Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВиконання схеми системи опалення будинку в аксонометрії

 

Аксонометрична схема системи опалення будинку виконується у косокутній фронтальній ізометричній проекції, додатки 1 і 3, [3, 6, 9]. Осі x, y, z в просторі прийнято розташовувати так, щоб їх аксонометричні проекції x’, y’, z’ виглядали як показано на рис. 27. Відповідно до цього названо і площини yOz, xOz, xOy, аксонометричні проекції яких y’O’z’, x’O’z’, x’O’y’ показано на рис. 28. Слід пам’ятати, що в ізометричній проекції коефіцієнти спотворення лінійних розмірів вздовж всіх осей однакові і дорівнюють одиниці.

 

Рис. 27 Рис. 28

 

Горизонтальна площина xOy суміщається з площиною системи опалення, яка умовно розташована у підвалі на відмітці -1,500 м, тобто на 0,6…0,8 м вище рівня його підлоги, рис. 26. До неї належать: спрощений контурний обрис ЕВВ, зовнішній ввід до ЕВВ та вивід з нього, умовні графічні позначення подавальних Т1 та зворотних Т2 теплоізольованих магістральних трубопроводів з обладнанням. Вертикальна ось z розташована вздовж висоти будинку. Вертикальні площини паралельні: xOz - цифровим координаційним осям будинку 1, 2, 3, 4, yOz - літерним осям А, Б, В.

Слід мати на увазі, що режим креслення ОРТО допомагає креслити елементи схеми паралельні осям y та z. Виконання елементів паралельних осі x при включеному режимі ОРТО ускладнюється. Тому необхідно користуватися режимом креслення ОТС-ПОЛЯР (Полярное отслеживание), де вже встановлене крок кутів полярного стеження 45°. Оперативний перехід між режимами слід здійснювати за допомогою відповідних кнопок у статусній стрічці.

Аксонометричну схему системи опалення рекомендується виконувати на вільному місці робочого поля кресленика, рис. 1, у наступному порядку.

1. Виконати напис Аксонометрична схема системи опалення, рис. 1, у шарі Текст.

2. Побудувати аксонометрію частини системи опалення, що знаходиться у підвалі, спираючись на його план, рис. 23.

2.1. Уявно “прив’язати” аксонометричні осі x, y, z та точку O на плані підвалу так, як показано на рис. 29. Ось z, що перпендикулярна горизонтальній площині xOy, вироджується в точку, яка співпадає з точкою O.

2.2. Побудувати аксонометричні проекції осей x’, y’, z’ та точки O’ в шарі Осі. Для хорошої компоновки зображень на кресленику рекомендується прийняти для точки O’ координати 600 та 390 міліметрів у Світовій системі координат AutoCAD, рис. 30. (Найменування осей, точки O’, координати наносити на кресленику не потрібно.)

 

Рис. 29 Рис. 30

 

2.3. Накреслити контур ЕВВ розмірами (8×12) мм в шарі Обладнання, рис. 30. Надалі довша сторона контуру показуватиме напрямок осі x’, коротка - y’, вертикальні лінії - z’. Тому проекції осей більше не потрібні і їх можна стерти.

2.4. Накреслити подавальний Т1 та зворотний Т2 магістральні трубопроводи діаметром 40 мм зовнішнього вводу теплоносія до ЕВВ і виводу його назовні та нанести на них напрямки потоку рідини, рис. 31д, у такому порядку:

- на плані підвалу, рис. 23, з базовою точкою А скопіювати подавальний Т1 трубопровід, паралельний осі x, та лінію обриву, як показано на рис. 31а;

- друга точка копіювальної команди - Б на схемі, рис 31б;

- включити кнопку ОТС-ПОЛЯР;

- на схемі обернути з базовою точкою Б трубопровід, паралельний осі x, та лінію обриву на відповідний кут, рис. 31в;

- на схемі з базовою точкою Б скопіювати подавальний Т1 трубопровід, паралельний осі x, та лінію обриву в другу точку В, щоб накреслити зворотний Т2 трубопровід, рис. 31г;

- нанести на них блок Напрямок потоку рідини з файлу “Опалення. Схеми (x0y) (статичні блоки). dwg ”, використовуючи масштабний коефіцієнт 0,7 та обертання навколо базової точки вставки блоку на необхідні кути як для подачі, так і звороту теплоносія, рис. 31д.

 

а б в г д

Рис. 31

 

Послідовність, наведену в пункті 2.4, побудови трубопроводів в аксонометрії на схемі, що спирається на план підвалу (та інші плани) рекомендується широко використовувати надалі.

