Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозділ 1. Загальна характеристика підприємства

Зміст

Вступ ………………………………………………………………..……………06

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства …………………………...…..08

1.1 Основні положення статутної діяльності

1.2 Організаційна структура підприємства. Структура і функції планово-економічної служби

Розділ 2. Характеристика основних показників продукції підприємства. ………………………………………………………………...….18

Розділ 3. Матеріально-технічне забезпечення підприємства ……………..22

3.1 Основні засоби

3.2 Матеріальні ресурси

3.3 Показники ефективності використання ресурсів підприємства

Розділ 4.Кадровий потенціал підприємства …………………………...……30

4.1 Структура персоналу і планові розрахунки чисельності

4.2 Використання робочого часу на підприємстві

4.3 Показники оплати праці та планування заробітної плати на підприємстві

4.4 Показники ефективності використання трудових ресурсів підприємства

Розділ 5. Узагальнення витрат і планування собівартості ………………...….40

Розділ 6. Обґрунтування рівня ціни та ціноутворюючі фактори на продукцію підприємства ………………………………………………………………………...43

Розділ 7. Фінансові результати діяльності підприємства ………………….……47

Висновки ………………………………………………………………………...52

Список використаної літератури …………………………………………….53

Додатки …………………………………………………………………………..55

 

 

Вступ

Завданням виробничої практики є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання у навчальному закладі, поглиблення професійної підготовки спеціаліста з економіки, ознайомлення і набуття досвіду на робочих місцях, підвищення рівня знань з питань конкретної економіки, оволодіння практичними вміннями і навичкам майбутньої професії. Виробнича практика для студентів забезпечує можливість отримання досвіду та продовження наукового дослідження в сфері економіки підприємства. Тому в результаті проходження практики і складання звіту по ньому я намагатимусь висвітлити всі необхідні питання, якнайповніше їх розкрити, зробити їх аналіз, дати певну оцінку явищам і процесам, які відбуватимуться на підприємстві, та зробити певні висновки.

Базою проходження практики обрано ТзОВ «ЕМАВУД Україна», яке займається виготовленням меблів. Товариство створене з метою сприяння прискоренню науково-технічного прогресу, впровадження науково-технічних розробок і технологій, розвитку в країні інвестиційних, фінансових, ринкових відносин, формування ринку товарів, послуг і насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків з метою одержання прибутку. Одним з моментів проходження практики є аналіз фінансового стану підприємства та порівняння основних його показників за різні періоди діяльності. Ця практика дасть змогу закріпити теоретичні знання з обліку та можливість застосувати їх на практиці в майбутньому.

На даному підприємстві я мав змогу ознайомитися з організацією виробництва, слідкувати за процесом виготовлення продукції. Колектив підприємства з розумінням поставився до моєї роботи і в усьому мені допомагав.

В процесі перебування на підприємстві я мав можливість прослідкувати за тим, як іде керування таким складним механізмом як підприємство. В цій роботі я намагатимусь передати всі знання, яких я набув за час перебування на підприємстві, включаючи не тільки документально підтверджені, а й власні висновки з приводу функціонування підприємства як системи; вміння керувати процесом виробництва, управлінським персоналом підприємства; ставлення конкурентів до підприємства та підприємства до конкурентів; місце на ринку, тобто конкурентноздатність виготовлених товарів та надання послуг. Розкриття усіх цих питань та ще багато інших і є метою написання цієї роботи.

 

 

Розділ 2. Характеристика основних показників продукції підприємства

У відповідності з основним предметом і метою діяльності Товариство з Обмеженою Відповідальністю «ЕМБАВУД Україна» здійснює:

1. Виробництво кухонних меблів;

2. Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі;

3. Оптова торгівля меблями та покриттям для підлоги;

4. Консультування з питань комерційної діяльності та управління;

5. Виробництво, переробку, закупівлю й реалізацію (у тому числі у формі бартеру) продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, всіх видів нафтопродуктів, морепродуктів, сільськогосподарської та харчової продукції;

6. Виготовлення та реалізація виробів з дерева, металу та полімерних металів корпусних та м'яких меблів, виготовлення, переробку та реалізацію хімічних речовин;

7. Діяльність у галузі будівництва та виробництва: будівельно-монтажні роботи, підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів;

8. Інші види діяльності, які відповідають меті створення Товариства та не заборонені чинним законодавством;

9. Товариство здійснює види діяльності, щодо яких законом встановлено режим рецензування, лише після одержання відповідних ліцензій згідно чинного законодавства України.

