Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозділ 2. Характеристика основних показників продукції підприємства

У відповідності з основним предметом і метою діяльності Товариство з Обмеженою Відповідальністю «ЕМБАВУД Україна» здійснює:

1. Виробництво кухонних меблів;

2. Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі;

3. Оптова торгівля меблями та покриттям для підлоги;

4. Консультування з питань комерційної діяльності та управління;

5. Виробництво, переробку, закупівлю й реалізацію (у тому числі у формі бартеру) продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, всіх видів нафтопродуктів, морепродуктів, сільськогосподарської та харчової продукції;

6. Виготовлення та реалізація виробів з дерева, металу та полімерних металів корпусних та м'яких меблів, виготовлення, переробку та реалізацію хімічних речовин;

7. Діяльність у галузі будівництва та виробництва: будівельно-монтажні роботи, підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів;

8. Інші види діяльності, які відповідають меті створення Товариства та не заборонені чинним законодавством;

9. Товариство здійснює види діяльності, щодо яких законом встановлено режим рецензування, лише після одержання відповідних ліцензій згідно чинного законодавства України.

Розглянем, на прикладі міста Самбір, як ТзОВ «Ембавуд Україна» розвивається у порівнянні з іншими промисловими підприємствами. З цього ми зрозумієм чи Товариство спроможне конкурувати на ринку з іншими підприємствами.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізації продукції становить реалізація продукції ТзОВ «Ембавуд Україна» - 65557,2 тис.грн. (44,1 %), ТзОВ «Молокозавод Самбірський» - (14,6 %), ВП Самбірський хлібокомбінат (12,9 %), ТдВ Швейна фабрика - (7,5 %), ТзОВ «Амардіко -120» - (7,1 %). Реалізація продукції зазначених підприємств становить – 86,2 %. (Див. таблицю 2.1)

Таблиця 2.1

РЕАЛІЗОВАНА ПРОДУКЦІЯ В РОЗРІЗІ ПІДПРИЄМСТВ м.САМБОРА

(СІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2013 РОКУ)

№ п/п   Назва підприємства Реалізація товарної продукції тис.грн. (січень-грудень)
рік рік Темп росту %
  Виховна колонія 1593,0 850,0 53,4
  ТзОВ Завод «Сигнал» 2482,2 1661,8 67,0
  ТзОВ Молокозавод Самбірський 21655,3 21677,9 100,1
  ПАТ ДЕМЗ 4670,0 4796,1 102,7
  ВАТ Завод металооснастки 434,4 - -
  ПрАТ Завод Омега 3299,4 6248,7 189,4
  Міська друкарня 295,4 228,6 77,4
  ВП Самбірський хлібокомбінат 20057,4 19178,8 95,6
  ТдВ Швейна фабрика 12455,0 11143,0 89,5
  ТзОВ «Амардіко -120» 7680,8 10589,9 137,9
  ТзОВ «Пальмира» 708,6 - -
  ТдВ «Агротехмаш» 6427,0 6740,0 104,9
  ВАТ Завод будкераміки - - -

Продовження таблиці 2.1

  ТзОВ «Ембавуд Україна» 67725,5 65557,2 96,8
  Всього по переробній промисловості 149485,6 148672,0 99,5

 

За звітний період здійснювались іноземні інвестиції в виробничу діяльність двох промислових підприємств:

- ТзОВ «Амардіко-Україна-120» - 76,6 тис. євро;

- ТзОВ «Ембавуд Україна» - 3984,6 тис. грн.

Станом на 1 січня 2014р. найбільш інвестованою в м.Самборі є промисловість – 12786,3 тис. дол. США (89,1% від загального обсягу у місті), з них найбільше вкладено у виробництво меблів (зокрема в компанію ТзОВ «Ембавуд Україна); іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування – 10681,3 тис. дол. США (74,5%).

В економіку м.Самбора найбільше надійшло вкладень від партнерів з Азербайджану – 10681,3 тис. дол. США (74,5% від загального обсягу надходжень), Данії – 1173,0 тис. дол. США (8,2%), Австрії – 1098,2 тис. дол. США (7,6%).

З таблиці 2.3 можна зробити висновок, що підприємство ТзОВ «ЕМБАВУД Україна», спроможне конкурувати з іншими промисловими підприємствами. До того ж воно займає непогане місце, по виробництву, серед інших підприємств міста Самбора. У 2012 році від ТзОВ «ЕМБАВУД Україна» до місцевого бюджету міста Самбір надійшло 147,1 тис. грн., а у 2013 році 1838,4 тис. грн.

