Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМетоди визначення місткості ринку

Для оцінки потенційного чи реального об’єму ринку реалізації товарів за даної кон’юнктури ринку необхідне вимірювання місткості ринку.

@ Місткість ринку – це максимально можлива кількість товару, яка може бути реалізована в межах певного ринку за певний проміжок часу.

 

На практиці розрахунок реальної місткості ринку є дещо проблематичним через складне визначення сумарного доходу від реалізації групи товарів, що розглядається. Теоретично шуканий обсяг дорівнює величині попиту і може бути визначений на основі статистичних даних. За відсутності публікацій офіційної статистики по тих товарах, в яких є зацікавленість, застосовують спеціальні методи розрахунку.

Визначення місткості ринку методом ланцюгових підстановок.В розрахунок приймається потенційна кількість споживачів даного товару (Кс), середня норма споживання товару одним споживачем (Nc) та середня ціна одиниці товару (P)

 

M = Кс + Nc + P

Визначення місткості ринку на основі його структурних характеристик.В розрахунок приймаються загальний обсяг виробництва ( ), величина експорту продукції державою і недержавними торговими організаціями ( ), державний і недержавний імпорт ( ), залишки продукції на початок та кінець періоду, що розглядається, на складах виробничих ( ) і торгових організацій ( ), а також зміна державних запасів за той самий період ( ). На основі перерахованих даних розраховується сумарна місткість ринку, що аналізується, яка буде дорівнювати:

Визначення місткості ринку на основі індексу дослідницької панелі.Для розрахунку місткості ринку на основі інформації, наприклад, панелі продавців, необхідні наступні дані: загальна кількість роздрібних магазинів, що торгують продукцією, яка аналізується, ( ); кількість роздрібних магазинів, що входять у панель ( ); період за який збираються дані по панелі ( ); залишки продукції на складах кожного магазину на початок і кінець періоду ( ) і обсяг продажу за цей період ( ). Формула розрахунку має наступний вигляд:Перший множник (середній об’єм продаж одного роздрібного магазину, що входить у панель) є основною динамічною характеристикою панелі, її індексом. Якщо позначити індекс панелі через , то формула матиме більш простий вигляд:

Визначення середньорічної місткості ринку на основі даних про інтенсивність споживання товару.Ключовими параметрами для розрахунку є: кількість споживачів продукції ( ), кратність покупок/продаж ( ), що визначається як середня величина споживання/продаж на одного споживача, і середня тривалість повного циклу експлуатації товару ( ):

 

Однозначно визначити фактичну кількість споживачів непросто. Один і той самий товар на ринку можуть купувати різні споживачі: фізичні особи, сім’ї, сервісні організації тощо. Для кожного покупця кратність покупок різна, відповідно, кожен потенційний споживач може бути реальним лише за певних обставин. При цьому попередньо виявляються критерії, які дозволяють визначити між ними відмінності. У якості таких критеріїв використовуються ціна товару (співставлення ціни і бюджету споживача), географічне розміщення споживачів, необхідність постачання товарів, можливість колективного користування товарів (для оцінки споживання автопокришок може бути використана, наприклад, кількість автомобілів даного класу і/або кілометраж) та ін.

Строк експлуатації товару ( ) є обов’язковою характеристикою його маркування. Для товарів з тривалим періодом експлуатації у якості використовується строк повної амортизації виробів. У зв’язку з тим, що реальний строк використання виробів зазвичай перевищує період повної їх амортизації, його варто скоригувати на середній коефіцієнт зносу парку виробів даного класу.

Визначення місткості ринку на основі сумування первинних, повторних та додаткових продаж.Всіх споживачів товару можна поділити на тих, хто вперше купує дану продукцію (вони формують ринок первинних продаж – ), хто повторно купує товар для заміни старого (ринок повторних чи вторинних продаж – ) і тих, хто купує другий, третій і т.д. екземпляри товару додатково до вже придбаного (ринок додаткових продаж – ). Виходячи із цього, загальний обсяг реалізації представляється у вигляді трьох доданків:

 

 

Для кожної конкретної фірми ці продажі розподілені в часі: повторні та додаткові можуть відбутися лише в тому випадку, якщо були первинні. Проте на ринку в цілому у кожний фіксований момент часу присутні всі три типи покупців. Тому для оцінки місткості ринку велике значення має вимірювання їх активності.

Первинні продажі є ключовим параметром, який визначає розширення обсягу ринку. Його вимірювання проводиться на основі прогнозування кількості нових споживачів товару. В розрахунок приймаються зміни макро- і мікрофакторів маркетингового середовища.

Повторні продажі є величиною, похідною від первинних. Вони залежать, головним чином, від того, як розподілені споживачі, які замінюють даний товар на новий, за строком заміни. Наприклад, 20% споживачів замінюють товар через 2 роки експлуатації, 30% – через 3 роки, інші 50% – через 4 роки. Подібні розподіли можуть бути отримані для конкретних товарів на основі аналізу представницької вибірки покупців з використанням анкет, інтерв’ю чи опитувальних листів і потім, після рознесення за відповідними роками, використовуються при розрахунку .

Додаткові продажі залежать від доходів споживачів і корисності додаткової одиниці товару для споживача. Із збільшенням доходів за інших рівних умов збільшиться і обсяг додаткових покупок за умови, що існує економічна доцільність (вигода) від володіння (використання чи експлуатації) ще одного, двох і т.д. екземплярів даного товару. Якщо відома частка доходів споживачів, що йде на купівлю додаткових товарів, чи умови, при яких має місце купівля, то неважко визначити величину покупок. Сума первинних, повторних і додаткових покупок визначає шукану місткість ринку.

Вимірювання місткості ринку носить варіантний характер, і результат залежить від методу, що використовуються у розрахунку. Одночасне застосування кількох підходів підвищує ймовірність отримання точних результатів і при нестачі інформації є практично єдиною прийнятною альтернативою.

Визначивши місткість ринку, кожна фірма має визначати та слідкувати за динамікою зміни своєї долі на ринку.

@ Доля ринку – це та частина ринку, яка покривається даною фірмою.

 

Вона розраховується як відношення обсягу продажів даної фірми на ринку до загальної місткості ринку. Досить часто фірма може розраховувати свою долю по відношенню до основного конкурента, як відношення свого обсягу продажу до обсягу продажу конкурента.

& Основні поняття до теми 4

1. Потреба– це нестаток чого-небудь, об’єктивно необхідного для підтримання життєдіяльності і розвитку організму, людської особистості, соціальної групи, суспільства загалом, внутрішнє спонукання активності.

2. Споживчий ринок –ринок, на якому окремі особи та домогосподарства купують товари та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи використання.

3. Ринок організацій-споживачівсукупність юридичних осіб, які закуповують товари для їх подальшого використання у процесі виробництва, здавання в оренду, перерозподілу чи перепродажу.

4. Споживча панель – це вибіркова сукупність споживачів, призначена для систематичних спостережень за програмами, що заздалегідь розробляються.

5. Правило “1/30” – один задоволений покупець поширює свої позитивні емоції на тридцятьох оточуючих, і навпаки, – один незадоволений покупець поширить свій негативний досвід більш ніж на тридцятьох оточуючих.

6. Місткість ринку – це максимально можлива кількість товару, яка може бути реалізована в межах певного ринку за певний проміжок часу.

7. Доля ринку – це та частина ринку, яка покривається даною фірмою.

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.