Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМІНІСТЭРСТВА СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ І ХАРЧАВАННЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МІНІСТЭРСТВА СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ І ХАРЧАВАННЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

«ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ АГРАРНЫ УНІВЕРСІТЭТ»

Кафедра грамадскіх навук

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ

ТЭСТЫ

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ ДАПАМОЖНІК

для студэнтаў завочнай формы навучання усіх факультэтаў і спецыяльнасцей

Гродна 2008

УДК 94(476)

ББК 63.3

Г-52

 

 

Аўтары: В.У. Галубовіч, В.В. Барабаш

 

 

Рэцэнзент: кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі УА “ГрДУ ім. Я.Купалы” С.В. Амелька

 

Гісторыя Беларусі. Тэсты: Вуч.-метад. дапамоднік для

Г-52 студэнтаў завочнай формы навучання / В.У. Галубовіч,

В.В. Барабаш.– Гродна: ГДАУ, 2008. – 116 с.

 

 

Вучэбна-метадычны дапаможнік прызначаны для арганізацыі самастойнай працы студэнтаў завочнай формы навучання і праверкі ўзроўня засваення ведаў па айчыннай гісторыі.

 

УДК 94(476)

ББК 63.3

 

Рэкамендавана міжфакультэцкай метадычнай камісіяй эканамічнага факультэта і факультэта бугалтарскага ўліка (пратакол № 7 ад 4 красавіка 2008 года).

 

© В.У. Галубовіч, В.В. Барабаш, 2008

© УА «ГДАУ», 2008

УВОДЗІНЫ

Курс айчыннай гісторыі ў вышэйшай школе з'яўляецца істотным падагульняючым этапам у працэсе фармавання грамадзянскай свядомасці студэнтаў. Гістарычная спадчына ў наш час становіцца адным з галоўных фактараў яднання беларускага народа, адпраўным пунктам ва ўсведамленні актуальных праблем і перспектываў развіцця беларускай дзяржавы. У беларускім грамадстве за апошнія дзесяцігоддзі назіраецца сталы ўзрост цікавасці да мінуўшчыны. Гэта знаходзіць праявы ў выданні шматлікіх версій айчыннай гісторыі, у тым ліку за межамі краіны, адбудове помнікаў нацыянальнай архітэктуры, прэм'ерах тэатральных і кінапастановак. Гістарычныя веды фарміруюць паважнае стаўленне як да кожнай мінулай з'явы, так і сучаснасці, паколькі ўсё рана ці позна стане гісторыяй, змяніць якую чалавек не здольны. Гісторыя гэта эксперымент, які нельга паўтарыць некалькі разоў.

Дадзеныя вучэбна-метадычныя матэрыялы прызначаны для студэнтаў усіх спецыяльнасцей завочнай формы навучання, якія вывучаюць курс айчыннай гісторыі ў вышэйшай школе. Складзены дапаможнік на аснове дзеючай праграмы зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у 2000 г. для студэнтаў негістарычных аддзяленняў універсітэтаў. Структура дапаможніка складаецца з тэставых заданняў па двадцаці тэмах якія ў храналагічнай паслядоўнасці закранаюць усе перыяды гісторыі Беларусі.

Дапаможнік з'яўляецца неабходным для самастойнай працы па курсу "Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый". Кантралюемая самастойная праца студэнта ўключае ў першую чаргу самаправерку, што магчыма рэалізаваць толькі з дапамаогай тэставання. Перад выкананнем тэста неабходна вывучыць падручнікі і крыніцы па тэме.

Дапаможнік утрымлівае 20 асобных блокаў пытанняў падзеленых па тэмах. Выбар тэмы для саматэставання і хатняй падрыхтоўкі для здачы кантрольнага заліка адбываецца па наступнай схеме: № тэмы – заглаўная літара прозвішча.

№ 1 – А; № 2 – В; № 3 – Д;

№ 4 – З; № 5 – К; № 6 – Л;

№ 7 – М; № 8 – Н; № 9 – П;

№ 10 – Р; № 11 – С; № 12 – Т;

№ 13 – У-Ф; № 14 – Х-Ц; № 15 – Э, Ю;

№ 16 – Я; № 17 – Б; № 18 – Г;

№ 19 – Е; № 20 – І.

