Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарківський електромеханічний технікум транспортного будівництва

Міністерство освіти і науки України

Харківський електромеханічний технікум транспортного будівництва

 

 

Біологія

(назва навчальної дисципліни)

Конспект лекцій

Частина 1

зі спеціальності 273 «Залізничний транспорт»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізації «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»

(шифр і назва спеціалізації)

 

 

2016 р.


Конспект лекцій з дисципліни “Біологія” частина 1

для студентів спеціальності 273 «Залізничний транспорт»,

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізації «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»

(шифр і назва спеціалізації)

/ Уклад.:Іванова. І.В. – ХЕМТТБ, 2016. – 42 с.

(прізвище та ініціали)

 

 

Конспект лекцій розглянутий та рекомендований цикловою комісією «Природничо-математичних дисциплін»для використання студентами при

(назва циклової комісії)

вивченні навчальної дисципліни “Біологія”_.

 

Протокол № _____ від “___”____________20____р.

 

Голова циклової комісії __________________ (Омельченко С.О.)

(підпис) прізвище та ініціали)

 

 

Схвалено методичною радою Харківського електромеханічного технікуму транспортного будівництва

 

Протокол № _____ від “____”__________20____р.

 

Голова методичної ради _____________________(_______________)

(Підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 


Пояснювальна записка

Дисципліна "Біологія", в основі якої лежить наука про природу, покликана стати провідником пізнання будови і функцій живих організмів, їх взаємозв’язків, гуманістичних ідей, екологічного способу мислення, здорового способу життя. Біологія в загальній системі підготовки спеціалістів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є самостійною, цілісною дисципліною. У зв’язку з цим метою навчального курсу стандартного рівня є забезпечення підготовки молодших спеціалістів знаннями з біології, формування наукової картини живої природи, екологічної культури, зміцнення духовного і фізичного здоров’я, формування ключових компетентностей , яких потребує сучасне життя.Зміст курсу складається з п’яти розділів які розподіляються таким чином:

Розділ І „Молекулярний рівень організації життя”,

Розділ ІІ „Клітинний рівень організації життя”,

Розділ ІІІ „Організмовий рівень організації життя”,

Розділ IV „Надорганізмові рівні організації життя”,

Розділ V „Історичний розвиток органічного світу”.

В основу навчального змісту курсу біології покладено вивчення рівнів організації життя (молекулярний, клітинний, організмовий, популяційний, екосистемний, біосферний). На рівні кожної системи простежуються їх основні ознаки: обмін речовин і енергії, цілісність живих систем, біорізноманіття. Провідними змістовими елементами навчальних тем є теоретичні узагальнення біологічної науки: клітинна, хромосомна, еволюційна теорії, біологічні закони - Г.Менделя, Т.Моргана та біологічні ідеї: рівні організації живої природи, зв’язок будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів, екологічні закономірності, цілісність і саморегуляція живих систем, зв’язок живих систем і неживої природи, зв’язок людини і природи, що становлять важливу компоненту загальнолюдської культури.

Програма побудована на основі сучасних досягнень біології, принципів інтегративності та системності.

Конспект лекцій призначений для допомоги у набутті знань та вмінь передбачених вимогами навчальної програми по біології для студентів першого курсу вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що навчаються за навчальною програмою, яка передбачає 106 аудиторних годин з біології : з них 42 години відведено на лабораторно-практичні заняття.

Даний посібник складено для допомоги студентам опанувати основи біології як експериментально-теоретичної науки, навчитися використовувати свої знання на практиці, набувати навичок дослідницької роботи

 


Узагальнення, систематизація й контроль знань

Дати відповіді на питання:

1. Які особливості мав розвиток біології в давньому світі?

2. Чому епоха Відродження призвела до інтенсивного розвитку біологічних дисциплін?

3. Які галузі біології виникли в XIX столітті?

4. Які українські вчені зробили суттєвий внесок у розвиток світо­вої біології?

5. Як формуються наукові теорії?

6. Які методи досліджень використовує біологія?

7. Коли раціонально використовувати моделювання?

8. Які основні властивості живого вам відомі?

9. Чому ми можемо вважати живі організми системами?

10. Які головні рівні організації живого виділяють учені?

ЛІТЕРАТУРА

[1(4-10), 2(4-23)]

 

Узагальнення, систематизація й контроль знань

Дати відповіді на питання:

1. Які елементи трапляються в живих організмах частіше за все?

2. Чому співвідношення хімічних елементів у живих і неживих організмах є різним?

3. Які елементи й чому називають органогенними?

4. Які елементи й чому називають макроелементами?

5. Які елементи й чому називають мікроелементами?

6. Які елементи й чому називають ультрамікроелементами?

7. Які особливості будови молекули води зумовили її специфічні властивості?

8. Які властивості води є найважливішими для живих організ­мів?

9. Як виникає осмотичний тиск?

10. Які мінеральні речовини трапляються в живих організмах?

11. Яке значення для живих організмів має Кальцій?

12. Яке значення для живих організмів має Іод?

13. Яке значення для живих організмів має Магній?

ЛІТЕРАТУРА

[1(11-15), 2(24-41)]

Узагальнення, систематизація й контроль знань

Дати відповіді на питання:

1. Які речовини відносять до ліпідів?

2. Яку структуру мають молекули ліпідів?

3. Які функції ліпіди виконують у живих організмах?

ЛІТЕРАТУРА

[1(15-22), 2(42-46,49-51)]

 

Узагальнення, систематизація й контроль знань

Дати відповіді на питання:

1. Які функції виконує лактоза?