 

Таблиця 2.3

НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТІВ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2013р

(тис. грн)

Код підприєм-ства Назва підприємства Державний бюджет2012 Державний бюджет 2013 до 2012 Податковий Борг на 01.01.2013
  ТзОВ «Радіозавод «Сигнал»» 21,6 19.7 91,2  
  ТзОВ «Молокозавод Самбірський» 116.0 104.8 90,3  
  ПАТ ДЕМЗ 348,3 460.1 132,1 133.3
  ВАТ «Завод металооснастки» 21,6 85.1 394,0 115.7
  ПрАТ «Приладобудівний завод Омега» 547,8 1060.7 193,6  
  ТдВ «Швейна фаб.» 966,1 903.2 93,5  
  ТзОВ «Пальмира» 37,5 114.0 304,0  
  ТзОВ «Амардіко 120» 98,1 340.3 346,9  
  ТдВ «Агротехмаш» 152,9 279.9 183,1  
  ВАТ «Завод будкераміки»       281.9
  ТзОВ «Ембавуд Україна» 147,1 1838.4 1249,7  
  Всього 5582,5 5206,2    

 

Розділ 3. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

Основні засоби

Матеріально-технічна база підприємства - сукупність усіх матеріальних умов здійснення процесу виробництва в поєднанні з його технологією в галузях і підрозділах цього підприємства.

Процес виробництва на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм передбачає наявність такого чинника виробництва, як основні фонди. Згідно П(С)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року).

Для цілей згідно П(С)БО 7 основні засоби поділяються на групи. Група основних засобів являє собою сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням і умовами використання необоротних матеріальних активів. Так, основні засоби класифікуються на наступні групи:

1. Основні засоби

1.1 Земельні ділянки

1.2 Капітальні витрати на поліпшення земель

1.3 Будівлі, споруди та передавальні пристрої

1.4 Машини і устаткування

1.5 Транспортні засоби

1.6 Інструменти, прибори, інвентар (меблі)

1.7 Робоча та продуктивна худоба

1.8 Багаторічні насадження

1.9 Інші основні засоби

2. Інші необоротні матеріальні активи

2.1 Бібліотечні фонди

2.2 Малоцінні необоротні матеріальні активи

2.3 Тимчасові (не титульні) споруди

2.4 Природні ресурси

2.5 Інвентарна тара

2.6 Предмети прокату

2.7 Інші необоротні матеріальні активи

Але, крім вищезазначеного розподілу основних засобів на групи за їх видами, основні засоби ще можна класифікувати за іншими ознаками. До таких ознак відносяться: призначення основних засобів, характер їх участі у виробництві, ступінь використання та приналежність.

В залежності від призначення основні засоби діляться на виробничі та невиробничі. До основних засобів виробничого призначення відносяться такі засоби, які безпосередньо приймають участь у процесі виробництва та забезпечують його нормальний хід. Такими основними засобами є: машини, устаткування, інструменти, які призначені для виробничого процесу, споруди основних і допоміжних цехів, відділів та служб адміністрації, які обслуговують виробничий процес, споруди складів, резервуари, транспортні засоби, які використовуються для переміщення та зберігання предметів та продуктів праці.

Основні засоби невиробничого призначення безпосередньо не приймають участь у процесі виробництва, але обслуговують культурно-побутові потреби робітників підприємства Основні засоби житлово-комунального господарства, поліклінік, медичних пунктів, клубів, стадіонів, дитячих садків тощо).

Співвідношення окремих груп основних виробничих засобів становить їх структуру. Поліпшення структури основних виробничих засобів, передовсім підвищення питомої ваги активної їх частини, сприяє зростанню виробництва, зниженню собівартості продукції, збільшенню грошових нагромаджень підприємства. Наведено склад основних виробничих засобів підприємства. Для обчислення амортизаційних відрахувань основні засоби поділяють на такі групи:

Група 1 - будівлі, споруди, їхні структурні компоненти, передавальні пристрої:

Група 2 - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації; інформаційні системи; телефони, мікрофони та рації; різне конторське обладнання, устаткування та приладдя;

Група 3 - інші основні засоби, не включені до груп 1 і 2, а саме: робочі машини й устаткування, вимірювальні й регулюючі прилади.

Підприємству не байдуже, в яку групу основних виробничих засобів укладати кошти. Воно заінтересоване в оптимальному підвищенні питомої ваги машин, устаткування, тобто активної частини основних засобів, які обслуговують процес виробництва і характеризують виробничі можливості підприємства.

На даному підприємстві основні засоби поділяють на такі підгрупи, як: первісна вартість та знос. Таблицю побудовано на основі додатку 3.

 

Таблиця 3.1Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.