Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСутність відкритих гірничих робіт (ВГР)

Відкриті гірничі роботи (ВГР) – гірничі роботи, які проводять безпосередньо із земної поверхні у відкритих гірничих виробках (у траншеях або напівтраншеях).

Основною метою ВГР є розробка родовищ корисної копалини.

Кар’єр – сукупність гірничих виробок, яка призначена для розробки родовищ корисних копалин відкритим способом.

Також кар'єром називається гірниче підприємство, що здійснює видобуток корисних копалин відкритим способом. У практиці відкритої розробки вугільних і розсипних родовищ замість терміну «кар'єр» застосовуються назви «розріз» і «приїск».

При веденні відкритих гірських робіт розрізняють розкривні і добувні роботи.

Під розкривними роботами розуміють сукупність виробничих процесів по вийманню і видаленню пустих порід, що покривають і вміщують корисні копалини.

Добувними роботами називають сукупність виробничих процесів по вилученню корисних копалин з надр Землі.

Родовище або його частина, що розробляється одним кар'єром, називається кар'єрним полем. В процесі ведення відкритих гірських робіт поверхня кар'єрного поля повністю порушується і в товщі земної кори утворюється поверхня виробленого простору, обмежена штучно створеною поверхнею. Сучасні кар'єри мають об'єм виробленого простору сотні мільйонів кубометрів і досягають глибини кількох сотень метрів.

Ділянка земної поверхні, що займається гірничим підприємством, називається земельним відводом. Його площа звичайно у багато разів перевищує площу кар'єрного поля та на крупних кар'єрах досягає кількох тисяч гектарів.

При значних розмірах виробленого простору порушується природна рівновага масиву гірничих порід, що оточують кар'єр. Це може привести до деформацій бокової поверхні кар'єру (оповзні і обвалення), до порушення нормального ведення гірничих робіт і до аварій. Щоб уникнути таких наслідків боковим поверхням кар'єру надають певний нахил, що забезпечує їх стійкість.

У зв'язку з цим виникає необхідність виїмки значних об'ємів пустих гірничих порід покриваючих і вміщаючих корисні копалини, які називаються розкривними або розкривом. Річні об'єми розкриву, переміщувані в сучасних кар'єрах, складають десятки мільйонів кубометрів і часто у багато разів перевищують об'єми корисних копалин, що добувається.

Корисні копалини і розкрив вивозяться з кар'єру на поверхню, причому корисна копалина перевозиться до місця переробки, складування або споживання, а розкривну породу складують успеціально відведеному місці, яке називають відвал. У сприятливих умовах залягання корисних копалин (наприклад при розробці горизонтального покладу КК) розкривні породи, відокремлені від масиву, можуть і не вивозитися з кар'єру, а розміщуватися в його виробленому просторі (внутрішній відвал).

Розробка масиву гірничих порід (розкриву і корисних копалин) у межах кар'єру проводиться горизонтальними або слабкопохилими шарами. Шари звичайно відпрацьовуються паралельно з деяким відставанням робіт в просторі і в часі на нижче лежачому шарі. Таким чином, бокова поверхня кар'єру набуває ступінчастої (уступної) форми.

При відкритій розробці горизонтальних або пологоспадаючих покладів необхідно видаляти лише покриваючі породи, породи лежачого боку не видаляються. Розкривні породи можуть розміщуватись у виробленому просторі кар’єру у внутрішній відвал

При розробці похилих покладів крім покриваючих порід необхідно видалити і частину вміщуючих пустих порід для створення транспортного доступу до різних частин покладу по глибині і забезпечення стійкості масиву вміщаючих порід, причому видаляються тільки розкривні породи висячого боку покладу. Розкривні породи розміщуються у відвали за межами кар’єрного поля.

При розробці крутоспадаючого покладу необхідно видаляти вміщуючі породи як з висячого так і лежачого боків. Об'єм розкривних порід на таких кар'єрах звичайно значно перевищує об'єм видобутку КК (іноді в 10-20 разів).

Видалення значних мас вміщаючих і покриваючих пустих порід є основною технологічною і економічною особливістю відкритих гірничих робіт.

 

Переваги та недоліки ВГР

Так як переваги або недоліки будь-чого можливо з’ясувати лише порівнянням близьких між собою речей, то й відкритий спосіб ми будемо порівнювати саме з його найближчим «конкурентом» – підземним способом розробки.

 

Відкритий спосіб розробки в порівнянні з підземним характеризується наступними особливостями:
ВІДКРИТИЙ СПОСІБ ПІДЗЕМНИЙ СПОСІБ
необхідність видалення з кар'єру (або переміщення в його контурах) значних об'ємів розкривних порід; при веденні робіт підземним способом розкривні породи практично відсутні або виймаються у значно меншому об’ємі
необхідність дотримання певної послідовності відпрацювання шарів (виїмку лежачого нижче шару гірничих порід можна починати тільки з деяким відставанням в часі від початку виїмки лежачого вище шару) є можливість починати роботу з будь-якої досяжної глибини. Підземні роботи в залежності від системи розробки можуть проводитись як знизу вгору, так і згори вниз.

До переваг відкритого способу розробки в порівнянні з підземним відносяться:

1. можливість забезпечення вищого рівня комплексної механізації і автоматизації гірничих робіт;

2. менші втрати і розубоження КК (практично немає потреби в створенні охоронних ціликів, як в деяких системах підземної розробки);

3. кращі умови для роздільного (селективного) виймання;

4. вища (у 3—5 разів) продуктивність праці і менша вартість продукції;

5. безпечніші і гігієнічніші умови праці;

6. практично необмежена можливість створення і використання високопродуктивного великогабаритного гірничого і транспортного обладнання, здатного забезпечити найвищі техніко-економічні показники.

Недоліками відкритого способу є:

1. необхідність виймання, переміщення і складування у відвали або у вироблений простір великих об'ємів пустих порід;

2. відчуження дуже великої площі земель під земельний відвод кар’єру, відвали та хвостохранилища.

3. деяка залежність від кліматичних умов;

4. порушення водного балансу надр;

5. значний негативний вплив на оточуюче середовище (викиди отруйних газів при масових вибухах, пиління поверхонь відвалів та кар’єру та ін.).


Лекція 2.

Гірські породи, як об’єкт розробки.

 Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.