Розглянем, на прикладі міста Самбір, як ТзОВ «Ембавуд Україна» розвивається у порівнянні з іншими промисловими підприємствами. З цього ми зрозумієм чи Товариство спроможне конкурувати на ринку з іншими підприємствами.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізації продукції становить реалізація продукції ТзОВ «Ембавуд Україна» - 65557,2 тис.грн. (44,1 %), ТзОВ «Молокозавод Самбірський» - (14,6 %), ВП Самбірський хлібокомбінат (12,9 %), ТдВ Швейна фабрика - (7,5 %), ТзОВ «Амардіко -120» - (7,1 %). Реалізація продукції зазначених підприємств становить – 86,2 %. (Див. таблицю 2.1)

Таблиця 2.1

РЕАЛІЗОВАНА ПРОДУКЦІЯ В РОЗРІЗІ ПІДПРИЄМСТВ м.САМБОРА

(СІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2013 РОКУ)

№ п/п   Назва підприємства Реалізація товарної продукції тис.грн. (січень-грудень)
рік рік Темп росту %
  Виховна колонія 1593,0 850,0 53,4
  ТзОВ Завод «Сигнал» 2482,2 1661,8 67,0
  ТзОВ Молокозавод Самбірський 21655,3 21677,9 100,1
  ПАТ ДЕМЗ 4670,0 4796,1 102,7
  ВАТ Завод металооснастки 434,4 - -
  ПрАТ Завод Омега 3299,4 6248,7 189,4
  Міська друкарня 295,4 228,6 77,4
  ВП Самбірський хлібокомбінат 20057,4 19178,8 95,6
  ТдВ Швейна фабрика 12455,0 11143,0 89,5
  ТзОВ «Амардіко -120» 7680,8 10589,9 137,9
  ТзОВ «Пальмира» 708,6 - -
  ТдВ «Агротехмаш» 6427,0 6740,0 104,9
  ВАТ Завод будкераміки - - -

Продовження таблиці 2.1

  ТзОВ «Ембавуд Україна» 67725,5 65557,2 96,8
  Всього по переробній промисловості 149485,6 148672,0 99,5

 

За звітний період здійснювались іноземні інвестиції в виробничу діяльність двох промислових підприємств:

- ТзОВ «Амардіко-Україна-120» - 76,6 тис. євро;

- ТзОВ «Ембавуд Україна» - 3984,6 тис. грн.

Станом на 1 січня 2014р. найбільш інвестованою в м.Самборі є промисловість – 12786,3 тис. дол. США (89,1% від загального обсягу у місті), з них найбільше вкладено у виробництво меблів (зокрема в компанію ТзОВ «Ембавуд Україна); іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування – 10681,3 тис. дол. США (74,5%).

В економіку м.Самбора найбільше надійшло вкладень від партнерів з Азербайджану – 10681,3 тис. дол. США (74,5% від загального обсягу надходжень), Данії – 1173,0 тис. дол. США (8,2%), Австрії – 1098,2 тис. дол. США (7,6%).

З таблиці 2.3 можна зробити висновок, що підприємство ТзОВ «ЕМБАВУД Україна», спроможне конкурувати з іншими промисловими підприємствами. До того ж воно займає непогане місце, по виробництву, серед інших підприємств міста Самбора. У 2012 році від ТзОВ «ЕМБАВУД Україна» до місцевого бюджету міста Самбір надійшло 147,1 тис. грн., а у 2013 році 1838,4 тис. грн.

 

Таблиця 2.3

Розділ 3. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

Основні засоби

Матеріально-технічна база підприємства - сукупність усіх матеріальних умов здійснення процесу виробництва в поєднанні з його технологією в галузях і підрозділах цього підприємства.

