Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПроизводительность буровых станков.

При работе станков помимо бурения производятся также вспомогательные операции: опускание, подъем, наращивание и разборка бурового става, очистка скважины, замена бурового инструмента, перемещение бурового станка между скважинами и установка его, перенос кабеля и др.

Время затраченное на выполнение этих операций зависит от вида бурения, кинематической схемы станка, длины штанги, уровня механизации наращивания и разборки бурового става и смены долот, расстояния между скважинами и других факторов.

С достаточной точностью суммарное удельное время выполнения основных и всех вспомогательных операций , приходящееся на 1м пробуренной скважины можно считать постоянной для принятой модели бурового станка при определенном показателе трудности бурения породы. В этом случае сменная производительность бурового станка (м/смену) без учета внеплановых простоев определится по выражению:

 

где , , - продолжительность соответственно смены, подготовительно-заключительных операций и регламентируемых перерывов в смену, час ( + ) = 0,5 – 1,0 часов;

и - соответственно основное и вспомогательное время на бурение 1м скважины, час.

- 1/υб ; υб -техническая скорость бурения скважины, определяемая конкретно для каждого вида бурения и модели станка.

Вспомогательное время ( ) по нормам технического нормирования для шарошечного бурения =2 – 4 мин., для пневмоударного бурения =4 – 8 мин., для шнекового =1,5 – 4,5 мин.

Чистое время работы станка в течении смены :

где n – nчисло скважин пробуренных за смену;

- глубина i-й скважины, м.

Продолжительность смены (час.):

- общее время внутрисменных простоев бурового станка, час.

Практически величина =(0,15 – 0,23) , т.е. ежесменные простои каждого станка достигают 0,9 – 1,3 часа, Причины этих простоев заключаются главным образом в аварийных остановках и ремонтах (до 35%).

Кроме внутрисменных простоев имеются ещё целесменные простои буровых станков. Причинами этих в основном организационных простоев (до 15 – 20 % общего годового фонда времени) являются плановые и внеплановые простои и перегоны станков, отсутствие фронта работ и т.д. Таким образом в целом потери рабочего времени достигают 35 %.

 

 


Лекція 7.

Технологічні основи вибухових робіт в кар’єрах.

Вибухові речовини

Вибухові речовини, які використо­вують у промисловості, розподіляють на промислові, призначені для фор­мування зарядів ВР у масивах порід, та ініціюючі для виготовлення засобів підривання (азид свинцю, гримуча ртуть, тетрил).

Промислові ВР випускають у папе­рових, просочених парафіном патро­нах, у пресованому і порошкоподіб­ному вигляді, а також розсипними у вигляді гранул у паперових або полі­етиленових мішках.

Відомо велику кількість різних за складом і властивостями ВР, але на практиці на відкритих та підземних гірничих ро­ботах в основному застосовують аміа­чно-селітряні ВР, які є механічними сумішами аміачної селітри з різними добавками. Схему складу розповсюджених аміачно-селітряних ВР подана на діаг­рамі.

 

Схема аміачно-селітряних ВР

 

Вибухові роботи

При вибуху заряду ВР і хімічному перетворенні вибухової речовини в підривній порожнині за дуже корот­кий час (практично миттєво) виділя­ється велика (до 800-1000 ккал/кг) кі­лькість теплоти і значний об’єм газо­подібних продуктів (500-1000 л/кг) детонації. Практично миттєво вивіль­нюється величезна кількість енергії. Температура підвищується до 1200-4000о, тиск практично миттєво збільшується до десятків тисяч атмо­сфер (сотень МПа), що викликає утво­рення ударних вибухових хвиль у на­вколишньому середовищі, які поши­рюються (розповсюджуються) в усі сторони з надзвуковою швидкістю. Ці хвилі повністю або частково відбива­ються від вільних площин, тріщин у масиві і виникає їх інтерференція. Комплексний вплив всіх цих фак­торів та величезного тиску на оточую­чий заряд ВР масив викликає зруйну­вання певного об’єму породи.

Підривання зарядів у свердловинах може бути миттєвим або короткоспо­вільненим з інтервалом сповільнення в межах 15-75 мс.

При короткосповільненому підри­ванні (КСП) свердловинних зарядів істототно покращуються показники вибухових робіт: підвищується рівно­мірність подрібнення, зменшується порушення масиву від попереднього вибуху, скорочується вихід негаба­риту, зменшуються витрати ВР, скоро­чується ширина розвалу в 1,2-1,3 рази і зона розлітання осколків, а також зменшується сейсмічний ефект.

При КСП важко правильно визна­чити інтервал сповільнення. При його збільшенні підвищується ефект вибуху, але може відбутися підбій су­міжних свердловин. Інтервал сповіль­нення встановлюється звичайно до­слідним шляхом.

При КСП використовують різні схеми ініціювання зарядів, що реалі­зуються у вигляді схем з’єднання (ко­мутації) свердловин у підривну сітку.

При порядних схемах інтервал спо­вільнення між суміжними рядами t = 25¸75 мс.

Схеми з поздовжнім врубом ши­роко застосовуються при проведенні траншей, а також на уступах для зме­ншення ширини розвалу.

Діагональні і врубові схеми більш досконалі, тому що ведуть до утво­рення додаткових вільних поверхонь, у ряді випадків до додаткового спів­ударяння породних кусків і направле­ному формуванню розвалу. Величина перебуру свердловин врубового ряду на 1-2 м більша, ніж остан­ніх. Дані схеми забезпечують якісне подрібнення, але характеризуються викидом породи в сторону масиву, недостатньою проробкою підошви і збільшенням сейсмічної дії ви­буху.

Схеми з поперечним врубом забез­печують скорочення ширини розвалу на 20-30% і дозволяють покращити подрібнення.

 

 

Схема комутації вибухової сітки при коротко-сповільненому ви­буху: а – порядна; б – врубова з поздовжнім врубом; в – врубова з поперечним вру­бом; 1 – КД; 2 – КЗДШ

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.