Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОб’єкти промислової власності

Об’єктом винаходу можуть бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин).

До пристроїв як об’єктів винаходу належать машини, механізми, прилади, конструкції, вироби тощо, які характеризує наявність конструктивного елемента (елементів) і зв’язку між елементами, їхнім взаємним розташуванням і формою виникнення, а також параметрами (та іншими характеристиками) елементами (елементів) і матеріалом, з якого він (вони) використаний (ні). Для характеристики пристрою як об’єкта винаходу можна залучати середовище, яке виконує функції елемента пристрою.

До речовин як об’єктів винаходу належать:

- індивідуальні хімічні сполуки, до яких також умовно віднесені

високомолекулярні сполуки та об’єкти генетичної інженерії (плазміди, вектори, рекомбінатні молекули нуклеїнової кислоти);

- композиції (сполуки, суміші, розчини, сплави тощо);

- продукти ядерного перетворення.

До штамів мікроорганізмів, культур клітини (рослин і тварин) як об’єктів винаходу належать: індивідуальні штами мікроорганізмів, культивованих клітин рослин і тварин; консорціуми мікроорганізмів (змішані штами мікроорганізмів, асоціації мікроорганізмів).

Об’єктом винаходу може бути процес (процес, прийом, спосіб, застосування продукту чи процесу).

До способів як об’єктів винаходу відносять процеси виконання дій над матеріальними об’єктами за допомогою матеріального об’єкта. Спосіб – це сукупність прийомів, виконуваних у певній послідовності або з дотриманням певних правил.

Способи як процеси виконання дій над матеріальними об’єктами зазвичай поділяються на:

- способи, спрямовані на виготовлення продуктів (виробів, речовин тощо);

- способи, спрямовані на зміну стану предметів матеріального світу без одержання конкретних продуктів (транспортування, обробка, регулювання тощо);

- способи, у результаті яких визначають стан предметів матеріального світу (контроль, вимір, діагностика тощо).

Група винаходів сукупність об'єктів, об'єднаних єдиним винахідницьким задумом, тобто технічно взаємозалежними між собою однією або сукупністю однакових суттєвих ознак.

Критеріями патентоздатності винаходу є новизна, винахідницький рівень, придатність для промислового використання.

Єдиним документом, який засвідчує права на винахід є патент.

Патент – це юридично-технічний документ, виданий уповноваженим компетентним державним органом, за допомогою якого держава засвідчує виключне право володільця на створений ним об’єкт промислової власності.

Це юридичний документ, оскільки він закріплює за володільцем патенту визначені законом права. Водночас це технічний документ, оскільки він містить технічний опис об’єкта. Патент засвідчує від імені держави, що:

- заявлена пропозиція є охороноздатним об’єктом;

- встановлено право авторства на об’єкт;

- визнано пріоритет на об’єкт.

Відповідно до ст. 29(5,6) Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисну модель»:

- строк чинності виключних майнових прав на винахід спливає через 20 років, що враховують від дати подання заявки. Однак, права, що випливають із патенту, починають діяти від дати, наступної за датою публікації відомостей про видачу патенту.

- строк чинності виключних майнових прав на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, рослин тощо, використання кого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути подовжено за клопотанням особи, якій належать майнові права на винахід, на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання першого дозволу, але не більше як на 5 років.

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак, що містяться у формулі винаходу. При цьому тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу і відповідних креслень.

Умови патентоздатності винаходу – новизна, винахідницький рівень, промислова придатність.

Новизна – винахід (корисна модель) визнається новим (новою), якщо він (вона) не є частиною рівня техніки, що містить у собі всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки.

Винахідницький рівень – винахід має винахідницький рівень, якщо для середнього фахівця в певній галузі він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки.

Промислова придатність винаходу визнається промислово придатністю, якщо він може бути використан в промисловості або в іншій сфері діяльності.

Права власника патенту на винахід:

1) право на використання винаходу за своїм розсудом;

2) виключне право дозволяти використання винаходу (видавати ліцензії);

3)виключне право перешкоджати неправомірному використаннювинаходу, у тому числі забороняти таке використання;

4) інші права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Використанням винаходу визнається:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) і інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Обов’язками патентоволодільця є:

- сплата патентних зборів;

- використання винаходу.

Використання винаходу визнають виготовлення, пропонування до продажу, введення в господарський обіг, застосування, ввезення або зберігання в зазначений цілях продукту, що його охороняє патент.

Переваги власника патенту на винахід

Патентування винаходу не є обов'язковою процедурою, тобто його автор і/або власник може його виготовляти й без одержання патенту. Перевагами власника патенту є:

1) виключне право використання – патент на винахід робить його власника власником виключних прав на використання, тобто будь-яке використання цього об'єкта без дозволу власника є незаконним і тягне відповідальність відповідно до законодавства України.

2) ефективне вкладення коштів – права на винахід, як і інші види власності, мають свою вартість, що може істотно зрости з підвищенням попиту на певне технологічне рішення.

3) об'єкт для продажу або надання в тимчасове користування – права на винахід можуть бути предметом продажу, а також надання в тимчасове користування. На підставі укладання договорів про передачу прав або про видачу ліцензії на використання власник виключних прав може одержати істотну матеріальну вигоду, навіть не використовуючи об'єкт самостійно.

Корисні моделі

Відповідно до ст. 7(2) Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» корисна модель вважається придатною для набуття права на неї, якщо вона є повною і придатною для промислового використання.

Корисна модель – це конструктивне використання пристрою, це внутрішнє розташування елементів, з яких складається сам пристрій, та зв'язок між ними.

Відповідно до ст. 460(2) ЦК України об’єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

Згідно з ст. 7(9) Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» об’єктом корисної моделі, придатним для набуття права на нього, може бути:

- продукт (пристрій, речовина, бібліографічний матеріал тощо);

- процес (процес, прийом, спосіб, застосування продукту чи процесу).

Сутність корисної моделі полягає саме в раціональному й оригінальному компонуванні пристрою.

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак, що містяться у формулі корисної моделі. При цьому тлумачення формули здійснюється в межах опису корисної моделі і відповідних креслень.

Умови патентоздатності корисної моделі - новизна, промислова придатність. Корисна модель є новою, якщо сукупність її суттєвих ознак невідома виходячи з рівня техніки. До суттєвих відносять всі ознаки корисної моделі, які впливають на досягнутий результат, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв’язку із зазначеним результатом.

Новизну корисної моделі встановлюють в один день із пріоритетом, який визначають за тими самими правилами, що й пріоритет винаходу.

Промислова придатність корисної моделі визнається промислово придатною, якщо вона може бути використане в промисловості, сільському господарстві, охороні здоров’я та інших галузях діяльності.

Права власника патенту на корисну модель:

1) право на використання корисної моделі за своїм розсудом;

2) виключне право дозволяти використання корисної моделі (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню корисної моделі, у тому числі забороняти таке використання;

4) інші права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Використанням корисної моделі визнається:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованої корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) і інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Єдиним документом, який засвідчує права на корисні моделі є деклара-ційний патенту на корисну модель.

Відповідно до ст. 29(7) Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисну модель» строк чинності виключних майнових прав на корисну модель спливає через 10 років від дати подання заявки.

Обовязками патентоволодільця є:

- сплата патентних зборів;

- використання корисної моделі.

Використання корисної моделі визнають виготовлення, пропонування до продажу, введення в господарський обіг, застосування, ввезення або зберігання в зазначених цілях продукту, що його охороняє патент.ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.