2.5. Накреслити подавальний Т1 магістральний трубопровід діаметром 40 мм від ЕВВ до ГСт, що складається з двох ланок, та нанести на ньому напрямок потоку рідини, рис. 32г, у такому порядку:

- на плані підвалу, рис. 23, скопіювати першу ланку, паралельну осі x, з базовою точкою біля ЕВВ, як показано на рис. 32а;

- друга точка копіювальної команди - аналогічна точка ЕВВ на схемі, рис 32б;

- включити кнопку ОТС-ПОЛЯР;

- на схемі обернути з базовою точкою на ЕВВ трубопровід, паралельний осі x, на відповідний кут, рис. 32в;

- на плані підвалу, рис. 23, скопіювати другу ланку, паралельну осі y, та стояк з базовою точкою на кінці першої ланки і другою точкою також на кінці першої ланки, але вже на схемі, рис. 32г;

- обертати лінію паралельну осі y на схемі не потрібно тому, що осі y на плані і схемі взаємно паралельні;

- на правому кінці другої ланки починається вертикальний ГСт (ось z на схемі також вертикальна), який тимчасово позначено точкою, рис. 32г;

- нанести напрямок потоку рідини, рис. 32г.

 

а б в г

Рис. 32

 

2.6. Аналогічно побудувати аксонометрію решти частини системи опалення, що знаходиться у підвалі, рис. 33, спираючись на відповідний план, рис. 23.

 

Рис. 33

 

3. Щоб стояки Ст5...Ст8 зі своїм обладнанням, які знаходяться на передньому плані, не закривали інші елементи системи опалення на аксонометричній схемі, зворотній трубопровід Т2 діаметром 32 мм умовно розірвано в точці А. У Світовій системі AutoCAD координати точки А дорівнюють приблизно 600 та 370 міліметрів, рис. 34. Ближня частина системи перенесена за допомогою однойменної команди з базовою точкою А в другу точку Б, координати останньої дорівнюють приблизно 430 та 260 міліметрів, рис. 34. Місця розривів в точках А та Б на схемі сполучені тонкою штриховою лінією.

 

 

Рис. 34

 

4. Головний стояк ГСт має висоту, що складається з п’яти частин:

- глибинна відмітка горизонтальної площини xOy, що розташована у підвалі, - 1,500 м;

- висота кожного з трьох поверхів - 3,000 м;

- висота частини ГСт, що вища за рівень горища, - 0,500 м.

Таким чином, висота ГСт дорівнює сумі: 1,5+3,0+3,0+3,0+0,5=11,0 м.

4.1. Побудувати на схемі у відповідному масштабі вертикальний відрізок довжиною 110мм, починаючи з точки, яка показує на плані підвалу місце розташування ГСт, рис. 35а.

4.2. Сама точка, що показувала місце розташування ГСт, більше не потрібна, рис. 35б.

4.3. ГСт розташовано перед чотирма горизонтальними магістральними трубопроводами. Тому на схемі останні необхідно розірвати на 1,5…2 мм, рис. 35в.

4.4. В шарі Розміри нанести висотні рівні підлог 1, 2, 3 поверхів та горища, рис. 35г. Перший рівень – на відстані 15 мм від основи ГСт у відповідному масштабі. Другий та інші рівні – на відстані 30 мм один від одного.

а б в г

Рис. 35

 

4.5. Умовне графічне зображення на схемі висотних рівнів підлог поверхів, горища та інших конструктивних елементів будинку, рис. 36г, рекомендується виконувати у наступному порядку:

- в основі ГСт накреслити горизонтальну пряму довжиною близько 4 мм, рис. 36а;

а б в г д

Рис. 36

 

- на пряму нанести прямокутник шириною, що дорівнює її довжині (близько 4 мм), та висотою 1,5…2 мм, рис. 36б;

- заштрихувати прямокутник штриховкою ANSI 31, рис. 36в, стандартною в AutoCAD з масштабом 0,25;

- стерти прямокутник, рис. 36г;

- перенести горизонтальну пряму та штриховку вздовж ГСт вверх на 15 мм, рис. 36д;

- скопіювати горизонтальну пряму та штриховку і тричі розташовувати їх вздовж ГСт вверх з кроком 30 мм, рис. 35г.

5. Добудувати аксонометрію частини системи опалення, що знаходиться на горищі, рис. 37, спираючись на його план, рис. 15, аналогічно пунктам 2.4…2.6.