Процес виробництва на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм передбачає наявність такого чинника виробництва, як основні фонди. Згідно П(С)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року).

Для цілей згідно П(С)БО 7 основні засоби поділяються на групи. Група основних засобів являє собою сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням і умовами використання необоротних матеріальних активів. Так, основні засоби класифікуються на наступні групи:

1. Основні засоби

1.1 Земельні ділянки

1.2 Капітальні витрати на поліпшення земель

1.3 Будівлі, споруди та передавальні пристрої

1.4 Машини і устаткування

1.5 Транспортні засоби

1.6 Інструменти, прибори, інвентар (меблі)

1.7 Робоча та продуктивна худоба

1.8 Багаторічні насадження

1.9 Інші основні засоби

2. Інші необоротні матеріальні активи

2.1 Бібліотечні фонди

2.2 Малоцінні необоротні матеріальні активи

2.3 Тимчасові (не титульні) споруди

2.4 Природні ресурси

2.5 Інвентарна тара

2.6 Предмети прокату

2.7 Інші необоротні матеріальні активи

Але, крім вищезазначеного розподілу основних засобів на групи за їх видами, основні засоби ще можна класифікувати за іншими ознаками. До таких ознак відносяться: призначення основних засобів, характер їх участі у виробництві, ступінь використання та приналежність.

В залежності від призначення основні засоби діляться на виробничі та невиробничі. До основних засобів виробничого призначення відносяться такі засоби, які безпосередньо приймають участь у процесі виробництва та забезпечують його нормальний хід. Такими основними засобами є: машини, устаткування, інструменти, які призначені для виробничого процесу, споруди основних і допоміжних цехів, відділів та служб адміністрації, які обслуговують виробничий процес, споруди складів, резервуари, транспортні засоби, які використовуються для переміщення та зберігання предметів та продуктів праці.

Основні засоби невиробничого призначення безпосередньо не приймають участь у процесі виробництва, але обслуговують культурно-побутові потреби робітників підприємства Основні засоби житлово-комунального господарства, поліклінік, медичних пунктів, клубів, стадіонів, дитячих садків тощо).

Співвідношення окремих груп основних виробничих засобів становить їх структуру. Поліпшення структури основних виробничих засобів, передовсім підвищення питомої ваги активної їх частини, сприяє зростанню виробництва, зниженню собівартості продукції, збільшенню грошових нагромаджень підприємства. Наведено склад основних виробничих засобів підприємства. Для обчислення амортизаційних відрахувань основні засоби поділяють на такі групи:

Група 1 - будівлі, споруди, їхні структурні компоненти, передавальні пристрої:

Група 2 - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації; інформаційні системи; телефони, мікрофони та рації; різне конторське обладнання, устаткування та приладдя;

Група 3 - інші основні засоби, не включені до груп 1 і 2, а саме: робочі машини й устаткування, вимірювальні й регулюючі прилади.

Підприємству не байдуже, в яку групу основних виробничих засобів укладати кошти. Воно заінтересоване в оптимальному підвищенні питомої ваги машин, устаткування, тобто активної частини основних засобів, які обслуговують процес виробництва і характеризують виробничі можливості підприємства.

На даному підприємстві основні засоби поділяють на такі підгрупи, як: первісна вартість та знос. Таблицю побудовано на основі додатку 3.

 

Таблиця 3.1

ВИСНОВОК

За час проходження технологічної практики було набуто професійні навички і уміння роботи економіста, його обов’язки, вимоги до нього та відповідальність, відповідних знань у сфері економічної діяльності.

В період практики був ознайомлений з документами, що вимагає зовнішньоекономічна діяльність; закріпив та поглибив теоретичні знання і практичні навики, одержані на заняттях, які необхідні для прийняття та обґрунтування конкретних планово-економічних рішень, що стосуються роботи підприємства; навчився давати професійну оцінку проблемам і процесам, що відбуваються на підприємству взаємозв’язку з життям країни та тенденціями світового розвитку.