Пры вывучэнні дадзенай гуманітарнай дысцыпліны студэнт павінен зразумець яе спецыфіку і складанасць. Гісторыя як кожная галіна навуковых ведаў мае два ўзроўні: акадэмічны і папулярны. У сувязі з гэтым мэтай курса айчыннай гісторыі ў ВНУ з'яўляецца спроба максімальнага набліжэння навучэнцаў да найноўшых навуковых дасягненняў гістарыяграфіі гісторыі Беларусі.

Літаратура для падрыхтоўкі адказаў на тэставыя пытанні:

Гісторыя Беларусі: У 2 ч.Ч. 1-2.– Мн.: РІВШ БДУ, 2000-2002.

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1, 3, 4, 5.– Мн. Экаперспектыва, 2000-2006.

Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый): Вучэб дапаможнік.–Мн.: Экаперспектыва, 2005.

Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вучэбны дапаможнік.- Мн.: “Аверсэрв”, 2001.

Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі.– Мн.: БелЭн, 1994.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1.– Мн.: Беларусь, 1994-1995.

Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да XVIII cтагоддзя.– Экаперспектыва, 2001.

Саракавік І.А. Гісторыя Беларусі ў кантэксце cусветнай гісторыі.–Мн.: "Современная школа", 2005.

Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002).– Мн.:Энцыклапедыкс, 2003.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6.– Мн.: БелЭн, 1993-2003.

 

ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ ПА ТЭМАХ

Да характэрных рыс раннекласавай цывілізацыі адносіцца

а) узнікненне сусветных цывілізацый;

b) існаванне полісаў;

c) іерархічнасць адносін уласнасці і структуры ўзнаўлення;

d) складванне грамадска-палітычнага ладу дэмакратыі;

e) вынаходніцтва ганчарства..

 

Да характэрных рыс антычный цывілізацыі адносіцца

а) адасабленне і пад’ём духоўнай сферы;

b) з’яўленне апарату дзяржавы;

c) росквіт чалавечай асобы, прыярыцет духоўнай сферы;

d) утварэння грамадства ўсеагульнага равенства і шчасця;

e) развітая архітэктура..

 

21. Гісторыя як навука выконвае функцыю:

а) тэарэтыка-пазнавальную;

b) практычна-палітычную;

c) патрыятычна-выхавальную;

d) ідэалагічную;

e) прапагандысцкую.

 

22. Да цыклаў цывілізацыі не адносіцца

а) неалітычны;

b) антычны;

c) усходнееўрапейскі;

d) індустрыяльны;

e) камуністычны.

 

23. Значны ўклад у вывучэнні гісторыі Беларусі на мяжы ХІХ – ХХ ст. унеслі:

а) М.Даўнар-Запольскі, І.Насовіч, М.Янчук, М.Дзмітрыеў;

b) І.Анацэвіч, М.Баброўскі, І.Лабойка, Т.Нарбут;

c) Нестар, С.Салаўёў, В.Ключэўскі, К.Маркс;

d) У.Ігнатоўскі, Ф.Турук, У.Пічэта, З.Жылуновіч

e) П. Лойка, У. Ігнатоўскі.

 

 

24. Асноўнымі крыніцамі па гісторыі з’яўляюцца:

а) пісьмовыя;

b) археалагічныя;

c) антрапалагічныя;

d) этнаграфічныя

e) электронныя.

 

 

25. Новы час ў гісторыі Беларусі ўключае:

а) ХУ – ХУІІ стст.;

b) ХУІ – ХУІІІ стст.;

c) канец ХУІІІ – пачатак ХХ ст.;

d). 1918 г. – да нашых дзён;

e) XIII-XVIII стст.

 

 

26. Значны ўклад у вывучэнні гісторыі Беларусі ў 20-я гг. ХХ ст. ўнеслі:

а) У.Ігнатоўскі, Ф.Турук, У.Пічэта, З.Жылуновіч;

b) І.Анацэвіч, М.Баброўскі, І.Лабойка, Т.Нарбут;

c) Нестар, С.Салаўёў, В.Ключэўскі, К.Маркс;

d) З.Абезгауз, М.Болбас, М.Біч, Э.Загарульскі;

е) З. Пазняк, А. Лукашэнка, С. Шушкевіч.

