Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ ДАПАМОЖНІК

для студэнтаў завочнай формы навучання усіх факультэтаў і спецыяльнасцей

Гродна 2008

УДК 94(476)

ББК 63.3

Г-52

 

 

Аўтары: В.У. Галубовіч, В.В. Барабаш

 

 

Рэцэнзент: кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі УА “ГрДУ ім. Я.Купалы” С.В. Амелька

 

Гісторыя Беларусі. Тэсты: Вуч.-метад. дапамоднік для

Г-52 студэнтаў завочнай формы навучання / В.У. Галубовіч,

В.В. Барабаш.– Гродна: ГДАУ, 2008. – 116 с.

 

 

Вучэбна-метадычны дапаможнік прызначаны для арганізацыі самастойнай працы студэнтаў завочнай формы навучання і праверкі ўзроўня засваення ведаў па айчыннай гісторыі.

 

УДК 94(476)

ББК 63.3

 

Рэкамендавана міжфакультэцкай метадычнай камісіяй эканамічнага факультэта і факультэта бугалтарскага ўліка (пратакол № 7 ад 4 красавіка 2008 года).

 

© В.У. Галубовіч, В.В. Барабаш, 2008

© УА «ГДАУ», 2008

УВОДЗІНЫ

Курс айчыннай гісторыі ў вышэйшай школе з'яўляецца істотным падагульняючым этапам у працэсе фармавання грамадзянскай свядомасці студэнтаў. Гістарычная спадчына ў наш час становіцца адным з галоўных фактараў яднання беларускага народа, адпраўным пунктам ва ўсведамленні актуальных праблем і перспектываў развіцця беларускай дзяржавы. У беларускім грамадстве за апошнія дзесяцігоддзі назіраецца сталы ўзрост цікавасці да мінуўшчыны. Гэта знаходзіць праявы ў выданні шматлікіх версій айчыннай гісторыі, у тым ліку за межамі краіны, адбудове помнікаў нацыянальнай архітэктуры, прэм'ерах тэатральных і кінапастановак. Гістарычныя веды фарміруюць паважнае стаўленне як да кожнай мінулай з'явы, так і сучаснасці, паколькі ўсё рана ці позна стане гісторыяй, змяніць якую чалавек не здольны. Гісторыя гэта эксперымент, які нельга паўтарыць некалькі разоў.

Дадзеныя вучэбна-метадычныя матэрыялы прызначаны для студэнтаў усіх спецыяльнасцей завочнай формы навучання, якія вывучаюць курс айчыннай гісторыі ў вышэйшай школе. Складзены дапаможнік на аснове дзеючай праграмы зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у 2000 г. для студэнтаў негістарычных аддзяленняў універсітэтаў. Структура дапаможніка складаецца з тэставых заданняў па двадцаці тэмах якія ў храналагічнай паслядоўнасці закранаюць усе перыяды гісторыі Беларусі.

Дапаможнік з'яўляецца неабходным для самастойнай працы па курсу "Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый". Кантралюемая самастойная праца студэнта ўключае ў першую чаргу самаправерку, што магчыма рэалізаваць толькі з дапамаогай тэставання. Перад выкананнем тэста неабходна вывучыць падручнікі і крыніцы па тэме.

Дапаможнік утрымлівае 20 асобных блокаў пытанняў падзеленых па тэмах. Выбар тэмы для саматэставання і хатняй падрыхтоўкі для здачы кантрольнага заліка адбываецца па наступнай схеме: № тэмы – заглаўная літара прозвішча.

№ 1 – А; № 2 – В; № 3 – Д;

№ 4 – З; № 5 – К; № 6 – Л;

№ 7 – М; № 8 – Н; № 9 – П;

№ 10 – Р; № 11 – С; № 12 – Т;

№ 13 – У-Ф; № 14 – Х-Ц; № 15 – Э, Ю;

№ 16 – Я; № 17 – Б; № 18 – Г;

№ 19 – Е; № 20 – І.

Пры вывучэнні дадзенай гуманітарнай дысцыпліны студэнт павінен зразумець яе спецыфіку і складанасць. Гісторыя як кожная галіна навуковых ведаў мае два ўзроўні: акадэмічны і папулярны. У сувязі з гэтым мэтай курса айчыннай гісторыі ў ВНУ з'яўляецца спроба максімальнага набліжэння навучэнцаў да найноўшых навуковых дасягненняў гістарыяграфіі гісторыі Беларусі.

Літаратура для падрыхтоўкі адказаў на тэставыя пытанні:

Гісторыя Беларусі: У 2 ч.Ч. 1-2.– Мн.: РІВШ БДУ, 2000-2002.

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1, 3, 4, 5.– Мн. Экаперспектыва, 2000-2006.

Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый): Вучэб дапаможнік.–Мн.: Экаперспектыва, 2005.

Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вучэбны дапаможнік.- Мн.: “Аверсэрв”, 2001.

Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі.– Мн.: БелЭн, 1994.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1.– Мн.: Беларусь, 1994-1995.

Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да XVIII cтагоддзя.– Экаперспектыва, 2001.

Саракавік І.А. Гісторыя Беларусі ў кантэксце cусветнай гісторыі.–Мн.: "Современная школа", 2005.

Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002).– Мн.:Энцыклапедыкс, 2003.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6.– Мн.: БелЭн, 1993-2003.