Щодо ТзОВ «ЕМБАВУД Україна», варто сказати, що апарат управління функціонує добре, робота проходить по графіку. Підприємство оснащене сучасними інформаційними засобами діяльності і управління, облік і управління діяльністю здійснюються за допомогою комп’ютерної мережі.

Перспектива у підприємства непогана і аналізуючи його діяльність, можна сказати, що керівництво працює над вдосконаленням рівня обслуговування клієнтів; дбає про людей, тому що полегшує роботу працівників вводячи нову техніку і технологію, добивається росту продуктивності праці та підвищення заробітної плати.

На даний час основним завданням та метою для підприємства є виготовлення сучасних меблів, збільшення кількості споживачів та рівня обслуговування. І досягти зростання заробітної плати.

Підприємство має перспективу на розвиток, але так як в Україні триває економічна нестабільність, то зараз важливим для нього є утримання своєї позиції на існуючому ринку меблевої діяльності.

Агентство вже досягло міжнародного рівня та заключили договори з іноземними клієнтами та підприємствами меблевої діяльності.

 

 

Зміст

Вступ ………………………………………………………………..……………06

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства …………………………...…..08

1.1 Основні положення статутної діяльності

1.2 Організаційна структура підприємства. Структура і функції планово-економічної служби

Розділ 2. Характеристика основних показників продукції підприємства. ………………………………………………………………...….18

Розділ 3. Матеріально-технічне забезпечення підприємства ……………..22

3.1 Основні засоби

3.2 Матеріальні ресурси

3.3 Показники ефективності використання ресурсів підприємства

Розділ 4.Кадровий потенціал підприємства …………………………...……30

4.1 Структура персоналу і планові розрахунки чисельності

4.2 Використання робочого часу на підприємстві

4.3 Показники оплати праці та планування заробітної плати на підприємстві

4.4 Показники ефективності використання трудових ресурсів підприємства

Розділ 5. Узагальнення витрат і планування собівартості ………………...….40

Розділ 6. Обґрунтування рівня ціни та ціноутворюючі фактори на продукцію підприємства ………………………………………………………………………...43

Розділ 7. Фінансові результати діяльності підприємства ………………….……47

Висновки ………………………………………………………………………...52

Список використаної літератури …………………………………………….53

Додатки …………………………………………………………………………..55

 

 

Вступ

Завданням виробничої практики є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання у навчальному закладі, поглиблення професійної підготовки спеціаліста з економіки, ознайомлення і набуття досвіду на робочих місцях, підвищення рівня знань з питань конкретної економіки, оволодіння практичними вміннями і навичкам майбутньої професії. Виробнича практика для студентів забезпечує можливість отримання досвіду та продовження наукового дослідження в сфері економіки підприємства. Тому в результаті проходження практики і складання звіту по ньому я намагатимусь висвітлити всі необхідні питання, якнайповніше їх розкрити, зробити їх аналіз, дати певну оцінку явищам і процесам, які відбуватимуться на підприємстві, та зробити певні висновки.

Базою проходження практики обрано ТзОВ «ЕМАВУД Україна», яке займається виготовленням меблів. Товариство створене з метою сприяння прискоренню науково-технічного прогресу, впровадження науково-технічних розробок і технологій, розвитку в країні інвестиційних, фінансових, ринкових відносин, формування ринку товарів, послуг і насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків з метою одержання прибутку. Одним з моментів проходження практики є аналіз фінансового стану підприємства та порівняння основних його показників за різні періоди діяльності. Ця практика дасть змогу закріпити теоретичні знання з обліку та можливість застосувати їх на практиці в майбутньому.

На даному підприємстві я мав змогу ознайомитися з організацією виробництва, слідкувати за процесом виготовлення продукції. Колектив підприємства з розумінням поставився до моєї роботи і в усьому мені допомагав.

В процесі перебування на підприємстві я мав можливість прослідкувати за тим, як іде керування таким складним механізмом як підприємство. В цій роботі я намагатимусь передати всі знання, яких я набув за час перебування на підприємстві, включаючи не тільки документально підтверджені, а й власні висновки з приводу функціонування підприємства як системи; вміння керувати процесом виробництва, управлінським персоналом підприємства; ставлення конкурентів до підприємства та підприємства до конкурентів; місце на ринку, тобто конкурентноздатність виготовлених товарів та надання послуг. Розкриття усіх цих питань та ще багато інших і є метою написання цієї роботи.