6. По аналогії з пунктом 3, щоб стояки Ст5...Ст8 зі своїм обладнанням, що знаходяться на передньому плані, не закривали інші елементи схеми, подавальний трубопровід Т1 діаметром 32 мм умовно розірвано в точці В та перенесено в точку Г, рис. 38. Відрізки АВ та БГ повинні бути вертикальними. Для цього необхідно, щоб координати x точок А і В були рівними, як і координати x точок Г і Б. Відрізки АВ та БГ також повинні бути рівними. Для цього необхідно, щоб різниця координат y точок В і А дорівнювала різниці координат y точок Г і Б. Надалі відрізки АВ та БГ не потрібні. Тому їх слід стерти, рис. 39. Місця розривів в точках В та Г на схемі сполучені тонкою штриховою лінією, рис. 38. Відрізки АБ та ВГ рівні та взаємно паралельні.

Рис. 37

Рис. 38

 

7. Побудувати на схемі двохтрубний стояк Ст4 системи з опалювальними приладами, обладнанням та висотними рівнями підлог поверхів та горища.

Почати рекомендується з подавальної труби діаметром 20 мм.

7.1. Скопіювати на схемі ГСт та чотири висотних рівня з найвищою Базовою точкою та зробити одну копію з Точкою вставки у правому найвищому місці на схемі, де і повинна бути подавальна труба Ст4, рис. 39а. Сама точка, що раніше була призначена для показу місця розташування подавальної труби стояка, більше не потрібна, рис. 39б.

а б в г

Рис. 39

 

7.2. В шарі Розміри виконати умовний знак та відмітку рівня горища, що дорівнює +9,000 м, рис. 39в.

7.3. Скопіювати відмітку та виконати три копії для позначення рівнів поверхів, рис. 39г.

7.4. Нанести опалювальний прилад, що паралельний осі В за рис. 8, на першому поверсі, рис. 40ж. Послідовність цієї роботи наступна:

7.4.1. Зробити поточним шар Обладнання.

7.4.2. “Перетягнути” блок “Радіатор опалювальний (вигляд зверху)” з бібліотечного файлу “Опалення. Плани, розрізи, схеми (y0z) (статичні блоки). dwg ” у файл кресленика на вільне місце поблизу стояка, рис. 40а. Розміри прямокутника - (11×7) мм. Тому його можна не масштабувати.

а б в г

д е ж

Рис. 40

7.4.3. Розташувати зображення з використанням Об’єктної прив’язки так, як показано на рис. 40б.

7.4.4. Мінімальна відстань від полу до низу опалювального приладу 100 мм. Перенести прямокутник вздовж стояка на 1 мм вверх, рис. 40в.

7.4.5. Скопіювати горизонтальний підвід паралельний осі В з плану першого поверху, рис. 8, з Базовою точкою праворуч та виконати одну копію, як показано на рис. 40г.

7.4.6. Перенести підвід вздовж стояка на 1 мм вниз, рис. 40д.

7.4.7. Перенести опалювальний прилад ліворуч вздовж підводу на своє місце, рис. 40е.

7.4.8. Обрізати Ст4 нижче горизонтального підводу, рис. 40ж.

7.5. Нанести опалювальний прилад, що паралельний осі 4 за рис. 8, на першому поверсі, рис. 41д. Послідовність виконання:

7.5.1. Скопіювати горизонтальний підвід паралельний осі 4 з плану першого поверху, рис. 8, з базовою точкою зверху та виконати одну копію, як показано на рис. 41а.

 

а б в г д

Рис. 41

 

7.5.2. Обернути його навколо точки вставки на кут 45˚, рис. 41б.

7.5.3. “Перетягнути” блок “Радіатор опалювальний” з бібліотечного файлу “Опалення. Схеми (x0z) (статичні блоки). dwg ” у файл кресленика на вільне місце поблизу стояка, рис. 40в. Розміри паралелограма відповідають розмірам прямокутника. Тому його також можна не масштабувати.

7.5.4. Розташувати зображення з використанням Об’єктної прив’язки так, як показано на рис. 41г.

7.5.5. Перенести опалювальний прилад вверх на 1 мм, на своє місце, рис. 41д.

7.6. Перейти до побудови зворотної труби Ст4 діаметром 20 мм, зворотних горизонтальних підводів діаметром 15 мм на першому поверсі, рис. 42в.

7.6.1. Скопіювати на схемі подавальну трубу Ст4 з найнижчою Базовою точкою та зробити одну копію з Точкою вставки у правому найнижчому місці на схемі, де і повинна бути зворотна труба Ст4, рис. 42а. Сама точка, що раніше була призначена для показу місця розташування зворотної труби стояка, більше не потрібна, рис. 42б.

Примітка 2. Самоконтроль точності графічних побудов. Відстань по горизонталі між двома трубами Ст4 на схемі повинна дорівнювати аналогічній відстані на плані першого поверху, рис. 8, де вона була задана рівною 2 мм (підпункт 2.3 розділу 3). Аналогічний самоконтроль рекомендується здійснювати під час побудови на схемі всіх стояків.

