Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУмови прийняття управлінських рішень щодо зниження соціально-економічних наслідків НС на ОЕ

Основою для прийняття рішень при реагуванні на НС є їхні можливі наслідки, а саме:

– захворювання, травматизм та загибель людей;

– матеріальні збитки населення (руйнування житла, знищення запасів продовольства тощо);

– прямі та непрямі матеріальні та економічні збитки підприємств, енерго- та комунальних систем, зв’язку, транспортних магістралей тощо;

– витрати з держаного та регіональних бюджетів;

– радіоактивне, хімічне та біологічне забруднення (зараження) місцевості;

– забруднення гідросфери;

– руйнування ґрунтів, знищення сільськогосподарських посівів, тварин;

– порушення рівноваги в біоценозах.

Для адекватного реагування на НС, перш за все, слід оцінити її прямі та непрямі наслідки, спрямувати зусилля на зменшення соціально небезпечних наслідків (загибель і захворювання людей), тобто підготувати відповідне управлінське рішення центральної ланки будь-якого керування. Управлінські рішення представляють певну послідовність дій, які містять наступні етапи.

1. Розробка управлінського рішення, яка включає:

– отримання інформації про можливі АКСЛ;

– визначення цілей;

– розробку (використання наявної) системи оцінок вражаючих факторів;

– аналіз та діагностику ситуації, розробку прогнозу її розвитку;

– генерування альтернативних варіантів рішень;

– добір основних варіантів управлінських впливів;

– розробку сценаріїв розвитку ситуації;

2. Прийняття управлінського рішення, яке складається з:

– експертної оцінки основних варіантів управлінських впливів;

– прийняття рішень;

3. Реалізація управлінського рішення, що містить:

– розробку планів реалізації;

– організацію виконання рішення;– контроль реалізації плану;

– аналіз результатів розвитку ситуації після управлінських впливів.

Підвищує ефективність роботи системи захисту ОЕ якісно організований моніторинг аварійних ситуацій та прогноз їхнього подальшого розвитку, а також запровадження управлінських впливів та прийняття відповідних рішень, спрямованих на розробку нових методик оцінки соціально-економічних наслідків НС.

Для впорядкування процесу прийняття управлінських рішень як сукупності формальних і неформальних процедур раціонально використовувати певний алгоритм прийняття рішення, що дасть змогу провести аналіз раніше прийнятих рішень та прийняти оптимальне управлінське рішення. Так, алгоритм прийняття управлінських рішень, при подоланні наслідків НС складається з декількох ітераційних етапів (рис.2).

Банк рішень з подолання наслідків НС
Повідомлення про НС, що відбулася
ІІІ – Прийняття управлінського рішення
ІІ – Підготовка управлінських рішень
ІV – Реалізація управлінського рішення
І – Постановка завдання
Термін прийняття управлінського рішення
Визначення проблеми
Оцінювання наявних ресурсів
Аналіз ситуації в зоні НС
Визначення цілей
Визначення критеріїв вибору рішення
Експертні оцінки
Оцінювання альтернативних рішень
Оцінювання ефективності рішення
Доопрацювання управлінського рішення
негатив
позитив
Альтернативні варіанти управлінських рішень
Краща альтернатива стає рішенням

 


Рис. 2. Алгоритм прийняття управлінського рішення

при подоланні наслідків НС

 

Перший етап включає опрацювання інформації, про оперативну обстановку, яка склалася, що надходить безпосередньо із зони НС. Здійснюється визначення проблем, які виникли, і моніторинг наявних ресурсів для подолання її наслідків.

На другому етапі особливої ваги набуває визначення критеріїв їхнього обґрунтування. Для цього використовують декілька варіантів шкал, наприклад, якісні, кількісні, а також бальну шкалу оцінювання. Від кількості показників, які застосовуються для опрацювання управлінського рішення, залежить тип невизначеності (стохастичний, природний, поведінковий тощо).

На третьому етапі обов’язково розглядаються можливі альтернативні варіанти рішень з пошуком «кращого» і «гіршого» варіантів. На цьому ж етапі залучаються експерти для всебічного розгляду запропонованого рішення.

На четвертому етапі потрібно не тільки мати систему організації та моніторингу дій органів управління з виконання поставлених завдань, а ще й необхідно мати відповідну регламентовану процедуру оцінювання рішення за параметрами результативності, якості та ефективності.

Сьогодні, коли ОЕ є складною системою з багатьма визначеними та невизначеними факторами впливу на власну діяльність та виробничий процес, прийняття управлінських рішень, в тому числі з цивільного захисту, не можливо без кількісних методів оцінки факторів впливу. В основі таких методів лежить науково-практичний підхід, який передбачає вибір оптимальних рішень, шляхом обробки (за допомогою електронно-обчислювальних машин) великих масивів інформації з використанням математичного інструментарію. Цей інструментарій (економічно-математичні моделі і методи – ЕМММ) представляє логічний системний підхід до розв’язання проблем управління. Класифікацію інструментарію за допомогою якого приймаються управлінські рішення наведено на рисунку 3.

Слід зазначити, що опрацювання управлінських рішень при подоланні наслідків НС як найбільш важких і важливих, потребує вдосконалення не тільки завдяки використанню сучасних інформаційних технологій і потужного математичного апарату, але й особливо аналізу вітчизняного досвіду подолання НС та створення оперативних планів реагування на їхнє виникнення на всіх рівнях системи державного та приватного управління.

Економічно- математичні моделі і методи (ЕМММ)  
Лінійне математичне програмування
Моделі лінійного програмування
Мінімізація моделі
Графічний аналіз
Симплекс-метод
Цільове лінійне програмування  
Інтегральне лінійне програмування
Ймовірнісні задачі
Аналіз рішення
Теорія ігор
Марковський аналіз
Теорія черг
Імітаційний аналіз
Прогнозування
Мережеві процедури
Інші лінійні і нелінійні процедури
Мережеві моделі
Процедури типу ПРОТ
Динамічне програмування
Нелінійне програмування
Визначення точки беззбитковості

 

 


Рис. 3. Класифікація ЕМММ

 

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.