Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСистема маркетингових досліджень

Маркетингові дослідження являють собою збір, обробку й аналіз даних з метою вивчення поточних проблем для прийняття потрібних маркетингових рішень. Дослідженню піддаються ринок, споживча аудиторія, конкурентне середовище, споживчі властивості товарів, ціна, товарорух і продаж, система стимулювання збуту і реклами.

Дослідження ринку –визначення розміру ринку, аналіз тенденцій його розвитку і вплив сезонних факторів; аналіз розподілу часток ринку між конкурентами; вивчення характеристик ринку (аналіз думок; мотивів, що рухають; надій і бажань споживачів); визначення складу споживачів по віку, регіональному розміщенню, соціальній приналежності, статі, складу родини, купівельній поведінці; аналіз продажів на ринках, обсягу товарообігу.

Дослідження споживчої аудиторії дозволяє визначити весь комплекс спонукальних факторів, якими користаються споживачі при виборі товарів (доходи, соціальний стан, статтєвікова структура, освіта). Як об'єкти виступають індивідуальні споживачі, сім'ї, домашні господарства, а також споживача-організації.

Дослідження конкурентного середовища полягає в одержанні даних для забезпечення конкурентної переваги на ринку, а також можливості співробітництва і кооперації з деякими з них: аналізуються сильні і слабкі сторони конкурентів, вивчається займана ними частка ринку, реакція споживачів на маркетингові засоби конкурентів (удосконалювання товару, зміна цін, товарні марки, поведінка рекламних компаній, розвиток сервісу). Паралельно вивчається матеріальний, фінансовий, трудовий потенціал конкурентів, організація управління діяльністю. Результатом досліджень є вибір стратегії: забезпечення цінової переваги товару чи перевага за рахунок якості.

Дослідження споживчих властивостей товарів передбачає визначення відповідності техніко-економічних показників і якості товарів, що обертаються на ринках, запитам і вимогам покупців, а також аналіз їхньої конкурентоздатності. Установлюються споживчі параметри виробу: дизайн, надійність, ціна, ергономіка, взаємозв'язок людини з товаром, сервіс, функціональність товару. Об'єктом дослідження є споживчі властивості товарів-аналогів і товарів-конкурентів, реакція споживачів на нові товари, товарний асортимент, упакування, рівень сервісу, відповідність продукції законодавчим нормам і правилам.

Дослідження ціни товару спрямовано на визначення такого рівня цін, при якому б досягався найбільший прибуток при найменших витратах. У результаті досліджень вибираються найбільш ефективні співвідношення «витрата-ціна» (внутрішні умови, витрати виробництва) і «ціна-прибуток» (зовнішні умови).

Дослідження просування і продажів націлено на пошук найбільш ефективного шляху товару до споживача і його успішну реалізацію. Основними об'єктами дослідження є торгові канали, посередники, продавці, форми і методи продажу, витрати обігу.

Дослідження системи стимулювання збуту і реклами припускає виявлення засобів найкращого стимулювання збуту товарів, вивчення роботи з підвищення авторитету товаровиробника на ринку, вирішення питань успішного здійснення рекламних заходів. У результаті виробляються взаємини з публікою; створюється сприятливе відношення до підприємства і його товарів (формується «імідж»); визначаються методи формування попиту населення, способи впливу на постачальників і посередників; підвищується ефективність комунікаційних зв'язків і реклами.

Маркетингові дослідження проводяться в наступній послідовності (рис.1):


Рис. 1. Схема маркетингового дослідження

Дуже важливо на першому етапі досліджень чітко визначити проблему і погодити цілі дослідження, тому що це дозволить заощадити кошти по збору дорогої, зайвої інформації (яка не має безпосереднього відношення до проблеми, що стоїть перед фірмою). Потім необхідно сформулювати цілідослідження. Вони можуть бути пошуковими, описовими і експериментальними.

На наступному етапі необхідно визначити вид інформації, яка цікавить замовника; шляхи її найбільш ефективного збору, тобто здійснити добір джерел інформації; розробивши проект дослідження, необхідно зібрати інформацію; далі необхідно витягти із сукупності отриманих даних найбільш важливі зведення і результати – таким чином. здійснити аналіз зібраної інформації; надання отриманих результатів необхідно надати основні результати, потрібні фірмі для прийняття головних, насущних маркетингових рішень, що будуть сприяти зменшенню невизначеності з якою зштовхнулася фірма.

Сегментація ринку.

Процес розбивки споживачів на групи на основі розходження географічних, демографічних, соціографічних, поведінкових характеристик називається сегментуванням ринку. Сегмент складається зі споживачів, що однаково реагують на той самий набір спонукальних стимулів маркетингу.

Сегмент ринку складається зі споживачів, що однаково реагують на той самий набір спонукальних стимулів маркетингу. Тому фірми концентрують зусилля на задоволенні специфічних нестатків одного чи декількох сегментів ринку.

Розрізняють 5 способів добору цільових сегментів:

· концентрація уваги на одних тих самих спонукальних стимулах (одному сегменті);

· орієнтація на купівельну спроможність (задоволення якоїсь однієї купівельної потреби для усіх видів споживачів);

· орієнтація на групу споживачів (виробництво товару для конкретної групи споживачів);

· обслуговування декількох не зв'язаних між собою груп;

· охоплення всього ринку.

Підприємство може обмежитися одним чи декількома сегментами ринку.

 

 Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.