруть участь у реакції. Тому для порівняння теплових ефектів їх відносять до І моль сполуки, температури 298 К (25оС) і тиску 760 мм рт. ст. Теплові ефекти за таких умов вважаються стандартними. Якщо в реакції виділяється теплота (+Q), то внутрішня енергія системи, а також ентальпія зменшується (-ΔН), і навпаки, при поглинанні теплоти в реакції (-Q) ентальпія системи збільшується (+ΔН). Теплові ефекти хімічних реакцій вимірюються в джоулях (кілоджоулях).

Слід звернути увагу на різницю між поняттями параметри і функції стану системи. Параметри – це фізичні величини, які можливо безпосередньо виміряти, наприклад, тиск, температура, маса. А термодинамічні функції стану, значення яких визначається сукупністю параметрів, безпосередньо виміряти неможливо.

Внутрішня енергія і ентальпія є термодинамічними функціями стану системи, оскільки їх зміна не залежить від проходження процесу, а залежить тільки від початкового і кінцевого стану системи. На цьому базується основний закон термохімії – закон Гесса: тепловий ефект реакції залежить тільки від виду і стану вихідних реагентів і кінцевих продуктів реакції, а не залежить від шляху перебігу реакції.

При проведенні реакцій у широких температурних інтервалах необхідно враховувати залежність теплового ефекту від температури, що пов’язано з теплоємністю речовин.

Розчинення речовин завжди супроводжується тепловим ефектом. Тепловий ефект розчинення твердих речовин, в основному, визначається алгебраїчною сумою двох складових: теплоти, витраченою на руйнування кристалічної решітки (ΔНреш), і теплоти, що виділяється при взаємодії частинок розчиненої речовини з розчинником (ΔНгідр), тобто теплоти гідратації.

 

ΔНрозч= ΔНреш+ ΔНгідр

 

Залежно від співвідношення цих двох складових тепловий ефект може бути позитивним або негативним.

 

Кожна група студентів окремо виконує запропонований викладачем дослід і розраховує його результат. Потім студенти обмінюються результатами проведених досліджень і роблять загальний висновок про характер реакції та виконання закону Гесса.

 

1.2 Проведення дослідівЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.