 

 

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства

Приватне підприємство засноване однією фізичною особою шляхом вкладання коштів для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Товариство з обмеженою відповідальністю діє на основі положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншого законодавства України та Статуту Товариства.

Засновником приватного підприємства є громадянин Республіки Азербайджан Аббасов Ельшад, місце народження – Республіка Азербайджан, місто Баку.

Місцезнаходження Товариства: 81400. Україна, Львівська область, місто Самбір, вул. В'ячеслава Чорновола, 36.

Почавши свою діяльність в 1996 році компанія Embawood, завдяки великим інвестиціям та успішній стратегії продажів продовжує завойовувати лідируючі позиції в меблевому секторі Південного Кавказу. Ця продукція відповідає міжнародним стандартам, користується великим попитом споживачів у Aзербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизії, Туркменістані, Ірані та Росії. Фабрики оснащені високотехнологічним устаткуванням. Сировину, матеріали та аксесуари імпортуються від провідних виробників даної галузі.

Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації згідно чинного законодавства України, має у власності та на підставі інших майнових прав відокремлене майно, має право від свого імені набувати та відчужувати майнові та немайнові права, може виступати від свого імені в судах, має самостійний баланс, круглу печатку зі своєю назвою та штампи, бланки, знак для товарів і послуг, банківській, валютний та інші рахунки в банках України та за кордоном. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном, на яке згідно чинного законодавства може бути звернено стягнення.

Товариство створене з метою сприяння прискоренню науково-технічного прогресу, впровадження науково-технічних розробок і технологій, розвитку в країні інвестиційних, фінансових, ринкових відносин, формування ринку товарів, послуг і насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків з метою одержання прибутку.

Згідно Статуту, основним предметом діяльності Товариства є: виробництво та реалізація меблевих виробів, здійснення інвестиційної, фінансової, посередницької, торговельної, виробничої, промислової, біржової, науково-виробничої, брокерської, маркетингової, представницької, дилерської, холдингової, транспортної, медичної, фармацевтичної, орендної, комісійної, агентської, лізингової, культурно-освітньої, туристичної, та іншої діяльності, надання виробничих, господарських та інших послуг, а також надання послуг українським та іноземним юридичним особам.

Вироби Компанії embawood повністю відповідають європейським стандартам якості: екологічній нормі Е1. Тканини, використовувані для м'яких меблів виробництва є антистатичними: ,

антибактеріальними і сертифікований по класу 1: ,

стандарту oeko-ТЕКС® Стандарт 100: .

Місією Товариства є надання людям меблів високої якості, яка у повсякденному житті, подарує їм затишок, буде відповідати їх смаку і стилю. Товариство дарує людям віру і впевненість, приносить в їхнє життя комфорт і стиль, перетворює їх цілі і мрії в життя. Успіх компанії заснований на професіоналізмі і зацікавленості наших співробітників. Місія підприємства - зайняти важливе місце в економіці кожної країни, де представлена компанія, тим самим, зберігаючи впевненість, надійність і стабільність в її суспільстві. Для компанії основними є їхні клієнти і їхні бажання.

Цінності Товариства:

- сумлінність;

- Повага до традицій і бажання вдосконалюватися;

- Довіра і відповідальність;

- Логічність і професіоналізм;

- Ініціативність і творчий підхід;

- Робота в команді і результативність;

- Прозорість і доброзичливість;

 

Всі меблі EMBAWOOD проходять суворий контроль якості. У 2004 році компанія отримала сертифікат ISO 9001: 2000 (Додаток 1) міжнародної системи менеджменту якості. Вироби з каталогу компанії відповідає якості навколишнього середовища європейського стандарту (EN). Меблі Embawood відрізняється стильним дизайном і високим рівнем комфорту. Група Embawood, дизайнери та інженери постійно працюють над введенням нових колекцій меблів і поліпшення старих. Багато предметів меблей забезпечені додатковими функціями для простоти використання, внутрішнього освітлення шаф, незалежної системи освітлення дзеркал, продуманий внутрішній простір меблів, простий у використанні механізмів трансформації м'яких меблів.

