Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсновні правила виконання та оформлення креслеників систем опалення за ГОСТ 21.602-79

 

Стандарт [9] встановлює склад і правила виконання робочих креслеників систем опалення будинків і споруд всіх галузей промисловості і господарства.

1.Загальні вимоги

Робочі кресленики систем опалення виконують відповідно до вимог стандарту [9] та інших стандартів системи проектної документації для будівництва (СПДБ). До робочих креслеників систем опалення входить основний комплект робочих креслень марки ОВ (опалення і вентиляція).

До складу основного комплекту робочих креслеників марки ОВ входять кресленики (плани, розрізи і схеми) систем опалення.

Кожній схемі привласнюють позначення, що складається з марки, табл. А.1, і порядкового номера системи в межах марки, наприклад, П1, П2.

Елементам систем опалення привласнюють позначення, що складаються з марки, табл. А.2, і порядкового номера елементу в межах марки, наприклад, Ст1, Ст2, К1, К2. Допускається індексація стояків систем опалення прописними літерами в межах позначення стояка, наприклад: Ст2А, Ст2Б.

Таблиця А.1

Найменування систем Марка
З механічною спонукою: припливні системи витяжні системи повітряні завіси агрегати опалювальні З природною спонукою: припливні системи витяжні системи   П В У А   ПЕ ВЕ

Таблиця А.2

Найменування елемента Марка
Стояк системи опалення Головний стояк системи опалення Компенсатор Горизонтальна гілка Ст ГСт К ГГ

Позначення діаметру трубопроводу наносять на поличці лінії-виноски, рис. А.1б, в.

У тому випадку, коли на поличці лінії-виноски наносятьлітерно-цифрове позначення трубопроводу, діаметр трубопроводу вказують під поличкою лінії-виноски, рис. А.1а.

Для трубопроводів із сталевих водогазопровідних труб вказують діаметр умовного проходу, рис. А.1б.

Для трубопроводів із сталевих електрозварювальних та інших труб вказують зовнішній діаметр і товщину стінки, рис. А.1в.

Рис. А.1

2. Кресленики систем

2.1. Плани і розрізи систем

Плани і розрізи систем виконують в масштабі 1:100 або 1:200, фрагменти планів і розрізів – в масштабі 1:50, вузли систем – в масштабі 1:20 або 1:50, при детальному зображенні вузлів – в масштабі 1:2, 1:5 або 1:10. Для невеликих будинків, коли виконання фрагментів недоцільне, для планів і розрізів систем приймають масштаб 1:50.

Плани і розрізи систем опалення, як правило, поєднують з планами і розрізами систем вентиляції і кондиціонування повітря.

Трубопроводи, розташовані один над одним, на планах систем умовно зображують паралельними лініями.

Елементи систем опалення і теплопостачання установок, окрім устаткування, на планах і розрізах систем вказують умовними графічними позначеннями, а також устаткування систем опалення і теплопостачання установок систем (наприклад, опалювальні агрегати, насоси) - у вигляді спрощених графічних зображень.

Трубопровід діаметром більше 100 мм на фрагментах і вузлах зображують двома лініями.

На планах і розрізах систем вказують:

- координаційні осі будинку (споруди) і відстані між ними (для житлових будинків – відстані між осями секцій);

- висотні відмітки чистої підлоги поверхів і основних площадок;

- розмірні прив'язки установок систем, основних трубопроводів, технологічного устаткування, нерухомих опор і компенсаторів до координаційних осей або елементів конструкцій;

- діаметри (перерізи) трубопроводів;

- кількість секцій радіаторів, кількість і довжину ребристих труб, кількість труб в регістрі і довжину регістра з гладких труб, а також аналогічні відомості по інших нагрівальних приладах;

- позначення стояків систем опалення.

На планах також вказують найменування приміщень (типи приміщень – для житлових будинків), а на розрізах – висотні відмітки рівнів осей трубопроводів. Допускається найменування приміщень приводити в експлікації приміщень.