 

 

27. Асноўны фактар, якія ўплывае на сутнасць цывілізацыі, гэта:

а) геаграфічны;

b) духоўныя каштоўнасці;

c) ментальнасць;

d) наяўнасць рэк;

е) спосаб вытворчасці.

 

 

28. Беларусь адносіцца да лакальнай цывілізацыі:

а) заходняй;

b) усходнееўрапейскай;

c) балтыйска-чорнаморскай;

d) праваслаўнай;

е) каталіцкай.

 

29. Навейшы час ў гісторыі Беларусі ўключае:

а) ХУІ – ХУІІІ стстс.;

b) канец ХУІІІ – пачатак ХХ ст;

c) ХІХ – ХХ стст.;

d) 1918 г. – да нашых дзён;

е) 1991-2008 гг.

30. Значны ўклад у вывучэнні гісторыі Беларусі ў 50–80-я гг. ХХ ст. ўнеслі:

а) З.Абезгауз, М.Болбас, М.Біч, Э.Загарульскі;

b) І.Анацэвіч, М.Баброўскі, І.Лабойка, Т.Нарбут;

c) Нестар, С.Салаўёў, В.Ключэўскі, К.Маркс;

d) У.Ігнатоўскі, Ф.Турук, У.Пічэта, З.Жылуновіч;

е) С. Марозава, А. Смалянчук, А. Краўцэвіч.

Першым перыядычным выданнем на тэрыторыі Беларусі была:

а) “Гродзенская газета”;

в) “Мінская газета”;

с) “Вечаровыі Гродна”;

d) “Губернскія ведамасці”;

е) "Весткі з усяго света".

22. Эпоха Асветніцтва – гэта:

а) рэлігійна-палітычны рух у Еўропе, накіраваны супраць каталіцкай царквы;

в) перыяд буржуазных рэвалюцый у Еўропе;

с) перыяд рэформ у адукацыі Рэчы Паспалітай;

d) буржуазная па сваёй сутнасці ідэалогія перыяду станаўлення капіталізму;

е)пачатак пашырэння друкаванага слова.

23. Заснавальнікам батанічнага сада ў Гродна быў:

а) С. Баторый;

в) А. Тызенгаўз;

с) Ж. Жылібер;

d) С.А. Панятоўскі;

е) А. Чартарыйскі.

24. Заснавальнікамі айчыннай класічнай мастацкай школы былі:

а) Ф. Смуглевіч;

в) К. Марашэўскі;

с) М.К. Агінскі;

d) Я. Рустэм;

е) П. Скарга.

25. Каралеўская Лекарская школа ў 1775-1781 гг. дзейнічала ў:

а) Вільні;

в) Мінску;

с) Наваградку;

d) Гродна;

е) Брэсце.

ТЭМА 16. Беларусь у 1920-1930 гг.

1. Канстытуцыі БССР зацвярджаліся ў:

а) 1927 г.;

в) 1925 г.;

с) 1937 г.;

d) 1936 г.;

e) 1938 г.

2. У 1920-х гадах статус дзяржаўнай мовы ў БССР быў нададзены:

а) беларускай;

в) яўрэйскай;

с) расійскай;

d) украінскай;

e) польскай.

3. Рашэнне аб масавым арышце актывістаў БПС-Р у БССР было прынята:

а) 1919 г.;

в) 1920 г.;

с) 1921 г.;

d) 1923 г.;

e) 1924 г.

4. Парцэляцыя – гэта:

а) скасаванне памешчыцкага землеўладання;

в) нацыяналізацыя царкоўных і памешчыцкіх земляў;

с) падзел сялянскіх земляў на дробныя надзелы;

d) продаж сялянам памешчыцкіх і дзяржаўных зямель;

e) надзяленне землямі польскіх асаднікаў за кошт беларускага сялянства.

