Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІмовірнісні критерії оцінки ураження тепловим випромінюванням

Як імовірнісний критерій оцінки ураження тепловим випромінюванням, доцільно використовувати пробіт-функції. При смертельному ураженні людини тепловим випромінюванням його величину визначають за наступною залежністю:

Рr = –9,5 + 2,56 ln (t·q4/3);

де q – щільність теплового потоку, кВт·м-2; t – ефективний час експозиції, с;

Розрахунок щільності теплового потоку

Щільність теплового потоку розраховують для двох случав пожежі (або для того з них, що може бути реалізований у даній технологічній установці):

– пожежа твердих горючих матеріалів (включаючи горіння пилу) або легкозаймистих та горючих рідин (ЛЗР, ГР);

– «вогненна куля» – великомасштабне дифузійне горіння, реалізоване при розриві резервуара з ГР або газом під тиском із запаленням вмісту резервуару.

Якщо можлива реалізація обох випадків, то при оцінці значень критерію пожежної небезпеки враховують найбільшу з двох величин щільності теплового потоку.

Щільність теплового потоку q обчислюють за формулою:

q = Еf ·Fq·τ,

де Еf – середнеповерхнева щільність теплового потоку полум’я, кВт·м-2; Fq – кутовий коефіцієнт опромінення; τ – коефіцієнт пропускання атмосфери.

Значення Еf приймається на основі наявних експериментальних даних. Для «вогненної кулі» допускається приймати Еf = 45,0 кВт·м-2. Для деяких рідких вуглеводних палив значення Еf наведені в таблиці 26. Значення кутового коефіцієнта опромінення Fq, обчислюються або задаються*. Коефіцієнт пропускання атмосфери, τ, обчислюють за наступними формулами:

– при горіння твердих матеріалів або ГР:

;

– для «вогненної кулі»:

,

де r – відстань від геометричного центра розливу (проекції на поверхню землі центра «вогненної кулі») до об’єкта, що опромінюється, м; d – ефективний диаметр розливу, м; Ds – ефективний діаметр «вогненної кулі», Н – висота полум’я, м (допускається приймати Н = Ds/2).де F – площа розливу, м2.

,

де m – маса горючої речовини, кг.

Розрахунок ефективного часу експозиції

Величина ефективного часу експозиції t може бути обчислена за формулами:

– для вогненної кулі

t = 0,92·m0,303;

– для пожежі розливу

;

де t0 характерний час, за яке людина виявляє пожежу та ухвалює рішення щодо своїх подальших діях (може бути прийнята рівним 5 хв.); х – відстань від місця розташування людини до безпечної зони (зона, де інтенсивність теплового випромінювання менш за 4 кВт·м-2); и – середня швидкість руху людини до безпечної зони (може бути прийнята 5м·хв-1).

Величина дози теплового випромінювання D у випадку пожежі-спалаху при смертельному ураженні людини може бути обчислена в такий спосіб. Визначається ефективний радіус продуктів згоряння R за формулою:

R = Rex·(Ei 1)1/3,

де Rex радіус вибухонебезпечної зони, м; Еi коефіцієнт розширення продуктів згоряння (може бути прийнятий рівним 7).

Величина D ((кВт м-2)4/3·хв) визначається за таблицею 27 в залежності від відстані r до геометричного центру пароповітряної хмари (ППХ).

Величину D для проміжних значень r слід визначати за допомогою лінійної інтерполяції.

5.4.3.Приклад розрахунку збитків від впливу пожеж на гіпотетичному ОЕ.

З року в рік основними причинами виникнення пожеж залишаються: необережне поводження з вогнем (біля 55%), порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок (23%), порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та установок (біля 10%) тощо. Отже, в більшості причин виникнення пожеж (більше 60%) головну роль відіграє «людський фактор» (необережне поводження з вогнем, паління, експлуатація електроприладів, пічного опалення, пустощі дітей з вогнем та ін).

Розглянемо приклад розрахунку збитків від пожежі. Для розрахунку орієнтовних збитків використовують оперативні дані наслідків пожежі. Отже, під час пожежі загибла одна людина (вік - 50 років). Втратила годувальника одна дитина віком 9 років. Отримали тяжкі травми без інвалідності ( з втратою працездатності більш 9 діб) 2 людини. Отримали легкі травми ( з втратою працездатності до 9 діб) 3 людини. Ушкоджені тільки споруди та обладнання основних фондів виробничого призначення. Балансова вартість пошкоджених споруд та обладнання 2500тис. грн. Коефіцієнт амортизації основних фондів виробничого призначення К=1,02. Ліквідаційна вартість матеріалів і обладнання – 180 тис. грн.

