Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозділ 4. Кадровий потенціал підприємства

4.1 Структура персоналу і планові розрахунки чисельності

На ТзОВ «ЕМБАВУД Україна» працює 350 осіб (Додаток 4). Організаційна структура даного підприємства поділяється на такі основні частини:

Ø Адміністрація

Ø Відділ маркетингу та реклами

Ø Служба охорони

Ø Юридичний відділ

Ø Відділ управління персоналом

Ø Фінансовий відділ

Ø Планування, постачання, логістика

Ø Відділ технічного контролю

Ø Відділ капітального будівництва

Ø Охорона

Ø Виробництво

 

Рис. 4.1. Розподіл працівників підприємства за категоріями

 

Керівники – це працівники, що обіймають посади керівників підприємств та їхніх структурних підрозділів. До них належать директори (генеральні директори), начальники, завідувачі, керуючі, виконроби, майстри на підприємствах, у структурних одиницях та підрозділах; головні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, головний механік тощо), а також заступники перелічених керівників.

Спеціалістами вважаються працівники, що виконують спеціальні інженерно-технічні, економічні та інші роботи: інженери, економісти, бухгалтери, нормувальники, адміністратори, юрисконсульти, соціологи тощо. До службовців належать працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування (тобто виконують суто технічну роботу), зокрема – діловоди, обліковці, архіваріуси, агенти, креслярі, секретарі-друкарки, стенографісти тощо.

Робітники – це персонал, безпосередньо зайнятий у процесі створення матеріальних цінностей, а також зайнятий ремонтом, переміщенням вантажів, перевезенням пасажирів, наданням матеріальних послуг та ін. Окрім того, до складу робітників включають двірників, прибиральниць, охоронців, кур’єрів, гардеробників.

Службовець — найнятий працівник, який належить до соціальної групи, що включає всіх зайнятих за наймам нефізичною працею в різних сферах суспільної зайнятості: в промисловості (інженери, бухгалтери, секретарі тощо), в сфері послуг (охороні здоров'я, торгівлі), освіті та на військовій службі.

Техніка розрахунків планової чисельності окремих категорій працівників визначається конкретною специфікою їхньої професійної діяльності та галузевими особливостями функціонування того чи іншого підприємства. Але в будь-якому разі вона має базуватись на врахуванні можливої економії затрат праці за факторами.

Передовсім для виявлення загальної чисельності промислово-виробничого персоналу на плановий період використовується метод коректування базової чисельності:

(4.1)

де Чпл – чисельність промислово-виробничого персоналу, необхідна для забезпечення планового обсягу виробництва, осіб;

Чб – базова (очікувана) чисельність, осіб;

∆V – плановий темп зростання обсягу виробництва продукції, %;

∆Ч – сумарна зміна чисельності за пофакторним розрахунком можливого зростання продуктивності праці, осіб.

Точнішим є метод розрахунку планової чисельності на підставі повної трудомісткості виготовлення продукції:

(4.2)

де ∑t повна трудомісткість виробничої програми планового року

(включає технологічну трудомісткість, трудомісткість обслуговування

та управління виробництвом), нормо-годин;

Трп – розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника, годин;

Квн – очікуваний коефіцієнт виконання норм.

Чисельність робітників, зайнятих на роботах, які нормуються розраховується за формулою

(4.3)

де t – планова трудомісткість одиниці i-го виду-виробу, нормо-

годин;

m– кількість виробів i-го виду, одиниць;

п – кількість видів виготовлюваних одиниць.

Чисельність основних робітників, зайнятих на ненормованих роботах– контроль технологічного процесу, управління апаратами, машинами та іншим устаткуванням, розраховується за нормами обслуговування, а саме:

(4.4)

де mo – кількість об’єктів, що обслуговуються (агрегатів і т.ін.);

Пзм – кількість змін роботи на добу;

Ноб – норма обслуговування одного агрегату (машини) – кількість

об’єктів на одного робітника.

Кro – коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову, який

розраховується за формулою:

(4.5)

де f – плановий процент невиходів робітників на роботу;

Чисельність робітників (в основному допоміжних), для яких неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати трудомісткість робіт визначається за формулою:

(4.6)

де Прм – кількість робочих місць.

Чисельність працівників управління – спеціалістів, службовців розраховується за кожною функцією методом прямого нормування, якщо дані щодо трудомісткості є достатньо вірогідними. При встановленні чисельності управлінського персоналу керуються типовими штатними розкладами (схемами, моделями), виробленими наукою управління та практикою у тій чи іншій сфері діяльності. Додаткова потреба персоналу на перспективний (плановий) період заявляється на підставі порівняння його фактичної наявності та потреби на плановий період за окремими професіями і кваліфікаціями. Вона розраховується як очікуваний приріст з урахуванням компенсації зменшення (вихід на пенсію, призов до армії та ін.), заміни практиків спеціалістами тощо.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.