«Embawood» сьогодні — визнаний лідер з виробництва меблів для дому. Компанія успішно працює більше 15 років. Меблі, що виготовляються на семи фабриках "Embawood" експортуються в усі країни середньої Азії, Закавказзя, в Іран, Туреччину. У 2010 році в Україні побудована надсучасна меблева фабрика з німецьким та італійським обладнанням, аналогів якому немає в Україні. Торгова мережа на сьогоднішній день складає 150 брендових магазинів. Всі ці роки компанія наполегливо працюємо над досягненням такого рівня якості, сервісу та дизайну, який був би вартий споживачів, та повністю задовольняв їхні потреби.

ТзОВ «ЕМБАВУД Україна» на сьогодні це:

¨ Лідери меблевого ринку (Див. Рис 1.1);

 

Рис 1.1 Виробництво меблів у Львівській області (у відсотковому відношенні)

 

¨ 19 років успішної історії:

* 1996 Створення виробництва в Масаллінском, Азербайджан;

* 2000 Відкриття другої виробничої площадки в місті Хирдалан, Азербайджан;

* 2001 Реалізація Embapanel на ринку - маркою виробництво і постачання сировини і проміжних продуктів;

* 2002 Презентація компанії embawood бренду на ринку;

* 2004 Сертифікація ISO 9001: 2000 міжнародної системи менеджменту якості;

* 2005 Фонд регіональних складів;

* 2007 Відкриття першого магазину, закласти підстави для роздрібної торгівлі;

* 2008 Придбання на ринку акцій на зарубіжних ринках;

* 2009 Відкриття третього заводу в Сумгаїті, Азербайджан;

* 2009 Відкриття першої лабораторії випробування якості в СНД за європейським нормам і стандартам;

* 2010 Реалізація другого бренду домашніх меблів Madeyra на ринок;

* 2011 Відкриття виробничого комплексу в Самборі, Україна;

* 2012 Відкриття представництва в м. Краснодар, Російської Федерації;

* 2014 Відкриття виробничого підприємства в м. Шимкент, Казахстан

¨ Присутність в 11 країнах (Азербайджан, Україна, Грузія, Росія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Туркменістан, Туреччина, Китай, Румунія, Польща);

¨ 7 меблевих заводів (Див. Таблиця 1.1);

¨ Більше 200 магазинів у світі;

¨ 30 магазинів в Україні:

- Львів, Луганська, 8 - Полтава - Одесса

- Київ - Харків - Кривий ріг

- Херсон - Запоріжжя - Донецьк

- Вінниця - Тернопіль - Севастополь

Таблиця 1.1

Розташування меблевих заводів ТзОВ «ЕМБАВУД Україна» і їх продукція

Країна Місто Вид продукції
Азербайджан Масаали Серійні корпусні домашні меблі, серійні м'які меблі, пружинні матраци, меламінові плити, МДФ-профіль.
Хирдалан Серійні корпусні домашні меблі, лаковані фасади, фасади з ПВХ.
Сумгаї Меламінові плити, задні стінки меблів, системи підсвічування (лайтборди)
  Грузія Тбілісі Серійні корпусні домашні меблі, серійні м'які меблі, фасади з ПВХ, фасади.
Гардабані Меламінові плити
Туреччина Дюздже Серійні м'які меблі
Україна Самбір Серійні корпусні домашні меблі, лаковані фасади

 

Одним із найважливішим елементів внутрішнього середовища підприємства є його організаційна структура управління. Організаційна структура регулює розподіл завдань по відділам і підрозділами підприємства, компетентність відділів та підрозділів у вирішенні певних проблем. Організаційна структура має безпосередній вплив на реалізацію стратегії підприємства, його взаємодію із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення поставлених завдань.