Користуючись Методикою оцінки збитків від наслідків НС техногенного і природного характеру,визначають розмір збитків від втрати життя та здоров’я населення при виникненні пожежі на ОЕ за формулою:

Нр=SBтрр+SВдп+SВвтг,

де Нр – розмір збитків від втрати життя та здоров’я населення, грн.; SBтрр – втрати від вибуття трудових ресурсів з виробництва, грн.; SВдп – витрати на виплату допомоги на поховання, грн.; SВвтг – витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника, грн.

Втрати від вибуття трудових ресурсів з виробництва розраховують на підставі даних, наведених у таблиці 3, за формулою:

SBтрр = МлN + MтN + МіN + MзN,

де Мл, Mт – втрати відповідно від легкого та тяжкого нещасного випадку; Мі , Мз – втрати відповідно від отримання людиною інвалідності чи загибелі; N – кількість постраждалих від конкретного виду нещасного випадку.

SBтрр = 0,28·3+6,5·2+47·1=60,84 тис. грн. = 60840 грн.

Отже, втрати ОЕ від вибуття трудових ресурсів з виробництва становлять 60840 грн.

Витрати на виплату допомоги на поховання розраховують за формулою:

дп = Мдп · Nз,

де Мдп – 0,15 тис. грн./людину – допомога на поховання (за даними органів соціального забезпечення); Nз – кількість загиблих;

дп = 0,15·1=0,15 тис. грн. = 150 грн.

Таким чином, витрати ОЕ на виплату допомоги на поховання становлять 150 грн. Далі розраховують витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника на кожну дитину за такою формулою:

втг = 12·Мвтг ·(18 – Вд),

де 12 – кількість місяців у році; Мвтг – 0,037 тис. гривень – розмір щомісячної пенсії на дитину до досягнення нею повноліття – 18 років (за даними органів соціального забезпечення); Вд – вік дитини.

втг=12·0,037·(18-9) = 3,996 тис. грн. = 3996 грн.

З розрахунку видно, що витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника на ОЕ становлять 3996 грн., тобто майже 4000 грн.

Загальний розмір збитків від втрати життя та здоров’я населення ОЕ складе:

Нр = 60840 + 150 + 3996 = 64986 грн.

Розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції виробничого призначення внаслідок виникнення пожежі здійснюють наступним чином.

Загальні збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення складаються із збитків від повного або часткового руйнування і пошкодження будівель, споруд, техніки, обладнання та інших видів основних фондів виробничого призначення та розраховуються за формулою:

Фnb = Σni=1(∆Рi·Кia)–Лв,

де DРi– зменшення балансової вартості і-го виду основних фондів виробничого призначення внаслідок повного або часткового руйнування з урахуванням відповідних коефіцієнтів індексації; DРi= 10% = 2500 · 0,1 = 250 тис. грн. Kia коефіцієнт амортизації і-го виду основних фондів виробничого призначення; Kia = 1,02, оскільки будівлі та споруди відносяться до першої групи основних фондів; n – кількість видів основних фондів виробничого призначення, що були частково або повністю зруйновані; Лв – ліквідаційна вартість одержаних матеріалів і устаткування.

Ліквідаційна вартість одержаних матеріалів і устаткування складає 180 тис. грн.:

Фnb = 250·1,02-180 = 75 тис.грн. = 75000 грн.

Загальний розмір збитків від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення внаслідок пожежі на ОЕ буде складати 75000 грн.

Загальний обсяг збитків від наслідків виникнення пожежі на ОЕ розраховують за формулою:

З = Фnb + Нр,

де З – загальний обсяг збитків від наслідків пожеж, грн.; Фnb – розмір збитку від руйнування та пошкодження основних виробничих фондів внаслідок пожежі, грн.; Нр – розмір збитків від втрати життя та здоров’я населення, грн.:

З = 75000 + 64986 = 139986 грн.

Таким чином, загальний обсяг збитків на досліджуваному ОЕ від виникнення пожежі становить 139986грн.

 

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.