Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарактеристика суспільних класів

Вищий клас (<1%) Еліта суспільства, яка походить від родовитих предків і живе на успадкованому багатстві, володіють більш ніж одним будинком, шикарними авто.
Ринок Коштовності, антикваріат, туризм, нерухомість.
Нижчий вищий клас (2%) Особи вільних професій, бізнесмени. Демонстративно витрачають гроші, гостро бажають перейти у вищий клас.
Ринок Дорогі будинки, автомобілі, яхти.
Вищий середній клас (12%) Проявляють турботу про освіту, духовне життя, культуру, політику.
Ринок Нерухомість, авто, туризм.
Нижчий середній клас (30%) Службовці, підприємці. Дотримуються норм та правил культури. Бажають заявити про себе в громадських справах і політиці.
Ринок Товари типу “Зроби сам”, недорогі авто, побутова техніка
Вищий нижчий клас (35%) Дрібні службовці, кваліфіковані робітники стурбовані проблемою свого становища в суспільстві
Ринок Товари для домашнього господарства, пиво
Нижній клас (20%) Некваліфіковані робітники, пенсіонери, безробітні, соціально мало захищені громадяни.
Ринок Дешевого харчування, “Секонд хенд”, алкоголь.

4 Міжнародний маркетинг – маркетинг товарів і послуг за межами країни

перебування товаровиробника.

Для успішної роботи підприємства за рубежем потрібно:

Ø вивчити середовище маркетингу в цій країні

Ø обрати потрібні ринки

Ø визначити методи виходи на ці ринки

Ø розробити відповідний комплекс маркетингу

Ø створити службу міжнародного маркетингу.

При цьому потрібно пам’ятати, що робота на зарубіжних ринках, особливо в розвинутих країнах має базуватись на концепціях соціально-етичного маркетингу (СЕМ). Концепція Сем розрізняє п’ять підходів до організації маркетингової діяльності:

· концепція виробництва – енергозберігаючі технології, використання досягнень НТП, утилізація відходів, зменшення екологічного забруднення середовища

· концепція товару – товар має бути екологічно чистим і відповідати міжнародним стандартам конкурентно спроможності

· концепція збуту – передбачає мінімальну кількість посередників

· концепція маркетингу – використовує його загальні теорії і тактики

· концепція СЕМ – базується на всіх попередніх

 

Ринок та суб’єкти маркетингу

 

1 Ринок – категорія економічного механізму, яка заснована на обміні продуктами суспільної праці.

Міжнародна класифікація ринків:

ö Ринок продуктів праці

ö Ринок ресурсів

ö Внутрішній

ö Національний

ö Регіональний

ö Світовий

ö Робочої сили

ö Грошовий

ö Капіталів

ö Спеціальний

До організаційних форм відносять:

· Базар – організаційна форма ринку, яка передбачає купівлю/продаж одиниці продукції або невеликих партій

· Ярмарок - організаційна форма ринку, яка передбачає в першу чергу оптовий продаж товару, як правило, за угодами або контрактами.

· Магазин - організаційна форма ринку, яка передбачає індивідуальний продаж товару.

· Аукціон - організаційна форма ринку, яка передбачає прилюдні торги за принципом зростаючої ціни

· Біржа - організаційна форма ринку, яка передбачає оптовий продаж товарів, яких не має в наявності. Біржа є посередником.

 

2 Ринок поділяється на ринковий сегмент, вікно, нішу.

Сегмент – умовний поділ ринку на частини за певними ознаками (демографічними, географічними, психографічними та поведінка споживача).

Демографічні: вік, стать, сімейний стан, національність, освіта, прибутки, релігія, розмір сім’ї.

Географічні: регіон, місто, приміська зона, сільська місцевість, чисельність населення, клімат.

Психографічні: стиль життя, особисті якості, тип особистості. Поведінка: шукані вигоди, ставлення до товару, статус користувача, привід для здійснення покупки.

Сегментування ринку є універсальний процес і йому піддається будь-який товар.

Вікно – сегмент ринку яким не скористався конкурент.

Ніша – сегмент для якого оптимальним є товар нашої марки.

В бізнесі виграє той хто зумів свій сегмент, вікно або нішу.

 

3 Для успішного функціонування будь-якого типу ринку він повинен мати свої організації та установи, які забезпечать його ефективну роботу. Такі організації та установи в маркетингу називаються інститутами і відносяться до поняття ринкова інфраструктура (ринок робочої сили має таку інфраструктуру: біржа праці, центри перекваліфікації, фонд зайнятості населення, пенсійний фонд, благодійні фонди).