Використання в практиці управління схеми організаційної структури дозволяє зрозуміти формальну ієрархію організації, у тому числі, структуру процесів, відповідальності та звітності.

Ці схеми застосовуються для вирішення низки завдань: визначення ролей і обов’язків всього персоналу в межах організації; встановлення ієрархічної структури повноважень, влади і процесу прийняття рішень; формування комунікаційних каналів і потоків інформації, включаючи правила підпорядкування і методи регулювання, що відносяться до методик звітності; формування механізму контролю з визначенням ступеню централізації та масштабу контролю; визначення функцій і управлінських завдань.

Організаційна структура підприємства – це склад відділів, служб і підрозділів в апараті управління, системна їх організація, характер підпорядкованості та підзвітності один одному і вищому органу управління, а також набір координаційних і інформаційних зв’язків, порядок розподілу функцій управління по різним рівням і підрозділам управлінської ієрархії.

Рис 1.2 Організаційна структура ТзОВ «ЕМБАВУД Україна»

Головний бухгалтер - керівник бухгалтерської служби (бухгалтерії), який забезпечує ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Згідно вимог закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 - XIV від 16.07.1999 р. відповідальність за організацію та здійснення внутрішньогосподарського контролю на підприємстві покладається на головного бухгалтера. Головний бухгалтер має право другого підпису документів, повинен забезпечувати систематичний контроль за раціональним використанням наявного ресурсного потенціалу, а також збереження власності.

Головний бухгалтер несе відповідальність:

1) За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2) За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3) За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Головний інженер — це один з керівників компанії, що відповідає за технічну політику і напрями технічного розвитку підприємства в умовах ринкової економіки. Головний інженер є першим заступником керівника підприємства і несе відповідальність за результати та ефективність виробничої діяльності підприємства. Головний інженер безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства і здійснює керівництво технічними службами підприємства.

Головний інженер несе відповідальність:

1) За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків,

що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах визначених

чинним законодавством України про працю.

1) За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

2) За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Маркетинг - подає собою систему організації і збуту продукції, орієнтовану на задоволення потреб покупців і одержання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, розробки заходів щодо поліпшення товару, його асортименту, вивчення покупців, конкурентів, цінового політики, формування попиту, стимулювання збуту і реклами.

Відділ маркетингу є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується безпосередньо директору підприємства, очолюється начальником відділу, що призначається і звільняється від посади директором підприємства.

Обов'язком відділу маркетингу є реалізація трьох функцій:

• аналітичної, що включає дослідження ринку;

• продажі продукції;

• забезпечення потреб підприємства ресурсами.

Відділ кадрів - це самостійний структурний підрозділ, підпорядкований директору. В своїй діяльності відділ кадрів керується Кодексом законів про працю України, Законом України "Про державну службу", Постановами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, наказами міністерства і розпорядженнями директора.

Відділ кадрів проводить:

- Забезпечення підрозділів згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації.

- Оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням.

- Виконання роботи по плануванню і організації різних форм навчання працівників, облік спеціалістів, які завершили навчання.

- Забезпечення діяльності працівників, які виконують кадрову роботу в представництвах, надання їм методичної допомоги.

Начальник відділу кадрів несе персональну відповідальність за:

1) забезпечення підрозділів необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;

2) своєчасне складання і виконання планів підвищення кваліфікації кадрів, та кошторису витрат на ці цілі.

Відділ постачання - це підрозділ, діяльність якого спрямована на забезпечення необхідними ресурсами виробництва. При цьому дана діяльність повинна бути здійснена до самого початку виробничого процесу: від виникнення такої необхідності в ресурсах до їх застосування під час виготовлення продукції. Основною метою даного підрозділу є доведення конкретних ресурсів до учасників виробництва у необхідній кількості та обсязі, в точний термін і з мінімальними витратами.

Основні завдання відділу постачання:

1. Забезпечення з подальшим підтриманням оптимального рівня запасів ресурсів, що сприятиме мінімізації витрат, пов'язаних з їх заготівлею.

2. Забезпечення точної, оперативної, комплексної та досить надійною поставки ресурсів споживачам (іноді навіть до робочого місця).Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.