 

ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ ПА ТЭМАХ

ТЭМА 1. Гісторыя як навука. Перыядызацыя, гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі Беларусі

1. Згодна з фармацыйным падыходам у гісторыі Беларусі вылучаюцца наступныя перыяды:

а) рабаўладальніцкі;

в) феадальны;

с) асветніцкі;

d) капіталістычны;

e) сацыялістычны.

 

2. Першая гісторыя Беларусі на беларускай мове была надрукавана ў:

а) 1857 г.;

в) 1919 г.;

с) 1910 г.;

d) 1918 г.;

e) 1855 г.

 

3. У аснову археалагічнай перыядызацыі пакладзены:

а) асаблівасці керамікі розных эпох;

в) стадыі антрапагенеза;

с) этапы развіцця вытворчасці прылад працы;

d) перыяд а абледзянення;

e) знаходкі парэшткаў антрапоідаў.

 

4. Полацкі, наваградскі і віленскі перыяды ў гісторыі Беларусі вылучаў:

а) У. Ігнатоўскі;

в) В. Ластоўскі;

с) А. Краўцэвіч;

d) М. Ермаловіч;

e) В. Насевіч.

 

5. Першым гісторыкам Вялікага Княства Літоўскага лічыцца:

а) А. Віюк-Каяловіч;

в) М.К. Радзівіл Сіротка;

с) А. Нарушэвіч;

d) В. Турчыновіч;

e) М. Стрыйкоўскі.

 

6. "Беларускі архіў старажытных грамат" быў выдадзены І. Грыгаровічам у:

а) 1824 г.;

в) 1864 г.;

с) 1834 г.;

d) 1857 г.;

e) 1891 г.

 

7. Згодна з цывілізацыйным падыходам у гісторыі Беларусі вылучаюцца наступныя перыяды:

а) дахрысціянскі;

в) старажытнасць;

с) сярэднявечча;

d) феадальны;

e) новы час.

 

8. Метрыка Вялікага Княства Літоўскага – гэта:

а) архіў канцылярыі ВКЛ;

в) збор рэлігійных тэкстаў;

с) летапісныя крыніцы па гісторыі Беларусі;

d) комплекс крыніц па гісторыі ВКЛ XIV-XVIII cтст.;

e) сукупнасць даследаванняў па гісторыі ВКЛ.

 

9. Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі быў утвораны ў:

а) 1919 г;

в) 1929 г.;

с) 1934 г.;

d) 1900 г.;

e) 1921 г.

10. Аўтарам "Гісторыі Беларусі", не выдадзенай па ідэалагічных прычынах у 1920-х гадах, з'яўляўся:

а) У. Ігнатоўскі;

в) У. Пічэта;

с) В. Ластоўскі;

d) М. Любаўскі;

e) М. Доўнар-Запольскі.

11. Буйнейшыя цэнтры падрыхтоўкі і выдання крыніц па гісторыі Беларусі ў другой палове ХІХ - пачатку ХХ ст. знаходзіліся ў:

а) Гродна;

в) Віцебску;

с) Мінску;

d) Вільні;

e) Маскве.

 

12. Да віленскага асяродка даследчыкаў ВКЛ у першай трэці ХІХ ст. належалі:

а) І. Анацэвіч;

в) І. Даніловіч;

с) І. Ярашэвіч;

d) І. Грыгаровіч;

e) В. Без-Карніловіч.

 

13. Якія з пералічаных летапісаў не ўтрымліваюць апавяданне пра Палемона:

а) Летапіс Вялікага Княства Літоўскага;

в) Баркулабаўская хроніка;

с) Хроніка Быхаўца;

d) Магілёўская хроніка;

e) Хроніка Ліоўская і Жамойцкая.

 

14. В. Турчыновіч з'яўляецца аўтарам выдадзенай у 1857 г. кнігі:

а) Агляд гісторыі Беларусі;

в) Кароткая гісторыя Беларусі;

с) Беларусь і Літва;

d) Гісторыя беларускага народа;

e) Кароткі нарыс гісторыі Беларусі.

 

15. Назавіце беларускіх эмігранцкіх гісторыкаў:

а) В. Пануцэвіч;

в) Я. Станкевіч;

с) М. Улашчык;

d) М. Ткачоў;

e) П. Урбан.

16. Выберыце правільны адказ на пытанне гісторыя – гэта:

а) каласальны масіў вопыту чалавецтва;

в) калектыўная памяць народу;

с) настаўнік жыцця;

d) гонар народа;

e) непатрэбная спадчына.

 

17. Цывілізацыя – гэта:

а) гістарычна акрэсліны тып грамадства, уяўляючы сабой асобную ступень у яго развіцці;

в) грамадства, якое знаходзіцца на пэўнай ступені гістарычнага развіцця з сваеасаблівым, адметным характарам;

с) грамадская макрасістэма, валодаючая цэласнасцю, уласным механізмам жыццедзейнасці, і сарыянтаваная ва ў часе і прасторы;

d) сукупнасць дасягненняў чалавецтва;

е) мэта развіцця грамадства.

 

18. Першыя прафесійныя гісторыкі, якія заклалі падмурак канцэпцыі беларускай гісторыі, былі:

а) М.Даўнар-Запольскі, І. Насовіч, М. Янчук, М. Дзмітрыеў;

b) І.Анацэвіч, М.Баброўскі, І.Лабойка, Т.Нарбут;

c) Нестар, С.Салаўёў, В.Ключэўскі, К.Маркс;

d) П. Баброўскі, Т. Нарбут, М. Доўнар-Запольскі;

e) І. Дройзен, Т. Мамзен.

 

 Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.