Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОргани державного регулювання в управлінні митною справою

До державних органів, які здійснюють загальне регулювання митною справою належать:

Верховна Рада України:

§ затверджує головні напрямки митної політики України,

§ приймає закони в сфері митної справи

§ затверджує структуру системи органів державного регулювання митної справи;

§ встановлює ставки мита,

§ встановлює спеціальні митні зони та митні режими на території України;

§ встановлює перелік товарів, імпорт, експорт, транзит яких заборонено на території України та ін.

Кабінет міністрів України

§ забезпечує здійснення митної політики України відповідно до законів України,

§ встановлює розміри митних плат,

§ координує діяльність міністерств та відомств України з питань митної справи,

§ проводить переговори та укладає міжнародні договори України та ін.

Президент України

§ визначає основні пріоритети митної політики держави;

§ призначає керівників митних органів та ін..

Українське законодавство безпосереднє керівництво здійсненням державної митної справи покладає на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику – Міністерство доходів і зборів України.

Безпосереднє здійснення державної митної справи покладається на органи доходів і зборів

Ст. 544 МКУ виначає основні завдання, які виконують органи доходів і зборів здійснюючи державну митну справу, а саме:

1) забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи;

2) забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань державної митної справи, укладеними відповідно до закону;3) створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України, здійснення разом з митними органами інших держав заходів щодо удосконалення процедури пропуску товарів, транспортних засобів через митний кордон України, їх митного контролю та митного оформлення;

4) здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо;

5) аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю;

6) забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених Митним Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України, організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодія з банківськими установами та незалежними фінансовими посередниками, що надають такі гарантії;

7) застосування передбачених законом заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки;

7-1) здійснення державного експортного контролю в межах повноважень, покладених на органи доходів і зборів відповідно до Митного Кодексу та інших законів України;

8) здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

9) сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів;

10) запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на всій митній території України;

11) здійснення в межах повноважень, визначених Митним Кодексом, контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами, надання дозволів та видача ліцензій на здійснення зазначених видів діяльності; видача сертифікатів уповноваженого економічного оператора, надання дозволів та видача ліцензій на здійснення зазначених видів діяльності; видача сертифікатів уповноваженого економічного оператора;

12) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

13) ведення митної статистики та обмін даними митної статистики з митними органами інших країн;

14) проведення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України та видача у випадках, встановлених чинними міжнародними договорами, сертифікатів походження;

15) здійснення обміну документами та інформацією (у тому числі електронною) з іншими державними органами України, митними, правоохоронними та іншими органами іноземних держав;

16) впровадження, розвиток та технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій в державній митній справі, автоматизація митних процедур, надання підприємствам послуг електронного цифрового підпису;

17) здійснення міжнародного співробітництва у сфері державної митної справи, залучення зовнішніх ресурсів для забезпечення діяльності органів доходів і зборів;

18) кінологічне забезпечення діяльності органів доходів і зборів;

19) управління об’єктами інфраструктури органів доходів і зборів, розбудова митного кордону.

20) здійснення інших визначених законом повноважень, покладених на органи доходів і зборів.

Органи доходів і зборів є складовою частиною системи органів виконавчої влади України і включають

o центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику,

o митниці,

o митні пости

Центральним органом виконавчої влади, що забезпечуєформування та реалізує державну податкову і митну політику є ДФС України

ДФС України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

ДФС України, спрямовує, координує та контролює діяльність митниць, здійснює інші повноваження, передбачені Митним Кодексом та іншими законами України, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання

ДФС України очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

З метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з державної митної справи, а також проведення наукових досліджень у сфері забезпечення митних інтересів України в системі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, можуть створюватися спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа. На сьогодні це Національний університет державної податкової служби України (Ірпінь), Державний науково-дослідний інститут митної справи (Хмельницький), Науково-дослідний інститут фінансового права (Ірпінь).

На сьогодні структура ДФС України складається з 24 департаментів та управлінь. У складі ДФС України функціонує Департамент митної справи, якому підпорядковується 5 управлінь

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.