5. Па справе "Саюза вызвалення Беларусі" былі арыштаваныя:

а) С. Некрашэвіч;

в) В. Рапапорт;

с) В. Ластоўскі;

d) Я. Лёсік;

e) Дз. Прышчэпаў.

6. У параўнанні з 1917 г. сярэдняя землезабяспечанасць аднаго сялянскага двара ў 20-х гадах:

а) павялічылась на 3 дзесяціны;

в) зменшылась на 0,4 дзесяціны;

с) павялічылась на 0,6 дзесяціны;

d) павялічылась на 1,4 дзесяціны;

e) павялічылась на 2 дзесяціны.

7. Назавіце год спынення дзейнасці КПЗБ:

а) 1937 г.;

в) 1938 г.;

с) 1939 г.;

d) 1940 г.;

e) 1944 г.

8. Назавіце кіраўнікоў БССР, якія былі рэпрэсаваныя:

а) А. Чарвякоў;

в) В. Шаранговіч;

с) А. Хацкевіч;

d) М. Гікала;

e) М. Галадзед.

9. У 1924 г. да БССР былі далучаны наступныя паветы:

а) рэчыцкі;

в) лепельскі;

с) рагачоўскі;

d) полацкі;

e) себежскі.

10. У 1929 г. доля беларусаў у адміністрацыйных установах БССР складала:

а) 27 %;

в) 51 %;

с) 70 %;

d) 65 %;

e) 75 %.

 

11. З Беларускага пасольскага клуба ў 1925 г. выйшлі і ўтварылі БСРГ:

а) Б. Тарашкевіч;

в) П. Мятла;

с) А. Станкевіч;

d) С. Рак-Міхайлоўскі;

e) П. Валошын.

12. Узброеная барацьба супраць польскіх уладаў у Заходняй Беларусі працягвалася да:

а) 1931 г.;

в) 1923 г.;

с) 1927 г.;

d) 1925 г.;

e) 1929 г.

13. ІІ канферэнцыя Рады БНР адбылася ў:

а) Берліне;

в) Парыжы;

с) Вільні;

d) Варшаве;

e) Гродна.

14. Прапіска ў БССР уведзена з:

а) 1921 г.;

в) 1937 г.;

с) 1927 г.;

d) 1932 г.;

e) 1939 г.

15. Артыкул І. Сталіна "Год вялікага пералому" быў надрукаваны ў:

а) 1928 г.;

в) 1929 г.;

с) 1930 г.;

d) 1931 г.;

e) 1932 г.

 

16. Праграма Нэпа была прынята на:

а) Версальскай канферэнцыі ў 1919 г.;

в) Х з'езде РКП(б) у 1921 г.;

с) І з'езде Саветаў СССР 30 снежня 1922 г.;

d) VІ надзвычайным з’ездам Саветаў БССР у 1924 г.;

e) сустрэчы У. Леніна з працоўнымі цэнтральнай Расіі ў 1921 г.

 

17. Нэп не прадугледжваў:

а) замену харчразвёрсткі харчпадаткам;

в) здачу зямлі ў арэнду;

c) выкарыстанне наёмнай працы;

d) поўнае права расапараджэння зямлёй;

e) свабоду гандля.

 

18. Да вынікаў калектывізацыі на Беларусі не адносіцца:

а) ураджайнасць хлеба была на ўзроўні дакалгаснай вёскі;

b) экспарт хлеба адыграў значную ролю ў ходзе індустрыялізацыі;

c) голад, які забраў тысячы жыццяў;

d) знішчэнне найбольш гаспадарлівай часткі сялян;

e) рост дабрабыту савецкіх беларусаў.

 

19. Шляхі індустрыялізацыі былі разгледжаны на:

а) VІ надзвычайным з’ездам Саветаў БССР у 1924 г.

в) ХІV з'езде УКП(б) у снежні 1925 г.;

c) Х з'езде КП(б)Б у снежні 1925 г.;

d) красавіцкім пленуме ЦК УКП(б) 1926 г.;

e) сходах працоўных савецкай Беларусі.