2. З яких моносахаридів складається рафіноза?

3. Які живі організми використовують хітин?

4. Які особливості будови глікогену дозволяють йому ефективно виконувати свою функцію?

5. Які особливості будови целюлози дозволяють їй ефективно виконувати свою функцію?

ЛІТЕРАТУРА

[1(16-18, 21-27, 31-35), 2(46-49, 50-56, 59-66)]

Узагальнення, систематизація й контроль знань

Дати відповіді на питання:

1. Які функції виконують ферменти ?

2. Як класифікують вітаміни ?

3. Які функції виконують вітаміни ?

ЛІТЕРАТУРА

[1(27-30), 2(56-58, 66-68)]

 

Узагальнення, систематизація й контроль знань

Дати відповіді на питання:

1. Які характерні особливості має молекулярний рівень життя?

2. Які функції в живих організмах виконують неорганічні речовини?

3. Які особливості притаманні основним групам органічних речовин?

4.Чи пов’язана будова органічних речовин з функціями, які вони виконують?

 

ЛІТЕРАТУРА

[1(28-31), 2(68-70)]


ЗМІСТ

 

  Пояснювальна записка.............................................................................
  Перелік навчальної та методичної літератури....................................
Вступ ..........………………………………………….....................……..
Неорганічні речовини (вода, кисень, оксиди, кислоти, луги і мінеральні солі) у життєдіяльності організмів. Біологічна роль іонів............................................................................................................
Малі органічні молекули: ліпіди, моносахариди, амінокислоти, нуклеотиди, їх будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів..................................................................................................
Макромолекули (біополімери): полісахариди, білки, нуклеїнові кислоти, їх будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів..................................................................................................
Ферменти, вітаміни, їх роль у життєдіяльності організмів..................................................................................................
Гормони, фактори росту, їх роль у життєдіяльності організмів. Єдність хімічного складу організмів...................................................
  Зміст...........................................................................................................
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Міністерство освіти і науки України

Харківський електромеханічний технікум транспортного будівництва

 

 

Біологія

(назва навчальної дисципліни)

Конспект лекцій

Частина 1

зі спеціальності 273 «Залізничний транспорт»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізації «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»

(шифр і назва спеціалізації)

 

 

2016 р.


Конспект лекцій з дисципліни “Біологія” частина 1

для студентів спеціальності 273 «Залізничний транспорт»,

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізації «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»

(шифр і назва спеціалізації)

/ Уклад.:Іванова. І.В. – ХЕМТТБ, 2016. – 42 с.

(прізвище та ініціали)

 

 

Конспект лекцій розглянутий та рекомендований цикловою комісією «Природничо-математичних дисциплін»для використання студентами при

(назва циклової комісії)

вивченні навчальної дисципліни “Біологія”_.

 

Протокол № _____ від “___”____________20____р.

 

Голова циклової комісії __________________ (Омельченко С.О.)

(підпис) прізвище та ініціали)

 

 

Схвалено методичною радою Харківського електромеханічного технікуму транспортного будівництва

 

Протокол № _____ від “____”__________20____р.

 

Голова методичної ради _____________________(_______________)

(Підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 


Пояснювальна записка

Дисципліна "Біологія", в основі якої лежить наука про природу, покликана стати провідником пізнання будови і функцій живих організмів, їх взаємозв’язків, гуманістичних ідей, екологічного способу мислення, здорового способу життя. Біологія в загальній системі підготовки спеціалістів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є самостійною, цілісною дисципліною. У зв’язку з цим метою навчального курсу стандартного рівня є забезпечення підготовки молодших спеціалістів знаннями з біології, формування наукової картини живої природи, екологічної культури, зміцнення духовного і фізичного здоров’я, формування ключових компетентностей , яких потребує сучасне життя.

Зміст курсу складається з п’яти розділів які розподіляються таким чином:

Розділ І „Молекулярний рівень організації життя”,

Розділ ІІ „Клітинний рівень організації життя”,

Розділ ІІІ „Організмовий рівень організації життя”,

Розділ IV „Надорганізмові рівні організації життя”,

Розділ V „Історичний розвиток органічного світу”.

В основу навчального змісту курсу біології покладено вивчення рівнів організації життя (молекулярний, клітинний, організмовий, популяційний, екосистемний, біосферний). На рівні кожної системи простежуються їх основні ознаки: обмін речовин і енергії, цілісність живих систем, біорізноманіття. Провідними змістовими елементами навчальних тем є теоретичні узагальнення біологічної науки: клітинна, хромосомна, еволюційна теорії, біологічні закони - Г.Менделя, Т.Моргана та біологічні ідеї: рівні організації живої природи, зв’язок будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів, екологічні закономірності, цілісність і саморегуляція живих систем, зв’язок живих систем і неживої природи, зв’язок людини і природи, що становлять важливу компоненту загальнолюдської культури.

Програма побудована на основі сучасних досягнень біології, принципів інтегративності та системності.

Конспект лекцій призначений для допомоги у набутті знань та вмінь передбачених вимогами навчальної програми по біології для студентів першого курсу вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що навчаються за навчальною програмою, яка передбачає 106 аудиторних годин з біології : з них 42 години відведено на лабораторно-практичні заняття.

Даний посібник складено для допомоги студентам опанувати основи біології як експериментально-теоретичної науки, навчитися використовувати свої знання на практиці, набувати навичок дослідницької роботи

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.