Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКоло з паралельним з’єднанням iндуктивностi та ємностi

Струми та провiдностi. Нехай маємо коло, зображене на рис. 4. Побудуємо векторну дiаграму (рис. 5, а).

Зробивши попереднiй розрахунок, знайдемо величини струмiв і зсуву за фазою міжнапругою на затискачах кола i струмами та виберемо масштаби. Пiсля побудови векторiв струму розкладемо струми на активнi та реактивнi складовi.

Згiдно з векторною дiаграмою, вектори реактивних струмiв для вiток з iндуктивнiстю i ємнiстю мають протилежнi напрями, тобто мають рiзнi знаки. Тому загальний реактивний струм кола дорiвнює рiзницi реактивних струмiв вiток:

Ір = Ір1 – Ір2,

де Ір1 = ІL,Ір2= ІС .

Вектори активних струмiв напрямленi однаково, вони збiгаються за фазою з напругою, тому загальний активний струм кола дорiвнює арифметичнiй сумi активних струмiв вiток:

Іа = Іа1 + Іа2.

З трикутника струмiв знаходимо

.

Роздiливши величину кожного вектора струму на напругу на затискачах кола, дiстанемо трикутник провiдностей (рис. 5, б).

З трикутника провiдностей длявсього кола дiстаємо, що сторона, вiдповiдна активнiй провiдностi G, дорiвнює G1 + G2. Сторона, вiдповiдна реактивнiй провiдності В, дорiвнює рiзницi B1 – B2, де B1 = BL, B2 = BC.

Загальна провiднiсть кола:

.

Згiдно з векторною дiаграмою (див. рис. 5, а), струм у колi вiдстає вiд напрути на затискачах на кут φ < 90°, тобто коло має активно-iндуктивний характер, який є наслiдком того, що реактивний струм в iндуктивнiй вiтцi бiльше, нiж реактивний струм у ємнiснiй вiтцi. Це обумовлюється тим, що реактивна провiднiсть iндуктивної вiтки переважає над реактивною провiднiстю ємнiсної вiтки BL > BC.

Якщо побудувати векторну дiаграму для кола, де ВС > BL, то побачимо, що загальний струм випереджатиме напругу на затискачах кола, тобто коло матиме активно-ємнiсний характер.Отже, характер кiл з паралельними вiтками залежить вiд величини реактивних провiдностей BL i BC.

Потужнiсть та енергетичнi процеси. У паралельному колi з L i C при BL ≠ BCвiдбуваються такi енергетичнi прцеси.

У матнiтному полi котушки iндуктивностi та в електричному полi конденсатора накопичується певна кiлькiть енергії:

Аналогiчно WC = U2BCt. З цих формул маємо, що при ВС > BLенергiя електричного поля конденсатора бiльше енергiї магнiтного поля котушки iндуктивностi. Отже, при розрядi конденсатора в магнiтне поле котушки iндуктивностi надходить тiльки частина енергiї електричного поля конденсатора, частина енергiї повертається до генератора, а частина втрачається на активному опорi кола безповоротно. Пiсля цього починаеться заряд конденсатора вiд енергiї магнiтного поля котушки і енергiї генератора, якi надходять в електричне поле конденсатора. При цьому частина енергiї також втрачається на активному опорi.

Таким чином, якщо в колi реактивнi провiдностi рiзнi, то здiйснюється подвiйний обмiн енергiєю: з одного боку, мiж електричним і магнiтним полями всерединi контуру, а з другого — мiж генератором i тим полем, в якому накопичується бiльше енергiї.

 

 

Властивостi розгалуженого кола L і С

1°. Струм кола вiдстає за фазою вiд напруги на затискачах кола на кут φ < 90°, якщо ВL > BC,коло має активно-iндуктивний характер; якщо ВС > BL,то струм випереджає за фазою напругу на кут φ <90°, коло має активно-ємнiсний характер.

2°. Загальна реактивна провiднiсть кола дорiвнює рiзницi рiзнохарактерних провiдностей ВL – BC. Загальна провiднiсть дорiвнює геометричнiй сумi загальної активної та загальної реактивної провiдностей:

.

3°. Загальний струм прямо пропорцiйний напрузi на затискачах кола і загальній провiдностi:

І = UY.

4°.У колi здiйснюється подвiйний обмiн енергiєю мiж електричним полем конденсатора і магнитним полем котушки індуктивностi, також мiж генератором i тим реактивним елементом, у якого реактивна провiднiсть бiльша. При цьому частина енергiї втрачається на активному опорi кола безповоротно. У колi iснує як активна, так i реактивна потужностi:

.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.