 

 

20. Таталітарны рэжым – гэта:

а) ваеннае становішча;

в) тэакратычны рэжым;

c) неабмежаваная асабовая ўлада;

d) поўнае панаванне дзяржавы над усімі бакамі жыцця грамадства;

e) сінонім дыктктуры пралетарыята.

21. «Беларусізацыя» – гэта:

а) выяўленне і выхаванне кадраў з карэннага насельніцтва;

в) выцясненне расійскага і польскага ўплыву на Беларусі;

c) палітыка нацыянальна – дзяржаўнага будаўніцтва на Беларусі;

d) развіццё беларускай нацыянальнай культуры;

e) вяртанне назвы "Беларусь" у справаводства.

 

22. Назавіце гады першых пяцігодак:

а) 1925-1929; 1930-1935; 1936-1941;

в) 1928-1932; 1933-1937; 1938-1941.

c) 1930-1935; 1936-1941; 1946-1950.

d) 1936-1941; 1946-1950; 1951-1955;

e1924-1928; 1928-1933 гг.

23. Лозунг аб суцэльнай калектывізацыі ў СССР быў абвешчаны:

а) вясной 1925 г.;

в) летам 1927 г.;

c) летам 1929 г.;

d) у студзені 1930 г.;

e) восенню 1928 г.

 

24. Канстытуцыі БССР зацвярджаліся ў:

а) 1927 г.;

в) 1925 г.;

c) 1937 г.;

d) 1936 г.;

e) 1924 г.

 

25. Да асноўных рыс эканомікі ў перыяд першых пяцігодак не адносілася:

а) манапольная дзяржаўная ўласнасць;

в) дырэктыўнае планаванне;

c) метады матэрыяльнага стымулявання;

d) пазаэканамічныя формы прымушэння;

e) электрыфікацыя прамысловасці.

26. Агульная лічба ахвяр палітычных рэпрэсій на Беларусі ў савецкі час складала:

а) звыш 40 тыс. чалавек;

в) звыш 131 тыс. чалавек;

c) 600-650 тыс. чалавек;

d) каля 1 мільёна чалавек;

e) 3000 чалавек.

ТЭМА 17. Культура Беларусі ў 1920-1930 гг.

1. Рэформа беларускага правапісу праведзена ў:

а) 1923 г.;

в) 1927 г.;

с) 1933 г.;

d) 1935 г.;

e) 1937 г.

2.Створаная ў 1923 г. аб'яднанне "Маладняк" мела на мэце прапаганду ідэй:

а) матэрыялізму;

в) нацыянал-дэмакратызму;

с) сталінізму;

d) сацыялізму;

e) сіянізму.

3. Першым ганаровае званне "Народны артыст Беларускай ССР" атрымаў:

а) В. Галіна;

в) У. Крыловіч;

с) У. Дзядзюшка;

d) І. Ждановіч;

e) У. Галубок.

4. Пералічыце будынкі г. Мінска, спраектаваныя архітэктарам І. Лангбардам:

а) галоўны корпус АН Беларусі;

в) Рэспубліканская партшкола;

с) Акруговы дом афіцэраў;

d) Дом урада;

e) Дзяржаўны тэатр оперы і балета.

5. Назавіце карціны беларускага мастака М. Філіповіча:

а) "Бойка на Нямізе";

в) "На Купалле";

с) "Стары беларус з люлькай";

d) "Паўстанне Кастуся Каліноўскага";

e) "Вясновае свята".

6. Віленскі гісторыка-этнаграфічны музей імя І. Лучкевіча быў адчынены ў:

а) 1919 г.;

в) 1921 г.;

с) 1929 г.;

d) 1933 г.;

e) 1938 г.

7. Адзіныя для ўсёй краіны тыпы агульнаадукацыйнай школы уводзяцца ў:

а) 1921 г.;

в) 1926 г.;

с) 1929 г.;

d) 1934 г.;

e) 1937 г.

8. Кнігу ўспамінаў "У кіпцюрах ГПУ" напісаў:

а) М. Гарэцкі;

в) М. Зарэцкі;

с) Я. Лёсік;

d) І. Абзіраловіч;

e) Ф. Аляхновіч.

