Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМожна виділити характерні ознаки сучасного ринку.

1. Сучасний ринок є ринком покупців. Це такий стан ринку, при якому пропозиція товарів перевищує попит на них при фіксованій ціні. Такий стан ринку визначає пріоритет покупців по відношенню до продавців. В такій ситуації підприємець може досягти збільшення своїх доходів лише тоді, коли він поставить на ринок продукцію високої якості за доступними цінами.

2. Другою ознакою є конкурентний характер ринку. Це означає, що в системі підприємництва кожний суб'єкт виступає як конкуруюча сторона по відношенню до всіх інших суб'єктів. Намагаючись задовольнити запити покупців, підприємці можуть реалізувати власний економічний суверенітет, лише вступаючи у взаємне суперництво за увагу споживачів. Зовсім інша картина на ринку продавців. Тут конкурують між собою покупці за увагу продавців. Конкуренція охоплює також відносини між підприємцями і споживачами. Це конкуренція за ціни, якість товарів.

3. Третя ознака – стабілізація відносин між суб'єктами на основі інтеграції. Сучасний ринок – це арена суперництва підприємців та інших суб'єктів економіки (покупців), кожному з яких повинен бути гарантований його суверенітет і збереження його конкурентної спроможності.

Ринок діє за законами виробництва і основними з них є:

¨ закон вартості;

¨ закон попиту і пропозиції;

¨ закон грошового обігу;

¨ закон конкуренції.

Ринок включає ІІІ основні елементи:

1) ринок товарів і послуг;

2) ринок капіталу;

3) ринок робочої сили.

Суб'єктами ринку є: покупці і продавці

Кожен з них має свою мету на ринку. Покупці хочуть, як найдешевше купити якісний товар і мати max ефект від його споживання. Продавці хочуть, як найдорожче продати і отримати max можливий прибуток. Суб'єктами ринку є держава, організації, установи, громадяни.

Об'єктами ринку є:

¨ робоча сила;

¨ матеріальні продукти праці (засоби виробництва, предмети споживання);

¨ інтелектуальні продукти праці (інформація, наукові ідеї);

¨ цінні папери (акції, облігації);

¨ валюта, позичкові капітали, золото.

Оскільки в ринкові відносини вступають різні суб'єкти, а до сфери обміну надходять різноманітні товари і послуги, то в країні формується досить складна ринкова структура.

Структура ринку– це сукупність окремих ринків у межах національної економіки або внутрішнього ринку, світового господарства та його окремих регіонів і взаємодія між ними. Ці ринки можна розглядати у різних аспектах:

- з точки зору об'єктів обміну;

- територіальної точки зору (рис. 1).

 

 


 

 


Рис. 1. Структура ринку

Кожен з цих ринків має свої особливості і всі вони тісно пов'язані між собою.

Ринок виконує ряд функцій(рис. 2).

 
 

 

 


Рис. 2. Функції ринку

До організаційних функцій належать:

¨ встановлення зв'язків між виробниками і споживачами продукції (послуг);

¨ забезпечення вільного вибору партнерів по господарських зв'язках;

¨ забезпечення конкуренції між суб'єктами ринку.

До економічних належать:

¨ механізм ринку робить усіх учасників конкурентного процесу матеріально зацікавленими в задоволенні тих потреб, які виражаються через попит;

¨ ринок, створюючи сигнали через ціни, стимулює засвоєння досягнень науково-технічного прогресу, зниження витрат, підвищення якості, розширення асортименту товарів і послуг;

¨ сприяє вирішенню центральних проблем економіки, таких, як підвищення рівня життя, зміна структури економіки;

¨ механізм ринку в цілому звільняє економіку від дефіциту товарів і послуг.

Регулююча функція ринку забезпечує постійність зв'язків між різними галузями виробництва, попитом і споживанням, встановлення пропорцій в економіці та безперервність процесу відтворення.

Стимулююча функція ринку полягає в тому, що вона сприяє заохоченню тих, хто найбільш раціонально використовує чинники виробництва для одержання найкращих кінцевих результатів, застосовуючи найновіші досягнення науки, техніки, організації, стимулювання праці та управління. Якщо суб'єкти господарювання не прагнутимуть до постійного підвищення ефективності виробництва, їхні індивідуальні витрати виробництва будуть вищими, ніж суспільно необхідні, вони будуть неконкурентоспроможними і стануть банкрутами. А це означає, що ринок виконує і розподільчу функцію.

Ринок робить економіку єдиним цілим, розвиваючи систему горизонтальних і вертикальних зв'язків (підприємств, галузей, регіонів), у тому числі зовнішньоекономічних. У цьому виявляється інтегруюча функція ринку.Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.