Ринок капіталу має дещо іншу інфраструктуру: фондові, валютні біржі, страхові компанії, аудиторські фірми, комерційні банки, ДПА, Фонд державного майна.

Кожен тип ринку має власну інфраструктуру.

4 Ємність ринку - обсяг товару, що реалізується протягом певного часу (рік, півріччя, квартал, місяць, тиждень).

Структурна формула для визначення ємності ринку любого товару має такий вигляд:

Єр – ємність ринку певного товару чи послуг

З – запаси продукції у товаровиробника з минулого року

І – імпорт даної продукції на протязі року

Е – експорт даної продукції на протязі року

Зм – зменшення нормативних запасів продукції у продавця

Зб – збільшення нормативних запасів продукції у продавця

Іо – подібний імпорт продукції

Ео - подібний експорт продукції

В – виробництво даної продукції на протязі розрахункового періоду

Подібний експорт та імпорт дуже важко обліковувати, тому у деяких випадках його у формулу не включають.

При визначенні ємності ринку користуються такими методами дослідження:

R Статистичний - дані минулих років

R Кабінетний – аналітично шляхом розрахунку

R Польовий – шляхом опитування споживачів, найчастіше анкетування

R Метод експертної оцінки –висновки роблять провідні фахівці галузі.

 

5 Реалізація товарів на ринку здійснюється фізичними та юридичними особами, які виконують різні функції.

Олігархи – товаровиробники або посередники, власники, які працюють і контролюють декілька галузей. Найкрутішими є Бродський, Волков, Франчук, Медведчук, Суркіс.

Трейдер – особливо крупний спеціалізований посередник, який діє в одній галузі і може бути товаровиробником.

Дистриб’ютор – крупний, спеціалізований посередник (Тимошенко).

Джобер – посередник швидкого перепродажу.

Брокер – посередник товарно-сировинної біржі.

Консепнатор – власник регіональних крупних складів.

Маклер – посередник на фондовій біржі.

Рілейтер – посередник з продажу нерухомості.

Ділер – представник фірми.

Торговий агент – працівник комісійної торгівлі.

Торговий представник – представляє якусь фірму чи підприємство і як правило працює на ярмарках і виставках.

Комівояжер – роз’їзний торговий агент.

Манчентайзер – адміністратор.

Супертайзер – організатор торгового відділу

Супервізер - організатор торгової секції.

Оператори ринку повинні відповідати таким вимогам:

è Фізичний стан

è Сенсорні якості

è Професійні якості

è Рівень інтелекту

è Професійні знання

Критеріями відбору операторів ринку є: фінансовий стан, організація та показники збуту, спеціалізація, репутація на ринку, охоплення ринку, запаси та складські приміщення, управління збутом.

6 Одним з основних питань якими переймається маркетинг є аналіз привабливості тих чи інших ринків. Аналіз починається з виявлення ринкової ситуації, в якій може діяти підприємство.

На ринку мають місце три класичні ситуації:

1. Монополія

2. Олігополія

3. Конкуренція

Основними ринковими індикаторами, які приймаються до уваги при аналізу ринку є: попит, пропозиція, ціна, ринок робочої сили, ціна робочої сили (рівень зарплат), грошовий ринок, ринок капіталу, валютний курс.

Алгоритм вибору привабливості ринку зображений на схемі 3.1

Наступним етапом аналізу є оцінка привабливості ринку, при цьому найчастіше використовують метод Бостонської матриці, який передбачає оцінку ринків за такими показниками:

· Торгово–політичні відносини на ринках

· Можливі обмеження на торгівлю

· Рівень конкуренції

· Вимоги до якості продукції

· Умови збуту продукції

· Відносини зі споживачами

· Ефективність реклами

· Надійність інформації про ринок

Кожен з цих показників має певну питому вагу, що дозволяє скласти цифровий рейтинг привабливості ринку. Найпривабливішим важаться ринок, який максимальний рейтинг.

Одним з основних етапів аналізу ринку є аналіз конкурентних можливостей підприємства, при цьому теж використовується метод Бостонської матриці, яка дає можливість оцінити як власні можливості так можливості конкурентів, при цьому аналізуються такі економічні показники: обсяг виробництва, обсяг збуту, активи фірми, чистий прибуток, відрахування у фонди, амортизація, довгострокові зобов’язання, короткострокові зобов’язання, обсяги капіталовкладень, середні витрати виробництва, оборотні кошти, конкурентно спроможність товару, технічний рівень виробництва, технічний рівень продукції, оцінка організаційної структури.

Схема 3. 1Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.