7.6.2. Побудувати зворотні горизонтальні підводи обох опалювальних приладів, які виконуються на 500 мм нижче подавальних. Для цього слід на схемі скопіювати два подавальних підводи і виконати одну їх копію на 5 мм нижче в режимі ОРТО, рис. 42в.

Примітка 3. Підводи опалювальних приладів зазвичай обладнуються необхідною запірно-регулюючою трубопровідною арматурою, додаток 3. Вона обов’язково викреслюється при детальному зображенні вузлів схеми, які виконуються в більш крупних масштабах 1:10, 1:20 або 1:50, додаток А.

7.7. Скопіювати на схемі опалювальні прилади з горизонтальними підводами та в режимі ОРТО зробити дві копії. Першу - через 30 мм на другому поверсі, що відповідає висоті поверху 3000 мм. Другу - через 60 мм на третьому поверсі, при висоті двох поверхів 6000 мм, рис. 42г.

7.8. Обрізати верхню зайву ділянку зворотної труби Ст4, рис. 43а.

7.9. Визначити видимість ділянок: подавальної та зворотної труб Ст4, горизонтальних підводів та опалювальних приладів на всіх поверхах, рис. 43б.

7.10. Нанести “Заглушку” (з технічних умов кресленика) та “Клапан (вентиль) запірний прохідний” в нижній частині зворотної труби Ст4, рис. 43в.

 

а б в г

 

Рис. 42

 

 

а б в

 

Рис. 43

 

8. Побудувати на схемі інші стояки системи з опалювальними приладами, обладнанням та висотними рівнями, рис. 44, враховуючи рекомендації попереднього пункту вказівок.

Місця розриву, рис. А.8, кожного з двох магістральних трубопроводів позначити малими літерами алфавіту, відповідно, а…а та б…б, рис. 44.

9. Нанести на схемі системи опалення, рис. 45:

- літерно-цифрові позначення трубопроводів та їх діаметри за планами горища, рис. 15, та підвалу, рис. 23;

- уклони магістральних трубопроводів за планами горища, рис. 15, та підвалу, рис. 23;

- позначення стояків за планами поверхів, рис. 8, рис. 13, горища, рис. 15, підвалу, рис. 23;

- теплоізоляцію магістральних трубопроводів, за планами горища, рис. 15, підвалу, рис. 23.

 

 

Рис. 44

 

Нанесення теплоізоляції, уклонів, літерно-цифрових позначень магістральних трубопроводів та стояків, їх діаметрів на схемі рекомендується виконувати шляхом копіювання цілих груп відповідних елементів з планів системи опалення. Після вставки таких елементів в схему залишається, за необхідністю, виконати деякі їх доповнення і редагування за допомогою Ручок та Переміщенням. Крім теплоізоляції магістральних трубопроводів паралельних осі x. Для цих ділянок спочатку слід підготувати підходяще позначення наступним чином:

по-перше, ”перетягнути” умовне графічне позначення “Ізольована ділянка трубопроводу” з файлу “Опалення. Схеми (x0y) (статичні блоки). dwg ” електронної бібліотеки у файл кресленика;

по-друге, обернути позначення на кут 45˚ проти годинникової стрілки;

по-третє, віддзеркалити позначення відносно власної осі;

скопіювати підготовлене позначення та за допомогою Об’єктної прив’язки виконати необхідну кількість копій на схемі.

9.1. Скопіювати першу групу елементів (символи уклонів, полочки, лінії-виноски, літерно-цифрові позначення, діаметри) з плану горища, рис. 15, подавального магістрального трубопроводу до Ст1…Ст4 та розмістити її на відповідній ділянці схеми. За необхідністю, виконати редагування елементів. Скопіювати другу групу елементів подавального магістрального трубопроводу до Ст5…Ст8 та розмістити її на відповідному місці схеми. Роботу над верхньою частиною схеми завершено. Кількість груп елементів може бути і більшою.

9.2. Скопіювати першу групу елементів (полочки з лініями-виносками, літерно-цифрові позначення) стояків Ст1…Ст4, СтСК з плану першого поверху, рис. 8, та розмістити її на відповідній ділянці середньої частини схеми. Додати діаметри труб. За необхідністю, виконати її редагування. Скопіювати другу групу елементів стояків Ст5…Ст8 та розмістити її на відповідному місці схеми. Роботу над середньою частиною схеми завершено.

9.3. Аналогічно пункту 9.1 допрацьовується нижня частина схеми.

 

 

Рис. 45

Додаток АЧто делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.