У типових проектах будинків (споруд) для двох і більш розрахункових температур зовнішнього повітря і (або) для двох і більш поверхів, номер поверху, розрахункову температуру зовнішнього повітря, дані про нагрівальніприлади, приводять в таблиці, рис. А.2.

Рис. А.2

За наявності на кресленику декількох таблиць допускається найменування графприводити лише на одній з них, рис. А.3.

У типових проектах будівель (споруд) для двох і більш розрахункових температур зовнішнього повітря діаметри трубопроводів, при необхідності, вказують в таблиці. За наявності на кресленні декількох таблиць допускається найменування граф приводити лише на одній з них, а також виключати окремі графи показників, що повторюються, рис. А.4.

У найменуванні планів вказують висотну позначку чистої підлоги поверху або номер поверху, наприклад: "План на відмітці +6,000", "План 2-9 поверхів", а в найменуванні розрізів – їх порядковий номер, наприклад: "Розріз 1-1".

При виконанні двох або більше планів на різних рівнях в межах поверху в найменуваннях планів вказують позначення плоскості горизонтального розрізу системи, наприклад: "План 2-2".

При виконанні частини плану систем в найменуванні вказують осі, що обмежують цю частину плану, наприклад: "План на відмітці 0,000 між осями 1-8 та А-Д".

Приклад оформлення плану систем наведені на рис. А.5.

Рис. А.3 Рис. А.4

 

План 2-2 між осями 1-2 та А-В

Рис. А.5

 

2.2. Схеми систем

Схеми систем виконують в аксонометричній фронтальній ізометричній проекції в масштабі 1:100 або 1:200, вузли схем – в масштабі 1:10, 1:20 або 1:50. Для невеликих будинків схеми систем виконують у масштабі 1:50.

В СПДБ [6, 9], проектній практиці та методичних вказівках при виконанні схем систем опалення в косокутній фронтальній ізометрії осі x, y, z в просторі прийнято розташовувати так, щоб їх аксонометричні проекції x’, y’, z’ виглядали як показано на рис. А.6. Відповідно до цього названо і площини yOz, xOz, xOy, проекції яких показано на рис. А.7.

На схемах елементи систем зображують умовними графічними позначеннями.

При великій протяжності і (або) складному розташуванні трубопроводів допускається зображувати їх з розривом у вигляді пунктирної лінії. Місця розривів трубопроводів позначають рядковими буквами.

На схемах систем опалення вказують:

- трубопроводи та їх діаметри;

Рис. А.6 Рис. А.7

- висотні відмітки рівня осей трубопроводів;

- уклони трубопроводів;

- розміри горизонтальних ділянок трубопроводів (за наявності розривів);

- нерухомі опори, компенсатори і нетипові кріплення з вказівкою на поличці лінії-виноски позначення елементу і під поличкою позначення документа;

- запірно-регулюючу арматуру;

- стояки систем опалення та їх позначення;

- нагрівальні прилади;

- контрольно-вимірювальні прилади та інші елементи систем.

Приклад оформлення схеми системи опалення вказаний на рис. А.8.

Рис. А.8

Для житлових будинків допускається виконувати схеми систем опалення лише на підземну частину будинку. Для надземної частини виконують схеми стояків і, при необхідності, схему розводки по горищу.

На аркуші, де зображені схеми систем опалення, як правило, наводять схеми вузлів керування системами опалення і теплопостачання установок, рис. А.9, вузли схем систем опалення і теплопостачання установок, рис. А.10.

На вузлах схем систем опалення для запірно-регулюючої арматури вказують: на поличці лінії-виноски - діаметр; під поличкою - позначення по каталогу. Допускається наводити позначення запірно-регулюючої арматури на схемах систем опалення.

У найменуванні схеми системи опалення, для двох і більш систем в будинку, вказують номер системи. В основному написі найменування схем систем опалення вказують повністю, наприклад: "Схема системи опалення 1". Над схемами – скорочено, наприклад: "Система опалення 1".

Рис. А.9

Рис. А.10

Додаток БЧто будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.