Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДослід 2. Основні оксиди та основи.

а) Прямий метод одержання основ.

До 1-2 мл дистильованої води додати 1-2 краплі відповідного індикатора та декілька крупинок CaO.

Спостерігати за зміною забарвлення індикатора. Написати рівняння реакції гідратації оксиду.

 

б) Непрямий (посередній) метод одержання основ.

Переконатися, що CuO не розчиняється у воді. Чи можна одержати купрум (ІІ) гідроксид прямим методом? Одержати купрум (ІІ) гідроксид посереднім методом - діючи лугом на сіль міді. Написати рівняння реакції одержання Cu(OH)2. Порівняти колір осадів купрум (ІІ) оксиду та купрум (ІІ) гідроксида. Зберегти осад для наступного досліду.

 

Контрольні питання:

1. Дайте визначення оксидам та основам, їх класифікація. Наведіть приклади.

2. Методи одержання оксидів та основ (рівняння реакцій).


 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

 

Тема: Основні класи неорганічних сполук. Кислоти, солі.
   
Мета: Ознайомитись з методами одержання кислот та солей, їх хімічними властивостями.
   
Реактиви: Розчини: - Натрій силікат;
    - Сульфатна (сірчана) кислота;
    - Хлоридна (соляна) кислота;
    - Кальцій гідроксид;
    - Кобальт (ІІ) хлорид.
     
  Тверді речовини: - Кальцій карбонат;
    - Фосфор (V) оксид;
    - Сіліціум (ІV) оксид.
     
  Індикатори: - Метилоранж;
    - Лакмус;
    - Фенолфталеїн.
   
Обладнаня: Хімічний штатив, пробірки.

 

1.1 Методичні вказівки до вивчення теоретичного матеріалу

 

Кислотами називають складні речовини загальної формули HXEYOZ (E – елемент). Кислоти, молекули яких не містять атомів кисню, називають безкисневими, наприклад, HCl – хлоридна (хлорводнева), H2S – сульфідна (сірководнева) та ін. Однією з основних характеристик кислот є їх основність.

Основність кислоти – це кількість атомів водню в кислоті, здатних заміщуватись у хімічних реакціях.

Негативні іони, що залишаються в молекулі кислоти після відщеплення одного або кількох іонів водню називаються кислотними залишками. Основні кислоти утворюють один кислотний залишок, а дво- чи триосновні – два чи три кислотні залишки. Наприклад, ацетатна (оцтова) кислота є одноосновною, оскільки у водних розчинах в її молекулі може заміщуватись лише один Н+-іон. При цьому утвориться один кислотний залишок.

О -Н+

Н3С-С СН3СОО -

О-Н ацетат-іон

 

Для багатоосновних кислот процес заміщення Н+-іонів відбувається ступінчасто:

 

 

+++

Н3РО4 Н2РО4- НРО42- РО43-

утворюються утворюються

кислі солі середні солі

 
 

 

Кислоти та їх залишки

 

Формула кислоти Назва Основність Кислотний залишок
Формула Назва
HCl Хлоридна   Cl - Хлорид – іон
HJ Йодидна   J - Йодид – іон
HBr Бромідна   Br - Бромід – іон
HNO2 Нітритна   NO2 - Нитрит – іон
HNO3 Нітратна   NO3 - Нитрат – іон
HCN Цианідна   CN - Цианід – іон
H2S Сульфідна   S 2- Сульфід – іон
H2SO3 Сульфітна   SO3 2- Сульфіт – іон
H2SO4 Сульфатна   SO4 2- Сульфат – іон
H2CO3 Карбонатна   CO3 2- Карбонат – іон
H2SiO3 Силікатна   SiO3 2- Силікат – іон
H3PO4 Ортофосфат-на   PO4 3- Ортофосфат – іон
CH3COOH Ацетатна   CH3COO - Ацетат – іон

 

Найхарактернішою ознакою кислот є їх здатність утворювати солі при взаємодії з основами (реакція нейтралізації), основними оксидами і металами.

Солі – це сполуки, до складу яких входять катіони металів та аніони кислотних залишків. Солі бувають середні, кислі і основні.

Середні солі можна розглядати як продукти повного заміщення водню кислоти металом, наприклад, Al2(SO4)3, MgCl2.

Кислі солі – продукти неповного заміщення водню багатоосновної основи на кислотні залишки, наприклад, Mg(НSO4)2, Ca(HSO4)2.

Основні солі – продукти неповного обміну гідроксогруп (ОН-) багатокислотної основи на кислотні залишки, наприклад, CuOHCl, Al(OH)2Cl.

Існує багато методів добування солей, які детально описані в літературі. Зверніть увагу на те, що за реакцією нейтралізації можна добути (залежно від молярних співвідношень реагентів) як середні, так і кислі та основні солі.

 

2Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

алюміній сульфат

2Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(НSO4)3 + 3 H2O

алюміній гідросульфат

2Al(OH)3 + H2SO4 = [ Al(OH)2]2 SO4 + 2 H2O

алюміній дигідроксосульфат

Al(OH)3 + H2SO4 = Al(ОН)SO4 + 2 H2O

алюміній

гідроксосульфат

Для перетворення кислих і основних солей в середні треба подіяти на них відповідно основою або кислотою.

Назви солей складаються з назви хімічного елементу і назви кислотного залишку в називному відмінку і залишку в родовому відмінку. Багато солей мають також технічну назву.

 

1.2 Проведення дослідів

 Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.