9. Беларуская акадэмія навук была створана на аснове:

а) Інбелкульта;

в) БДУ;

с) ТБШ;

d) Тэрміналагічнай камісіі НКА БССР;

e) Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры.

 

10. Беларуская сатырычная паэзія набыла развіццё ў творах:

а) У. Дубоўкі;

в) К. Крапівы;

с) А. Дзяркача;

d) А. Дудара;

e) К. Чорнага.

11. "Беларускую граматыку для школ" склаў:

а) Я. Карскі;

в) Я. Лёсік;

с) С. Некрашэвіч;

d) Б. Тарашкевіч;

e) Я. Бялькевіч.

12. Каму з заходнебеларускіх мастакоў належаць карціны "Жыццё на Марсе" і "Жыццё на Сатурне":

а) П. Сяргіевічу;

в) Я. Драздовічу;

с) М. Сеўруку;

d) Р. Семашкевічу;

e) М. Васілеўскаму.

13. Непісьменнасць у БССР была ліквідавана да:

а) 1928 г.;

в) 1935 г.;

с) 1937 г.;

d) 1939 г.;

e) не была ліквідавана.

14. Першым рэктарам БДУ з'яўляўся вядомы беларускі гісторык:

а) У. Ігнатоўскі;

в) М. Доўнар-Запольскі;

с) М. Шчакаціхін;

d) В. Ластоўскі;

e) У. Пічэта.

15. Назавіце першую беларускую мастацкую стужку:

а) "Маска";

в) "Яго яснавяльможнасць";

с) "Лясная быль";

d) "Палескія рабінзоны";

e) "Кастусь Каліноўскі".

16. Культурна-асветніцкую дзейнасць ў Заходняй Беларусі ажыццяўлялі:

а) ТБШ;

в) ППС;

с) Клуб "Змаганне";

d) БРСМ;

e) КПП.

17. Абвяшчэнне аўтаноміі беларускай праваслаўнай царкы ад маскоўскай патрыярхіі адбылося ў:

а) 1940 г.;

в) 1922 г.;

с) 1925 г.;

d) 1937 г.;

e) 1931 г.

18. Назавіце газеты якія выдаваліся ў Заходняй Беларусі:

а) "Родны край";

в) "Рэспубліка";

с) "Наша воля";

d) "Чырвоны сцяг";

e) "Беларуская крыніца".

19. Ад сталінскіх рэпрэсій пацярпелі беларускія пісьменнікі:

а) У. Галубок, С. Грахоўскі;

в) П. Галавач, В. Каваль;

с) С. Шушкевіч, Ю. Таўбін;

d) М. Зарэцкі, М. Чарот;

e) М. Гарэцкі, Ц. Гартны.

20. Беларуская дзяржаўная кансерваторыя адкрылася ў:

а) 1936 г.;

в) 1940 г.;

с) 1924 г.;

d) 1929 г.;

e) 1932 г..

21. З 199 газет якія выдаваліся ў БССР беларускамоўных было:

а) 149;

в) 102;

с) 90;

d) 181;

e) 132.

22. Пераклад "Іліяды" Гамера на беларускую мову здзейсніў:

а) М. Гарэцкі;

в) У. Жылка;

с) І. Дварчанін;

d) Б. Тарашкевіч;

e) Л. Родзевіч.

23. Да вядомых літаратурных аб'яднанняў савецкай Беларусі належаць:

а) "Бумбамліт";

в) "Узвышша";

с) "Калоссе";

d) "Полымя";

e) "Малайцы".

24. Да прыхільнікаў супрэматызму ў мастацкім асяродку Віцебска належаў:

а) М. Шагал;

в) Ю. Пэн;

с) Р. Фальк;

d) К. Малевіч;

e) У. Пуні.

25. Беларускі тэатр оперы і балета пачаў працу ў:

а) 1925 г.;

в) 1930 г.;

с) 1934 г.;

d) 1929 г.;

e) 1933 г..

МІНІСТЭРСТВА СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ І ХАРЧАВАННЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

«ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ АГРАРНЫ УНІВЕРСІТЭТ»

Кафедра грамадскіх навук

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ

ТЭСТЫЧто делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.